PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants

Year 2016, Volume 6, Issue 1, 75 - 95, 05.01.2016
https://doi.org/10.17984/adyuebd.42939

Abstract

The aim of this study is to develop a valid and reliable scale determining the prospective teachers’ conceptions about nuclear power plants. In the development of the draft scale, experts’ opinions were previously referenced by preparing initial items after the related literature was reviewed. A five-point Likert type draft scale was administered to totally 178 prospective teachers from biology department of Kazim Karabekir Education Faculty at Ataturk University. The final form of the scale was developed with item analysis and exploratory factor analysis. It was determined that the scale had 2 factors and totally 48 items, and also its items, in terms of factor loadings, changed between 0.776 and 0.400. Besides, Cronbach Alpha internal consistency coefficient for whole test was found to be 0.943. 

References

 • is one of the main institutions gaining environmental awareness. In that case, it
 • makes inevitable to follow closely the prospective teachers' opinions about nuclear
 • power plants being planned the establishment in our country recently. Therefore, it is
 • expected that this scale is to contribute to literature in terms of determining the
 • prospective teachers ‘views about nuclear power plants in the framework of the
 • identified factors. As a result, it is thought that the scale developed in this study is an efficient
 • instrument for determining prospective teachers’ views about nuclear power plants.
 • Adamantiades, A. & Kessides, I. (2009). Nuclear power for sustainable development: Current stat and future prospects. Energy Policy, 37(12), 5149-5166.
 • Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009a). Rehber öğretmen özel eğitim öz yeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 29-37.
 • Ateş, Z. (2011). Küresel enerji sisteminde köklü dönüşüm ihtiyacı. Uluslararası Ekonomik Sorunlar, 11, 43-70.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows. Taylor and Francis E-Library, Routledge.
 • Boyes, E., Skamp, K. & Stanisstreet, M. (2009). Australian secondary students' views about global warming: beliefs about actions, and willingness to act. Research in Science Education, 39, 661-680.
 • Bozdoğan, A.E. & Öztürk, E. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 66-81.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı). Ankara: Pagem Yayınevi.
 • Cohan, Z. (2010). Learning nuclear science with marbles. Physics Teacher, 48,114- 117.
 • Corner, A., Venables, D., Spence, A., Poortinga, W., Demski, C., & Pidgeon, N. (2011). Nuclear power, climate change and energy security: exploring British public attitudes. Energy Policy, 39(9), 4823-4833.
 • Erdogan, M., Özel, M., Uşak, M. & Prokop, P. (2009). Development and validation of an instrument to measure university students’ biotechnology attitude. Journal of Science Education and Technology, 18, 255-264.
 • Gökmen, A., Atik, A. D., Ekici, G., Çimen, O. & Altunsoy, S. (2010). Analysis of high school students’ opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2350- 2356.
 • İşeri, E., & Özer, C. (2012). Türkiye’de sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında nükleer enerjinin konumu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 161-180.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Elementary Education Online, 10(3), 1056-1065.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Karanfil, F. (2009). Enerji-büyüme-çevre: Türkiye üçgenin neresinde?. Uluslararası İlişkiler, 5(20), 1-26.
 • Kılıçarslan, M., Peker, E.A. & Gün, F. (2011). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Olan Katkısına İlişkin İlköğretim Öğrenci Görüşleri: Samsun İli Örneği. Samsun Sempozyumu, 2-6.
 • Kırbağ-Zengin, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. & Şener, A. (Semptember 2011). İlköğretim Öğrencilerinin Nükleer Enerji Sosyo-Bilimsel Konusunu Online Argümantasyon Yöntemi İle Öğrenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey.
 • Kırbağ-Zengin, F., Keçeci, G., & Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemiyle öğrenmesi. NWSA: Education Sciences, 7(2), 647-654.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. London, Routledge.
 • Koç, E., & Şenel, M. C. (2013). Dünyada ve Türkiye’de enerji durumu-genel değerlendirme. Mühendis ve Makina, 54(639), 32-44.
 • Kurnaz, M.A. & Yiğit, N. (2010). Fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation (Second Edition). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson.
 • Özay-Köse, E. (2010). Lise
 • öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına etki eden
 • faktörler. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(3), 198-211.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1 (5. Baskı).Eskişehir:Kaan Kitabevi.
 • Özdemir, N. & Çobanoğlu, E.O. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H. & Aydın, M. (2010). Nükleer enerji ve sosyal kabul sorunu: Nimby sendromu üzerine kritik bir literatür incelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 45-66.
 • Erökten, S. (2015). Bölgelere göre öğrencilerde çevre bilincinin karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 169-179.
 • Soylu, A. & Türkay, M. (2005). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İstanbul, 1-5.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara:Nobel Yayınevi.
 • Turan, S. (2006). Nükleer enerji: Nükleer santralin Konya’ya kurulabilirligi, getirileri ve götürüleri. Konya Ticaret Odası Etüd Araştırma Servisi, Araştırma Raporu, 1- 20.
 • Wu, Y-T., & Tsai, C-C. (2010). The effects of different on-line searching activities on high school students’ cognitive structures and ınformal reasoning regarding a socio-scientific ıssue. Research in Science Education, 41(5), 771-785.
 • Wu, Y. T. & Tsai, C-C. (2011). High school students' ınformal reasoning regarding a socio-scientific ıssue, with relation to scientific epistemological beliefs and cognitive structures. International Journal of Science Education, 33, 371-400.
 • Yıldırım, M. & Örnek, İ. (2007). Enerjide son seçim: Nükleer enerji. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 32-44.
 • Yülek, G. (2007). Türkiye’deki nükleer güç santrallerine yönelik faaliyetler ve unutulmaması gereken gerçekler.Ekonomik Sosyal Araştırmalar/Enerji, 1(1), 58-63.

Öğretmen Adaylarının Nükleer Santraller Konusundaki Görüşlerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Year 2016, Volume 6, Issue 1, 75 - 95, 05.01.2016
https://doi.org/10.17984/adyuebd.42939

Abstract

References

 • is one of the main institutions gaining environmental awareness. In that case, it
 • makes inevitable to follow closely the prospective teachers' opinions about nuclear
 • power plants being planned the establishment in our country recently. Therefore, it is
 • expected that this scale is to contribute to literature in terms of determining the
 • prospective teachers ‘views about nuclear power plants in the framework of the
 • identified factors. As a result, it is thought that the scale developed in this study is an efficient
 • instrument for determining prospective teachers’ views about nuclear power plants.
 • Adamantiades, A. & Kessides, I. (2009). Nuclear power for sustainable development: Current stat and future prospects. Energy Policy, 37(12), 5149-5166.
 • Aksoy, V. & Diken, İ. H. (2009a). Rehber öğretmen özel eğitim öz yeterlik ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 10(1), 29-37.
 • Ateş, Z. (2011). Küresel enerji sisteminde köklü dönüşüm ihtiyacı. Uluslararası Ekonomik Sorunlar, 11, 43-70.
 • Bryman, A. & Cramer, D. (1999). Quantitative Data Analysis with SPSS Release 8 for Windows. Taylor and Francis E-Library, Routledge.
 • Boyes, E., Skamp, K. & Stanisstreet, M. (2009). Australian secondary students' views about global warming: beliefs about actions, and willingness to act. Research in Science Education, 39, 661-680.
 • Bozdoğan, A.E. & Öztürk, E. (2008). Coğrafya ile ilişkili fen konularının öğretimine yönelik öz-yeterlilik inanç ölçeğinin geliştirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (EFMED), 2(2), 66-81.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (14. Baskı). Ankara: Pagem Yayınevi.
 • Cohan, Z. (2010). Learning nuclear science with marbles. Physics Teacher, 48,114- 117.
 • Corner, A., Venables, D., Spence, A., Poortinga, W., Demski, C., & Pidgeon, N. (2011). Nuclear power, climate change and energy security: exploring British public attitudes. Energy Policy, 39(9), 4823-4833.
 • Erdogan, M., Özel, M., Uşak, M. & Prokop, P. (2009). Development and validation of an instrument to measure university students’ biotechnology attitude. Journal of Science Education and Technology, 18, 255-264.
 • Gökmen, A., Atik, A. D., Ekici, G., Çimen, O. & Altunsoy, S. (2010). Analysis of high school students’ opinions on the benefits and harms of nuclear energy in terms of environmental values. Social and Behavioral Sciences, 2(2), 2350- 2356.
 • İşeri, E., & Özer, C. (2012). Türkiye’de sürdürülebilir enerji politikaları kapsamında nükleer enerjinin konumu.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 47, 161-180.
 • Kahyaoğlu, M. (2011). Çevre konularıyla ilgili kitap okumaya yönelik tutum ölçeği geliştirme çalışması. Elementary Education Online, 10(3), 1056-1065.
 • Karagöz, Y. & Kösterelioğlu, İ. (2008). İletişim becerileri değerlendirme ölçeğinin faktör analizi metodu ile geliştirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 21, 81-98.
 • Karanfil, F. (2009). Enerji-büyüme-çevre: Türkiye üçgenin neresinde?. Uluslararası İlişkiler, 5(20), 1-26.
 • Kılıçarslan, M., Peker, E.A. & Gün, F. (2011). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Çevreye Olan Katkısına İlişkin İlköğretim Öğrenci Görüşleri: Samsun İli Örneği. Samsun Sempozyumu, 2-6.
 • Kırbağ-Zengin, F., Keçeci, G., Kırılmazkaya, G. & Şener, A. (Semptember 2011). İlköğretim Öğrencilerinin Nükleer Enerji Sosyo-Bilimsel Konusunu Online Argümantasyon Yöntemi İle Öğrenmesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, Elazığ- Turkey.
 • Kırbağ-Zengin, F., Keçeci, G., & Kırılmazkaya, G. (2012). İlköğretim öğrencilerinin nükleer enerji sosyo-bilimsel konusunu online argümantasyon yöntemiyle öğrenmesi. NWSA: Education Sciences, 7(2), 647-654.
 • Kline, P. (1994). An Easy Guide to Factor Analysis. London, Routledge.
 • Koç, E., & Şenel, M. C. (2013). Dünyada ve Türkiye’de enerji durumu-genel değerlendirme. Mühendis ve Makina, 54(639), 32-44.
 • Kurnaz, M.A. & Yiğit, N. (2010). Fizik tutum ölçeği: Geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenilirliği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(1), 29-49.
 • Leech, N.L., Barrett, K.C., & Morgan, G.A. (2005). SPSS for Intermediate Statistics: Use and Interpretation (Second Edition). Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, London.
 • McMillan, J. H. & Schumacher, S. (2010). Research in education: Evidence-based inquiry (7th Edition). Boston: Pearson.
 • Özay-Köse, E. (2010). Lise
 • öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarına etki eden
 • faktörler. Türk Fen Eğitim Dergisi, 7(3), 198-211.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar İle İstatistiksel Veri Analizi 1 (5. Baskı).Eskişehir:Kaan Kitabevi.
 • Özdemir, N. & Çobanoğlu, E.O. (2008). Türkiye’de nükleer santrallerin kurulması ve nükleer enerji kullanımı konusundaki öğretmen adaylarının tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 218-232.
 • Palabıyık, H., Yavaş, H. & Aydın, M. (2010). Nükleer enerji ve sosyal kabul sorunu: Nimby sendromu üzerine kritik bir literatür incelemesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 15(1), 45-66.
 • Erökten, S. (2015). Bölgelere göre öğrencilerde çevre bilincinin karşılaştırılması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 169-179.
 • Soylu, A. & Türkay, M. (2005). Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Geçiş Sürecinin Planlanmasında Doğrusal En İyileme Tekniğinin Kullanılması. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası III. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, İstanbul, 1-5.
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların Ölçülmesi ve SPSS ile Veri Analizi. Ankara:Nobel Yayınevi.
 • Turan, S. (2006). Nükleer enerji: Nükleer santralin Konya’ya kurulabilirligi, getirileri ve götürüleri. Konya Ticaret Odası Etüd Araştırma Servisi, Araştırma Raporu, 1- 20.
 • Wu, Y-T., & Tsai, C-C. (2010). The effects of different on-line searching activities on high school students’ cognitive structures and ınformal reasoning regarding a socio-scientific ıssue. Research in Science Education, 41(5), 771-785.
 • Wu, Y. T. & Tsai, C-C. (2011). High school students' ınformal reasoning regarding a socio-scientific ıssue, with relation to scientific epistemological beliefs and cognitive structures. International Journal of Science Education, 33, 371-400.
 • Yıldırım, M. & Örnek, İ. (2007). Enerjide son seçim: Nükleer enerji. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 32-44.
 • Yülek, G. (2007). Türkiye’deki nükleer güç santrallerine yönelik faaliyetler ve unutulmaması gereken gerçekler.Ekonomik Sosyal Araştırmalar/Enerji, 1(1), 58-63.

Details

Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Şeyda GÜL


Yavuz DEMİR
0000-0003-4302-0143


Selami YEŞİLYURT
0000-0002-2770-6033

Publication Date January 5, 2016
Published in Issue Year 2016, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { adyuebd260306, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {75 - 95}, doi = {10.17984/adyuebd.42939}, title = {A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants}, key = {cite}, author = {Gül, Şeyda and Demir, Yavuz and Yeşilyurt, Selami} }
APA Gül, Ş. , Demir, Y. & Yeşilyurt, S. (2016). A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 6 (1) , 75-95 . DOI: 10.17984/adyuebd.42939
MLA Gül, Ş. , Demir, Y. , Yeşilyurt, S. "A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 6 (2016 ): 75-95 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/24588/260306>
Chicago Gül, Ş. , Demir, Y. , Yeşilyurt, S. "A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 6 (2016 ): 75-95
RIS TY - JOUR T1 - A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants AU - Şeyda Gül , Yavuz Demir , Selami Yeşilyurt Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.42939 DO - 10.17984/adyuebd.42939 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 75 EP - 95 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.42939 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.42939 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Adıyaman University Journal of Educational Sciences A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants %A Şeyda Gül , Yavuz Demir , Selami Yeşilyurt %T A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants %D 2016 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 6 %N 1 %R doi: 10.17984/adyuebd.42939 %U 10.17984/adyuebd.42939
ISNAD Gül, Şeyda , Demir, Yavuz , Yeşilyurt, Selami . "A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 6 / 1 (January 2016): 75-95 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.42939
AMA Gül Ş. , Demir Y. , Yeşilyurt S. A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants. AUJES. 2016; 6(1): 75-95.
Vancouver Gül Ş. , Demir Y. , Yeşilyurt S. A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2016; 6(1): 75-95.
IEEE Ş. Gül , Y. Demir and S. Yeşilyurt , "A Study of Scale Determining the Prospective Teachers’ Conceptions about Nuclear Power Plants", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 6, no. 1, pp. 75-95, Jan. 2016, doi:10.17984/adyuebd.42939
Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.