Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 318 - 339 2017-12-29

Dokuzuncu Sınıf “Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması” Konusunun İstasyon Tekniği Kullanılarak Öğretilmesi ve Öğrencilerin Uygulamadan Memnuniyeti
Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation

Duygu KARA EKEMEN [1] , Ali Derya ATİK [2] , Figen ERKOÇ [3]


Öğrencilerin pasif olduğu klasik öğretim yöntem ve teknikleri yerine, aktif oldukları, araştırmaya dayalı ve kalıcı öğrenmeyi sağlayan yeni yöntemlerin uygulanması etkili ve kalıcı öğrenme açısından önemlidir. İstasyon tekniği de öğrencilerin öğrenme ve öğretme sürecinde aktif oldukları, araştırarak ve etkili bir şekilde bu sürece dâhil oldukları çalışmaları içerir. Bu çalışma, 2015/2016 Eğitim-Öğretim yılı, bahar döneminde Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Tuz Gölü Anadolu Lisesi’nin 9. sınıf öğrencileri (N = 31) ile yürütülmüştür. Dokuzuncu sınıf öğretim programında yer alan “Biyolojik Çeşitlilik ve Korunması” konusunun öğretilmesinde istasyon tekniği altı ders saatinde farklı etkinlikler düzenlenerek uygulanmıştır. Biyolojik çeşitlilik konusu dönem sonuna geldiği ve üzerinde yeterince durulmadığı ancak bir o kadar da önemli olduğu için tercih edilmiştir. Bu çalışmanın amacı, biyolojik çeşitlilik konularının öğretilmesinde kullanılan istasyon tekniğinden öğrencilerin ne derece memnun olduklarını belirlemeye çalışılmaktır. Bu amaçla araştırıcılar tarafından geliştirilen İstasyon Tekniği Memnuniyet Ölçeği (İTMÖ) uygulanmıştır. Uygulama neticesinde öğrencilerin istasyon tekniğinden genel olarak memnun oldukları, istasyonlarda çalışmayı eğlenceli buldukları, kendilerini rahat hissettikleri bunun yanında tekniği yorucu buldukları belirlenmiştir. İstasyon tekniği öğrencilerin öğrenme sürecine aktif olarak katılımını sağladığı, onların motivasyonlarını arttırdığı ve grup çalışmasını özendirdiği için farklı ders ve konularda da uygulanabilir.

Replacement of instruction-based and passive student methods and techniques with new educational approach facilitating students active participation is important to ensure effective, long-lasting learning. Stations technique contends work where students are active in the learning and teaching process and participate by exploring and effectively involve in the process. This study was carried out during the 2015/2016 spring term academic year in Şereflikoçhisar province of Ankara, in Tuz Gölü Anatolian High School, 9th grade students (N = 31). Teaching “Biological Diversity and its Protection” topic in the 9th grade curriculum was delivered using stations technique during six instruction hours. Biological diversity topic was chosen since it is taught during the last period of the semester and it is very important. The objective of this study is to determine students’ level of satisfaction and pleasure from the stations techniques used to teach biological diversity topics. To this aim, Stations Technique Satisfaction Instrument (İMTÖ) was developed by researchers and applied. Our results showed that the students were satisfied with the stations technique, enjoyed working at the stations, felt comfortable; however it was somewhat tiring. The stations technique provided active participation of the students to the process, improved their motivation and encouraged group work, therefore it can be applied to other topics and courses.

 • Alacapınar, G. F. (2009). İstasyon tekniği ile ders işlemeye yönelik öğrenci görüşleri.
 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 137-147.
 • Avcı, H. (2015). İngilizce öğretiminde istasyon tekniği kullanımının akademik başarıya, tutumlara ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Elazığ.
 • Batdı, V. & Semerci, Ç. (2012). Derslerde istasyon tekniği uygulamasının yansıtıcı sorgulaması. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(1), 190-203.
 • Becker, H. (1994). Chemiedidaktische entwicklungen in der bundesrepublik. Deutschland: Peter Lang.
 • Breyfogle, E., Nelson, S., Pitts, C. & Santich, P. (1976). Creating a learning environment: a learning center handbook. California: Goodyear.
 • Chance, L. L. (1974). Using a learning stations approach to vocabulary practise. Journal of Reading, 18(3), 244-246.
 • COP 12 (2016). 12. Taraflar Konferansı Biyolojik çeşitliliğin önemi. http://www.unccdcop12.gov.tr/tr/Home/Icerik/8 adresinden Nisan 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Demir, M. R. (2008). İstasyonlarda öğrenme modelinin hayat bilgisi dersindeki üst düzey beceri erişisine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Demirörs, F. (2007). Lise 1. sınıf öğrencileri için ohm yasası konusunda öğrenme istasyonlarının geliştirilmesi ve uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Dervişoğlu, S., Menzel, S., Soran, H. & Bögeholz, S. (2009). Değerler, inançlar ve problem algısının biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik kişisel normlara etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 50-59.
 • Eilks, I. (2002). Learning at stations secondary level chemistry lessons. Science Education International, 13 (1), 11-18.
 • Erdağı, S. & Önal, A. (2015). İstasyon tekniğinin uygulandığı fen ve teknoloji dersine ilişkin öğrenci görüş ve performanslarının değerlendirilmesi. e-Kafkas Eğitim Araştırmalar Dergisi, 2 (1), 28-38.
 • Eşkin, H. & Bekiroğlu, F. (2009). Investigation of a pattern between students' engagement in an argumentation and their science content knowledge. A case study. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 1(5), 63-70.
 • Full, R. J., Dudley, R., Koehl, M.A. R., Libby, T. & Schwab, C. (2015). Interdisciplinary laboratory course facilitating knowledge integration, mutualistic teaming, and original discovery. Integrative and Comparative Biology, 55(5), 912-25.
 • Furutani, S. S. (2007). "How does one successfully implement learning centers the third grade level?". Master's Thesis, Pacific Lutheran University, Washington.
 • Gerçek, C. (2010). Students views on learning stations about smooking. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 4581-4586.
 • Gökyer, N. (2012). Ortaöğretim okullarındaki devamsızlık nedenlerine ilişkin öğrenci görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20(3), 913-938.
 • Howatson, G. B. (1971). An attempt to evaluate a work centers approach to teaching at the second grade level. National Association for Gifted Children, 1(1), 18-23.
 • Jones, D. J. (2007). The Station Approach: How to Teach With Limited Resources http://www.nsta.org/publications/news/story.aspx?id=53323 adresinden Mayıs 2017 tarihinde ulaşılmıştır.
 • Kaplan, S. (1999). A learning center approach to independent study "teaching for high potential". National Association for Gifted Children, 1(1), 18-23.
 • Kayhan, M. & Koca, S. (2004). Matematik eğitiminde araştırma konuları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 72-81.
 • Kılıç, A. & Sağlam, N. (2004). Biyoloji eğitiminde kavram haritalarının öğrenme başarısına ve kalıcılığına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 155-164.
 • Kırkkılıç, A. & Akyol, H. (2007). İlköğretimde Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Kocamanoğlu, D. Ö. (2014). Öğrenme merkezleri kullanılarak oluşturulan bir okul öncesi eğitim sınıfında çocukların sanat ürünlerinin incelenmesi ve estetik yargılarının belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Lebak, K. (2005). “Connecting outdoor field experiences the classroom learning: a qualitative study of the participation of students and teachers in learning science”. Doctoral Dissertation, Pennsylvania University, Pennsylvania.
 • Lindemann-Matthies, P., Constantinou, C., Lehnert, H.-J., Nagel, U., Raper, G. & Kadji-Beltran, C. (2011). Confidence and percieved competence of preservice teachers to implement biodiversity education in primary schools-four comparative case studies from Europe. International Journal of Science Education, 33(16), 2247-2273.
 • Maden, E. & Durukan, S. (2010). İstasyon tekniğinin yaratıcı yazma becerisi kazandırmaya ve derse karşı etkisi. Türk Bilimi Araştırmaları, 28(28), 299-312.
 • Manuel, B. (Eds.) (1974). How to build a learning station: everything a teacher should know. Massachusets: Merimack.
 • MEB. (2016). Talim Terbiye Başkanlığı ortaöğretim biyoloji dersi öğretim programı mebk12.meb.gov.tr/meb/iys/dosyalar sayfasından 23 Mayıs 2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Mergen, H. H. (2011). İlköğretim 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde öğrenme istasyonları uygulamasının akademik başarıya ve kalıcılığa etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Murphy, J. & Decker, K. (1989). Teachers' use homework in high schools. Journal of Educational Research, 82(5), 261-269.
 • Ocak, G. (2010). The effect of learning stations on the level of academic success and retention of elementary school students. The New Education Review, 21(2), 146-156.
 • Porter, E. J. (2014). “Classroom learning centers: study of a junior high school learning assisted program in mathematics”. Master's Thesis, Pacific Lutheran University, Washington.
 • Ratnayaka, H. H. (2017). An on-campus botanical tour to promote student satisfactio and learning in a university level biodiversity or general biology course. Education Sciences, 7, 18-29.
 • Robert, P. H. (1999). “Effects of multisensory resources on the achievement and science attitudes of seventh grade suburban students taught science concepts on and above grade level”. Doctoral Dissertation, St. John’s University, New York.
 • Saygın, Ö., Atılboz, N. G. & Salman, S. (2006). Yapılandırmacı öğretim yaklaşımının biyoloji dersi konularını öğrenme başarısı üzerine etkisi: canlılığın temel birimi hücre. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(1), 51-65.
 • Schurr, S. L. (1995). Prescription for success in the heterogeneous classroom. Virginia: National Middle School Assosiation.
 • Sönmez, V. (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Strauber, S. K. (1982). Language learning stations. Foreign Language Annals, 14(1), 31-36.
 • Sunday, B. A. (1979). An investigation of learning stations for elementary art. Washington: ERIC.
 • Tanner, K. D. (2013). Structure matters: Twenty-one teaching strategies to promote student engagement and cultivate classroom equity. CBE-Life Sciences Education, 12, 322-331.
 • Tay, B. (2008). Özel öğretim yöntemleriyle sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Vacca, J. L. & Vacca, R. T. (1976). Learning stations: how to in the middle grades. Journal of Reading, 19(7), 563-567.
 • Weathersby, R. & Freyberg, R. (2008). Study guide and SPSS manual. (Statistics for the Behavioral Sciences. Nolan, S. A. and Heinzen, T. E.). New York: Worth
 • Young, A. G. & Pearce, S. (2013). A beginner’s guide to factor analysis: focusing on exploratory factor analysis. Tutorials in Quantitative Methods for Psychology, 9(2), 79-94.
 • Zentall, S. S. & Zantall, T. R. (1976). Activity and task performance of hyperactive children as a function of environmental simulation. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 44(5), 693.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Duygu KARA EKEMEN
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Şereflikoçhisar Tuz Gölü Anadolu Lisesi, Ankara
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5841-6004
Author: Ali Derya ATİK
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı, Genç Osman Anadolu Lisesi, Keçiören, ANKARA
Country: Turkey


Author: Figen ERKOÇ
Institution: Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı, Teknikokullar, Ankara
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { adyuebd316623, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {318 - 339}, doi = {10.17984/adyuebd.316623}, title = {Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation}, key = {cite}, author = {Kara Ekemen, Duygu and Ati̇k, Ali and Erkoç, Figen} }
APA Kara Ekemen, D , Ati̇k, A , Erkoç, F . (2017). Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 7 (2) , 318-339 . DOI: 10.17984/adyuebd.316623
MLA Kara Ekemen, D , Ati̇k, A , Erkoç, F . "Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 (2017 ): 318-339 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/31318/316623>
Chicago Kara Ekemen, D , Ati̇k, A , Erkoç, F . "Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 (2017 ): 318-339
RIS TY - JOUR T1 - Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation AU - Duygu Kara Ekemen , Ali Ati̇k , Figen Erkoç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.316623 DO - 10.17984/adyuebd.316623 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 318 EP - 339 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.316623 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.316623 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation %A Duygu Kara Ekemen , Ali Ati̇k , Figen Erkoç %T Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation %D 2017 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.316623 %U 10.17984/adyuebd.316623
ISNAD Kara Ekemen, Duygu , Ati̇k, Ali , Erkoç, Figen . "Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 / 2 (December 2017): 318-339 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.316623
AMA Kara Ekemen D , Ati̇k A , Erkoç F . Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation. AUJES. 2017; 7(2): 318-339.
Vancouver Kara Ekemen D , Ati̇k A , Erkoç F . Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2017; 7(2): 318-339.
IEEE D. Kara Ekemen , A. Ati̇k and F. Erkoç , "Teaching Ninth Grade “Biological Diversity and Protection” Topic Using Stations Technique and Satisfaction of the Students from the Implementation", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 318-339, Dec. 2017, doi:10.17984/adyuebd.316623