Year 2015, Volume , Issue , Pages 119 - 132 2015-10-06

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

İjlal OCAK [1] , Fatma GÜLEÇ ISLAK [2] , Gübüz OCAK [3]

859 1138

Dizin / İndeks ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, EBSCOHOST, Index Copernicus, Proquest Education Journals Database, Modern Language Association, Citefactor, The Directory of Research Journal Indexing, Open Academic Journal Index, Ulrich’s Periodicals Directory
Bu çalışmada, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi "Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünitesi" kavram karikatürü kullanımının öğrenci başarısına olan etkisi ölçmek amaçlanmıştır. Kavram karikatürleri, 4. Sınıf öğrencilerinin seviyeleri doğrultusunda geliştirilmiştir. Araştırma kontrol gruplu öntest-sontest modeline uygun deneysel bir çalışma olarak yürütülmüştür. Araştırmada deney grubunda kavram karikatürleri kullanılırken kontrol grubunda kullanılmamıştır. Araştırma 2013-2014 öğretim yılında Afyonkarahisar’ da bir ilkokulda yer alan iki 4. sınıfta 17 deney, 17 kontrol grubu olmak üzere 34 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Deney grubunda bahsedilen ünitede program gereği yapılan etkinliklere ek olarak kavram karikatürleri kullanılırken kontrol grubunda program gereği yer alan etkinlikler uygulanmıştır. Kavram karikatürleri ünite kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış ve uzman görüşlerine uygun düzeltmeler yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılarca hazırlanan "Canlılar Dünyasını Gezelim, Tanıyalım Ünitesi" ile ilgili sorulardan oluşan akademik başarı testi uygulanmıştır. 5. sınıfta bulunan 168 öğrenci ile pilot uygulaması gerçekleştirilen, akademik başarı testinin güvenirlik katsayısı 0,827 olarak tespit edilmiştir. Deney ve kontrol grubuna uygulanan başarı testi ile elde edilen verilerin analizinde, Mann Whitney U-testi kullanılmış ve deney grubu ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılık bulunmuştur. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, kavram karikatürlerinin kullanıldığı deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencileri arasında Fen ve Teknoloji dersi akademik başarıları açısından anlamlı bir farklılık belirlenmiştir.
Fen Bilimleri Dersi, Kavram Karikatürü, Akademik Başarı
 • Akgün, Ş. (1995).Fen Bilgisi Öğretimi. Giresun: Akgün Yayınları.
 • Atasoy, Ş., Tekbıyık, A., & Gülay, A. (2013).Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Ses Kavramını Anlamaları Üzerine Kavram Karikatürlerinin Etkisi.Türk Fen Eğitimi Dergisi.10(1), 176-196.
 • Balım, A. G., İnel, D. ve Evrekli, E. (2007). Probleme Dayalı Öğrenme (Pdo) Yönteminin Kavram Karikatürleriyle Birlikte Kullanımı: Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliği.VI. International Educational Technologies Conference (Vol. 15).
 • Balım, A. G., İnel, D., & Evrekli, E. (2008). Fen Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. İlköğretim Online. 7(1),188-202.
 • Baysarı, E. (2007). İlköğretim Düzeyinde 5. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Canlılar ve Hayat Ünitesi Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrenci Başarısına, Fen Tutumuna ve Kavram Yanılgılarının Giderilmesine Olan Etkisi. Yayımlanmamış Tüksek Lisans Tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Büyüköztürk, Ş. (2009). Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve
 • Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (18. Baskı) . Ankara: Pegem Yayınları.
 • Çepni, S. (2007).Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çetin, E. (2012). Karikatürler İle Zenginleştirilmiş Fen ve Teknoloji Dersinin Öğrenci Başarısı ve Tutumları Üzerine Etkisi (Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü).
 • Demirel, R., & Aslan, O. (2014). The Effect Of Science And Technology Teaching Promoted With Concept Cartoons On Students' Academic Achievement And ConceptualUnderstanding/Kavram Karikatürleriyle Desteklenen Fen Ve Teknoloji Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları Ve Kavramsal An. Eğitimde Kuram Ve Uygulama. 10(2), 368-392.
 • Dursun, F. (2006).Öğretim Sürecinde Araç Kullanımı. İlköğretmen Dergisi. 1, 8-9.
 • Düzgün, B.,(2000), “Fizik Konularının Kavratılmasında Görsel Öğretim Materyallerinin Önemi”,Milli Eğitim Dergisi, 148-7.
 • Erden, M. (1998). Sosyal Bilgiler Öğretimi. İstanbul: Alkım.
 • Evrekli, E. ve Balım, G. (2010).Fen ve Teknoloji Öğretiminde Zihin Haritası ve Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algılarına Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi. 1(2),76-98.
 • Gelbal , S. (1994). p Madde Güçlük İndeksi ile Rasch Modelinin b Parametresi ve Bunlara Dayalı Yetenek Ölçüleri Üzerine Bir Karşılaştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.10(10), 85-94.
 • Gölgeli, D. ve Saraçoğlu, S. (2011). İlköğretim 6. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi “Işık ve Ses” Ünitesinin Öğretiminde Kavram Karikatürü Kullanımının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi.Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2 (31), 113- 124.
 • Güler, H. K., Çakmak, D., & Kavak, N. (2013). Karikatürlerle Yapılan Matematik Öğretiminin Öğrencilerin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi.26 (1), 149-160.
 • Kaptan, F. (1998).Fen Bilgisi Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel.
 • Kırıkkaya, E. B., ve Vurkaya, G. (2011). The Effect of Using Alternative Assessment Activities on Students' Success and Attitudes in Science and Technology Course. Educational Sciences: Theory and Practice. 11(2), 997- 1004. Milli Eğitim Bakanlığı, (2005). İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi (4. ve 5.Sınıflar)ÖğretimProgramı.http://ttkb.meb.gov.tr/www/ogretim-programlari/icerik/72Erişim Tarihi:2014,9 Mart.
 • MEB, (2013).Fen Bilgisi Öğretimi Kitabı. Ankara: Saray Matbaacılık.
 • Ocak, G.(2007). Öğretim İlke ve Yöntemleri: Ankara: Pegem Akademi.
 • Ocak, G., Ocak, İ. vd. (2012).İlköğretim Öğretmenlerinin Öğretim Yöntem ve Tekniklerine Yönelik Tutumları.İlköğretim Online. 11(2), 504-519.
 • Özbek, R.(2007). Öğretme-Öğrenme Süreci. Gürbüz Ocak (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri (1. Baskı) içinde (s.137-170). Ankara: Pegem Akademi.
 • Senemoğlu, N. (2001). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Taş, M. (2013). Karikatür Destekli Fen Öğretimine İlişkin Bir Araştırma: İlköğretim 6. Sınıf Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesi Örneği. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 26 (2), 473-500.
 • Taşlıdere, E. (2013). The Effect of Concept Cartoon Worksheets on Students’ Conceptual Understandings of Geometrical Optics Education, 38(167).
 • Topçubaşı, T., & Polat, S. (2014). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. International Journal Of New Trends İn Arts, Sports & Science Education (Ijtase). 3(2), 48-61.
 • TDK, (2015). http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5553 a8c49873d2.95590557 Erişim Tarihi: 2015, 12 Mayıs.
 • TDK,(2015).http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5553 a928146186.41272947 Erişim Tarihi:2015, 12 Mayıs.
 • Tokcan, H ve Alkan, G. (2013). Sosyal Bilgiler Öğretiminde Kavram Karikatürlerinin Öğrenci Başarısına Etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(2).
 • Varışoğlu, B., Şeref, İ., Yılmaz, İ., & Gedik, M. (2014). Deyim ve Atasözlerinin Öğretilmesinde Görsel Bir Araç Olarak Karikatürlerin Başarıya Etkisi. Karadeniz Araştırmaları,(41), 226-242.
 • Yavuz, S., ve Büyükekşi, C. (2012). Usage Of Concept Cartoons in Teaching Of HeatTemperature Topic. Karaelmas Science and Engineering Journal, 1(2), 25-30.
Primary Language tr
Journal Section USOS 2015 ÖZEL SAYISI
Authors

Author: İjlal OCAK

Author: Fatma GÜLEÇ ISLAK

Author: Gübüz OCAK

Dates

Publication Date: October 6, 2015

Bibtex @ { buefad51343, journal = {Bartın University Journal of Faculty of Education}, issn = {}, eissn = {1308-7177}, address = {Bartin University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {119 - 132}, doi = {}, title = {İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi}, key = {cite}, author = {OCAK, İjlal and GÜLEÇ ISLAK, Fatma and OCAK, Gübüz} }
APA OCAK, İ , GÜLEÇ ISLAK, F , OCAK, G . (2015). İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education, (), 119-132. Retrieved from http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51343
MLA OCAK, İ , GÜLEÇ ISLAK, F , OCAK, G . "İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 119-132 <http://dergipark.org.tr/buefad/issue/3817/51343>
Chicago OCAK, İ , GÜLEÇ ISLAK, F , OCAK, G . "İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education (2015): 119-132
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi AU - İjlal OCAK , Fatma GÜLEÇ ISLAK , Gübüz OCAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Bartın University Journal of Faculty of Education JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 132 VL - IS - SN - -1308-7177 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bartın University Journal of Faculty of Education İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi %A İjlal OCAK , Fatma GÜLEÇ ISLAK , Gübüz OCAK %T İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi %D 2015 %J Bartın University Journal of Faculty of Education %P -1308-7177 %V %N %R %U
ISNAD OCAK, İjlal , GÜLEÇ ISLAK, Fatma , OCAK, Gübüz . "İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi". Bartın University Journal of Faculty of Education / (October 2015): 119-132.
AMA OCAK İ , GÜLEÇ ISLAK F , OCAK G . İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 119-132.
Vancouver OCAK İ , GÜLEÇ ISLAK F , OCAK G . İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri Dersinde Kavram Karikatürü Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education. 2015; 132-119.