Year 2016, Volume , Issue 48, Pages 294 - 313 2016-04-28

YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME
MISERY INDEX AS A POVERTY INDICATOR, AN ESSAY FOR TURKEY

Süleyman Emre ÖZCAN [1]

361 1988

Yoksulluk ve beraberinde getirdiği sorunlar tarih boyunca her ekonominin önündeki en büyük sorunlardan olmuştur. Siyasi iktidarlar yoksulluğun azaldığını ve ekonomik refahın arttığını iddia ederken, muhalefetler ise tam aksini iddia etmektedirler. Acaba kim haklı? Bu soruya yanıt vermek için birçok teori ve ölçüm yöntemi sıralanabilir. Ama önemli olan iktisat eğitimi almamış halkın, bunu bir sürü teori ve model içinde boğulmadan oldukça basit bir şekilde hesaplayabilmesidir. Çalışmada bu fikirden yola çıkılarak, herkesin kolayca ulaşabileceği ve basitçe hesaplayabileceği bir endeks olan “hoşnutsuzluk endeksi” ayrıca “bir yoksulluk göstergesi olarak kullanılabilir mi?” sorusuna cevap aranmaktadır. Cevap için Türkiye ve AB ülkelerinin 2003 – 2013 dönemi verileri ile Panel Eşbütünleşme testleri yürütülmüş ve Okun’un hoşnutsuzluk endeksinin, basit bir şekilde yoksulluğun ölçümünde kullanılabileceği görülmüştür.

Poverty and the problems accompanied by it have become one of the greatest issues by which every economy confronted throughout history. The political power asserts that poverty decreases and economic welfare increases,  whereas the opposition has been claiming completely opposite of it. Then, who is right? In order to answer this question, lots of theories and measurement methods can be sorted. However, the important thing is that people who do not take any economics education can calculate it quite simply without drowning in lots of theories and models. In this study based on the idea, answer for the question- can the misery index which everybody can reach easily and calculate simply be used as a poverty indicator as well?- is sought. For the answer, panel cointegration tests have been conducted with data of Turkey and EU countries for the period 2003-2013 and it is concluded that Okun’s Misery Index can be used simply in measurement of poverty.

 

 • AKSAN, Gamze (2012), “Yoksulluk ve Yoksulluk Kültürünün Toplumsal Görünümleri”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 27.
 • AKTAN, Coşkun Can ve İstiklal Yaşar VURAL (2002), “Yoksulluk, Terminoloji, Temel Kavramlar ve Ölçüm Yöntemleri”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Editör Coşkun Can Aktan, Hak – İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara.
 • ARPACIOĞLU, Özge ve Metin YILDIRIM (2011), “Dünyada ve Türkiye’de Yoksulluğun Analizi”, Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt 4, Sayı 2, ss.60-76.
 • BALTAGI, Badi H. (2011), Econometrics, Fifth Edition, Springer, New York.
 • BARRO, Robert, J. (1999), “Reagan vs. Clinton: Who’s The Economic Champ?”, Business Week, Economic Viewpoint, February, 22.
 • BLANCHFLOWER, David. G. (2007). “Is Unemployment More Costly than Inflation?”, NBER Working Paper, 13505.
 • BÜBERKÖKÜ, Önder (2014), “Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Uluslararası Satın Alma Gücü Paritesi: Panel Koentegrasyon Testlerinden Kanıtlar”, BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar, Cilt 8, Sayı 1. ss.117-139
 • CLARK, A. E. and A. J. OSWALD, (1994). “Unhappiness and Unemployment”, The Economic Journal, 104. pp:648-659
 • ÇINAR, Serkan (2010), “OECD Ülkelerinde Kişi Başına GSYİH Durağan mı? Panel Veri Analizi”, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt XXIX. ss.591-601
 • DEMİRTÜRK, R. Burcu, Nebahat BOZKUŞ, Ahu CEPHE, Buket AKTAŞ, Selda TAŞDEMİR AFŞAR ve Hülya ÇINGI (2011), “Yoksulluk Düzeyinin Modellenmesi Üzerine Bir Araştırma”, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt 14, Sayı 1, Bahar. ss.30-67
 • Dİ TELLA, R., R. J. MACCULLOCH and A.J. OSWALD (2001). “Preferences over Inflation and Unemployment: Evidence from Surveys of Happiness”. The American Economic Review, Vol.91, (1). pp.335-341 doi:10.1257/aer.91.1.335
 • DREWNOWSKI, Jan (1977), “Poverty: Its Meaning and Measurement”, Development and Change, 8. pp.183-208
 • ENSARİ, Sıddık (2010), “TÜİK’in Yoksulluk Analizleri Üzerine”, Maliye Finans Yazıları, Yıl: 24, Sayı:87, Nisan.
 • ERDOĞAN, Güzin (2002), “Türkiye’de ve Dünyada Yoksulluk Ölçümleri Üzerine Değerlendirmeler”, Yoksullukla Mücadele Stratejileri, Editör Coşkun Can Aktan, Hak – İş Konfederasyonu Yayınları, Ankara.
 • ERGÜN, Suzan ve Melike ATAY POLAT (2015), “OECD Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı 45, Ocak Haziran. ss.115-141
 • EUROPEAN COMMISSION (2004), Joint Report on Social Inclusion (5 Mart 2004).
 • EUROSTAT (2015), http://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/main-tables Erişim tarihi 20.10.2015
 • FIELD, Frank (1983), The Minimum Wage, London Policy Studies.
 • FOSTER, James, E. (1998), “Absolute versus Relative Poverty”, The American Economic Review, Papers and Proceedings of The Hundred and Tenth Annual Meeting of The American Economic Association, May 1998, Vol 88, No:2, pp.335-341
 • FREY, B. and A. STUTZER (2002). “What Can Economists Learn from Happiness Research?”, Journal of Economic Literature, Vol.40 (2): pp. 402-435 doi: 10.1257/002205102320161320
 • GRABİA, Tomasz (2011). “The Okun Misery Index in European Union Countries from 2000 to 2009”, Comparative Economics Research, 14. pp.97-115.
 • GÜL, Ekrem ve Ahmet KAMACI (2012), “Dış Ticaretin Büyüme Üzerindeki Etkileri: Bir Panel Veri Analizi”, Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 3. ss.81-91
 • GÜLMEZ, Ahmet ve Fatih YARDIMCIOĞLU (2012), “OECD Ülkelerinde AR-Ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Eşbütünleşme ve Panel Nedensellik Analizi (1990 – 2010)”, Maliye Dergisi, Sayı 163, Temmuz – Aralık.
 • HANKE, S.H. (2009). “The Misery Index: A Reality Check for The US and Jamaica”, Jamaica Observer, September 6.
 • HERMAN, Emilia (2010). “Inflation and Unemployment in The Romanian Economy”, Annals of The University of Petroşani, Economics. 10 (2). pp.157-170.
 • KAYA, Ersin (2009), “Yoksullukla Mücadelede Avrupan’nın ve Türkiye’nin Sosyal Yardım Modeli”, T.C. Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Sosyal Yardım Uzmanlık Tezi, Haziran 2009, Ankara.
 • KİRMANOĞLU, Hülya (2005), “Amartya Sen’in Özgürlük ve Kalkınma Üzerine Düşüncelerine Bir Bakış”, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, Prof.Dr. Türkan Öncel’e Aramağan, 47. Seri. ss.22-30
 • KUMAR, T. Krisna, Anil P. GORE and V. SITARAMAM (1996), “Some Conceptual and Statistical Issues on Measurement of Poverty”, Journal of Statistical Planning and Inference, 49. pp. 53-71
 • LADERCHI, Caterina Ruggeri, Ruhi SAITH and Frances STEWART (2003), “Does it Matter that we don’t Agree on The Definition of Poverty? A Comparsion of four Approaches”, QEH Working Paper Series, QEHWPS107, May.
 • LAYTON, Allan. P. (1992). “An Estimated Australian Macroeconomic Misery Index”, Economic Record. June, 68. 201. pp:118-124
 • LECHMAN, Ewa (2009), “Okun’s Misery Index as an Alternative Poverty Assessment Tool. Recent Estimations for European Countries”, MRPA Paper, 37493.
 • LOVELL, Michael C. and Pao-Lin TIEN (2000), “Economic Discomfort and Consumer Sentiment” Eastern Economic Journal, Vol. 26 (1) Winter. pp.1-8.
 • LUENGAS, Pavel. and Inder RUPRAH (2009). “Should Central Banks Target Happiness? : Evidence from Latin America”, Inter – American Development Bank Publications,Working Papers, 25818.
 • METİN, Banu (2013), “Türkiye’de 2000 Sonrası Dönemde Uygulanan Ekonomik ve Sosyal Politikalar Temelinde Yoksulluk Sorunu, Ankara’da Uygulamalı Bir Araştırma”, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No: 39, Ankara.
 • OECD (2001), Organisation for The Economi Co-Operation and Development, The DAC Guidelines, Poverty Reduction, OECD Publication Service, France.
 • OHTAKE, F. (2012). “Unemployment and Happiness”, Japan Labour Review, Vol 9, (2) Spring.
 • OSWALD, A. J. (1997). “Happiness and Economic Performance”, The Economic Journal, Vol 107. (445). pp.1815-1831 doi: 10.1111/j.1468-0297.1997.tb00085.x
 • ÖZCAN, Süleyman Emre and Sezgin AÇIKALIN (2015), “Relationship Between Misery Index and Lottery Games: The Case of Turkey”, International Journal of Humanities and Social Science, Vol. 5, No. 7(1), July, pp 159 – 164.
 • RUPRAH, Inder, J. and Pavel LUENGAS (2011). “Monetary Policy and Happiness: Preferences over Inflation and Unemployment in Latin America”, The Journal of Socio – Economics. 40. pp.59-66
 • SADEGHİ, Seyed Kamal., Maryam Barzegar MARVASTİ and Reza KARBOR (2014). “New Evidence on The Link Between Income Inequality and Misery Index: A Nonlinear Time Series Analysis”, International Journal of Sustainable Development & World Policy. 3(1). pp:25-30.
 • SALLAN, Songül Gül (2002), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksullukla Mücadelenin Sosyolojik Boyutları: Göreliden Mutlak Yoksulluğa”, Yoksulluk, Şiddet ve İnsan Hakları Kitabı, Derleyen Yasemin Özdek, Türkiye Orda Doğu Amme İdaresi Enstitüsü, TODAİ Yayınları, Ankara, 1. Baskı. ss.107-118.
 • SEN, Amartya, Kumar (2004), Özgürlükle Kalkınma, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.
 • STUTZER, A. and R. LALİVE (2003). “The Role of Social Work Norms in Job Searching and Subjective Well-Being”, Journal of The European Economic Association.Vol2.(4) pp.696-719 doi: 10.1162/1542476041423331
 • SUNAL, Seçkin ve Elçin AYKAÇ (2005), “Türk İmalat Sanayiinde İstihdam, İhracat ve Kapasite Kullanım Oranı İlişkisi: Panel Koentegrasyon”, VII. Ulusal Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu.
 • ŞENSES, Fikret (2003), Küreselleşmenin Öteki Yüzü: Yoksulluk, İletişim Yayınları, İstanbul.
 • TARI, Recep (2010), Ekonometri, Umuttepe Yayınları, Kocaeli.
 • TATOĞLU (A), Ferda Yerdelenler (2013), Panel Veri Ekonometrisi: Stata Uygulamalı, Beta Basım, İstanbul.
 • TATOĞLU (B), Ferda Yerdelenler (2013), İleri Panel Veri Analizi, Stata Uygulamalı, Beta Basım, İstanbul.
 • TOPGÜL, Seda (2013), “Türkiye’de Yoksulluk ve Yoksulluğun Kadınlaşması”, Cumhuriyet Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 14, Sayı 1. ss.277-296
 • TUİK (2002), “Yoksulluk Çalışması”, TUİK Haber Bülteni, 13.04.2004.
 • TUİK (2015), http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.do?alt_id=1013 Erişim Tarihi 20.10.2015
 • TÜSİAD (2000), “Türkiye’de Bireysel Gelir Dağılımı ve Yoksulluk – Avrupa Birliği ile Karşılaştırma”, Yayın No: TÜSİAD-T/2000-12/295, İstanbul.
 • UNDP (1997), United Nations Development Programme, “Human Development Report 1997, New York, Oxford, Oxford University Press.
 • WELSCH, Heinz. (2007). “Macroeconomics and Life Satisfaction: Revisiting the Misery Index”, Journal of Applied Economics, Vol X, (2). pp.237-51.
 • WINKELMANN, L. and R. WINKELMANN (1998). “Why are The Unemployed so Unhappy? Evidence from Panel Data”, Economica, 65, No. 257. pp. 1-15 doi:10.1111/1468-0335.00111
 • WOLFERS, J. (2003). “Is Business Cycle Volatility Costly? Evidence from Surveys of Subjective Well-being”, International Finance, Vol 6.(1), pp.1-26 doi: 10.1111/1468-2362.00112
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Süleyman Emre ÖZCAN
Institution: DUMLUPINAR UNIV
Country: Turkey


Dates

Publication Date: April 28, 2016

Bibtex @ { dpusbe283371, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2016}, volume = {}, pages = {294 - 313}, doi = {}, title = {YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Süleyman Emre} }
APA ÖZCAN, S . (2016). YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (48), 294-313. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283371
MLA ÖZCAN, S . "YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 294-313 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/26800/283371>
Chicago ÖZCAN, S . "YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2016): 294-313
RIS TY - JOUR T1 - YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME AU - Süleyman Emre ÖZCAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 294 EP - 313 VL - IS - 48 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME %A Süleyman Emre ÖZCAN %T YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME %D 2016 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 48 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Süleyman Emre . "YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 48 (April 2016): 294-313.
AMA ÖZCAN S . YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 294-313.
Vancouver ÖZCAN S . YOKSULLUK GÖSTERGESİ OLARAK HOŞNUTSUZLUK ENDEKSİ, TÜRKİYE İÇİN BİR DENEME. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; (48): 313-294.