Year 2018, Volume 8, Issue 2, Pages 35 - 60 2018-12-29

6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği

Mehmet Ali Çamdere [1] , Fatma Neval Genç [2]

45 342

ÖZET

6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile kamu yönetimi sisteminde önemli değişiklikler yapılmıştır. Türkiye’de 16 olan büyükşehir belediyesi sayısı 30’a yükseldiği gibi belediyelerin yetki ve sorumlulukları, hizmet sundukları alanların sınırları da değişmiştir. Çalışmada 6360 sayılı kanun öncesi ve sonrasındaki idari örgütlenme şekilleri hakkında karşılaştırmalı değerlendirmeler yapılmıştır. Çalışmanın ikinci kısmında 6360 sayılı yasanın Denizli İlindeki kamu yönetimi üzerindeki etkileri değerlendirilmiştir. 6360 sayılı yasa ile Denizli İli büyükşehir statüsüne kavuşmuş, iki merkez ilçe kurulmuş, köy ve belde tüzel kişilikleri kapatılarak mahalle statüsü verilmiş, İl Özel İdaresi kapatılmıştır. Belediyelerin merkezi bütçeden alacakları paylarda önemli ölçüde iyileştirmeler yapılmış, kentte imar ve hizmet bütünlüğünün sağlanması hedeflenmiştir.

Çalışmada Denizli İlinde bulunan 20 belediye yöneticisine 9 demografik, 45 araştırma sorusu olmak üzere 54 sorudan oluşan anket çalışması yapılarak 6360 sayılı yasanın kamu hizmetleri sunumuna olan etkileri belirlenmiştir.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Yönetim, Merkezi Yönetim
 • Kaynakça Adıgüzel, Ş. (2014), Hatay Büyükşehir Belediyesi, ADÜ SBE Dergisi, Büyükşehirler Özel Sayısı, Özel sayı, 30-53.
 • Arıkboğa, E. (2008), 5393/11: Devam Eden/Edemeyen Reform, 1. Yerel Yönetimler Sempozyumu, Erkam Matbabası, 17-34. Arıkboğa, E. (2013), Geçmişten Geleceğe Büyükşehir Belediye Modeli, Yerel Politikalar, 1 (3), 48-96.
 • Daşcı S. (2016), 6360 sayılı Yasanın Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Aydın. DENİB Denizli İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (27.01.2017), http://www.denib.gov.tr/tr/ihracat-ihracat-rakamlari-ihracat-tablolari.html.
 • Denizli Büyükşehir Belediyesi (15.01.2017), http://www.denizli.bel.tr/Default.aspx?k=content&id=14225.
 • Denizli Valiliği (17.01.2017), - http://www.denizli.gov.tr/tarihce.
 • Denizli Valiliği (17.01.2017), - http://www.denizli.gov.tr/cografi-konum.
 • DPT Devlet Planlama Teşkilatı (27.01.2017), http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/5e32d48195ff4f0a9568f1d7daf79136.pdf.
 • Genç F. N., Özgür H. (2009), Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi: Aydın Merkez İlçe Ve Kuşadası-Söke Örnekleri, TODAİE-4. Yerel Yönetimler Sempozyumu, 289-300, Desen Ofset, Ankara.
 • Genç F. N. (2014), 6360 Sayılı Kanun ve Aydın'a Etkileri, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Özel Sayı, 1-29.
 • Genç F. N. (2014), Gecekonduyla Mücadeleden Kentsel Dönüşüme Türkiye’de Kentleşme Politikaları, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (1), 15-30.
 • Genç, F.N. (2016a), 6360 Sayılı Yasa ve Büyükşehir Belediyelerinde Dönüşüm, Türkiye'de Yeni Kamu Yönetimi : Yerel Yönetim Reformu (ed. Yüksel Demirkaya), ss: 271-299, WALD Yayınları.
 • Genç, F. N (2016b), Türkiye'de Büyükşehir Belediye Sisteminde 6360 Sayılı Kanun ve Etkileri, 6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Yeni Büyükşehir Modeli ve Uygulama Sonuçları, (ed. Uğur Ömürgönülşen, Uğur Sadioğlu), Hacettepe Üniversitesi Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayını, Hacettepe Üniversitesi Basımevi.
 • Genç, F. N ve S. Daşçı (2016), 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Örneği, Journal Of Socıal And Humanıtıes Scıences Research, 6 (2), 30-61.
 • İçişleri Bakanlığı (17.01.2017), https://www.e-icisleri.gov.tr/Anasayfa/MulkiIdariBolumleri.aspx.
 • F.İzci ve M. Turan (2013), Türkiye’de Büyükşehir Belediyesi Sistemi Ve 6360 Sayılı Yasa İle Büyükşehir Belediyesi Sisteminde Meydana Gelen Değişimler: Van Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 18 (1), 117-152.
 • KGM. (17.01.2017), http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Uzakliklar.aspx, 2017.
 • Karaarslan M. (2012) Nasıl Bir Yerel Yönetim, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 17-18, (26-27-28-29), 123-162.
 • Merkezefendi Belediyesi (15.01.2017), http://www.merkezefendi.bel.tr/belediyemiz/merkezefendi.asp.
 • Merkezefendi Belediyesi (15.01.2017), http://www.merkezefendi.bel.tr/belediyemiz/mahallelerimiz.asp.
 • Okçu Murat vd (2016) 112 K 538 Nolu Yerel Nitelikli Hizmet Sunumunda Yeni Ölçek Arayışları: Büyükşehir Belediyeleri ve Mahalli İdare Birlikleri üzerinden Bir İnceleme adlı TÜBİTAK Projesi.
 • Özgür, H. (2005), Türkiye’de Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimi Sorunu, Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar –1: Reform, (Ed. H. Özgür, M. Kösecik), Ankara. Nobel Yayın Dağıtım, ss. 471–498.
 • Özgür, H. (2007), Orta Ölçekli Kentsel Alanların Yönetimine İlişkin Alternatifler, (ed. H. Özgür Ve M. Kösecik), Yerel Yönetimler Üzerine Güncel Yazılar –II: Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 100–142.
 • Özgür, H.(2008), Belediye Sayısının Azaltılmasının Tarihsel Sürecine Dair Bir Deneme, Yerel Siyaset Dergisi, 43-50.
 • Özgür, H. (2014), Denizli Kenti ve İlinde Yönetsel Ölçek Arayışları (1976-2004): Dört Bütünşehir Belediyesi Söylemi / Tasavvuru (2001-2014) ve Büyükşehir Belediyesi Statüsü (2012-2014), Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1 (5), 30-53
 • Özgür, H., Savaş Yavuzçehre, P., Ciğeroğlu, M., (2007), Türkiye'de Orta Ölçekli ve Metropoliten Kentsel Alanların Yönetimi, Kamu Yönetimi Yazıları, (Editörler: Eryılmaz B., Eken M., Şen M.L.), Nobel Yayın Dağıtım, 475-514, Ankara.
 • Özgür H. ve p. Savaş Yavuzçehre (2016), Türkiye’nin Büyükşehir Belediyesi Sistemi: 1982-2015, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(1): 903-926.
 • Resmi Gazete (26.11.2016), http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/03/20050304-1.htm.
 • Savaş Yavuzçehre, P. (2005), Belediyelerin Kentsel Yaşam Kalitesine Etkileri Denizli Karşıyaka Mahallesi Örneği, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Denizli.
 • Savaş Yavuzçehre, P. (2010). Kentsel Mekân Kullanımında Değişim: Denizli Kenti Örneği, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, Isparta.
 • Seçim Haberler (13.01.2017), - http://secim.haberler.com/.
 • TEPAV (2014). - http://www.tepav.org.tr/upload/files/haber/1354287682-2.6360_Sayili_Yasaya_Gore_Belediyelerin_Genel_Butce_Vergi_Gelirlerinden_Alacaklari_Paylar.pdf.
 • Ürkmez ve Çelik (2016) 6360 Sayılı Yasayla Mekânsal İlişki Sisteminin Kır- Kent İkileminde Yeniden Yapılanışı ve Yerel Yönetimler: Kayseri İli Örneği, Çağdaş Yerel Yönetimler, 25 (3), 69-94.
 • Yerel Seçimler (13.01.2017), http://www.yerelsecim.com/.
 • YSK (15.01.2017), http://www.ysk.gov.tr/ysk/faces/HaberDetay?
 • training_id=YSKPWCN1_4444009343&_afrLoop=1597042856144783&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=ptkwbdhri_37#%40%3F_afrWindowId%3Dptkwbdhri_37%26_afrLoop%3D1597042856144783%26training_id%3DYSKPWCN1_4444009343%26_afrWindo.
 • Zengin, Ozan (2014) “Büyükşehir Sisteminin Dönüşümü: Son On Yılın Değerlendirilmesi”, Ankara Barosu Dergisi, 91-116.
Primary Language tr
Subjects Economics
Journal Section Karatekin İİBF
Authors

Author: Mehmet Ali Çamdere

Author: Fatma Neval Genç (Primary Author)
Institution: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { ckuiibfd337096, journal = {Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi}, issn = {1308-5549}, eissn = {2147-4206}, address = {Cankiri Karatekin University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {35 - 60}, doi = {10.18074/ckuiibfd.337096}, title = {6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği}, key = {cite}, author = {Çamdere, Mehmet Ali and Genç, Fatma Neval} }
APA Çamdere, M , Genç, F . (2018). 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği. Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, 8 (2), 35-60. DOI: 10.18074/ckuiibfd.337096
MLA Çamdere, M , Genç, F . "6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 35-60 <http://dergipark.org.tr/ckuiibfd/issue/41863/337096>
Chicago Çamdere, M , Genç, F . "6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 (2018): 35-60
RIS TY - JOUR T1 - 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği AU - Mehmet Ali Çamdere , Fatma Neval Genç Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.18074/ckuiibfd.337096 DO - 10.18074/ckuiibfd.337096 T2 - Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 60 VL - 8 IS - 2 SN - 1308-5549-2147-4206 M3 - doi: 10.18074/ckuiibfd.337096 UR - https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.337096 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of the Faculty of Economics and Administrative Sciences 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği %A Mehmet Ali Çamdere , Fatma Neval Genç %T 6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği %D 2018 %J Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi %P 1308-5549-2147-4206 %V 8 %N 2 %R doi: 10.18074/ckuiibfd.337096 %U 10.18074/ckuiibfd.337096
ISNAD Çamdere, Mehmet Ali , Genç, Fatma Neval . "6360 Sayılı Kanunun Kamu Hizmetlerinin Sunumuna Etkisi: Denizli Büyükşehir Belediyesi Örneği". Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi 8 / 2 (December 2018): 35-60. https://doi.org/10.18074/ckuiibfd.337096