Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Özel bir ilköğretim okulu öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler

Year 2022, Volume 8, Issue 3, 201 - 210, 31.12.2022
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1128702

Abstract

Amaç: Çalışmanın amacı okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerinde internet bağımlılığı (İB) oranları ve ilişkili faktörleri tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya özel bir ilköğretim okuluna kayıtlı 390 öğrenci dahil edildi. Öğrenci ve ebeveynlerin demografik, sosyo-ekonomik ve internet kullanımıyla ilgili verilerinin toplanması için bilgi formu kullanıldı. İB’yi değerlendirmede ebeveynlerin doldurduğu Aile-Çocuk İnternet Bağımlılığı Ölçeği (AÇİBÖ) kullanıldı. Verilerin istatistiksel analizi SPSS vers. 23.0 programıyla yapıldı.

Bulgular: Ortalama AÇİBÖ puanı 14,472±13,557’dir. Problemli internet kullanımı oranı %5,1’dir. Regresyon analizinde, AÇİBÖ puanı ile yaş, erkek cinsiyet, ders dışı internette geçen sürenin fazla olması arasında pozitif ilişki olduğu gösterildi.

Sonuç: Çocuk ve ergenlerde internet kullanımı son yıllarda çığ gibi artmaya devam etmektedir. İB riski yüksek olan çocuk ve ergenlerin korunması için hem ergenlere hem de ebeveynlere yönelik yapılandırılmış ve yaygınlaştırılmış eğitimler planlanmalıdır.

References

 • Mihajlov M, Vejmelka L. Internet addiction: a review of the first twenty years. Psychiatr Danu. 2017;29(3):260-72.
 • TUİK/ Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437. 26 Ağustos 2021. 25 Aralık 2021 tarihinde erişim sağlandı.
 • Young KS. Internet addiction. Am Behav Sci. 2004;48:402-41.
 • Karaca S, Uyanık E, Kenç M, ve ark. Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresif belirtiler. Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021;12(2):510-516.
 • Ertekin YH, Ertekin H, Uludağ A, Tekin M. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı: Çanakkale örneklemi. Türk Aile Hek Derg. 2016;20(2):72-6.
 • Çan G, Günüç S, Topbaş M, Beyhun NE, Şahin K, Parlak-Somuncu B. 6-18 yaş grubu çocuklarda internet bağımlılığının ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Sakarya Med J. 2021;11(2):420-33.
 • Pan YC, Chiu YC, Lin YH. Systematic review and meta-analysis of epidemiology of internet addiction. Neurosci Biobehav Rev. 2020; 118:612-622.
 • Durkee T, Kaess M, Carli V, et al. Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: Demographic and social factors. Addiction. 2012; 107(12): 2210–22.
 • Kawabe K, Horiuchi F, Nakachi K, Hosokawa R, Ueno SI. Prevalence of internet addiction in Japan: comparison of two cross‐sectional surveys. Pediatr Int. 2020;62(8):970-975.
 • de Ávila GB, dos Santos EN, Jansen K, Barros FC. Internet addiction in students from an educational institution in Southern Brazil: prevalence and associated factors. Trends Psychiatry Psychother. 2020;42(4):302-10.
 • Park S, Chang HY, Park EJ, et al. Maternal depression and children's screen overuse. J Korean Med Sci. 2018;20:33(34):e219.
 • Yengil E, Güner PD, Toprakkaya Ö. Okul öncesi çocuklarda ve ebeveynlerinde teknolojik cihaz kullanımı. Mustafa Kemal Univ. J. Med. 2019;10:14–19.
 • Lee DY, Roh HW, Kim SJ, et al. Trends in digital media use in Korean preschool children. J Korean Med Sci. 2019;28:34(41):e263.
 • Eisenstein E, da Silva EJC. Children and adolescents on the internet: a current profile of risks in Brazil. in: Pereira Neto, A Flynn M. (eds). The Internet and Health in Brazil. Switzerland: Springer; 2019; 211-224.
 • Tosun N, Mihci C. An examination of digital parenting behavior in parents with preschool children in the context of lifelong learning. Sustainability. 2020;12(18):7654.
 • Rich M. Moving from child advocacy to evidence-based care for digital natives. JAMA Pediatr. 2014;168:404–06.
 • Kocaman O, Aktepe E, Sönmez Y. Isparta il merkezi lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile saldırganlık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.Anadolu Psikiyatri Derg. 2017;18(6):602-10.
 • Karatoprak S, Dönmez YE, Özel-Özcan Ö. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020;21(6):625-32.
 • Efe YS, Erdem E, Vural B. Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve internet bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi. 2021;22(4):465-73.
 • Çoban ÖG, Önder A. Suça sürüklenen çocuklarda akıllı telefon bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyetin değerlendirilmesi. Akd Med J. 2021;7(3):430-35.
 • Shen Y, Meng F, Xu H, et al. Internet addiction among college students in a Chinese population: prevalence, correlates, and its relationship with suicide attempts. Depression and Anxiety. 2020;37(8):812–21.
 • Kaess M, Durkee T, Brunner R, et al. 2014. Pathological internet use among European adolescents: psychopathology and self- destructive behaviours. Eur Child Adolesc Psychiatry. 23(11), 1093–1102.
 • Tural-Hesapçıoğlu S, Yeşilova H. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(5):483-90.
 • Bremer J. The internet and children: advantages and disadvantages. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2005;14:405–28.
 • Young KS, de Abreu CN. Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Inc.; 2011.
 • Young KS. Center for Internet Addiction. Internet Addiction Test (IAT). 1998; http:// www.netaddiction.com/resources/internet_addiction_test.htm, 2012. 1 Nisan 2019 tarihinde erişim sağlandı.
 • Eşği N. Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2014;22(2):807-39.
 • Gunuc S, Kayri M. The profile of internet dependency in Turkey and development of internet addiction scale: Study of validity & reliability. Hacettepe University Journal of Education. 2010;39:220-232.
 • Üneri ÖŞ, Tanıdır C. Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: kesitsel bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011;24:265-72.
 • Özyurt G, Dinsever Ç, Çalişkan Z, Evgin D. Effects of triple p on digital technological device use in preschool children. J Child Fam Stud. 2018;27:280–89.
 • Wu CST, Fowler C, Lam WYY, Wong HT, Wong CHM, Loke AY. Parenting approaches and digital technology use of preschool age children in a Chinese community. Ital J Pediatr. 2014;40:44.
 • Kılınç M, Doğan A. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı ile biliş üstü farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies. 2014;9(5):1385-96.
 • Ladikli N, Ziyalar N. Cinsiyet perspektifinden risk alma davranışı ve internet bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi. 2021;22(1):76-90.
 • Kurnaz A, Tepe A. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde internet bağımlılığı düzeyinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2019;6:665−89.
 • Balta ÖÇ, Horzum MB. Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Derg. 2008;41(1):187-205.
 • Taş İ, Eker H, Anlı G. Orta öğretim öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılık düzeylerinin İncelenmesi. OJTAC. 2014;1:37-57.

Internet addiction and associated factors in a special primary school students

Year 2022, Volume 8, Issue 3, 201 - 210, 31.12.2022
https://doi.org/10.30569/adiyamansaglik.1128702

Abstract

Aim: This study is designed to determine the internet addiction (IA) rate and related factors among primary school students.

Materials and Methods: 390 students were included in the study. Parent-Child Internet Addiction Scale (PCIAS) was used to asses IA. Scale and information forms were filled in by the parents. SPSS 23.0 was used for statistical analyses.

Results: The mean PCIAS score was 14.472±13.557. Problematic internet use rate was 5.1%. PCIAS score was positively correlated with age, male gander and the time spent online outside of homework.

Conclusion: Internet use among children and adolescants continues to increase like an avalanche in recent years. To protect children and adolescants, who were at high risk for IA, structured and generelised education programs both for adolescants and parents should be planned.

References

 • Mihajlov M, Vejmelka L. Internet addiction: a review of the first twenty years. Psychiatr Danu. 2017;29(3):260-72.
 • TUİK/ Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni. Hane halkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması. https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Hanehalki-Bilisim-Teknolojileri-(BT)-Kullanim-Arastirmasi-2021-37437. 26 Ağustos 2021. 25 Aralık 2021 tarihinde erişim sağlandı.
 • Young KS. Internet addiction. Am Behav Sci. 2004;48:402-41.
 • Karaca S, Uyanık E, Kenç M, ve ark. Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı ve depresif belirtiler. Acıbadem Univ. Sağlık Bilim. Derg. 2021;12(2):510-516.
 • Ertekin YH, Ertekin H, Uludağ A, Tekin M. İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı: Çanakkale örneklemi. Türk Aile Hek Derg. 2016;20(2):72-6.
 • Çan G, Günüç S, Topbaş M, Beyhun NE, Şahin K, Parlak-Somuncu B. 6-18 yaş grubu çocuklarda internet bağımlılığının ve ilişkili faktörlerin incelenmesi. Sakarya Med J. 2021;11(2):420-33.
 • Pan YC, Chiu YC, Lin YH. Systematic review and meta-analysis of epidemiology of internet addiction. Neurosci Biobehav Rev. 2020; 118:612-622.
 • Durkee T, Kaess M, Carli V, et al. Prevalence of pathological internet use among adolescents in Europe: Demographic and social factors. Addiction. 2012; 107(12): 2210–22.
 • Kawabe K, Horiuchi F, Nakachi K, Hosokawa R, Ueno SI. Prevalence of internet addiction in Japan: comparison of two cross‐sectional surveys. Pediatr Int. 2020;62(8):970-975.
 • de Ávila GB, dos Santos EN, Jansen K, Barros FC. Internet addiction in students from an educational institution in Southern Brazil: prevalence and associated factors. Trends Psychiatry Psychother. 2020;42(4):302-10.
 • Park S, Chang HY, Park EJ, et al. Maternal depression and children's screen overuse. J Korean Med Sci. 2018;20:33(34):e219.
 • Yengil E, Güner PD, Toprakkaya Ö. Okul öncesi çocuklarda ve ebeveynlerinde teknolojik cihaz kullanımı. Mustafa Kemal Univ. J. Med. 2019;10:14–19.
 • Lee DY, Roh HW, Kim SJ, et al. Trends in digital media use in Korean preschool children. J Korean Med Sci. 2019;28:34(41):e263.
 • Eisenstein E, da Silva EJC. Children and adolescents on the internet: a current profile of risks in Brazil. in: Pereira Neto, A Flynn M. (eds). The Internet and Health in Brazil. Switzerland: Springer; 2019; 211-224.
 • Tosun N, Mihci C. An examination of digital parenting behavior in parents with preschool children in the context of lifelong learning. Sustainability. 2020;12(18):7654.
 • Rich M. Moving from child advocacy to evidence-based care for digital natives. JAMA Pediatr. 2014;168:404–06.
 • Kocaman O, Aktepe E, Sönmez Y. Isparta il merkezi lise öğrencilerinde olası internet bağımlılığı ile saldırganlık ve empati düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi.Anadolu Psikiyatri Derg. 2017;18(6):602-10.
 • Karatoprak S, Dönmez YE, Özel-Özcan Ö. The predictive effect of internet addiction and psychiatric disorders on traditional peer bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020;21(6):625-32.
 • Efe YS, Erdem E, Vural B. Lise öğrencilerinde siber zorbalık ve internet bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi. 2021;22(4):465-73.
 • Çoban ÖG, Önder A. Suça sürüklenen çocuklarda akıllı telefon bağımlılığı, siber zorbalık ve siber mağduriyetin değerlendirilmesi. Akd Med J. 2021;7(3):430-35.
 • Shen Y, Meng F, Xu H, et al. Internet addiction among college students in a Chinese population: prevalence, correlates, and its relationship with suicide attempts. Depression and Anxiety. 2020;37(8):812–21.
 • Kaess M, Durkee T, Brunner R, et al. 2014. Pathological internet use among European adolescents: psychopathology and self- destructive behaviours. Eur Child Adolesc Psychiatry. 23(11), 1093–1102.
 • Tural-Hesapçıoğlu S, Yeşilova H. Internet addiction prevalence in youths and its relation with depressive symptoms, self-esteem, and bullying. Anadolu Psikiyatri Derg. 2020; 21(5):483-90.
 • Bremer J. The internet and children: advantages and disadvantages. Child Adolesc Psychiatr Clin N Am. 2005;14:405–28.
 • Young KS, de Abreu CN. Internet Addiction: A Handbook and Guide to Evaluation and Treatment. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons. Inc.; 2011.
 • Young KS. Center for Internet Addiction. Internet Addiction Test (IAT). 1998; http:// www.netaddiction.com/resources/internet_addiction_test.htm, 2012. 1 Nisan 2019 tarihinde erişim sağlandı.
 • Eşği N. Aile-Çocuk İnternet Bağımlılık Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi. 2014;22(2):807-39.
 • Gunuc S, Kayri M. The profile of internet dependency in Turkey and development of internet addiction scale: Study of validity & reliability. Hacettepe University Journal of Education. 2010;39:220-232.
 • Üneri ÖŞ, Tanıdır C. Bir grup lise öğrencisinde internet bağımlılığı değerlendirmesi: kesitsel bir çalışma. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi. 2011;24:265-72.
 • Özyurt G, Dinsever Ç, Çalişkan Z, Evgin D. Effects of triple p on digital technological device use in preschool children. J Child Fam Stud. 2018;27:280–89.
 • Wu CST, Fowler C, Lam WYY, Wong HT, Wong CHM, Loke AY. Parenting approaches and digital technology use of preschool age children in a Chinese community. Ital J Pediatr. 2014;40:44.
 • Kılınç M, Doğan A. Ortaokul 7. ve 8. sınıf öğrencilerinde internet bağımlılığı ile biliş üstü farkındalıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Turkish Studies. 2014;9(5):1385-96.
 • Ladikli N, Ziyalar N. Cinsiyet perspektifinden risk alma davranışı ve internet bağımlılığı. Bağımlılık Dergisi. 2021;22(1):76-90.
 • Kurnaz A, Tepe A. Üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilerde internet bağımlılığı düzeyinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 2019;6:665−89.
 • Balta ÖÇ, Horzum MB. Web tabanlı öğretim ortamındaki öğrencilerin internet bağımlılığını etkileyen faktörler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Derg. 2008;41(1):187-205.
 • Taş İ, Eker H, Anlı G. Orta öğretim öğrencilerinin internet ve oyun bağımlılık düzeylerinin İncelenmesi. OJTAC. 2014;1:37-57.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Research Article
Authors

Aydın KURT> (Primary Author)
niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Arştırma Hastanesi
0000-0001-7293-1646
Türkiye


Binnaz Birci AYKAÇ>
Niğde ODTÜ özel ilköğretim okulu
0000-0003-1296-4619
Türkiye


Gamze SOYLU>
Hürriyet İlköğretimokulu
0000-0001-6936-226X
Türkiye


Etem Erdal ERŞAN>
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7104-2908
Türkiye

Supporting Institution yok
Project Number yok
Publication Date December 31, 2022
Submission Date June 13, 2022
Acceptance Date October 30, 2022
Published in Issue Year 2022, Volume 8, Issue 3

Cite

AMA Kurt A. , Aykaç B. B. , Soylu G. , Erşan E. E. Özel bir ilköğretim okulu öğrencilerinde internet bağımlılığı ve ilişkili faktörler. ADYÜ Sağlık Bilimleri Derg. 2022; 8(3): 201-210.