Year 2017, Volume 12, Issue 2, Pages 12 - 23 2017-12-25

The Examination of Work Life Quality of Physical Education Teachers
Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi

Mümine Soytürk [1] , Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK [2]

177 253

Objectives: The primary purpose of the study is to investigate the level of quality of work life of physical education teachers. In addition the study aims to determine whether quality of work life of participants vary according to variables such as gender, educational level of the institution which the participant works, professional seniority level and their willingness to change profession.

Material and Methods: Participants of the study consisted of 32 women and 60 men with total of 92 physical education teachers who volunteered for the study. Quality of work life of the participants is measured by “Quality of Work Life Scale” developed by McDonald (2001) and adapted in Turkey by Akın Kösterelioğlu (2011). Additionally a “Personal Information Form” is utilized in order to collect data related to the demographic information of the sample and independent variables of the study. T-test and one way ANOVA test are utilized for data whose normal distribution and Mann Withney U and Kruskal Wallis H test are utilized for data whose not normal distribution.

Results: Findings indicate that the differences according to variables such as gender, worked institution’s educational level and professional seniority year are not significant in total and sub-factor score. According to their willingness to change profession variable, work satisfaction factor’s score of physical education teachers not requesting to change profession is high compared with who are and being unstable. It is also found that the differences according to the same variable are not significant in total and other sub-factor score.

Conclusion: The result of the study indicates that quality of work life of participants is in medium level. They are found in good pretty with colleagues associations but to be dissatisfied with their wages and additional income.

Amaç: Bu çalışmada birincil amaç beden eğitimi öğretmenlerinin iş yaşam kalitelerinin incelenmesidir. Ayrıca araştırmada katılımcıların iş yaşam kalitelerinin cinsiyet, çalışılan kurumun eğitim kademesi, mesleki hizmet yılı, mesleğini değiştirme isteği faktörlerine göre fark gösterip göstermediği de belirlenmeye çalışılmıştır.

Gereç ve Yöntem: Araştırmaya 32 kadın, 60 erkek olmak üzere toplamda 92 beden eğitimi öğretmeni gönüllü olarak katılmıştır. Katılımcıların iş yaşam kalitelerini belirlemek amacıyla McDonald (2001) tarafından geliştirilen ve Akın Kösterelioğlu (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan “İş Yaşam Kalitesi Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin bilgiler ise araştırmacılar tarafından geliştirilen “Kişisel Bilgi Formu” ile belirlenmiştir. Verilerin analizinde normal dağılan veriler için parametrik testlerden bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü ANOVA testleri kullanılırken normal dağılmayan veriler için parametrik olmayan testlerden Mann Withney-U ve Kruskal Wallis-H testleri kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırma bulguları iş yaşam kalitesi toplam puanı ve alt boyutlarında cinsiyet, mesleki hizmet yılı, çalışılan kurumun eğitim kademesi faktörlerine göre istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığını göstermiştir. Mesleğini değiştirme isteği değişkenine göre ise iş doyumu alt boyutunda mesleğini değiştirmek istemeyen beden eğitimi öğretmenlerinin puanlarının değiştirmek isteyen ve kararsız olan beden eğitimi öğretmenlerinden daha yüksek olduğu görülmüştür. Bununla birlikte aynı değişkene göre iş yaşam kalitesi toplam puanı ve diğer alt boyutlarda istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.

Sonuç: Araştırma sonucunda beden eğitimi öğretmenlerinin iş yaşam kalitelerinin orta düzeyde olduğu, ancak iş arkadaşlarıyla ilişkilerinin oldukça iyi düzeyde olduğu, aldıkları ücret ve ek gelirlerden ise memnuniyetsiz oldukları söylenebilmektedir.

 • Akın Kösterelioğlu, M. (2011). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitesi ile İşe Yabancılaşması Arasındaki İlişki. Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
 • Aras, A. E. (2000). İlköğretim Okullarında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlar: Eskişehir İl Örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Baleghizadeh, S. ve Gordani, Y. (2012). Motivation and Quality of Work Life among Secondary School EFL Teachers. Australian Journal of Teacher Education, 37(7), 29–42. doi:10.14221/ajte.2012v37n7.8
 • Çelik, K. ve Tabancalı, E. (2012). Özel Eğitim Okullarında Çalışan Öğretmenlerin İş/Çalışma Yaşam Kalitesi, (11), 31–38.
 • Çetinkanat, A. C. ve Kösterelioğlu, M. A. (2016). Relationship between Quality of Work Life and Work Alienation: Research on Teachers i. Universal Journal of Educational Research, 4(8), 1778–1786. doi:10.13189/ujer.2016.040806
 • Çiçek, D. (2005). Örgütlerde Motivasyon ve İş Yaşam Kalitesi: Bir Kamu Kuruluşundaki Yönetici Personelin Motivasyon Seviyelerinin Tespit Edilerek İş Yaşam Kalitesinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Araştırma. Çukurova Üniversitesi.
 • Erdem, M. (2010). Öğretmen Algılarına Göre Liselerde İş Yaşamı Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkla İlişkisi, 16(4), 511–536.
 • Huang, T.-C., Lawler, J. ve Lei, C.-Y. (2007). The effects of quality of work life on commitment and turnover intention. SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, 35(6), 735–750.
 • Louis, K. S. (1998). Effects of Teacher Quality of Work Life in Secondary Schools on Commitment and Sense of Efficacy. School Effectiveness and School Improvement, 9(1), 1–27.
 • Mehdipour, A., Shetab Boushehri, S. N., Saemi, E. ve Rayegan, A. (2012). Relationship between the quality of working life and job involvement of Iranian physical education teachers. Studies in Physical Culture & Tourism, 19(4), 185–190.
 • Mehta, P. ve Mehta, B. (2015). Quality of Work Life and Job Satisfaction among Govt. Secondary School Teachers of Haryana. Indian Journal of Health and Wellbeing , 6(3), 269–299.
 • Moreira, H. de R., Nascimento, J. V., Sonoo, C. N. ve Both, J. (2010). Quality of life of teaching in Physical Education of Parana state, Brazil [Qualidade de vida do trabalhador docente em Educação Física do estado do Paraná, Brasil]. Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano, 12(6), 435–442. doi:10.5007/1980-0037.2010v12n6p435
 • Newstrom, J. W. ve Davis, K. (1997). Organizational Behavior: Human Behavior at Work (Tenth Edition.). Mcgraw-Hill Educaiton.
 • Parameswari, J. ve Kadhiravan, S. (2014). Quality of work life and hardiness of school teachers. Indian Journal of Health and Wellbeing Indian Association of Health, 5(4), 457–460. http://www.iahrw.com/index.php/home/journal_detail/19#list adresinden erişildi.
 • Silverman, S. J. ve Ennis, C. D. (2003). Student Leanrning in Physical Education: Applying Research to Enhance Instruction. (Second Edition.). USA: Human Kinetics.
 • Taştan, M. ve Erdem, M. (2010). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin iş Yaşam Kalitesi ile Örgütsel Değer Algıları Arasındaki İlişki Düzeyi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(2), 92–113.
 • Ulucan, H., Türkçapar, Ü. ve Ci̇han, B. B. (2012). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Meslekte Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi (Kırşehir İli Uygulaması). Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt, 13(2), 265–277. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/15958 adresinden erişildi.
 • Yalçın, S. ve Akan, D. (2016). Okul Yöneticilerinin Liderlik Stilleri ile Öğretmenlerin İş Yaşam Kalitesi ve Örgütsel Bağlılıkları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 15(59), 1138–1156. doi:10.17755/esosder.93688
 • Yücetürk, E. E. (2005). Türkiye’’de İş Yaşam Kalitesini Ve Verimliliği Azaltan Gizli Bir Sendrom: Yıldırma(Mobbing). İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 20(231), 97–108.
Subjects Sport Sciences
Published Date Güz
Journal Section Articles
Authors

Author: Mümine Soytürk
Institution: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Author: Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK
Institution: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ, SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { cbubesbd349121, journal = {CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-1046}, address = {MCBÜ SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ}, year = {2017}, volume = {12}, pages = {12 - 23}, doi = {}, title = {Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Soytürk, Mümine and TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Özden} }
APA Soytürk, M , TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö . (2017). Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12 (2), 12-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/33059/349121
MLA Soytürk, M , TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 12-23 <http://dergipark.org.tr/cbubesbd/issue/33059/349121>
Chicago Soytürk, M , TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Ö . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 (2017): 12-23
RIS TY - JOUR T1 - Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi AU - Mümine Soytürk , Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 12 EP - 23 VL - 12 IS - 2 SN - -2149-1046 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi %A Mümine Soytürk , Özden TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK %T Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi %D 2017 %J CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi %P -2149-1046 %V 12 %N 2 %R %U
ISNAD Soytürk, Mümine , TEPEKÖYLÜ ÖZTÜRK, Özden . "Beden Eğitimi Öğretmenlerinin İş Yaşam Kalitelerinin İncelenmesi". CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi 12 / 2 (December 2017): 12-23.