Year 2017, Volume 7 , Issue 2, Pages 256 - 276 2017-12-29

An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship
Fen Bilimleri Ders Kitaplarında Yer Alan Etkinliklerin Girişimcilik Bağlamından İncelenmesi

Hasan BAKIRCI [1] , Kübra ÖÇSOY [2]


The Ministry of National Education (MoNE) has included the concept of entrepreneurship under the skills of life in the Science Curriculum since 2013-2014 academic year. With the inclusion of entrepreneurship concept, it can be said that it is important to investigate the activities included in textbooks in terms of entrepreneurship according to teacher opinions. Within this context, this study aims to take the teacher opinions on appropriateness of the activities in the science textbook to the concept of entrepreneurship. This study was designed according to the qualitative research approach. The study was carried out with voluntary participation of 10 science teachers who work in different middle schools in Van province center. Semi-structured interview forms were used as data collection tools in the study. The obtained data were analyzed using the content and descriptive analysis. According to findings, more than half of the science teachers participating in the study reported that the activities were sufficient to improve the entrepreneurial skills of the students, but the others indicated that the activities were insufficient. Teachers also think that activities related to physics and biology will contribute more to students' entrepreneurial skills. Teachers stated that activities related to chemistry subjects had less effect on students' entrepreneurial skills. It is suggested that researchers should study more widely at different times to reveal the effectiveness of the study.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programında yaşam becerileri altında girişimcilik kavramına yer vermiştir. Girişimcilik kavramının yer almasıyla birlikte, ders kitaplarında yer alan etkinliklerin girişimcilik kavramı açısından öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesinin önemli hale geldiği söylenebilir. Bu bağlamda yapılan bu çalışmanın amacı, fen bilimleri ders kitabında yer alan etkinliklerin girişimcilik kavramına uygunluğu ile ilgili öğretmen görüşünü almaktır. Çalışma, nitel araştırma yaklaşımından tasarlanmıştır.  Çalışma, Van il merkezinde farklı ortaokullarda görev yapan 10 fen bilimleri öğretmenin gönüllü katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik ve betimsel analiz kapsamında değerlendirilmiştir. Çalışmaya katılan Fen Bilimleri öğretmenlerinin yarısından fazlası etkinliklerin öğrencilerin girişimcilik becerisini geliştirme yeterliliğine sahip olduğunu ifade ederken, diğer kısmı ise yetersiz olduğunu ifade etmişlerdir.  Ayrıca öğretmenler fizik ve biyoloji konuları ile ilgili etkinliklerin öğrencilerin girişimcilik becerisine daha fazla katkı sağlayacaklarını, kimya konuları ile ilgili etkinliklerin ise öğrencilerin girişimcilik becerileri üzerinde etkisinin daha az olacağını ifade etmişlerdir. Çalışmanın etkililiğinin ortaya çıkması için araştırmacıların farklı zamanlarda daha geniş katılımlı çalışma yapmaları önerilmektedir.

 • Agommouh-Patience, C. & Akanwa, U. N. (2014). Senior secondary school physics teacher’s assessment of entrepreneurial skills need for global competitiveness. IOSR Journal of Research & Method in Education, 4(1), 25-29.
 • Arion, D. N. (2013). Things your adviser never told you: Entrepreneurship’s role in physics education. Physics Today, 66(8), 42-47.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Er Nas, S. (2009). Öğretmen kılavuz kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşüne dayalı olarak değerlendirilmesi. Necati Bey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve matematik Eğitim Dergisi, 3(2), 212-225.
 • Bacanak, A., Ülküdür, M. A., ve Öner, F. (Haziran, 2012). Fen ve teknoloji dersi öğretmenlerinin girişimcilik becerisi ve etkisi ile ilgili görüşleri: Nitel bir araştırma. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Niğde Üniversitesi, Niğde.
 • Bacanak, A. (2013). Fen ve teknoloji dersinin öğrencilerde girişimcilik becerisi gelişimine etkisi üzerine öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 13(1), 609-629.
 • Bakar, E., Keleş, Ö. ve Koçakoğlu, M. (2009). Öğretmenlerin Millî Eğitim Bakanlığının 6. sınıf fen ve teknoloji ders kitap setleriyle ilgili görüşlerinin değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(1), 41-50.
 • Baysal, H. ve Özkul, A. S. (Eylül, 2009). Türkiye’de girişimcilik eğitiminin ilköğretimin rolü ders kitapları üzerine bir içerik analizi. I. Uluslararası Davraz Kongresi, İsparta.
 • Bayrak Kök, S. (Kasım, 2006). Beşerî sermayenin geliştirilmesinde önemli bir yönelim alanı: Kadın ve girişimcilik. 5. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli. Bozkurt, Ö. (2006). Girişimcilik eğiliminde kişilik özelliklerinin önemi. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 1(2), 93-111.
 • Balaban, Ö. ve Özdemir, Y. (2008). Girişimcilik eğitiminin girişimcilik eğilimi üzerindeki etkisi: Sakarya Üniversitesi İİBF örneği. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, 3(2), 133-147.
 • Çakıcı, Y. (October, 2004). Preservice primary teachers’ understanding of nature of science. 2nd International Balkan Education Congress, Trakya University, Education Faculty, Edirne.
 • Çelik, H., Gürpınar, C., Başer, N. ve Erdoğan, S. (2015). Öğrencilerin yaratıcı düşünme ve girişimcilik becerilerine yönelik fen bilgisi öğretmenlerinin görüşleri. The Journal of İnternational Education Science. 2(4), 277-307.
 • Çınar, D. (2007). İlköğretim fen eğitiminde probleme dayalı öğrenme yaklaşımının üst düzey düşünme becerilerine ve akademik risk alma düzeyine etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Selçuk Üniversitesi, Konya.
 • Denzin, N. K. & Lincoln, Y. S. (1994). Handbook of qualitative research: California, Sage Publications, USA.
 • Deveci, İ. ve Çepni, S. (2015a). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. International Journal of Human Secince, 12(2), 92-112. http://dx.doi.org/10.14687/ijhs.v12i2.3240.
 • Deveci, İ. ve Çepni, S. (2015b). Fen bilgisi öğretmen adaylarının girişimci özelliklerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. International Online Journal of Educational Sciences, 7(3), 135-149.
 • Deveci, İ. (2016). Fen bilimleri öğretim programlarıyla (5-8) bütünleştirilmiş girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi, uygulanması ve değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Eğitim Bilimler Enstitüsü, Uludağ Üniversitesi, Bursa.
 • Deveci, İ., Zengin, M. N., & Çepni, S. (2015). Fen tabanlı girişimcilik eğitimi modüllerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 14(27), 59-80. Ejilibe, O. C. (2012). Entrepreneurship in biology education as a means for employment. Knowledge Review, 26(3), 96-100.
 • Eraslan, L. (2011). İlköğretim programlarında girişimcilik öğretimi (hayat bilgisi dersi örneği), Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 82-94. Ezeudu, F.O., Ofoegbu, T. O. & Anyaegbunnam, N. J. (2013). Restructuring science, technology, and mathematics education for entrepreneurship. US-China Education Review A, 3(1), 27-32.
 • Güven, S. (2009). New primary education course programmers and entrepreneurship. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1(1), 265-270.
 • Güven, S. (2010). Hayat bilgisi dersi öğretim programlarının girişimcilik özellikleri açısından incelenmesi. E-Journal of New World Sciences Academy, 5(1), 50-57.
 • Karakuş, M. ve Mengi, F. (2014). Ortaokul 7. sınıf fen ve teknoloji dersi kılavuz kitabının içerdiği öğretim etkinlikleri açısından incelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(9).
 • Kaptan, F. ve Arslan, B. (Eylül, 2002). Fen öğretiminde soru-cevap tekniği ile analoji tekniğinin karşılaştırılması. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.
 • Merriam, S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2004). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi.
 • Millî Eğitim Bakanlığı. (2013). İlköğretim kurumları fen bilimler dersi (3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Devlet Kitapları Basım Evi. Naktiyok, A. (2004). İç Girişimcilik. İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Onwioduokit, F. A. (2013). The ordeal of science teaching in the contemporary society: A need for paradigm shift for the new generation. A professorial inaugural lecture (series 36th) delivered on January, 31, Nigeria: University of Uyo Press Limited.
 • Özdemir, G. ve Yanık, H. B. (2017). Beşinci sınıf fen bilimleri ders kitabında yer alan etkinliklerin veriler açısından incelenmesi. Ahi Evran üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 18, özel sayı, 203-221.
 • Pan, V. L.& Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. NWSA: Education Sciences, 9(6), 125-138.
 • Sezer. U. (2015). Girişimcilik programları eğitimlerinin öğrencilerin girişimcilik eğilimleri üzerine etkilerinin analizi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • Twoli, N. W. (2006). Teaching secondary school chemistry. A textbook for teachers in developing countries. Nairobi: University Press.
 • Ulucan. S. (2015). Girişimcilik eğiliminin ve girişimcilik eğilimini etkileyen faktörlerin analizleri: Ortaöğrenimde lise 3. ve 4. sınıf öğrencileri üzerinde bir uygulama. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gazi Üniversitesi Ankara.
 • Yazıcı, M. ve İnce, F. (2015). Ortaokul fen ve teknoloji öğretiminde kullanılan çalışma kitaplarının kullanım durumunun öğretmen görüşleri doğrultusunda incelenmesi. KSU, Sosyal Bilimler Dergisi, 12(2), 227-260.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hasan BAKIRCI
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kübra ÖÇSOY
Institution: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ

Dates

Publication Date : December 29, 2017

Bibtex @research article { adyuebd322438, journal = {Adıyaman University Journal of Educational Sciences}, issn = {}, eissn = {2149-2727}, address = {}, publisher = {Adıyaman University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {256 - 276}, doi = {10.17984/adyuebd.322438}, title = {An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship}, key = {cite}, author = {Bakırcı, Hasan and Öçsoy, Kübra} }
APA Bakırcı, H , Öçsoy, K . (2017). An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship . Adıyaman University Journal of Educational Sciences , 7 (2) , 256-276 . DOI: 10.17984/adyuebd.322438
MLA Bakırcı, H , Öçsoy, K . "An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship" . Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 (2017 ): 256-276 <https://dergipark.org.tr/en/pub/adyuebd/issue/31318/322438>
Chicago Bakırcı, H , Öçsoy, K . "An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 (2017 ): 256-276
RIS TY - JOUR T1 - An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship AU - Hasan Bakırcı , Kübra Öçsoy Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.17984/adyuebd.322438 DO - 10.17984/adyuebd.322438 T2 - Adıyaman University Journal of Educational Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 256 EP - 276 VL - 7 IS - 2 SN - -2149-2727 M3 - doi: 10.17984/adyuebd.322438 UR - https://doi.org/10.17984/adyuebd.322438 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Adıyaman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship %A Hasan Bakırcı , Kübra Öçsoy %T An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship %D 2017 %J Adıyaman University Journal of Educational Sciences %P -2149-2727 %V 7 %N 2 %R doi: 10.17984/adyuebd.322438 %U 10.17984/adyuebd.322438
ISNAD Bakırcı, Hasan , Öçsoy, Kübra . "An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship". Adıyaman University Journal of Educational Sciences 7 / 2 (December 2017): 256-276 . https://doi.org/10.17984/adyuebd.322438
AMA Bakırcı H , Öçsoy K . An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship. AUJES. 2017; 7(2): 256-276.
Vancouver Bakırcı H , Öçsoy K . An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship. Adıyaman University Journal of Educational Sciences. 2017; 7(2): 256-276.
IEEE H. Bakırcı and K. Öçsoy , "An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship", Adıyaman University Journal of Educational Sciences, vol. 7, no. 2, pp. 256-276, Dec. 2017, doi:10.17984/adyuebd.322438