Year 2018, Volume 5, Issue 2, Pages 82 - 97 2018-10-24

TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI
AN INTERGENERATIONAL FOCUS GROUP STUDY BASED ON DIALOGUE DEVELOPMENT ON TECHNOLOGY

Buğçe Kamer Baybaş [1] , Sevnaz Şahin [2]

58 181

Dünyada doğumda beklenen yaşam süresi artarken doğum oranları da bir o kadar azalmaktadır. Dolayısıyla toplumdaki yaşlı nüfus oranı artmakta ve farklı kuşaklar artık daha uzun süre bir arada bulunmaktadır. Bu çalışmada toplumda var olan farklı kuşakların teknolojiyi yorumlama deneyimlerini, kuşak değişkeni üzerinden incelemek ve bu vasıtayla kuşaklar arası iletişime katkıda bulunmak amaçlanmıştır. Bunu yaparken de, kişilerin yüz yüze iletişimlerini artırmak ve bunu iletişim teknolojileri üzerine bir tartışma platformunda gerçekleştirerek karşılıklı diyalog kurmaya teşvik etmek, bu çalışmanın ayrıca amacını oluşturmaktadır. Çalışma; 60 yaş üzeri bireylerin devam ettiği 60+ Tazelenme Üniversitesi Ege Üniversitesi Kampüsü’nden ve lise 9. sınıf öğrencilerinden rastgele örnekleme yoluyla seçilmiş toplam 20 öğrenci ve çalışma yürütücüsü olan 2 moderatör eşliğinde odak grup görüşmesi şeklinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada katılımcılarla 3 ana soru çerçevesinde görüşülmüştür. Bunlar; iletişim teknolojilerinin kendileri için ne ifade ettiği, bu teknolojileri ne sıklıkla ve hangi amaçlarla kullandıkları, teknolojinin olumlu veya olumsuz olarak gördükleri yönlerinin olup olmadığıdır. Yanıtlar her soru için ayrı değerlendirilmiş olup, tüm katılımcıların fikirleri alınmaya özellikle dikkat edilmiştir. Veriler analiz edilirken ‘’Betimsel Analiz’’ yöntemi kullanılmıştır.

While the life expectancy on birth in the world incereases and the birth rates decrease so much, rate of elderly population increases and different generations live together longer than before. In this study, it was aimed to examine the experiences of different generations in the society on interpreting the technologies through the generation variables and to contribute to communication between the generations. In doing so, it is also the intent of this work to promote face-to-face communication among people and encourage them to engage in a dialogue on a discussion platform on communication technologies. In this study, a focus grup discussion was conducted under guidance of two moderators which are executives of the study, with a total of 20 students selected by random sampling from 60+ Refresher University Ege Campus which attendants are individuals over 60 years old, and 9th grade high school students. Participants in the study were interviewed in three main questions. These are; what communication technologies mean for themselves, how often and for what purpose these technologies are used, whether there are positive or negative aspects of technology that they see. Responses were assessed separately for each question, with particular attention being paid to the opinions of all participants. When the data were analyzed, '' Descriptive Analysis '' method was used.

 • Becerikli, S. Y. (2013). Kuşaklararası iletişim açısından yeni iletişim teknolojilerinin kullanımı: İleri yaş grubu üzerine bir değerlendirme. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (e-dergi), 1(44): 19-31. http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuifd/article/view/1019021815, (22.03.2018).
 • Dyke, V. M., Haynes, C. ve Ferguson, M. (2007). Bridging the Divide: A Public Relations Perspective on Intergenerational Communication. Public Relations Quarterly, 52(4): 19-23.
 • Eğinli, A. T. (2016). Yaşlı kişiler ile etkili iletişim. Ege Tıp Dergisi, 55(Ek Sayı): 31-37.
 • Kalınkara, V., Başıbüyük, G. Ö. ve Ay, F. (2016). Yaşlıların geronteknolojik ürünleri kabule yönelik tutumları. Yaşlı Sorunları Araştırma Dergisi, (e-dergi), 9(2): 1-19. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/270339 , (01.06.2018).
 • Kaygusuz, C. (2008). Yaşlılık Kuramları. K. Ersanlı ve M. Kalkan (Ed.) Psikolojik, sosyal ve bedensel açıdan yaşlılık: içinde 215-249. Ankara: Pegem Akademi Yayınları
 • Martin, C. A. ve Tulgan, B. (2002). Managing the Generation Mix: From Collision to Collaboration. Messachusetts: HRD Press.
 • McCann, R. M. ve Giles, H., (2007). Age-Differentiated Communication in Organizations: Perspectives from Thailand and the United States. Communication Research Reports, 24(1): 1–12.
 • Özkan, Y. ve Purutçuoğlu, E. (2010). Yaşlılıkta teknolojik yeniliklerin kabulünü etkileyen sosyalizasyon süreci. Aile ve Toplum Dergisi, (e-dergi), 6(23):37-44. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/spcd/article/view/ 5000108022 ,(05.03.2018).
 • Pecchioni, L. L, Wright, K. B. ve Nussbaum, J. F. (2005). Life Span Communication. NewJersey: Mahwah
 • Samur, Ü. G. (2017). Kuşaklararası Çatışmaya Duygusal ve Zihinsel Çözümler. Ankara: Gazi Kitabevi
 • Türkiye İstatistik Kurumu, (2017). İstatistiklerle Yaşlılar. www.tuik.gov.tr adresinden edinilmiştir. (Erişim Tarihi: 01.07.2018)
 • Williams, A. ve Harwood, J. (2008). Intergenerational Communication: Intergroup, Accomodation, and Family Perspectives, Nussbaum, J. F. (Ed.) Handbook of Communication and Aging Research: içinde 115-137. London: LEA.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0733-4025
Author: Buğçe Kamer Baybaş (Primary Author)
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-5457-901X
Author: Sevnaz Şahin
Institution: EGE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Bibtex @research article { deuefad453429, journal = {Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-4958}, eissn = {2147-4419}, address = {Dokuz Eylul University}, year = {2018}, volume = {5}, pages = {82 - 97}, doi = {}, title = {TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI}, key = {cite}, author = {Baybaş, Buğçe Kamer and Şahin, Sevnaz} }
APA Baybaş, B , Şahin, S . (2018). TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI. Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 5 (2), 82-97. Retrieved from http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/39919/453429
MLA Baybaş, B , Şahin, S . "TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 82-97 <http://dergipark.org.tr/deuefad/issue/39919/453429>
Chicago Baybaş, B , Şahin, S . "TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 (2018): 82-97
RIS TY - JOUR T1 - TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI AU - Buğçe Kamer Baybaş , Sevnaz Şahin Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 82 EP - 97 VL - 5 IS - 2 SN - 2147-4958-2147-4419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Dokuz Eylül University Journal of Humanities TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %A Buğçe Kamer Baybaş , Sevnaz Şahin %T TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI %D 2018 %J Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 2147-4958-2147-4419 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD Baybaş, Buğçe Kamer , Şahin, Sevnaz . "TEKNOLOJİ ÜZERİNE DİYALOG GELİŞTİRMEYE DAYALI KUŞAKLAR ARASI BİR ODAK GRUP ÇALIŞMASI". Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 5 / 2 (October 2018): 82-97.