Year 2017, Volume 46, Issue 2, Pages 587 - 602 2017-10-15

EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS
FARKLI BÖTE ÖĞRETİM PROGRAMLARINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN SORUNLARI VE MESLEKİ KAYGILARININ İNCELENMESİ

Sercan Özen [1] , S. Güzin MAZMAN AKAR [2] , Mehmet Barış Horzum [3]

405 364

This study aimed to compare the Sakarya University which follows a new curriculum and a public university which follows the current curriculum in terms of problems experienced by the students of Computer Education and Instructional Technologies (CEIT) and their professional future concerns alongside to take students’ opinions on the CEIT program. Study group was consisted of 198 CEIT students adopted a new curriculum in Sakarya University and 116 CEIT students adopted a current curriculumin a public university excluding first grades. Cross-sectional survey model was used in the study. Beside quantitative data, students’ opinion were collected with open ended questions qualitatively in the questionnaire. According to quantitative data results, the problems students encounter and the future concerns of CEIT students in current curriculum was found to be higher than the CEIT students’ in new curriculum. In addition, qualitative findings have been collected under three headings as student ideas which can be potential answers to sub-problems, potential problems in curriculum and in its application, professional concern about future and the shift in educational program.  Based on these findings, equilibrium distribution of field courses and other courses, increasing the elective courses, sustainability of the up to dateness of the curriculum by the in keeping with technological development, increasing the quality of the instructors and the teaching methods can be suggested.

Bu çalışmada BÖTE öğretim programında yeni bir program kullanan Sakarya Üniversitesi ile mevcut sistemdeki öğretim programını uygulayan bir devlet üniversitesindeki öğrenci görüşlerinin lisansta karşılaştıkları sorunlar ve geleceğe yönelik mesleki kaygıları bakımından karşılaştırılmasının yanında öğretim programına yönelik öğrenci görüşlerinin alınması amaçlanmıştır. Çalışma grubunu 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Sakarya Üniversitesi birinci sınıf haricinde 198 BÖTE öğrencisi ile mevcut sistemdeki öğretim programını izleyen bir devlet üniversitesinde birinci sınıf haricinde öğrenim gören 116 BÖTE öğrencisinden oluşturmaktadır. Çalışmada genel tarama modellerinden kesitsel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada nicel verilerin yanı sıra öğrencilerin görüşleri ankette yer alan açık uçlu sorular yoluyla nitel olarak desteklenmeye çalışılmıştır. Elde edilen nicel bulgulara göre mevcut BÖTE öğretim programındaki öğrencilerin, yeni BÖTE öğretim programındakilere göre lisans döneminde karşılaştıkları olası sorunlar ve geleceğe yönelik mesleki kaygılarının daha fazla olduğu bulunmuştur. Bunun yanı sıra nitel bulgularda ise alt problemlere yanıt olabilecek öğrenci görüşleri; öğretim programındaki ve uygulamasındaki olası sorunlar, geleceğe yönelik mesleki kaygılar, öğretim programındaki değişiklik olmak üzere üç tema altında toplanmıştır. Bulgulara dayanarak araştırma sonucunda alan ve alan dışı derslerin öğretim programında dengeli bir dağılımının olması ve seçmeli derslerin bu anlamda artırılması, öğretim programındaki içeriğin değişen teknolojiye uyum sağlayarak güncelliğini koruması, öğretim elemanlarının ve öğretim yöntem tekniklerinin niteliğinin artırılması anlamında öneriler getirilebilir.

 • Akkoyunlu, B., Orhan, F., ve Umay, A. (2005). Bilgisayar Öğretmenleri İçin" Bilgisayar Öğretmenliği Öz Yeterlik Ölçeği" Geliştirme Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,29, 1-8.
 • Altun, E. ve Ateş, A. (2008). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Sorunları ve Geleceğe Yönelik Kaygıları. İlköğretim Online, 7(3), 680-692.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç, Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2011).Bilimsel Araştırma Yöntemleri(8.baskı), Ankara: Pegem Yayınları.
 • Cabı, E. ve Yalçınalp, S. (2013). Öğretmen Adaylarına Yönelik Mesleki Kaygı Ölçeği (MKÖ): Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44, 85-96.
 • Çoklar, A. N. ve Odabaşı, H. F. (2009). Eğitim Teknolojisi Standartları Açısından Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Özyeterliklerinin Belirlenmesi. Selçuk Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi,27, 1-16.
 • Demirli, C., ve Kerimgil, S. (2009). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Öğretmen Adaylarının Mesleklerine Yönelik Görüşleri. III. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Bildiri Kitapçığı, 1(3), 59-64.
 • Deryakulu, D. ve Olkun, S. (2006). Bilgisayar Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları: Çevrimiçi Tartışma Forumu Mesajlarına Dayalı Bir Çözümleme. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 160-161.
 • Doğan, T. ve Çoban, A. E. (2009). Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ile Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 34(153), 157-168.
 • Durmaz, T. (2012) Competenciesof Instructional Technologists Graduated From Computer Education And Instructional Technology Department As RequiredByİnformationTechnologyFirms. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Dursun, Ö. Ö. ve Çuhadar, C. (2009). Bilgisayar Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Düşünceleri. Inproceedings of 9th International EducationalTechnology Conference, Ankara. 361-367.
 • Eren, E. ve Uluuysal, B. (2012). Bilişim Teknolojileri (BT) Öğretmenlerinin Mesleki Sorunları ve Çözüm Önerileri: Okul Müdürü ve BT Öğretmenlerinin Görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(3), 152-171.
 • Eşel, L., Kaya, G., Kurt, B. ve Ünal, G. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Birinci Sınıf Öğrencilerinin Bölümlerine İlişkin Görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 102-112.
 • Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2006). How to Design andEvaluateResearch in Education (6th Ed.). New York: Mac GrawHill, Inc.
 • Gizir, C. A. (2005). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Son Sınıf Öğrencilerinin Problemleri Üzerine Bir Çalışma. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,1(2), 196-213.
 • Kartashova, N. (2015). ChronicStageAnxiety Re-Examined: An IntegrativeApproachfortheTwenty-First Century. DoctoralDissertation, Unıversıty of California, Los Angeles.
 • Kaya, A. ve Büyükkasap, E. (2005). Fizik Öğretmenliği Programı Öğrencilerinin Profilleri, Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum ve Endişeleri: Erzurum Örneği.Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(2), 367-380.
 • Kurtoğlu Erden, M. (2014). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Lisans Programının Mezun Yeterlik Algılarına Göre Değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S. S. (2012). Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) Bölümü Öğrencilerinin Geleceğe Yönelik Bakış Açıları Üzerine Bir İnceleme. 6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (BOTS-2012), Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • NETS. (2006). NationalEducationalTechnologyStandards. http://cnets.iste.org/ adresinden erişilmiştir.
 • Pamuk, S., Çakır, R., Ergun, M., Yılmaz, H. B. ve Ayas, C. (2013). TheUse of Tablet PC and Interactive Board fromthePerspectives of TeachersandStudents: Evaluation of the FATİH Proje. EducationalSciences: Theory&Practice - 13(3), 1815-1822.
 • Sanalan, V. A., Telli, E., Selim, Y., Öz, R, Koç, A.ve Çelik, E. (2010). BÖTE Öğrencilerinin Programa Bakış Açıları: Tercih Öncesi ve Sonrası Durum. Eğitim Teknolojileri Araştırmaları Dergisi, 1(1), 33-51.
 • SAÜ. (2015c). Öğretim Programları Hakkında Bilgiler. Web: http://www.ebs.sakarya.edu.tr/?upage=fak&page=bol&f=117&b=917&ch=1&yil=2015&lang=tr adresinden erişilmiştir.
 • Telli E. ve Selim Y (2009) BÖTE Öğrencilerinin Tercih Aşamasındaki ve Sonrasındaki Mesleki Beklentilerinin Belirlenmesi. 9th International EducationalTechnology Conference (IETC2009), Ankara.
 • Türkdoğan, S. C. (2015) Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etmelerinde Etkili Olan Faktörlere Göre Mesleki Kaygıları. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Yeşiltepe, G. M. ve Erdoğan, M. (2013). İlköğretim Bilişim Teknolojileri Öğretmenlerinin Mesleğe Yönelik Sorunları, Bu Sorunların Nedenleri Ve Çözüm Önerileri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(3).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara:Seçkin Yayıncılık.
 • YÖK. (2006). Bilgisayar VE Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Lisans Programı. Web:http://www.yok.gov.tr/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,10/Itemid,88/adresinden erişilmiştir.
 • YÖK. (2007). Öğretmen yetiştirme ve Eğitim Fakülteleri (1982-2007). Yükseköğretim Kurulu Yayını, Ankara.
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Article
Authors

Author: Sercan Özen
Institution: Öğretmen
Country: Turkey


Author: S. Güzin MAZMAN AKAR
Institution: Uşak Üniverisitesi
Country: Turkey


Author: Mehmet Barış Horzum
Institution: Sakarya University
Country: Turkey


Bibtex @research article { cuefd273784, journal = {Cukurova University Faculty of Education Journal}, issn = {1302-9967}, eissn = {2149-116X}, address = {Cukurova University}, year = {2017}, volume = {46}, pages = {587 - 602}, doi = {10.14812/cuefd.273784}, title = {EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS}, key = {cite}, author = {Özen, Sercan and MAZMAN AKAR, S. Güzin and Horzum, Mehmet Barış} }
APA Özen, S , MAZMAN AKAR, S , Horzum, M . (2017). EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS. Cukurova University Faculty of Education Journal, 46 (2), 587-602. DOI: 10.14812/cuefd.273784
MLA Özen, S , MAZMAN AKAR, S , Horzum, M . "EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2017): 587-602 <http://dergipark.org.tr/cuefd/issue/31467/273784>
Chicago Özen, S , MAZMAN AKAR, S , Horzum, M . "EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 (2017): 587-602
RIS TY - JOUR T1 - EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS AU - Sercan Özen , S. Güzin MAZMAN AKAR , Mehmet Barış Horzum Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.14812/cuefd.273784 DO - 10.14812/cuefd.273784 T2 - Cukurova University Faculty of Education Journal JF - Journal JO - JOR SP - 587 EP - 602 VL - 46 IS - 2 SN - 1302-9967-2149-116X M3 - doi: 10.14812/cuefd.273784 UR - https://doi.org/10.14812/cuefd.273784 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Cukurova University Faculty of Education Journal EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS %A Sercan Özen , S. Güzin MAZMAN AKAR , Mehmet Barış Horzum %T EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS %D 2017 %J Cukurova University Faculty of Education Journal %P 1302-9967-2149-116X %V 46 %N 2 %R doi: 10.14812/cuefd.273784 %U 10.14812/cuefd.273784
ISNAD Özen, Sercan , MAZMAN AKAR, S. Güzin , Horzum, Mehmet Barış . "EVALUATION OF CEIT CURRICULUM IN UNIVERSITIES WHICH FOLLOWED DIFFERENT CURRICULUM TOWARD STUDENTS OPINIONS". Cukurova University Faculty of Education Journal 46 / 2 (October 2017): 587-602. https://doi.org/10.14812/cuefd.273784