Year 2018, Volume 18, Issue 1, Pages 193 - 220 2018-06-30

İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler

Üzeyir DURMUŞ [1]

201 183

İbn Dakīkul‘îd, hadis usûlüne dair kaleme aldığı el-İḳtirâḥ adlı eserinde farklı bir yöntem takip etmiş; kitabının ilk yarısında hadis ıstılahlarını açıklamış, ikinci yarısında ise hayatın tümünü kuşatan 279 sahîh hadise yer vermiştir. Bir hadis usûlü eserinde bu şekilde çok sayıda hadis rivâyetine yer verilmesi ondan önce ve sonra başka muhaddislerde pek görülmemektedir. Makâlede İbn Dakīkul‘îd’in bu özel eseri incelenmiş, ilgili eserin hadis öğretimi noktasında –her yönden olmasa da bazı yönlerden– güzel bir örnek teşkil ettiği üzerinde durulmuş, bu eserden hareketle lise ve üniversitelerdeki hadis öğretiminin muhtevasının nasıl olması gerektiğine dair bazı önerilerde bulunulmuştur. Bu bağlamda, imam hatip liselerinde ve ilahiyat fakültelerindeki hadis öğretiminin ilk aşamasında hadis ıstılahlarının gereksiz yere uzatılmadan yeterli bir şekilde açıklanıp çok sayıda hadis metni okutulmasının öğrencinin hadis dersine motive olması açısından önemli olduğuna dikkat çekilmiştir. Ayrıca ilahiyat fakültelerindeki hadis öğretimi kapsamında ikinci aşamada ülkemizin ihtiyaçlarına göre, geniş kapsamlı, düzenli ve üniversite tahsili esnasında tamamlanabilecek boyutta hazırlanmış olan bir hadis metninin okutulmasının faydalı olacağı savunulmuştur.
Hadis, İbn Daḳīkul‘îd, el-İḳtirâḥ, Hadis usûlü, Hadis öğretimi
  • Buhârî, Ebû Abdillâh Muhammed b. İsmâîl. Ṣahîhü’l-Buḫârî. Kâhire: Dârü'l-hadîs, 2011.
  • Canikli, İlyas. “Hadis Öğretimi üzerine Bazı Düşünceler”, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 23 (2010): 141-164.
  • Cezâirî, Ṭâhir b. Muhammed Ṣâlih b. Ahmed es-Semʿûnî el-Ḥasenî el-Cezâirî. Tevcîhü’n-naẓar ilâ uṣûli’l-eser. Haleb: Mektebetü’l-matbûâti’l-İslâmiyye, 1995.
  • Çakan, İsmail Lütfi. Hadis Usûlü. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakül-tesi Vakfı Yayınları, 43. Baskı, 2017.
  • Çakan, İsmail Lütfi. “Hatip Bağdadi’nin Muhtasaru Nasihati Ehli’l-Hadis Risale-si ve İlahiyat Fakültelerinde Hadis Öğretimi”. Marmara Üniversitesi İla-hiyat Fakültesi Dergisi 3 (1985): 207-223.
  • Ebû Dâvûd, Süleymân b. Eş’as es-Sicistânî. Sünenü Ebî Dâvûd. Beyrût: el-Mektebetü’l-asriyye, ty.
  • Itr, Nureddîn. Menhecü’n-naḳd fî ʿulûmi’l-hadîs. Beyrût: Dârü’l-fikr, 1997.
  • İbn Dakīkul‘îd, Ebü’l-Fetḥ Taḳıyyüddîn Muhammed b. Alî b. Vehb el-Ḳuşeyrî el-Ḳûsî. İḥkâmü’l-aḥkâm şerḥu ʿUmdeti’l-aḥkâm. Kâhire: Âlemü’l-kütüb, 1407.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-1776-6160
Author: Üzeyir DURMUŞ (Primary Author)

Bibtex @research article { cuilah440644, journal = {Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD)}, issn = {1303-3670}, eissn = {2564-6427}, address = {Cukurova University}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {193 - 220}, doi = {10.30627/cuilah.440644}, title = {İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler}, key = {cite}, author = {DURMUŞ, Üzeyir} }
APA DURMUŞ, Ü . (2018). İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD), 18 (1), 193-220. DOI: 10.30627/cuilah.440644
MLA DURMUŞ, Ü . "İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 193-220 <http://dergipark.org.tr/cuilah/issue/38146/440644>
Chicago DURMUŞ, Ü . "İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 (2018): 193-220
RIS TY - JOUR T1 - İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler AU - Üzeyir DURMUŞ Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30627/cuilah.440644 DO - 10.30627/cuilah.440644 T2 - Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 220 VL - 18 IS - 1 SN - 1303-3670-2564-6427 M3 - doi: 10.30627/cuilah.440644 UR - https://doi.org/10.30627/cuilah.440644 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Çukurova University Journal of Faculty of Divinity İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler %A Üzeyir DURMUŞ %T İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler %D 2018 %J Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) %P 1303-3670-2564-6427 %V 18 %N 1 %R doi: 10.30627/cuilah.440644 %U 10.30627/cuilah.440644
ISNAD DURMUŞ, Üzeyir . "İbn Dakīkul‘îd’in el-İḳtirâḥ Adlı Eserinden Hareketle Hadis Öğretimine Dâir Bazı Öneriler". Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (ÇÜİFD) 18 / 1 (June 2018): 193-220. https://doi.org/10.30627/cuilah.440644