Year 2014, Volume , Issue 42, Pages 0 - 0 2015-06-20

29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI
29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI

Erkan DİNÇ [1] , Murat KEÇE [2]

240 476

This study aims to investigate the ways in which undergraduate students follow the social and political agenda in national and global contexts. It was designed as a descriptive quantitative research comprising of 498 undergraduate students 241 of whom registered in Gazi University and the remaining 257 of them attaining Uşak University. The research data was collected from those undergraduates registered in education, engineering, sciences and liberal arts and political and administrative sciences faculties of these two universities in 2012-2013 academic year. A survey designed by the researchers was used as a data collection tool. The study findings indicate that the participants mostly use social networking websites to follow the sociopolitical agenda. Female students have a high level of tendency to use various kinds of tools. While, students over the age of 25 mostly use national broadcasting and publications for following the agenda. Students attaining sciences and liberal arts faculties use the digital sources and tools more than their counterparts in other faculties. The other findings reveal that those students whose families live in metropolitan cities have higher tendency to follow the socio-political agenda. Besides, students of Gazi University use various means of communication and interaction tools more effectively than their counterparts in Uşak University
Üniversite öğrencilerinin ülke ve dünya gündemine ilişkin yaşanan gelişmeleri hangi iletişim araçları aracılığıyla takip ettiklerini incelemeyi amaçlayan bu çalışma, nicel araştırma yöntemine uygun olarak tasarlanan betimsel bir alan araştırmasıdır. Araştırmanın çalışma grubunda 241’i Gazi, 257’si Uşak Üniversitesi’nden olmak üzere toplam 498 katılımcı yer almıştır. Araştırma verileri, araştırmacılar tarafından geliştirilen ölçme aracı aracılığıyla 2012-2013 öğretim yılında adı geçen üniversitelerin eğitim, fen-edebiyat, iktisadi idari bilimler ve mühendislik fakültesi öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırmada ulaşılan sonuçlara göre sosyal paylaşım siteleri, katılımcıların gündeme ilişkin bilgi kaynağı olarak en fazla tercih ettikleri iletişim aracı pozisyonundadır. Kız öğrencilerin erkek öğrencilere oranla gündemi takip etmede iletişim araçlarını daha etkin kullandıkları, 25 yaş ve üzeri katılımcıların gündemi takip etmede ulusal yayın organlarını daha fazla tercih ettikleri, fen-edebiyat fakültesi öğrencilerinin diğer fakültelerde öğrenim görenlere nispeten sosyal paylaşım siteleri ve internetteki tartışma ortamlarından daha fazla yararlandıkları, yerleşim yeri değişkenine göre ailesi büyükşehirde yaşayanların gündemi takip etme düzeylerinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Ayrıca Gazi Üniversitesi öğrencilerinin Uşak Üniversitesi öğrencilerine göre gündemi takip etme kanalı olarak ulusal yayın organlarını, sosyal medyayı ve forum sitelerini daha etkin kullandıkları sonuçlarına ulaşılmıştır
 • Aksüt, M., Ateş, S., Balaban, S. & Çelikkanat, A. (2012, Şubat 1-3). İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin sosyal paylaşım sitelerine ilişkin tutumları (facebook örneği). Akademik Bilişim Konferansı’nda sunulan bildiri, Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Barkan, M. ve Eroğlu, E. (2004). Eğitim İletişiminde Çağdaş Ortamlar: “.. iletişim bir sorun kaynağı mı yoksa çözüm seçeneği mi?..” The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 3(1), 115-123.
 • Baştürk, R. (2010). Nonparametrik istatistiksel yöntemler. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Bülbül, R. (2001). İletişim ve etik. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011) Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Çakır, H. ve Topçu, H. (2005). Bir iletişim dili olarak internet. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 71-96.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için çok değişkenli uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık. istatistik SPSS ve LISREL
 • Çömlekçi, N. (2001). Bilimsel araştırma yöntemi ve istatistiksel anlamlılık sınamaları. Ankara: Bilim Teknik Yayınevi.
 • Davies, L. (2006). Global citizenship: abstraction or framework for action. Educational Review, 58(1), 5-25.
 • Durak Batıgün, A. & Hasta, D. (2010). İnternet Bağımlılığı: Yalnızlık ve Kişilerarası İlişki Tarzları Açısından Bir
 • Değerlendirme. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 11, 213-219. Fraenkel, J. R. ve Wallen, N. E. (2003). How to desing and evaluate research in education. Boston: McGraww Hill.
 • Gabriel, O. W. (2002). Politische involvierung und systemunterstützung im vereinigten Deutschland. Präsentation, Institut für Soziologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg.
 • Gaventa, J. & Valderrama, C. (1999). Participation, citizenship and local governance. Retrieved, February, 10, 2014 from http://M4_AR2_Participation_Citizenship_and_local_Governance.pdf.
 • Geissel, B. (2008). Reflections and findings on the critical citizen: Civic education – What for?. European Journal of Political Research, 47, 34–63.
 • Harmandar, M. & Samancı, O. (2000). Eğitim fakültesi kimya eğitimi bölümü öğrencilerinin bilgisayara yönelik tutumları. IV.
 • Ulusal Fen Bilimleri Kongresi Kongre Kitabı (ss. 686-688). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Kahyaoğlu, M. & Çelik, H. C. (2011, Eylül 22-24). Ortaöğretim ve yüksek öğretim öğrencilerinin internet kullanımına yönelik tutumlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Paper presented at the 5th International Computer & Instructional
 • Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ. Kakırman Yıldız, A. (2013). Sosyal paylaşım sitelerinin dijital yerlilerin bilgi edinme ve mahremiyet anlayışına etkisi. Bilgi Dünyası, 13(2), 529-542.
 • Karasar, N. (2007). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Bilim Kitap Kırtasiye Yayınevi.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis. UK: Routledge.
 • Mutlu, E. 2008. İletişim sözlüğü. Ankara: Ayraç Yayınevi.
 • Osler, A. & Starkey, H. (2005). Changing citizenship: democracy and inclusion in education. Maidenhead: Open University Press.
 • Pallant, J. (2001). SPSS survival manual: A step-by-step guide to data analysis using SPSS for Windows. Philadelphia, PA: Open University Press.
 • Parry, G., Moyser, G. & Day, N. (1992). Political participation and democracy in Britain. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Sipahi, B., Yurtkoru, E. S. & Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. İstanbul: Beta Yayıncılık.
 • Sofiah, S., Omar, S., Bolong, J. & Osman, M. (2011). Facebook Addictıon Among Female University Students. Revista de
 • Administraţie Publică şi Politici Sociale, 2(7), 95-109. Subrahmanyam, K. & Lin, G. (2007). Adolescents on The Net: Internet Use and Well-being. Adolescence, 42, 659-677.
 • Şencan, H. (2005). Sosyal ve davranışsal ölçümlerde güvenirlik ve geçerlik. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Tavşancıl, E. (2010). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ural, A. & Kılıç, İ. (2011). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Willoughby, T. A. (2008). Short-term longitudinal Study of Internet and Computer Game Use by Adolescent Boys and Girls:
 • Prevalence, Frequency of Use, and Psychosocial Predictors. Develop Psychol, 44, 195-204. Yellowlees, P. M., & Marks, S. (2007). Problematic Internet Use or Internet Addiction? Computers in Human Behavior, 23,1447-1453.
 • Zıllıoğlu, M. (1993). İletişim nedir? İstanbul: Cem Yayınevi. http://www.haberx.com/_universitelerde_ogrenci_sayisi_hizli_ogretim_uyesi_sayisi_yavas_artiyor(17,n,10255255,449).aspx. erişim tarihi: 07.03.2014.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Erkan DİNÇ

Author: Murat KEÇE

Bibtex @ { dpusbe66003, journal = {Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1302-1842}, eissn = {2587-005X}, address = {Dumlupinar University}, year = {2015}, volume = {}, pages = {0 - 0}, doi = {}, title = {29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI}, key = {cite}, author = {DİNÇ, Erkan and KEÇE, Murat} }
APA DİNÇ, E , KEÇE, M . (2015). 29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 0-0. Retrieved from http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/66003
MLA DİNÇ, E , KEÇE, M . "29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0 <http://dergipark.org.tr/dpusbe/issue/4784/66003>
Chicago DİNÇ, E , KEÇE, M . "29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (2015): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - 29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI AU - Erkan DİNÇ , Murat KEÇE Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - IS - 42 SN - 1302-1842-2587-005X M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI %A Erkan DİNÇ , Murat KEÇE %T 29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI %D 2015 %J Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1302-1842-2587-005X %V %N 42 %R %U
ISNAD DİNÇ, Erkan , KEÇE, Murat . "29)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SOSYO-POLİTİK VE EKONOMİK GÜNDEMİ TAKİP ETME SÜRECİNDE KULLANDIKLARI İLETİŞİM ARAÇLARI". Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (June 2015): 0-0.