Year 2018, Volume 34, Issue 3, Pages 14 - 23 2018-12-25

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ
DETERMINATION OF THE USE OF PATOLOGİAL INTERNET AND GAME İN UNIVERSITY STUDENTS

Ayşegül Bilge [1] , Yağmur Beğli [2] , Dilek Yılmaz [3] , Gizem Manap [4] , Yasemin Korkmaz [5]

55 183

ÖZET


Amaç: Araştırmada üniversite öğrencilerinde internet ve oyun bağımlılığının belirlenmesi amaçlanmıştır.


Gereç ve yöntem: Araştırma, bir kamu üniversitesi öğrenci kampüsünde yapılmıştır (N=360). Araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket formu, internet ve oyun bağımlılığını belirlemek amacıyla İnternet ve Oyun Bağımlılık Ölçekleri ile toplanmıştır.


Bulgular ve Sonuç: Araştırmaya katılan öğrencilerin %33,9’u erkek, %66,1’i kadındır. Erkek öğrencilerin, 1,50-2,49 okul başarı ortalamasına sahip olanların ve spor bilimleri fakültesi öğrencilerinin oyun ve internet bağımlılığı puan ortalamaları daha yüksek olup, istatistiksel açıdan fark anlamlı bulunmuştur (p<0,05).


Sonuç olarak üniversite öğrencilerinin zamanlarının çoğunu internette oyun oynayarak geçirdiği, 10 öğrenciden birinin internet ve oyun bağımlılığı yaşadığı belirlenmiştir.


ABSTRACT


Onjective: In this study it is aimed to determine internet and game addiction in university students.


Methods: Research has been conducted on the public university student campus (N=360). The question naire prepared by researchers of the study was collected by Internet and Game Addiction Scales in order to determine internet and game dependency.


Results: 33,9% of the students who participated in the survey were male, 66,1% were females.Male students, those with average achievement of 1,50-2,49, and students of sports science faculty game and internet addiction scores were higher and statistically significant difference was found(p<0,05).


Conclusion: It can be said that university students spend most of their time playing games on the internet, and one of the 10 students has internet and gaming addiction.ABSTRACT
Onjective: In this study it is aimed to determine internet and game addiction in university students.
Methods: Research has been conducted on the public university student campus (N=360). The question naire prepared by researchers of the study was collected by Internet and Game Addiction Scales in order to determine internet and game dependency.
Results: 33,9% of the students who participated in the survey were male, 66,1% were females.Male students, those with average achievement of 1,50-2,49, and students of sports science faculty game and internet addiction scores were higher and statistically significant difference was found(p<0,05).
Conclusion: It can be said that university students spend most of their time playing games on the internet, and one of the 10 students has internet and gaming addiction.


  • KAYNAKLAR Alaçam H.(2012) Denizli Bölgesi Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Görülme Sıklığı Ve Yetişkin Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu İle İlişkisi, Pamukkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi ,Psikiyatri Anabilim Dalı, Denizli. Ayaroğlu NS (2002). The relation ship between internet use and loneliness of university students. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezidir, Ankara. Bayraktar F. ve Gün Z. Incidence and correlates of internet us age among adolescents in North Cyprus. Cyberpsychology&Behavior 2007; 10(1): 191-197. Canan F (2010). Üniversite öğrencilerinde internet bağımlılığı, disosiyatif belirtiler ve sosyodemografik özellikler arasında ilişki, Uzmanlık tezi, Düzce Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Düzce. Chen SH (1998) .An Internet Addiction Measurement for Taiwan College Student .Paper Presented in TANET, Taipei, Taiwan. Chisholm J.F Cyberspace Violence Against Girls And Adolescent females. Annals Newyork Academy of Sciences 2006; 1087:74-89. Chiu S, Lee J, Huang D. Video game addiction in children and teenagers in Taiwan. Cyber Psychology and Behavior 2004; 7:571-581. Chou C, Condron L ve Belland JCA. Review of the Research on Internet Addiction, Educational Psychology Review 2005; 17 (4), 363- 388. Cömert I T ve Kayıran SM. Çocuk Ve Ergenlerde İnternet Kullanımı.Çocuk Dergisi 2010; 10(4):166-170. Doğrusever C. (2015). Ön Ergenlerin İnternet Bağımlılığının Yalnızlık, Sosyal Beceriler ve Bazı Sosyo Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı: Adana. Esen E. (2010). Ergenlerde internet bağımlılığını yordayan psiko-sosyal değişkenlerin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir,74-77. Gentile DA. Pathologicalv video game use among youth ages 8 to 18: a national study. PsycholSci 2009; 20:594-602. Hackbanrth S. Integrating Web –Based Learning into School Curriculum.Educational Technology 1997: 37(3). Hürriyet, 2010. Türkiye İnternet Kullanımında Dünya 16’ncısı. http://www.hurriyet.com.tr/teknoloji/7959625.asp. Erişim tarihi 02.03.2017. http://eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/15/ 2a/8c.pdf adresinden 02.03.2017 tarihinde erişilmiştir. Irmak A. , Erdoğan S., Ergen Ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış Türk Psikiyatri Dergisi 2015;26. Irmak A., Erdoğan S., Ergen ve Genç Erişkinlerde Dijital Oyun Bağımlılığı: Güncel Bir Bakış. Türk Psikiyatri Dergisi 2017;27(2):128-137. İSMMMO Yaşam Dergisi, Kasım Aralık 2012; 14,15. Karasar N (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi : Kavramlar, İlkeler,Teknikler.3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.,292s. Ankara. Li SM, Chung, TM., Internet Functionand Internet Addictive Behavior.Computers in Human Behavior 2006; 22:1067-1071. Livingstone S. Children’s Use Of The Internet: Refleetions On The Emerging Reseach Agenda ,New Media &Society2003;5(2):147-166 NIMF (2005). Computerand Video Game Addiction. National Institute on Media and the Family. Mentzoni RA, Brunborg GS, Molde H ve ark. Problematic video game use: Estimated prevalence and associations with mental and physical health. CyberpsycholBehavSocNetw 2011;14:591–596. Özcan N., (2004). Üniversite Öğrencilerinde İnternet Kullanımının Psikososyal Durum İle İlişkisi. İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Özmenler K.N. Gata Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı web sitesi, Mart 2001, http://www.gata.edu.tr/dahilibilimler/ruhsagligi/. Simkova B., Cincera J.Internet Addiction Disorder And Chathing in The Czech Republic. Cyber Psychology&Behavior 2004;7(5):536-539. Şahin M., Gümüş YY., & Dinçel S. Game addiction and academic achievement. Educational Psychology, (ahead-of-print) 2014:1-11. DOI: 10.1080/01443410.2014.972342. Tanner L. AMA considers video game over use an addiction. The Associated Press, 2007. Accessed: August 2014. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/ content/article/2017/03/02/AR2007062700995.
Primary Language tr
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Ayşegül Bilge (Primary Author)
Country: Turkey


Author: Yağmur Beğli

Author: Dilek Yılmaz

Author: Gizem Manap

Author: Yasemin Korkmaz

Bibtex @research article { egehemsire366127, journal = {Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-3463}, address = {Ege University}, year = {2018}, volume = {34}, pages = {14 - 23}, doi = {}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Bilge, Ayşegül and Beğli, Yağmur and Yılmaz, Dilek and Manap, Gizem and Korkmaz, Yasemin} }
APA Bilge, A , Beğli, Y , Yılmaz, D , Manap, G , Korkmaz, Y . (2018). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 34 (3), 14-23. Retrieved from http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/366127
MLA Bilge, A , Beğli, Y , Yılmaz, D , Manap, G , Korkmaz, Y . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 14-23 <http://dergipark.org.tr/egehemsire/issue/41598/366127>
Chicago Bilge, A , Beğli, Y , Yılmaz, D , Manap, G , Korkmaz, Y . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 (2018): 14-23
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ AU - Ayşegül Bilge , Yağmur Beğli , Dilek Yılmaz , Gizem Manap , Yasemin Korkmaz Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 14 EP - 23 VL - 34 IS - 3 SN - 2147-3463- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Journal of Ege University Nursing Faculty ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ %A Ayşegül Bilge , Yağmur Beğli , Dilek Yılmaz , Gizem Manap , Yasemin Korkmaz %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ %D 2018 %J Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi %P 2147-3463- %V 34 %N 3 %R %U
ISNAD Bilge, Ayşegül , Beğli, Yağmur , Yılmaz, Dilek , Manap, Gizem , Korkmaz, Yasemin . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE PATOLOJİK İNTERNET VE OYUN KULLANIMININ iNCELENMESİ". Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 34 / 3 (December 2018): 14-23.