Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı

Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 2, 22 - 40, 26.06.2016

Öz

Araştırma
üniversitede eğitim gören kadın öğrencilerin giysi seçimlerinde etkili olan
faktörleri ortaya çıkartmak ve satın alma davranışları sırasında markalara önem
verme durumlarında, akran grupları ile olan ilişkilerini, giysilerin
özellikleri ve ailelerin sosyo-ekonomik düzeylerinin etkili olup olmadığını
belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu doğrultuda Lefke Avrupa
Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesindeki 280 kadın öğrenciye anket
uygulanmış, verilerin analizinde aritmetik ortalama ve tek yönlü varyans
analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Analizin sonuçları doğrultusunda tüketicilerin
satın alma davranışlarında giysi markası tercihlerinin, ailelerin gelir
düzeyine bağlı olarak farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca marka
bağımlılığında, tüketicilerin arkadaşlarıyla olan iletişimlerinin satın alma
davranışlarını etkilediği görülmüştür. Giysilerin kullanım özellikleri, uygun
fiyatlı olması ve ödeme kolaylıkları gibi faktörler her iki tüketici grubunun
ailelerin gelir düzeylerine göre, satın alma davranışlarını farklı etkilediği,
ancak marka bağımlılığının olmadığı sonucu ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Akgün, Ö. (2010). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19) 153- 163.
 • Aktuğlu, I. K. (2010). Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 24.
 • Aktuğlu, I., Karpat, T. (2006). Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor: Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarının Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1543).
 • Altunışık, R. B., Okutan, S. (2013). Keşifsel Satın Alma Eğilimleri Ve Bu Eğilimlerin Plansız, Kompülsif Ve Hedonik Satın Alma Tarzıyla Olan İlişkilerin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8.
 • Aslan, S. (2008). Kişilik Huy Ve Psikopaetoloji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 2(1), 14.
 • Atılgan, T. (2003). Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi , 1 (3), 2.
 • Avcıkurt, C., Köroğlu, Ö. (2006). Termal Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatini Artıran Nitelikleri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Seyahat ve Otel İşetmeciliği Dergisi , 1 (3), 7.
 • Baran, M. Y., Peşken, R. A. (2011). 15 18 Yaş Grubu Ergelerde Giysi Seçimini Etkileyen Faktörler. e_Journal of NewWorld Sciences Academy , 2 (6), 181.
 • Bayraktar, F. (1995). Kadın Giyimi ve Temel Dikiş. Ankara: Sim Matbaa.
 • Bayraktaroğlu, G. (2004). Kolayda Mallarda Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Yönetim ve Ekonomi Dergisi Celal Bayar üniversitesi B. F. , 11 (2), 70.
 • Cömert, Y., Durmaz, Y. (2006). Tüketicilerin Tamini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması. Journal of Yaşar University , 1 (4), 354.
 • Çivitli, Ş. (2012). 6- 16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giyislerde Tercih Ettikleri Özellikler. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü (50).
 • Eymen, E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analizi Yöntemleri. SPSS Kullanma Kılavuzu U. Erman Eymen İstatistik Merkezi Yayın No: (1), 98.
 • Gürbüz, A., Doğan, M. (2013). Tüketicilerin Markaya Duyduğu Güvenve Marka Bağımlılığı İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 9 (19), 240.
 • İnal, C., Aşık, M. (2012). Orta Öğretim Öğrencilerinin Giyim İhtiyaçlarnı Karşılama ve Moda Konusundaki Görüş ve Davranışları. Antalya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Dergisi , 1- 22.
 • İsmail, K. (2006). Hazır Giyim Üretiminde Markanın ve Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, 25.
 • Karaosmanoğlu, K. (1995). Tüketici SatınAlma Sürecinde Marka Etkinliğinin Ölçülmesi: Genç Giyim Üzerine Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, 84, İzmir.
 • Karaosmanoğlu, D. O., H, G. (2010). Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararına Etkisi. Anadolu Üniversiesi Kurgu Online İnternational Jownal of Communication. Online International Jurnal of Communication Studies, vol.2. Ulaşım Tarihi: 08. 04.2013.
 • Koçoğlu, C. (2015). Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli, Parfüm Örneği. Atılım Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı , 1- 125.
 • Kurtuluş, K., Okumuş, A. (2006). Fiyat Algılamasının Boyutları Aasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi (53), 1-17.
 • Marangoz, M. (2006). Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 13 (1).
 • Çifti, S., Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniverste Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihie Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar , 44 (512), 69- 88.
 • Sönmez, E. (2010). Giyimde Marka Bağımlılığı ve Marka Duyarlılığı Gençler Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Pazarlama Programı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (28), 67- 91.
 • Yarangümelioğlu, D., İşler, D. B. (2014). Marka Bağlılığı ve Etnosentrizim Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (39), 92.
 • Yeşiloğlu, H. (2013). Yaşam Tarzının Müşteri Sadakati Ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri: Organik Gıda Ürünlerini Kullanan Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 127.
 • Yeşiltaş, E. (2008). Moda Sektöründe Moda Kimliği, Tüketici Algısı ve Mavi Jeans Örneği. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı, 11.
 • Yeşilyaprak, B., Aydın, B. (2011). Gelişim- Öğrenme- Öğretim, Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi.
 • Yıldız, S. B. (2013). Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya'daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araşırmaları Dergisi , 5 (3), 135- 154.
 • Yüksel, Ü., Mermod, A. (2005). Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi. İstanbul: Beta.
Yıl 2016, Cilt: 2 Sayı: 2, 22 - 40, 26.06.2016

Öz

Kaynakça

 • Akgün, Ö. (2010). Modern Alışveriş Merkezlerinin Tüketici Davranışları Üzerindeki Etkisi ve Konya İlinde Bir Uygulama. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(19) 153- 163.
 • Aktuğlu, I. K. (2010). Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 24.
 • Aktuğlu, I., Karpat, T. (2006). Tüketiciler Markaları Nasıl Tercih Ediyor: Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarının Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (1543).
 • Altunışık, R. B., Okutan, S. (2013). Keşifsel Satın Alma Eğilimleri Ve Bu Eğilimlerin Plansız, Kompülsif Ve Hedonik Satın Alma Tarzıyla Olan İlişkilerin İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8.
 • Aslan, S. (2008). Kişilik Huy Ve Psikopaetoloji. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, 2(1), 14.
 • Atılgan, T. (2003). Ege Üniversitesi Öğrencilerinin Tekstil Ürünlerinin Markaları Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi , 1 (3), 2.
 • Avcıkurt, C., Köroğlu, Ö. (2006). Termal Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatini Artıran Nitelikleri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Seyahat ve Otel İşetmeciliği Dergisi , 1 (3), 7.
 • Baran, M. Y., Peşken, R. A. (2011). 15 18 Yaş Grubu Ergelerde Giysi Seçimini Etkileyen Faktörler. e_Journal of NewWorld Sciences Academy , 2 (6), 181.
 • Bayraktar, F. (1995). Kadın Giyimi ve Temel Dikiş. Ankara: Sim Matbaa.
 • Bayraktaroğlu, G. (2004). Kolayda Mallarda Marka Bağlılığını Etkileyen Faktörler: Yönetim ve Ekonomi Dergisi Celal Bayar üniversitesi B. F. , 11 (2), 70.
 • Cömert, Y., Durmaz, Y. (2006). Tüketicilerin Tamini İle Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaım ve Adıyaman İlinde Bir Alan Çalışması. Journal of Yaşar University , 1 (4), 354.
 • Çivitli, Ş. (2012). 6- 16 Yaş Arası Obez Çocukların ve Ergenlerin Giyislerde Tercih Ettikleri Özellikler. Gazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Moda Tasarım Bölümü (50).
 • Eymen, E. (2007). SPSS 15.0 Veri Analizi Yöntemleri. SPSS Kullanma Kılavuzu U. Erman Eymen İstatistik Merkezi Yayın No: (1), 98.
 • Gürbüz, A., Doğan, M. (2013). Tüketicilerin Markaya Duyduğu Güvenve Marka Bağımlılığı İlişkisi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi , 9 (19), 240.
 • İnal, C., Aşık, M. (2012). Orta Öğretim Öğrencilerinin Giyim İhtiyaçlarnı Karşılama ve Moda Konusundaki Görüş ve Davranışları. Antalya Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu Dergisi , 1- 22.
 • İsmail, K. (2006). Hazır Giyim Üretiminde Markanın ve Tüketici Satın Alma Davranışı Üzerine Etkileri. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı, 25.
 • Karaosmanoğlu, K. (1995). Tüketici SatınAlma Sürecinde Marka Etkinliğinin Ölçülmesi: Genç Giyim Üzerine Bir Uygulama. (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü, 84, İzmir.
 • Karaosmanoğlu, D. O., H, G. (2010). Tüketim Kültürünün Var Ettiği Reklam Objesi Kadınlar ve Satın Alma Kararına Etkisi. Anadolu Üniversiesi Kurgu Online İnternational Jownal of Communication. Online International Jurnal of Communication Studies, vol.2. Ulaşım Tarihi: 08. 04.2013.
 • Koçoğlu, C. (2015). Marka Bağlılığının Tüketici Satın Alma Davranışları Üzerindeki Etkisi: Ankara İli, Parfüm Örneği. Atılım Ünversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı , 1- 125.
 • Kurtuluş, K., Okumuş, A. (2006). Fiyat Algılamasının Boyutları Aasındaki İlişkilerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi. Sosyal Bilimler Dergisi (53), 1-17.
 • Marangoz, M. (2006). Yaşlı Tüketiciler ve Yaşlı Tüketicilerin Harcama Eğilimlerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi , 13 (1).
 • Çifti, S., Cop, R. (2007). Marka ve Marka Yönetimi Kavramları: Üniverste Öğrencilerinin Kot Pantolon Marka Tercihie Yönelik Bir Araştırma. Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar , 44 (512), 69- 88.
 • Sönmez, E. (2010). Giyimde Marka Bağımlılığı ve Marka Duyarlılığı Gençler Üzerine Bir Araştırma, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler MYO Pazarlama Programı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (28), 67- 91.
 • Yarangümelioğlu, D., İşler, D. B. (2014). Marka Bağlılığı ve Etnosentrizim Çerçevesinde Tüketici Satın Alma Davranışları. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (39), 92.
 • Yeşiloğlu, H. (2013). Yaşam Tarzının Müşteri Sadakati Ve Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkileri: Organik Gıda Ürünlerini Kullanan Tüketiciler Üzerinde Bir Uygulama. Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı, 127.
 • Yeşiltaş, E. (2008). Moda Sektöründe Moda Kimliği, Tüketici Algısı ve Mavi Jeans Örneği. Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı, 11.
 • Yeşilyaprak, B., Aydın, B. (2011). Gelişim- Öğrenme- Öğretim, Eğitim Psikolojisi. Pegem Akademi.
 • Yıldız, S. B. (2013). Konaklama İşletmelerinde Markalaşmanın Turistlerin Satın Alma Tercihleri Üzerindeki Etkileri: Antalya'daki Zincir Konaklama İşletmelerinde Bir Uygulama. İşletme Araşırmaları Dergisi , 5 (3), 135- 154.
 • Yüksel, Ü., Mermod, A. (2005). Marka Yönetimi ve Marka Değerinin Ölçülmesi. İstanbul: Beta.
Toplam 29 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kamile Çetin

Yayımlanma Tarihi 26 Haziran 2016
Gönderilme Tarihi 31 Aralık 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Çetin, K. (2016). Kadın Tüketicilerin Giysi Satın Alma Davranışları Ve Marka Bağımlılığı. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(2), 22-40.