Year 2018, Volume 16, Issue 36, Pages 39 - 56 2018-12-30

Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Tarih Öğretmen Adaylarının Gözüyle Türk Dünyası Temel Değerleri: Fatih Eğitim Fakültesi Örneği
The Values of the ‘Turkic World’ in the Eyes of History Teacher Candidates: Example of Fatih Faculty of Education

İsmail Demircioğlu [1] , Ebru Demircioğlu [2] , İnanç Genç [3]

43 109

Bu çalışmanın amacı, 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında Trabzon Üniversitesi
Fatih Eğitim Fakültesi Tarih Pedagoji Programı’na devam eden tarih öğretmen
adaylarının Türk Dünyası değerleri hakkındaki görüşlerini ortaya koymaktır.
Çalışma, nitel araştırma desenine göre düzenlenmiş olup veriler açık-uçlu anket
aracılığıyla toplanmıştır. İlgili literatür ve araştırma sorusu ışığında geliştirilen
ve pilot çalışma sonrası son şekli verilen veri toplama aracı, 46 kız 43 erkek
olmak üzere toplam 89 öğretmen adayına uygulanmıştır. Anket verileri betimsel
analiz tekniği ile değerlendirilmiştir.

Elde edilen veriler ışığında öğretmen adaylarının değer kavramını tam anlamıyla
tanımlayamadıkları, Türk Dünyası kavramını da coğrafya merkezli
olmak üzere; coğrafya, nüfus, dil ve kültür bağlamında açıkladıkları belirlenmiştir.
Türk Dünyası’nın temel değerleriyle ilgili, adayların ilk beş tercihi ise;
bağımsızlık, adalet, vatan sevgisi, hoşgörülü olma ve din olmuştur. Türk Dünyası’nın
temel değerleri arasında gösterilen; aile birliği, sevgi, saygı, estetik,
temizlik, sağlıklı olmaya özen gösterme, sorumluluk, bilimsellik, misafirperverlik,
onurlu olma, dayanışma, cömertlik ve yardımseverlik gibi değerlerden
ise haberdar olmadıkları anlaşılmaktadır.

The aim of this study is to present the views of history teacher candidates regarding
the values of Turkish World in history pedagogy program of the Karadeniz
Technical University of Fatih Faculty of Education in the 2015-2016
academic year. The study was arranged according to qualitative research pattern
and the data were collected through an open-ended questionnaire. The questionnaire concept of value. In addition, the candidates explained the concept of the Turkish
world by taking population, language and culture into the center. It is also
understood that the majority of teacher candidates received training on different
aspects of the Turkish world. Finally, the first five choices of teacher candidates
about the basic values of the Turkish world are independence, justice, love
of the homeland, tolerance and religion. On the contrary, it is understood that
the teacher candidates are not aware of the values such as family unity, love,
respect, aesthetics, cleanliness, care to be healthy, responsibility, scientificity,
hospitality, honor, solidarity, generosity and charity, which are among the basic
values of the Turkish world.
was developed in the light of the relevant literature and research question
and then was given the final shape after pilot study. Data collection tool applied
to a total of 89 teacher candidates, 46 women and 43 men. The survey data were
evaluated according to the descriptive analysis approach. In the light of the data
obtained, it is observed that students teachers were not able to fully define the

 • Alım, M. (2009). Coğrafya eğitimi öğrencilerinin Türk Dünyası algıları (Atatürk Üniversitesi Örneği) Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2). 574-586.
 • Andican, A.A. (1996). Değişim sürecinde Türk dünyası, İstanbul: Emre Yayınları.
 • Arıcı, A. F. (2011). Türk Dünyası ve Türkçe öğretimi. 21. Yüzyılda Türk Dünyası Uluslararası Sempozyumu, 245-255. SATA Reklam Tasarım.
 • Arslanoğlu, İ. (2005). Türk değerleri üzerine bir değerlendirme, küreselleşme karşısında değerlerimiz sempozyumu, Felsefe Dünyası Dergisi, 3–4 Haziran 2005/41, 64–77.
 • Artun, E. (2006).Ortak Türk Folklorunun geleceğe aktarılması ve çukurova nogaylarının halk kültürü araştırması çalışmaları, II. Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu 16-23 Ağustos 2006 Ukrayna-Kırım. 16.04.2017’de http://turkoloji.cu.edu.tr /CUKUROVA/ makaleler/artun_ortak_ turk_folkloru_ nogay. pdf edinilmiştir.
 • Aydemir Ö.K. (2015). Dedem Korkut’un Türk Dünyasındaki ortak kültürel kodların devamlılığında felsefe ve dilbilim temelli stratejik değeri ve işletim önerisi, 3. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Çeşme-İzmir. 249-256.
 • Bloor, M. ve Fiona, W. (2006). Keywords in Qualitative Methods, London, Sage Publication.
 • Bolay, S. H. (2013). Felsefe Sözlüğü, Ankara, Nobel Yayınevi.
 • Demir, Ö. ve Acar M., (1997). Sosyal bilimler sözlüğü, Ankara: Vadi Yayınları.
 • Demircioğlu İ. H. ve Tokdemir, M. A. (2008) Değerlerin oluşması sürecinde tarih öğretimi; amaç, işlev ve içerik, Değerler Eğitimi Dergisi, 6(15), 69-88.
 • Demircioğlu İ.H. ve Demircioğlu E. (2014). Türk Dünyası'nda Değer Eğitimi ve Gaspıralı İsmail, Ölümünün 100. Yılında Gaspıralı: Dilde, Fikirde, İşte Birlikte Neredeyiz? Bişkek, Kazakistan, 15-17 Ekim 1 (1), 244-251.
 • Demircioğlu, E. ve Demircioğlu, İ.H. f(2015).Türk Dünyası ortak tarih ders kitabı nasıl yazılmalıdır? Türk Yurdu Dergisi, (337), 50-54.
 • Deveci, H., Belet, D. ve Türe, H. (2013). Dede Korkut hikayelerinde yer alan değerler, Electronic Journal of Social Sciences . 12 (46), 294-321.
 • Erdem, A.R.. (2003). Üniversite kültüründe önemli bir unsur: değerler. Değerler Eğitimi Dergisi. C.I (4)
 • Gudmunsdottir, S. (1991). Values in pedagogical content knowledge. Journal of Teacher Education, 41 (3), 44-52.
 • Gürsoy-Naskali, E. (2007). Türk Dünyası’nın tanımı, Türk Dünyasının problemleri ve çözüm önerileri, (Ed. N. Öztürk, A. Satan). 13-16, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • Güven, A.Z. (2014). Türk efsanelerinin değerler eğitimi bakımından incelenmesi, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi C.11, S. 26, 225-246.
 • Öncül, R. (2000). Eğitim ve eğitim bilimleri sözlüğü: İstanbul: MEB Yayınları.
 • Özbay, M. ve Karakuş Tayşi, E. (2011). Dede Korkut hikâyeleri ’nin Türkçe öğretimi ve değer aktarımı açısından önemi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (1), 21-31.
 • Özey, R. (2007).Türk Dünyası’nın jeopolitik konumundan kaynaklanan sorunlar ve çözüm önerileri, Türk Dünyasının problemleri ve çözüm önerileri, (Ed. N. Öztürk, A. Satan), 17-58, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık.
 • TDK (2017). Değer, Güncel Türkçe sözlük, 13.04.2017’de http://www.tdk.gov.tr/index. php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.58ef333d288173.53131398 edinilmiştir.
 • Ünal, F. ve Özmen C. (2012). 1998 ile 2005 4-7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitaplarında Yer Alan Türk Dünyası Konularının Karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20 (9), 445-459.
Primary Language tr
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: İsmail Demircioğlu (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Ebru Demircioğlu
Institution: KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: İnanç Genç
Country: Turkey


APA Demircioğlu, İ , Demircioğlu, E , Genç, İ . (2018). Pedagojik Formasyon Programına Devam Eden Tarih Öğretmen Adaylarının Gözüyle Türk Dünyası Temel Değerleri: Fatih Eğitim Fakültesi Örneği. Değerler Eğitimi Dergisi, 16 (36), 39-56. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ded/issue/41920/359687