Year 2018, Volume 19, Issue 1, Pages 320 - 337 2018-07-31

The Effect of Augmented Reality Practices on the Attitudes of Primary School Students Towards Augmented Reality Practices and Science Motivations
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına ve Fen Motivasyonlarına Etkisi

Ümit İzgi onbaşılı [1]

337 1000

The purpose of this research is to examine the effects of Augmented Reality (AR) practices on the attitudes of fourth grade primary school students towards augmented reality practices and their motivation for learning science. In the study, explanatory sequential model was used for mixed method designs in which qualitative and quantitative designs were used together. Research was conducted in primary school with 4th grade students (24 students) in a state school in the 2017-2018 academic year. Lessons were processed using AR cards during the course of three weeks. The "Attitude Scale of Augmented Reality Applications" (ASARA) developed by  Küçük, Yılmaz, Baydaş and Göktaş (2014), the "Motivation Scale for Science Learning" (MSSL) developed by  Dede and Yaman (2008) and the interview form consisting of four open ended questions developed by the researcher were used to get students' opinions about AR applications. As a result of the research, it was concluded that the AR  applications made a meaningful difference on the students' attitudes towards AR  applications and their motivation towards learning science. When the answers given to the open-ended questions of the students are examined, it is determined that the course is fun with the AR applications in the class, it increases the relevance for  the lesson, improves the learning,  students want  to use AR applications especially in Science course and also in Mathematics, Turkish and Social Studies courses.

Bu araştırmanın amacı artırılmış gerçeklik (AG) uygulamalarının ilkokul dördüncü sınıf öğrencilerinin artırılmış gerçeklik uygulamalarına yönelik tutumlarına ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonlarına etkisini incelemektir.   Araştırmada nitel ve nicel desenlerin birlikte kullanıldığı karma yöntem desenlerinden açımlayıcı sıralı model kullanılmıştır.  Araştırma; 2017-2018 öğretim yılında bir devlet okulundaki ilkokul 4. sınıf öğrencileriyle (24 öğrenci) yürütülmüştür. Üç hafta süresince derslerde AG kartları  kullanılarak dersler işlenmiştir. Araştırmada Küçük, Yılmaz, Baydaş ve Göktaş (2014) tarafından geliştirilen “Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği” (AGUTÖ), Dede ve Yaman (2008) tarafından geliştirilen “Fen Öğrenmeye Yönelik Motivasyon Ölçeği” ve öğrencilerin AG uygulamalarına yönelik görüşlerini almak amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen dört açık uçlu sorudan oluşan görüşme formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda AG uygulamalarının öğrencilerin AG uygulamalarına yönelik tutumları ve fen öğrenmeye yönelik motivasyonları üzerinde anlamlı fark yarattığı sonucu elde edilmiştir. Öğrencilerin açık uçlu sorulara verdikleri yanıtlar incelendiğinde, sınıfta AG uygulamalarıyla ders işlemenin eğlenceli olduğu, derse karşı ilgilerini arttırdığı, öğrenmelerini kolaylaştırdığı, özellikle Fen Bilimleri dersi başta olmak üzere Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilgiler derslerinde de  AG uygulamalarının kullanılmasını istedikleri belirlenmiştir.

 • Lin, H. C. K., Chen, M. C., & Chang, C. K. (2015). Assessing the effectiveness of learning solid geometry by using an augmented reality-assisted learning system. Interactive Learning Environments, 23(6), 799-810.
 • Çavaş, B., Huyugüzel, P. & Can, B. (2004), Eğitimde sanal gerçeklik. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3: 110-116.
 • Liu, T. Y., Tan, T. H., & Chu, Y. L. (2007). 2D barcode and augmented reality supported English learning system. In Processings of the 2007 ICIS 6th International Conference on Computer and Information Science (pp. 5-10). Melbourne, Australia.
 • Miles, M. B. & Huberman, M. (1994). Qualitative data analysis: an expanded sourcebook (2. baskı). Thousand Oaks, CA: SagePatton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Newbury Park, CA: Sage.
 • Abdüsselam, M. S. & Karal, H. (2012). Fizik öğretiminde artırılmış gerçeklik ortamlarının öğrenci akademik başarısı üzerine etkisi: 11. Sınıf manyetizma konusu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 170-181.
 • Sanal Öğretmen 4D Artırılmış Gerçeklik Kartları (2017). ISBN 978-605-82356-0-1 http://www.kids.artgesoft.com/
 • Sayımer, İ., & Küçüksaraç, B. (2015). Contribution of new technologies to university education: Opinions of communication faculty students on augmented reality applications. Journal of Human Sciences, 12(2), 1536-1554.
 • Schrier, K. (2006). Using augmented reality games to teach 21st century skills. In ACM SIGGRAPH Educators program on - SIGGRAPH’06 (p. 15). New York, New York, USA: ACM Press. http://doi.org/10.1145/1179295.1179311.
 • Shumaker, R. (Ed.). (2013), Virtual, augmented and mixed reality: Systems and applications , 5th international conference, VAMR , Held as Part of HCI International , Las Vegas, NV, USA, July 21‐26, Proceedings, Part II.
 • Uluyol, Ç., & Eryılmaz, S. (2014). Examining pre-service teachers’ opinions regarding to augmented reality learning. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34(3), 403-413.
 • İnternet: http://www.atfstore.com erişim tarihi 25.04.2017.
 • Yılmaz, M. B. (2014). Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle 3 boyutlu hikâye canlandırmanın hikâye kurgulama becerisine ve yaratıcılığa etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Vate-U-Lan, P. (2012). An augmented reality 3d pop-up book: the development of a multimedia project for English language teaching. Proceedings of the Multimedia and Expo (ICME), 2012 IEEE International Conference, 890-895.
 • Dede, Y., & Yaman, S. (2008). Fen öğrenmeye yönelik motivasyon ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 2(1), 19-37.
 • Vialatte, F. ve Cichocki, A. (2008). Split-test Bonferroni correction for QEEG statistical maps. Biol. Cybern., 98(4), 295–303.
 • Wojciechowski, R., Walczak, K., White, M., & Cellary, W. (2004). Building virtual and augmented reality museum exhibitions. Proceedings of 9th international conference on 3D web technology (Web3D 2004), 135-14.
 • Wu, H.K., Lee, S. W. Y., Chang, H. Y. & Liang, J. C. (2013). Current status, opportunities and challenges of augmented reality in education, Computers and Education, 62, 41-49.
 • Akkuş, İ. & Özhan, U. (2017). Augmented reality applications in mathematics and geometry education. İnönü University Journal of the Graduate School of Education, 4(8), 19-33.
 • 4D Artırılmış Gerçeklik Canlandır Beni Magic Book (2017). ISBN 978-605-82787-1-4, Salmat Basım Yayıncılık.
 • Arıcı, V. A. (2013). Fen eğitiminde sanal gerçeklik programları üzerine bir çalışma:" Güneş sistemi ve ötesi: Uzay bilmecesi" ünitesi örneği (Master's thesis, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
 • Bogdan, R. C., & Biklen, S. K. (1998). Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods. Needham Heights, MA: Allyn and Bacon, Inc.
 • Akkoyunlu, B., & Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(24), 1-10.
 • Briggs, C. (1986). Learning how to ask: A sociolinguistic appraisal of the role of the interview in social science research. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Büyüköztürk, Ş. (2006). Bilimsel araştırma yöntemleri, Pegem Yayınevi, Ankara.
 • Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Di Serio, A., Ibanez, M. B., & Kloos, C. D. (2013). Impact of an augmented reality system on students’ motivation for a visual art course. Computers & Education, 68, 586-596.
 • Çakır, R., Solak, E., & Tan, S. S. (2016). Artirilmiş gerçeklik teknolojisi ile ingilizce kelime öğretiminin öğrenci performansina etkisi. Gazi Eğitim Bilimleri Dergisi, 1(1).
 • Dunleavy, M., Dede, C. & Mitchell, R. (2009). Affordances and limitations of immersive participatory augmented reality simulations for teaching and learning. Journal of Science Education and Technology, 18(1), 7-22.
 • Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2014). Eğitimde artırılmış gerçeklik uygulamaları: Google glass örneği. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 8-16.
 • Erbaş, Ç. & Demirer, V. (2015). Mobil artırılmış gerçeklik uygulamalarının incelenmesi ve eğitimsel açıdan değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3): 802-813.
 • Ersoy, H., Duman, E., & Öncü, S. (2016). Artırılmış gerçeklik ile motivasyon ve başarı: deneysel bir çalışma. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 5(1), 39-44.
 • Gündoğmuş, N , Orhan, G. ve Şahin, İ . (2016). Foreign language teaching with augmented reality application. The Eurasia Proceedings of Educational & Social Sciences, 4, 309-312.
 • Ivanova, M., & Ivanov, G. (2011). Enhancement of learning and teaching in computer graphics through marker augmented reality technology. International Journal of New Computer Architectures and their Applications (IJNCAA), 1(1), 176-184.
 • İnternet: http://www.quivervision.com/ erişim tarihi 10.03.2017.
 • İçten, T. & Bal, G. (2017). Artırılmış gerçeklik üzerine son gelişmelerin ve uygulamaların incelenmesi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, 5(2), 111-136.
 • Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental detectives: the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational Technology Research and Development, 56(2), 203-228.
 • Küçük, S., Yılmaz, R. M., Baydaş, Ö. & Göktaş, Y. (2014). Okullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim Dergisi, cilt 39, sayı176, 383-392.
 • Küçük, S., Yılmaz, R. M., & Göktaş, Y. (2014). Augmented reality for learning english: achievement, attitude and cognitive load levels of students. Egitim ve Bilim-Education and Science, 39(176), 393- 404.
 • Kye, B. & Kim, Y. (2008). Investigation of the relationships between media characteristics, presence, flow, and learning effects in augmented reality based learning. International Journal for Education Media and Technology, 2(1), 4-14.
 • Lee, K. (2012). Augmented reality in education and training. TechTrends, 56(2), 13-21.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ümit İzgi onbaşılı (Primary Author)
Institution: MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 31, 2018

APA İzgi onbaşılı, Ü . (2018). Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının İlkokul Öğrencilerinin Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarına Yönelik Tutumlarına ve Fen Motivasyonlarına Etkisi. Ege Eğitim Dergisi, 19 (1), 320-337. DOI: 10.12984/egeefd.390018