Year 2016, Volume 2 , Issue 2, Pages 22 - 40 2016-06-26

Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı

Kamile ÇETİN [1]


Araştırma üniversitede eğitim gören kadın öğrencilerin giysi seçimlerinde etkili olan faktörleri ortaya çıkartmak ve satın alma davranışları sırasında markalara önem verme durumlarında, akran grupları ile olan ilişkilerini, giysilerin özellikleri ve ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin etkili olup olmadığını belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Lefke Avrupa Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesindeki 280 kadın öğrenciye anket uygulanmış, verilerin analizinde aritmetik ortalama ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analizin sonuçları doğrultusunda tüketicilerin satın alma davranışlarında giysi markası tercihlerinin, ailelerin gelir düzeyine bağlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca marka bağımlılığında, tüketicilerin arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin satın alma davranışlarını etkilediği görülmüştür. Giysilerin kullanım özellikleri, uygun fiyatlı olması ve ödeme kolaylıkları gibi faktörler her iki tüketici grubunun ailelerin gelir düzeylerine göre, satın alma davranışlarını farklı etkilediği, ancak marka bağımlılığının olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Marka, marka bağımlılığı, , Giysi satın alma, tüketici satın alma davranışları
 • Akgün, Ö. (2010). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19) 153- 163.
 • Aktuğlu, I. K. (2010). Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 24.
 • Aktuğlu, I., Karpat, T. (2006). Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor: Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarının Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1543).
 • Altunışık, R. B., Okutan, S. (2013). Keşifsel Satın Alma Eğilimleri Ve Bu Eğilimlerin Plansız, Kompülsif Ve Hedonik Satın Alma Tarzıyla Olan İlişkilerin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8.
 • Aslan, S. (2008). Kişilik Huy Ve Psikopaetoloji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 2(1), 14.
 • Atılgan, T. (2003). Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi , 1 (3), 2.
 • Avcıkurt, C., Köroğlu, Ö. (2006). Termal Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatini Artıran Nitelikleri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Seyahat ve Otel İşetmeciliği Dergisi , 1 (3), 7.
 • Baran, M. Y., Peşken, R. A. (2011). 15 18 Yaş Grubu Ergelerde Giysi Seçimini Etkileyen Faktörler. e_Journal of NewWorld Sciences Academy , 2 (6), 181.
 • Bayraktar, F. (1995). Kadın Giyimi ve Temel Dikiş. Ankara: Sim Matbaa.
 • Bayraktaroğlu, G. (2004). Kolayda Mallarda Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Yönetim ve Ekonomi Dergisi Celal Bayar üniversitesi B. F. , 11 (2), 70.
 • Cömert, Y., Durmaz, Y. (2006). Tüketicilerin Tamini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması. Journal of Yaşar University , 1 (4), 354.
 • Çivitli, Ş. (2012). 6- 16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giyislerde Tercih Ettikleri Özellikler. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü (50).
 • Eymen, E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analizi Yöntemleri. SPSS Kullanma Kılavuzu U. Erman Eymen İstatistik Merkezi Yayın No: (1), 98.
 • Gürbüz, A., Doğan, M. (2013). Tüketicilerin Markaya Duyduğu Güvenve Marka Bağımlılığı İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 9 (19), 240.
 • İnal, C., Aşık, M. (2012). Orta Öğretim Öğrencilerinin Giyim İhtiyaçlarnı Karşılama ve Moda Konusundaki Görüş ve Davranışları. Antalya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Dergisi , 1- 22.
 • İsmail, K. (2006). Hazır Giyim Üretiminde Markanın ve Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, 25.
 • Karaosmanoğlu, K. (1995). Tüketici SatınAlma Sürecinde Marka Etkinliğinin Ölçülmesi: Genç Giyim Üzerine Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, 84, İzmir.
 • Karaosmanoğlu, D. O., H, G. (2010). Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararına Etkisi. Anadolu Üniversiesi Kurgu Online İnternational Jownal of Communication. Online International Jurnal of Communication Studies, vol.2. Ulaşım Tarihi: 08. 04.2013.
 • Koçoğlu, C. (2015). Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli, Parfüm Örneği. Atılım Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı , 1- 125.
 • Kurtuluş, K., Okumuş, A. (2006). Fiyat Algılamasının Boyutları Aasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi (53), 1-17.
 • Marangoz, M. (2006). Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 13 (1).
 • Çifti, S., Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniverste Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihie Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar , 44 (512), 69- 88.
 • Sönmez, E. (2010). Giyimde Marka Bağımlılığı ve Marka Duyarlılığı Gençler Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Pazarlama Programı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (28), 67- 91.
 • Yarangümelioğlu, D., İşler, D. B. (2014). Marka Bağlılığı ve Etnosentrizim Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (39), 92.
 • Yeşiloğlu, H. (2013). Yaşam Tarzının Müşteri Sadakati Ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri: Organik Gıda Ürünlerini Kullanan Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 127.
 • Yeşiltaş, E. (2008). Moda Sektöründe Moda Kimliği, Tüketici Algısı ve Mavi Jeans Örneği. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı, 11.
 • Yeşilyaprak, B., Aydın, B. (2011). Gelişim- Öğrenme- Öğretim, Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi.
 • Yıldız, S. B. (2013). Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya'daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araşırmaları Dergisi , 5 (3), 135- 154.
 • Yüksel, Ü., Mermod, A. (2005). Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi. İstanbul: Beta.
Journal Section Articles
Authors

Author: Kamile ÇETİN

Dates

Publication Date : June 26, 2016

Bibtex @research article { aeusbed282784, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2016}, volume = {2}, pages = {22 - 40}, doi = {}, title = {Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı}, key = {cite}, author = {ÇETİN, Kamile} }
APA ÇETİN, K . (2016). Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 2 (2) , 22-40 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/25261/282784
MLA ÇETİN, K . "Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 22-40 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/25261/282784>
Chicago ÇETİN, K . "Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 (2016 ): 22-40
RIS TY - JOUR T1 - Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı AU - Kamile ÇETİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 40 VL - 2 IS - 2 SN - 2149-0767- M3 - UR - Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı %A Kamile ÇETİN %T Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı %D 2016 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 2149-0767- %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD ÇETİN, Kamile . "Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2 / 2 (June 2016): 22-40 .
AMA ÇETİN K . Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(2): 22-40.
Vancouver ÇETİN K . Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 2(2): 40-22.