Year 2018, Volume 16, Issue 36, Pages 179 - 204 2018-12-30

A Sample Magazine for Children and Education in the 19th Century: “Sadakat” Magazine and Educational Approach
19. Yüzyıl Çocuk ve Eğitim Yazınında Örnek Bir Dergi: Sadakat Dergisi ve Eğitsel Yaklaşımı

Hüseyin Şimşek [1]

36 136

Bu çalışmanın amacı, Türk çocuk yazının ilk örneklerinden biri olan Sadakat dergisini tanıtmak ve çocuk eğitimi konusundaki yaklaşımını ortaya koymaktır. Sadakat dergisi bağlamında, Osmanlı dönemi çocukluk anlayışında ve eğitim düşüncesinde yaşanan değişimin izlerini görmek mümkün olacaktır. Nitel araştırma yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen bu çalışmada, doküman analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırmada ayrıca metne dayalı içerik çözümlemesi yapılmıştır. Toplam altı sayısı bulunan derginin tüm yazıları incelenmiş ve belirli başlıklar altında analiz edilmiştir. Sadakat dergisinde yer alan metinlerin çözümlenmesinde, eğitim ve çocukluk konusu dikkate alınmış, derginin içeriği belirli konu başlıkları altında tasnif edilerek incelenmiştir. Araştırma sonucunda, çocuk yazının tarihsel geçmişi ve ilk çocuk yazınında eğitim ve çocuğa yönelik yaklaşımın değişmekte olduğu ortaya çıkmıştır. Sadakat dergisinde eğitimle ilgili konular üzerinde durulmuştur. Dergide eğitimin gerekliliği, amacı, işlevi, eğitim kurumlarının gelişmesi, öğretim yöntemleri, eğitim sorunları gibi konulara yer verilmiştir. Derginin en belirgin özelliği dil konusundaki hassasiyetidir. Derginin okuyucu kitlesi ilköğretim çağındaki çocuklardır. Dergide yayınlanan yazılarda çocukların seviyesine uygun bir dil kullanılmıştır. Dergi insanın değerli bir varlık olduğu görüşünü savunmaktadır. Dergi çocukları geleceğin teminatı olarak görmekte ve büyük sorumluluk yüklemektedir. Sadakat dergisinin insan ve çocukluk anlayışı eğitim anlayışının da temelini oluşturmaktadır. Eğitimi vatandaşlık görevi olarak kabul eden dergi, eğitim için en elverişli çağın çocukluk çağı olduğunu savunur. Dergiye göre eğitimin temel işlevi insanlığı öğretmektir. Eğitimin bir diğer işlevi ise ülkenin geleceğinde yararlı olacak bireylerin yetiştirilmesidir. Sadakat dergisi yenilikçi fikirleri savunan bir özelliğe sahiptir. Yenilikçi görüşler derginin eğitim anlayışının da temelini oluşturur. Dergide yayımlanan yazılarda geleneksel eğitim anlayışı ile yenilikçi eğitim anlayışı mukayese edilmekte, yeni eğitim anlayışının üstünlüğü savunulmaktadır. 

Osmanlı, çocuk, eğitim, yazın, dergi
 • Akyüz, Y. (2001). Türk eğitim tarihi (Başlangıçtan 2001’e). İstanbul: 8. Baskı, Alfa Yayınları.
 • Akyüz, Y. (1978). Türkiye’de öğretmenlerin toplumsal değişmede etkileri (1848-1948). Ankara: Doğan Basımevi.
 • Ergin, O. (1977), Türkiye maarif tarihi. İstanbul: Eser Matbaası
 • Ergün, M. (1997). Atatürk devri eğitimi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Ergün, M. (1996). II. Meşrutiyet devrinde eğitim hareketleri (1908-1914), Ankara: Ocak Yayınları.
 • Etfal Dergisi. (1875). Sayı 7.
 • Kütükoğlu, M. (1998). Tarih Araştırmalarında Usul, İstanbul.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 1.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 2.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 2.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 3.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 4.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 5.
 • Sadakat Dergisi (1875). Sayı 6.
 • Sadakat Gazetesi (9 Nisan 1291/1875). Sayı 1.
 • Sadakat Gazetesi (10 Nisan 1291/1875). Sayı 2.
 • Sadakat Gazetesi (16 Nisan 1291/1875). Sayı 5.
 • Sadakat Gazetesi (21 Nisan 1291/1875). Sayı 8.
 • Şimşek, H. (202). Tanzimat ve Mutlakıyet Dönemi Çocuk Dergilerinin Eğitsel Açıdan İncelenmesi. Ankara Üniversitesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara.
 • Tan, M. (1997). “Çocukluğun Tarihi Araştırmalarında Sözlü Tarih Yaklaşımı ve Sözlü Tarihte Bir Çocuk”, Çocuk Kültürü. Ankara: Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları.
 • Togan, Z. V. (1985). Tarihte usul. İstanbul: Enderun Kitabevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-7455-3706
Author: Hüseyin Şimşek (Primary Author)
Country: Turkey


APA Şimşek, H . (2018). 19. Yüzyıl Çocuk ve Eğitim Yazınında Örnek Bir Dergi: Sadakat Dergisi ve Eğitsel Yaklaşımı. Değerler Eğitimi Dergisi, 16 (36), 179-204. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ded/issue/41920/409144