Year 2018, Volume 4, Issue 2, Pages 45 - 60 2018-12-30

Irrigation and Irrigation Canals in the Khorasan (8-10th Centuries)
Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)

Yunus Arifoğlu [1]

42 104

In a medieval economic life based on agriculture, climate was an important factor affecting agricultural production. Although dry agriculture could be practiced in several places, water was an important element in conducting agriculture in a more efficient way. In Khorasan, a region rich in water resources, there was, however, a need for irrigation canals; and several projects were implemented to solve problems in irrigation water use during the period under study. For this reason, the canals were opened in a large part of the Khorasan. In this regard, the study discusses water resources, their distribution, streams, rivers, irrigation canals, irrigation practices and water use rights.

Tarım temelli bir Ortaçağ ekonomik yaşamında, iklim, tarımsal üretimi etkileyen önemli bir faktördü. Kuru tarım birkaç yerde uygulanabilse de, su tarımın daha verimli bir şekilde yürütülmesinde önemli bir unsurdu. Su kaynakları bakımından zengin bir bölge olan Horasan’da sulama kanallarına ihtiyaç vardı; ve incelenen dönemde sulama suyu kullanımındaki sorunları çözmek için birkaç proje uygulanmıştır. Bu sebeple Horasan’ın önemli kısmında kanallar açılmıştır. Bu bağlamda, çalışma su kaynaklarını, dağıtımlarını, akışlarını, nehirlerini, sulama kanallarını, sulama uygulamalarını ve su kullanım haklarını tartışmaktadır.
  • Barthold, W., “Kucân”, İA, VI, MEB Yayınları, İstanbul 1987, s. 950. Bekrî, Ebu Ubeyd, Kitabü’l Mesâlik ve’l-Memâlik, Darûl-Arabiyye Yayınları, Tunus bty. Belâzûrî, İmam Ebu Abbas Ahmed b. Yahya b. Cabbar, Fütühü’l-Buldan, Abdullah Tabbai, Müessesetü’l-Mearif, Beyrut 1987. Bulliet, Richard W. The Patricians of Nishapur, Cambridge Press, Cambridge 1972. Büchner, V.F., “Türbet-i Şeyh Câm, İA, XII/II, MEB Yayınları, İstanbul 1979, s. 140. Demirci, Mustafa, İslam’ın İlk Üç Asrında Toprak Sistemi, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2003. Ebu Ubeyd, Kasım b. Sellam, Kitabü’l-Emval, thk. Muhammed Halil Heras, Mektebeti’l-Kelimeti’l-Ezher, Kahire 1981. Ebu Yusuf, Kitabü’l-Harac, thk. Muhammed Menasir, Maarifeti’l-İlmiyye, Umman 2009. Gerdîzî, Ebû Saîd Abdülhay b. Dahhak b. Mahmûd, The Ornament of Histories: a History of the Eastern Islamic Lands AD-1041: the Original Text of Abu Sa’id Gardizi, trans. C. Edmund Bosworth, Briitish Institü of Persian Studies London 2011. Harizmî, Ebu Abdullah Katib Muhammed b. Ahmed b. Yusuf, Mefatihu’l-Ulum, thk. İbrahim Ebyari, Daru’l-Kitabi’l-Arabi, Beyrut 1989. Hartman, R., “Cüveynî”, İA, III, MEB Yayınları, İstanbul 1987, s. 248-249. Hobson, John M. Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri, çev. Esra Ermert, YKY, İstanbul 2007. Hudûdu’l-Âlem Mine’l-Meşrik ile’l-Mağrib, nşr. V. Minorsky, çev. A. Duman, Murat Ağarı, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2008. Hinz, Walther, İslam’da Ölçü Sistemleri, trc. Acar Sevim, Marmara Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1990. İbn Havkal, Ebü’l-Kāsım Muhammed b. Alî en-Nasîbî el-Bağdâdî, Suretu’l-Arz, haz. E.J. Brill, 2. Baskı, Leiden 1939. İbn Hurdâzbih, Ebü’l-Kasım b. Abdullah, Kitâbü’l-Mesâlik ve’l-Memâlik, ed. M. J. de Goeje, Brill Press, Leiden 1967. İstahrî, Ebu İshak İbrahim b. Muhammed el-Farisi el-Kerhi, Mesalik ve Memalîk, nşr. M. J. de Goeje, Leiden 1967. Kazvinî, Ebu Yahya Zekeriyya b. Muhammed b. Mahmud, Âsaru’l-Bilâd ve Ahbâru’l-İbâd, Dâru Sadır, Beyrut bty. Makdisî, Ebu Abdullah Muhammed b. Ahmed, Ahsenu’t-Tekâsîm fi Marifeti’l-Ekalim, ed. Fuat Sezgin, Frankfurt 1992. Mesûdî, Ebu Hasan Ali b. Hüseyin b. Ali, Murucu’z-Zeheb ve Medainu’l-Cevher, thk Muhammed Muhyiddin Abdülhamid, Mektebetü’t-Ticareti’l-Kübra, byy. 1964. Mez, Adam, Onuncu Yüzyılda İslam Medeniyeti, çev. Salih Şaban, İnsan Yayınları, İstanbul 2000. Özbay, Ender, “Antakya’nın Tarihî Su Dolapları “Naura”lara Işık Tutan ‘Alvân Su Kemeri Kalintisinin Mimarî-Tarihî Analizi ve Restitüsyonu, Sanat Tarihi Dergisi, XXI/2, İzmir 2012. Pırlanta, İsmail, Fethinden Samanîlerin Yıkılışına Kadar Nişabur, Hikmetevi Yayınları, İstanbul 2017. Ruska, J., “Serahs”, İA, X, MEB Yayınları, İstanbul 1988, s. 502. Strange, Guy le, The Lands of the Eastern Caliphate, Institut für Geschichte der Arabischen, Frankfurt 1993. Tan, Orhan, Merv, 2500 Yıl Hatırası, TÜRKSAV, Ankara 2000. Watson, Andrew M., Agricultural Innovation the early Islamic World, 700-1100, Cambridge Press, Cambridge 1983. Yıldız, Hakkı Dursun, “Abdullah b. Tâhir”, DİA, I, TDV Yayınları, İstanbul 1988. Yahya b. Âdem, Ebu Zekeriyya Yahya b. Âdem b. Süleyman, Kitabu’l Haraç, thk. Ahmed Muhammed Şakir, Matbaatu’s-Selefiyye, Kahire 1964. Yakûbî, İbn Vazıh Ahmed b. İshak b. Cafer, el-Buldan, Darü’l-Kitabi’l-İlmiyye, Beyrut 2002. Yâkût el-Hamevî, Ebu Abdullah Şihabüddîn, Mu’cemu’l-Buldan, nşr. Ferdinand Wüstenfeld, Tarihu’l-Ulumu’l-Arabiye, Frankfurt 1994.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Yunus Arifoğlu
Institution: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü

Bibtex @research article { cihannuma505523, journal = {Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi}, issn = {2149-0678}, eissn = {2148-8843}, address = {Izmir Katip Celebi University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {45 - 60}, doi = {10.30517/cihannuma.505523}, title = {Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)}, key = {cite}, author = {Arifoğlu, Yunus} }
APA Arifoğlu, Y . (2018). Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar). Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 45-60. DOI: 10.30517/cihannuma.505523
MLA Arifoğlu, Y . "Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)". Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 45-60 <http://dergipark.org.tr/cihannuma/issue/41918/505523>
Chicago Arifoğlu, Y . "Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)". Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 (2018): 45-60
RIS TY - JOUR T1 - Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar) AU - Yunus Arifoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30517/cihannuma.505523 DO - 10.30517/cihannuma.505523 T2 - Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 60 VL - 4 IS - 2 SN - 2149-0678-2148-8843 M3 - doi: 10.30517/cihannuma.505523 UR - https://doi.org/10.30517/cihannuma.505523 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cihannuma: Journal of History and Geography Studies Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar) %A Yunus Arifoğlu %T Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar) %D 2018 %J Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi %P 2149-0678-2148-8843 %V 4 %N 2 %R doi: 10.30517/cihannuma.505523 %U 10.30517/cihannuma.505523
ISNAD Arifoğlu, Yunus . "Horasan'da Sulama ve Sulama Kanalları (8-10. Yüzyıllar)". Cihannüma: Tarih ve Coğrafya Araştırmaları Dergisi 4 / 2 (December 2019): 45-60. https://doi.org/10.30517/cihannuma.505523