Year 2018, Volume 27, Issue 2, Pages 167 - 181 2018-12-24

The Geographical Features of Urban Identity in Denizli
DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER

Rauf BELGE [1]

171 478

The urban settlements in which more than half of the world's population live have become increasingly similar in terms of the spatial and cultural features by the globalization process. Especially in developing countries which experiencing the demographic urbanization, such as in Turkey cities have emerged with similar characteristics to each other due to the accumulation of the population in urban areas in a short time. In this process, the distinctive features of the cities have become a current issue and the urban identity concept has emerged.

In this study, the urban identity has been analyzed with a geographical point with the case study of Denizli city. The Urban identity will be read on the existing geographical potential of Denizli. In this sense, the elements determining the identity of the city are divided into different categories. Denizli Rooster and Pamukkale travertines make the natural elements of urban identity; whereas the ancient cities of Hierapolis-Laodicea and the textile sector are classified as human elements forming urban identity. In the study, the elements of the urban identity of Denizli have discussed with geographical perspective. In this context, by using its local geographical features, Denizli's attempt to exist in a regional and global scale is main research object of this study. 

Dünya nüfusunun yarıdan fazlasının yaşadığı kentler, küreselleşme süreci ile birlikte giderek birbirine benzer mekânsal ve kültürel özelliklere sahip olmaya başlamışlardır.  Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde, kırdan kente göç hareketi ile nüfus kısa sürede kentlerde toplanmıştır. Bu durum benzer özellikler taşıyan kentleri ortaya çıkarmıştır. Bu süreçte kentlerin ayırt edici özellikleri gündeme gelmiş, kent kimliği olgusu ön plana çıkmıştır.

Bu çalışmada kent kimliği, Denizli özelinde coğrafi bakış açısı ile ele alınmıştır. Kent kimliği, Denizli’nin var olan coğrafi potansiyeli üzerinde değerlendirilmiştir. Bu anlamda kent kimliğini belirleyen unsurlar, farklı kategorilere ayrılmıştır. Denizli Horozu ve Pamukkale travertenleri kent kimliğinin doğal unsurlarını meydana getirirken; Hierapolis-Laodikya antik kentleri ve tekstil sektörü ise kent kimliğini oluşturan beşerî unsurlar olarak sınıflandırılmıştır. Çalışmada kent kimliğini meydana getiren söz konusu unsurlar, coğrafi zeminde tartışılarak kentteki mekânsal yansımaları üzerinde durulmuştur. Yapılan analizler sonucunda, Denizli kent kimliğini oluşturan öğelerin kentte heykel, figür, logo ve turistik aktiviteler olarak yansıdığı anlaşılmıştır. Ayrıca Denizli’nin yerel coğrafi özelliklerini kullanarak bölgesel ve küresel anlamda var olma çabası, bu çalışmanın temel araştırma konusu olmuştur.

 • Aliağaoğlu, A. 2007a. Davranışsal coğrafyaya bir örnek: Öğrenci merkezli Balıkesir şehir İmajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (17)1, 17-44.
 • Aliağaoğlu, A., 2007b. Lakap ve logolarda Türkiye şehirleri: Anlamların coğrafyası. Doğu Coğrafya Dergisi. 17, 263-290.
 • Altınçekiç, H. S. Ç., Ergin, B., & Tanfer, M. 2014. Tarihsel süreç içinde kent kimliğinin mekânsal kalite değerlendirmesi üzerine bir araştırma (Taksim Meydanı). Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, 15(2), 132-148.
 • Aly, S.S.A. 2011. Modernization and regionalism: Approaches for sustainable revival of local urban identity, Procedia Engineering. 21,503-512, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2011.11.2044.
 • Avcı, Y. 2017. Denizli’nin Tarihi Kent Kimliği, Denizli Kent Ekonomisi (Edi. N. Yayla, Ö. Uzun ve A. Çağlar). Pamukkale Üniversitesi Yay. No.32. Denizli.
 • Ayyıldız, S. ve Ertürk, F. 2017. Kentsel kimlik bileşenleri ile yerel kimliğin izlerini sürmek: Kapanca Sokak örneği. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 2(1), 65-88.
 • Baykara, T. 1994. “Denizli” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. C.9. s. 155-159.
 • Can, N. 1999. Kent Kimliği. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Çamdereli, M. ve Gürer, M. 2008. Futbolda görsel kimlik öğesi olarak kulüp armaları. İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, 26, 135-168.
 • Dalkıran, A. 2017. Türk kültür ve sanatındaki horoz/tavuk sembolizminin çağdaş resim sanatındaki yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 336.
 • Darkot, B. 1944. “Denizli” Millî Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi. MEB Yay. C.3, s. 527-531. İstanbul.
 • Darkot, B. ve Tuncel, M. 1995. Ege Bölgesi Coğrafyası. İstanbul Üniversitesi Yay. No.2365 (3. Baskı), İstanbul.
 • Demir, C. 2006. Kent kimliği geliştirme sürecinde mekânsal model tasarımı ve kent plancılarının rolü. Planlama, 3, 117-122.
 • Doğaner, S. 1996. Anadolu'nun coğrafi mirası Pamukkale. Türk Coğrafya Dergisi, 31, 7-38, İstanbul.
 • Göney, S. 1984. Şehir Coğrafyası I. İstanbul Üniversitesi Yay. No. 3908. İstanbul.
 • Göney, S. 2017. Şehir Coğrafyası II. Beta Yayınları, İstanbul.
 • Holt-Jensen, A. 2017. Coğrafya: Tarihi, Felsefesi ve Temel Kavramları (Çev. E. Bekaroğlu, Ö.F. Anlı, H. Turut ve S. Tüysüz) İdil Yayıncılık. İstanbul.
 • Kara, H. 2010. Denizli şehrinde gecekondulaşmanın önlenmesi ve toplu konutlar. Doğu Coğrafya Dergisi, 15(23), 103-118.
 • Kaypak, Ş. 2010. Antakya'nın kent kimliği açısından irdelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7(14), 373-392.
 • Keleş, R. 2005. Kent ve kültür üzerine. Mülkiye Dergisi, 29 (246), 9-18.
 • Keyman, E. F. ve Lorasdağı, B. K., 2010. Kentler: Anadolu’nun Dönüşümü, Türkiye’nin Geleceği. Doğan Kitap. İstanbul.
 • Mutluer, M. 1995. Denizli`de sanayi faaliyetleri ve sorunları üzerine bir ekonomik coğrafya araştırması. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı. Doktora Tezi, İzmir.
 • Mutluer, M. 2003. Türkiye’de yeni gelişen sanayi odakları: Denizli-Gaziantep-Çorum. Ege Coğrafya Dergisi, 12, 13-27.
 • Mutluer, M. 2004. Denizli sanayi performansının küreselleşme ve yeni sanayi odakları açısından değerlendirilmesi. Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu, Cilt II. s.40-50. Denizli.
 • Okca, A. K. 2016. Denizli’de kaybolmaya yüz tutmuş kimi geleneksel meslekler. Akademik Bakış Dergisi. 58, 201-223.
 • Oğurlu, İ. 2014. Çevre-kent imajı-kent kimliği-kent kültürü etkileşimlerine bir bakış. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 13(26), 275-293.
 • Özcan, K. ve Özkan, H. T. 2012. Denizli kentinin planlama deneyimi. Doğu Coğrafya Dergisi, 27, 233-250.
 • Şahin, C. 2006. İstanbul'a olan göçlerde Denizli ilinin yeri ve göçle gelen nüfusun özellikleri. Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, 6-8 Eylül 2006, Denizli, C.1. s. 342-351.
 • Şimşek, C. 2011. Laodikeia’da canlandırılan tarihten bir yaprak: Tapınak A kazı ve restorasyonu. Geçmişten Günümüze Denizli, Yerel Tarih ve Kültür Dergisi, 27, 6-15.
 • Tekeli, İ. 1991. Kent Planlaması Konuşmaları. Ankara: TMMOB Mimarlar Odası.
 • TÜİK. 2013. Seçilmiş Göstergelerle Denizli 2013. Türkiye İstatistik Kurumu Yay. ISBN 978-975-19-6068-9. Ankara.
 • Tümertekin, E ve Özgüç, N. 2014. Beşerî Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekân (14. Baskı). İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Uğur, A. 2013. Denizli şehrinde mala karşı işlenen suçlarının mekânsal analizi. Polis Bilimleri Dergisi, 15(2), 1-37.
 • Uğur, A. ve Aliağaoğlu, A. 2013. Şehir Coğrafyası, Nobel Yay. Ankara.
 • Uğurlu, A., ve Uğurlu, S. S. 2006. Yörenin kültürel kimliği olarak Buldan bezi. Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006. s. 275-281. Denizli.
 • Uzun, M. ve Özcan, S. 2014. Belediye logolarındaki coğrafi sembollerin analizi: Kocaeli örneği. Journal of International Social Research, 7(32), 272-188.
 • Ünlü, T. S. 2017. Kent kimliğinin oluşumunda kentsel bellek ve kentsel mekân ilişkisi: Mersin örneği. Planlama Dergisi, 27(1), 75-93.
 • Yavuzçehre, P. S. 2013. Küreselleşmenin artan etkisinde Denizli. İdealkent, 4(8), 200-227.
 • İnternet Kaynakları Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DÖSİMM), Müze İstatistikleri, URL: http://www.dosim.gov.tr/muze-istatistikleri, Erişim Tarihi: 08.06.2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze İstatistikleri: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,43336/muze-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 26.06.2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müze ve Ören Yeri Ziyaretçi Sayısı Yüzde 17 Arttı: http://basin.kulturturizm.gov.tr/TR,200444/muze-ve-oren-yeri-ziyaretci-sayisi-yuzde-17-artti.html, Erişim Tarihi: 26.06.2018.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2016 Yılı Müze İstatistikleri: http://www.kulturvarliklari.gov.tr/TR,180800/2016-yili-muze-istatistikleri.html, Erişim Tarihi: 26.06.2018.
 • Denizli Valiliği, http://www.denizli.gov.tr/denizli-horozu, Erişim Tarihi: 31.05.2018
 • Denizli Valiliği, Denizli Tanıtım Filmi: https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=f29ErgvcV7k, Erişim Tarihi: 08.06.2018.
 • Denizli’de Siyaset: http://www.denizlidesiyaset.com/horoz-ligde-kaldi/3132/, Erişim Tarihi: 14.07.2018.
 • Denizli Büyükşehir Belediyesi, URL: http://www.denizli-bld.gov.tr/Default.aspx?k=haber-detay&id=13381, Erişim Tarihi: 22.07.2018
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Rauf BELGE

Bibtex @research article { ecd499233, journal = {Ege Coğrafya Dergisi}, issn = {1300-5634}, eissn = {2636-8056}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {27}, pages = {167 - 181}, doi = {}, title = {DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER}, key = {cite}, author = {BELGE, Rauf} }
APA BELGE, R . (2018). DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER. Ege Coğrafya Dergisi, 27 (2), 167-181. Retrieved from http://dergipark.org.tr/ecd/issue/41304/499233
MLA BELGE, R . "DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER". Ege Coğrafya Dergisi 27 (2018): 167-181 <http://dergipark.org.tr/ecd/issue/41304/499233>
Chicago BELGE, R . "DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER". Ege Coğrafya Dergisi 27 (2018): 167-181
RIS TY - JOUR T1 - DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER AU - Rauf BELGE Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ege Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 167 EP - 181 VL - 27 IS - 2 SN - 1300-5634-2636-8056 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Aegean Geographical Journal DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER %A Rauf BELGE %T DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER %D 2018 %J Ege Coğrafya Dergisi %P 1300-5634-2636-8056 %V 27 %N 2 %R %U
ISNAD BELGE, Rauf . "DENİZLİ KENT KİMLİĞİNİ OLUŞTURAN COĞRAFİ ÖĞELER". Ege Coğrafya Dergisi 27 / 2 (December 2018): 167-181.