Year 2019, Volume 17, Issue 1, Pages 55 - 76 2019-03-26

KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ

İpek Beyza ALTIPARMAK [1]

118 195

Şiddet, modern çağın sosyal vebası olarak toplumsal yapı içinde kendini sıkça gösteren ve pek çok zararları olan bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Şiddetin her çeşidi ve şekli yıkıcı olmakla birlikte kadına karşı olan türü de hem bireysel hem de toplumsal pek çok problem doğurmaktadır. Şiddet sosyal bir sorun olmakla birlikte aynı zamanda pek çok sosyal sorununda kaynağı durumundadır. Bu açıdan bakıldığında kadına yönelik şiddetin önlenmesi hem mikro ölçekte hem de makro ölçekte gereklilik olarak karşımızda durmaktadır. Kadına yönelik şiddetin çok çeşitleri boyutları olmakla birlikte kadına zarar veren fiziksel, sözel, cinsel, ekonomik ve psikolojik boyutları ilk akla gelenlerdir. Bu şiddet türleri kadına fiziksel ve psikolojik zarar vermenin yanı sıra hayati tehditleri de beraberinde getirmektedir. Bu yönüyle yapılan çalışmada Ankara ŞÖNİM’e başvuru yapan 63 şiddet mağduru kadın ile mülakat yapılmış ve kadına yönelik şiddetin boyutları sosyolojik açıdan değerlendirilmiştir. Çalışma kapsamında görüşülen kadınların sosyo-demografik özelliklerine, karşılaştıkları şiddet türlerine, şiddet sürecine ve maruz kalınan şiddet karşısındaki tavır ve tutumlarına yer verilmiştir. Çalışma bulguları analiz edildiğinde merkeze başvuran kadınların birden fazla şiddet türüne maruz kaldığı ve genellikle şiddet davranışının evlendikten hemen sonra başladığı tespit edilmiştir. Kadınların şiddet davranışı karşısında genellikle hemen tedbir alma ve kurtulma yönünde bir girişimde bulunmadıkları, çocukları için şiddet ortamında kalmaya devam ettikleri saptanmıştır.

Şiddet, Kadına Yönelik Şiddet, Şiddet Türleri
  • AKKAŞ, İbrahim ve UYANIK, Zeki (2016), “Kadına Yönelik Şiddet”, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, C:6, S:1, ss. 32-42. ALTIPARMAK, İpek Beyza (2018), “Sosyal Öğrenmenin Aile İçi Şiddete Etkisi”, Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, C: 19, S:34, ss. 233-262. ASLAN, Mustafa ve ŞEKER, Selim (2013), “Aile İçi Şiddetin Bir Boyutu Olarak Kadına Yönelik Şiddet: Toplumsal Algı ve Tutumlar”, Nişantaşı University Journal of Social Sciences, C:1, S:1, ss. 171-193. ATMAN, Ümit Cihan (2003), “Kadına Yönelik Şiddet; Cinsel Taciz / Irza Geçme”, Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, C:12, S:9, ss. 333-335. AYAN, Sezer (2006), “Şiddet ve fanatizm”, CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C:7, S:2, ss. 191-209. AYDEMİR, Leyla ve DEMİRCİOĞLU, Eda (2017), “Trabzon İli Ortahisar İlçesi’nde Yerli Halkın Şiddet Algısı ve Yaşanan Şiddet Gerçekliğine İlişkin Sosyolojik Bir Araştırma”, Karadeniz İncelemeleri Dergisi, S:22, ss. 139-160. AYRANCI, Ünal, GÜNAY, Yasemin ve ÜNLÜOĞLU, İlhami (2002), “Hamilelikte Aile İçi Eş Şiddeti”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, S:3, ss. 75-87 DAĞLAR, Gülseren, BİLGİC, Dilek, ve DEMİREL, Gülbahtiyar (2017), “Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumları”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, C:10, S:4, ss. 87-96. DİŞSİZ, Melike & HOTUN ŞAHİN, Nevin (2008), “Evrensel Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Kadına Yönelik Şiddet”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, C:1, S:1, ss. 51-58. EFE YAMAN, Şengül ve AYAZ, Sultan (2010), “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet ve Kadınların Aile İçi Şiddete Bakışı”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, C:11 S:1, ss. 23-29. ERBEK, Evrim, ERADAMLAR, Nezih, BEŞTEPE, Emrem, AKAR, Hülya, ve ALPKAN, Latif (2004), “Kadına Yönelik Fiziksel Ve Cinsel Şiddet: Üç Grup Evli Çiftte Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, Düşünen Adam, C:17, S:4, ss. 196-204. GENÇ, Yusuf, TAYLAN, Hasan Hüseyin, ADIGÜZEL, Yusuf, ve KUTLU, İhsan (2017), “Aile İçi Şiddetin Ergenlerin Şiddet Eğilimlerine Etkisi: Antalya Liseleri Örneği”, Sakarya University Journal of Education, C:7, S:2, ss. 409-422. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/03/20160317-8.htm, E.T. 29.07.2018 https://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/docs/2012/raporlar/29_05_2012.pdf, Kadına ve Aile Bireylerine Yönelik Şiddet İnceleme Raporu, E.T. 20.04.2018. KAYMAK ÖZMEN, Suna (2004), “Aile İçinde Öfke Ve Saldırganlığın Yansımaları”, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C:37, S:2, ss. 27-39. KOCACIK, Faruk (2001), “Şiddet Olgusu Üzerine”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, C:2, S:1, ss. 1-7. KOÇER, Mustafa (2012), “Futbol Derneklerine Üye Olan Taraftarların Şiddet Ve Holiganizm Eğilimlerinin Belirlenmesi: Kayseri Örneği”, C:1, S:32, ss. 111-135. KORKMAZ, Mustafa; UYSAL, Cem; SİVRİ, Süleyman; BOZKURT, İsmail; BULUT, Kasım; ŞİMŞEK, Şeref; TIRAŞÇI Yaşar ve HASPOLAT, Kenan (2014), “Cinsel Saldırı Sonrası Adli Tıp Bölümüne Başvuran Olguların Beden Ve Ruh Sağlıklarının Değerlendirilmesi”, Dicle Tıp Dergisi, C:41, S:4, ss. 656-661. KURT, Gonca, DÖNMEZ, Semiha, EREN, Özden, BALCI, Elçin ve GÜNAY, Osman (2017), “Üç Farklı Disiplinde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin İstismar, İhmal Ve Aile İçi Şiddet Algıları”, Journal of International Social Research, C:10, S: 50, ss. 405-413. ÖZCAN, Şadiye ve KIRCA, Nurcan (2017), “Çözülemeyen Sorun: Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Ve Hemşirenin Rolü”, Balıkesir Sağlık Bilimleri Dergisi, C:6, S:2, ss. 87-96. POLAT, Ercan ve SÖNMEZOĞLU, Uğur (2016), “Futbol Taraftarlarını Şiddete Yönelten Faktörlerin İncelenmesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. C:16, S:1, ss. 471-489. SALAÇİN, Serpil, TOPRAK ERGÖNEN, Akça ve DEMİROĞLU UYANIKER, Zehra (2011), “Kadına Yönelik Şiddet”, Birinci Basamakta Adli Tıp, ss. 192-202. TAŞDEMİR AFŞAR, Selda (2015), “Türkiye’de Şiddetin “Kadın Yüzü”, Sosyoloji Konferansları, S:52, ss. 715-753. TATLILIOĞLU, Kasım (2013), “Türkiye’de Aile İçi Kadına Karşı Şiddetin Psiko-sosyal ve Kültürel Dinamiklerinin Değerlendirilmesi”, Sosyal Bilimler Dergisi, C:1, S:1, ss. 129-149. TEZEL ŞAHİN, Fatma, ÖZYÜREK, Arzu ve ADIBATMAZ, Mustafa (2017), “Farklı Meslek Gruplarından Bireylerin Meslek-Şiddet İlişkisi ve Aile İçi Şiddete Bakışı”, Kastamonu Eğitim Dergisi, C:25, S:3, ss. 881-896. VAHİP, Işıl ve DOĞANAVŞARGİL, Özge (2006), “Aile İçi Fiziksel Şiddet Ve Kadın Hastalarımız”, Türk Psikiyatri Dergisi, C:17, S:2, ss. 107-114. YÜCEL, Ali Serdar, ATALAY, Ahmet ve GÜRKAN, Ayça (2015), “Sporda Şiddet Ve Saldırganlığı Etkileyen Unsurlar”, Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, C:2, S:2, ss. 68-90.
Primary Language tr
Journal Section Beşeri Bilimler Sayısı
Authors

Orcid: 0000-0003-2971-3090
Author: İpek Beyza ALTIPARMAK

Dates

Publication Date: March 26, 2019

Bibtex @research article { cbayarsos544775, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {Celal Bayar University}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {55 - 76}, doi = {10.18026/cbayarsos.544775}, title = {KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {ALTIPARMAK, İpek Beyza} }
APA ALTIPARMAK, İ . (2019). KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 55-76. DOI: 10.18026/cbayarsos.544775
MLA ALTIPARMAK, İ . "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 55-76 <http://dergipark.org.tr/cbayarsos/issue/44164/544775>
Chicago ALTIPARMAK, İ . "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019): 55-76
RIS TY - JOUR T1 - KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ AU - İpek Beyza ALTIPARMAK Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.544775 DO - 10.18026/cbayarsos.544775 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 76 VL - 17 IS - 1 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.544775 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.544775 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ %A İpek Beyza ALTIPARMAK %T KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 1 %R doi: 10.18026/cbayarsos.544775 %U 10.18026/cbayarsos.544775
ISNAD ALTIPARMAK, İpek Beyza . "KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 1 (March 2019): 55-76. https://doi.org/10.18026/cbayarsos.544775
AMA ALTIPARMAK İ . KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 55-76.
Vancouver ALTIPARMAK İ . KADINA YÖNELİK AİLE İÇİ ŞİDDETİN BOYUTLARI: ANKARA ÖRNEĞİ. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(1): 76-55.