Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 1 - 14, 29.06.2017

Abstract

Bu araştırmada, nitel araştırmalarda kullanılan veri analizi yöntemlerinden Miles-Huberman modelinin kuramsal temelleri ve uygulamaya yönelik stratejileri ele alınmıştır. Bu çalışma özünde nitel veri analizinde araştırmacıların sıklıkla yöntembilim eksikliklerinden doğan uygulama sorunlarına karşı kavramsal bir zemin oluşturmayı hedeflemiştir. Çalışma ile nitel araştırma verilerinin analizinde eksikliği hissedilen kavramsal zemin oluşturulacak ve uygulamaya dönük stratejiler üzerinde durulacaktır. Bu amaçla belirtilen çerçevede alanyazında sıklıkla vurgulanan nitel desenler taranarak, elde edilen veriler kuramsal boyutta tartışılmış, bunun yanında nitel analiz uygulamalarına yön verecek yöntemler ve stratejiler hakkında bilgi verilmiştir. Çalışma sonucunda, nitel veri analizinin diğer analiz yöntemlerinden oldukça farklı ve öznel bir süreci ifade ettiği, nitel araştırmaya konu olan sorunsalı tüm dinamikleriyle ve derinlemesine incelemeye çalıştığı belirlenmiştir. Bu çalışma özellikle Türkçe alanyazında eksikliği hissedilen güncel ve kolaylıkla uygulanabilir nitel analiz yöntemlerindeki eksikliğin tamamlanması amacını gütmektedir. Çalışmanın, nitel araştırma yöntemlerini kullanacak araştırmacılara gerek nitel verilere ilişkin bilgi toplama, araştırma ve gerekse analiz seçimi ve uygulamalarında yol göstereceği umulmaktadır.

References

 • Anward, J. (1997). “Semiotics In Educational Research”, J.P. Keeves (ed.), Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook (2nd Ed.). Oxford: Elsevier içinde 106-111.
 • Appleton, J.V. (1995). Analysing qualitative interview data. Journal of Advanced Nursing, 22, 993-997.
 • Arastaman, G., ve Balci, A. (2013). Investigation of High School Students' Resiliency Perception in Terms of Some Variables. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 922-928.
 • Atkinson, K.P. (1992). “The Man of Professional Wisdom”, M.M. Fonow ve J.A. Cook (ed.), Beyond Methodology: Feminist Scholarship as Lived Research. Bloomington ve Indianapolis, IN: Indiana Un. Press, S.16-34.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma. (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baltaci, A., ve Balcı, A. (2017). Complexity Leadership: A Theorical Perspective. International Journal of Educational Leadership and Management, 5(1), 30-58.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Comunucation Research. New York: Hafner.
 • Bogdan, R.C., ve Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: A introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bouma, G.D., ve Atkinson, G.B.J. (1995). A handbook of social science research. Oxford: Oxford University Press.
 • Chomsky, N., (2009). Language and Problems of Knowledge. M.A.:MIT Press.
 • Coffey, A. ve Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications Inc.
 • Creswell, J.W., ve Miller, D.L. (2000). Determining Qualitative Research Methods. Theory Into Practice, 39, 124-130.
 • Daymon, C., ve Holloway, I. (2003). Qualitative Research Methods in Public Relations and marketing communications. London: Routledge.
 • Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. IN: Indiana Un. Press.
 • Eysenbach, G., ve Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.
 • Feldman, M. (1995). Strategies for Interpreting Qualitative Data. CA: Sage.
 • Fidan, T. ve Öztürk, İ. (2015). Perspectives and expectations of union member and non- union member teachers on teacher unions. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5 (2), 191-220.
 • Finnegan, R. (1996). “Using Documents”, R. Sapsford ve V. Jupp (ed.), Data Collection and Analysis. London: Sage içinde 138-151.
 • Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. NJ: Prentice-Hall.
 • Gee, J.P., Michaels, S., O’Connor, M.C., Jackson, M. (1992). “Discourse Analysis”, M.D. Le Compte, W.L. Milroy ve J. Preisse (ed.) The Handbook of Qualitative Research in Education. San Diego, CA: Academic Press 227-291.
 • Gilbert, G.N. ve Mulkay, M.J. (1984). “Opening the Pandora’s Box: A Sociological Analysis of Scientists”, Discourse. Cambiridge: Cambridge Un. Press.
 • Glaser, B. ve Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
 • Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, B. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis. CA: Sociology Press.
 • Glesne, C., ve Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.
 • Habermas, J. (2003). The Theory Of Communucative Action, Vol:1: Reason And Rationalization Of Society. Boston: Beacon.
 • Heritage, J. (1984). Garfirikel and Ethnomethodology. Cambiridge: Polity Press.
 • Jupp, V. (1996). “Documents and Critical Research”, R. Sapsford ve V. Jupp (ed.), Data Collection and Analysis. London: Sage içinde 298-316.
 • Keller, U. (1995). Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice for Researchers. London: Sage.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lincoln, Y.S. ve Denzin, N.K. (1994). Handbook of Qualitative Research. CA: Sage.
 • Lonkila, M. (1995). “Grounded Theory as an Emerging Paradigm for Computer Analysisted Qualitative Data Analysis”. U.Keller (ed.), Computer-Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage içinde S. 41-51.
 • MacDonald, K. ve Tipton, C. (1996). “Using Documents”, N.Gilbert (ed.), Researching Social Life. London: Sage içinde 187-200.
 • Malinowski, B. (1992). Bilimsel bir kültür kuramsi. (Çev. Özkal, S.). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Manning, P.K. ve Cullum-Swan, B. (1994). Narrative, Content and Semiotic Analysis. Qualitative Research Methods. CA: Sage içinde 167-290.
 • Marvasti, A.B. (2004). Qualitative research in sociology. London: Sage Ltd.
 • Maxwell, J.A. (1992). Understanding in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from" Case Study Research in Education.". Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morse, J.M., Mayan, M., Spiers, J., Barrett, M., ve Olson, K. (2002). Strategies in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1, 1-19.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Poggenpoel, M., ve Myburgh, C. (2003). The researcher as research instrument in educational research: A: Research instrument. Education, 124, 418-421.
 • Pollard, M. (1992). Margaret Mead. (Çev. Onat, L.). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Ragin, C.C. (1994). Constructing Social Research. Thousand Oaks, CA: Pine Forge.
 • Read, S. T., Toye, C., ve Wynaden, D. (2016). Experiences and expectations of living with dementia: A qualitative study. Collegian.
 • Roberts, P., ve Priest, H. (2006).Qualitative Research in Social Sciences. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Rolf, G. (2006). Qualitative Research. Journal of Advanced Nursing, 53, 304-310.
 • Sapsford, R. ve Abbott, P. (1996). “Ethics, Politics and Research”, R. Sapsford ve V.Jupp (ed.), Data Collection And Analysis. London: Sage içinde 317-342.
 • Seale, C. (2001). Qualitative methods. European Journal of Cancer Care, 10, 131-136.
 • Shenton, A. (2004). Strategies for qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Silverman, D. (1993). The Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London: Sage.
 • Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. London: Sage.
 • Spradley, J.P. (1980). Participant Observation. New York: HR&W Inc.
 • Strauss, A. (1987). Grounded Theory in Practice. New York: Cambridge Un. Press.
 • Strauss, A., ve Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2rd ed.). London: Sage.
 • Tesch, R. (1990). Qualitative Research. Basingstoke, Hants (UK): Farmer.
 • Wiersma, W., ve Jurs, S.G. (2005). Research methods in education: An introduction. Boston: Ally and Bacon.
 • Wooffitt, R. (1996). “Analysing Accounts”, N.Gilbert (ed.), Researching Social Life. London: Sage içinde 287-305.

Miles-Huberman Model in Qualitative Data Analysis

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 1 - 14, 29.06.2017

Abstract

In this study, the theoretical basis of Miles-Huberman model and strategies for implementation are discussed from data analysis methods used in qualitative researches. In essence, this study aimed to provide a conceptual basis for the problem of the application which often arises from the lack of methodology in qualitative data analysis. The study will focus on conceptual grounds that are lacking in the analysis of qualitative research data and strategies for implementation. For this purpose, qualitative patterns which are frequently emphasized in the frame are scanned and the obtained data are discussed at the theoretical dimension and besides, methods and strategies to guide qualitative analysis applications are given. As a result of the study, it was determined that the qualitative data analysis tried to investigate in depth with all the dysfunctional dynamics which are subject to qualitative research, which is quite different and subjective process from other analysis methods. This study aims to complete the deficiencies in current and easily applicable qualitative analysis methods, which are particularly lacking in the Turkish literature. It is hoped that this study will lead the researcher who will use qualitative research methods in collecting information about qualitative data, researching, and also be selecting and applying analysis.

References

 • Anward, J. (1997). “Semiotics In Educational Research”, J.P. Keeves (ed.), Educational Research, Methodology and Measurement: An International Handbook (2nd Ed.). Oxford: Elsevier içinde 106-111.
 • Appleton, J.V. (1995). Analysing qualitative interview data. Journal of Advanced Nursing, 22, 993-997.
 • Arastaman, G., ve Balci, A. (2013). Investigation of High School Students' Resiliency Perception in Terms of Some Variables. Educational Sciences: Theory and Practice, 13(2), 922-928.
 • Atkinson, K.P. (1992). “The Man of Professional Wisdom”, M.M. Fonow ve J.A. Cook (ed.), Beyond Methodology: Feminist Scholarship as Lived Research. Bloomington ve Indianapolis, IN: Indiana Un. Press, S.16-34.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma. (11. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Baltaci, A., ve Balcı, A. (2017). Complexity Leadership: A Theorical Perspective. International Journal of Educational Leadership and Management, 5(1), 30-58.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Comunucation Research. New York: Hafner.
 • Bogdan, R.C., ve Biklen, S.K. (1992). Qualitative research for education: A introduction to theory and methods. Boston: Allyn and Bacon.
 • Bouma, G.D., ve Atkinson, G.B.J. (1995). A handbook of social science research. Oxford: Oxford University Press.
 • Chomsky, N., (2009). Language and Problems of Knowledge. M.A.:MIT Press.
 • Coffey, A. ve Atkinson, P. (1996). Making sense of qualitative data: Complementary research strategies. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Creswell, J.W. (2003). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. California: Sage Publications Inc.
 • Creswell, J.W., ve Miller, D.L. (2000). Determining Qualitative Research Methods. Theory Into Practice, 39, 124-130.
 • Daymon, C., ve Holloway, I. (2003). Qualitative Research Methods in Public Relations and marketing communications. London: Routledge.
 • Eco, U. (1976). A Theory of Semiotics. IN: Indiana Un. Press.
 • Eysenbach, G., ve Köhler, C. (2002). How do consumers search for and appraise health information on the world wide web? Qualitative study using focus groups, usability tests, and in-depth interviews. Bmj, 324(7337), 573-577.
 • Feldman, M. (1995). Strategies for Interpreting Qualitative Data. CA: Sage.
 • Fidan, T. ve Öztürk, İ. (2015). Perspectives and expectations of union member and non- union member teachers on teacher unions. Eğitim Bilimleri Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational Sciences Research, 5 (2), 191-220.
 • Finnegan, R. (1996). “Using Documents”, R. Sapsford ve V. Jupp (ed.), Data Collection and Analysis. London: Sage içinde 138-151.
 • Garfinkel, H. (1967). Studies in Ethnomethodology. NJ: Prentice-Hall.
 • Gee, J.P., Michaels, S., O’Connor, M.C., Jackson, M. (1992). “Discourse Analysis”, M.D. Le Compte, W.L. Milroy ve J. Preisse (ed.) The Handbook of Qualitative Research in Education. San Diego, CA: Academic Press 227-291.
 • Gilbert, G.N. ve Mulkay, M.J. (1984). “Opening the Pandora’s Box: A Sociological Analysis of Scientists”, Discourse. Cambiridge: Cambridge Un. Press.
 • Glaser, B. ve Strauss, A. (1967). The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago: Aldine.
 • Glaser, B. (1978). Theoretical Sensitivity. Mill Valley, CA: Sociology Press.
 • Glaser, B. (1992). Basics of Grounded Theory Analysis. CA: Sociology Press.
 • Glesne, C., ve Peshkin, A. (1992). Becoming qualitative researchers an introduction. London: Longman Group Ltd.
 • Habermas, J. (2003). The Theory Of Communucative Action, Vol:1: Reason And Rationalization Of Society. Boston: Beacon.
 • Heritage, J. (1984). Garfirikel and Ethnomethodology. Cambiridge: Polity Press.
 • Jupp, V. (1996). “Documents and Critical Research”, R. Sapsford ve V. Jupp (ed.), Data Collection and Analysis. London: Sage içinde 298-316.
 • Keller, U. (1995). Qualitative Data Analysis: Theory, Methods and Practice for Researchers. London: Sage.
 • Kvale, S. (1996). Interviews: An introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Lincoln, Y.S. ve Denzin, N.K. (1994). Handbook of Qualitative Research. CA: Sage.
 • Lonkila, M. (1995). “Grounded Theory as an Emerging Paradigm for Computer Analysisted Qualitative Data Analysis”. U.Keller (ed.), Computer-Aided Qualitative Data Analysis. London: Sage içinde S. 41-51.
 • MacDonald, K. ve Tipton, C. (1996). “Using Documents”, N.Gilbert (ed.), Researching Social Life. London: Sage içinde 187-200.
 • Malinowski, B. (1992). Bilimsel bir kültür kuramsi. (Çev. Özkal, S.). İstanbul: Kabalcı Yayınları.
 • Manning, P.K. ve Cullum-Swan, B. (1994). Narrative, Content and Semiotic Analysis. Qualitative Research Methods. CA: Sage içinde 167-290.
 • Marvasti, A.B. (2004). Qualitative research in sociology. London: Sage Ltd.
 • Maxwell, J.A. (1992). Understanding in qualitative research. Harvard Educational Review, 62, 979-1000.
 • Merriam, S. B. (1998). Qualitative Research and Case Study Applications in Education. Revised and Expanded from" Case Study Research in Education.". Jossey-Bass Publishers, 350 Sansome St, San Francisco, CA 94104.
 • Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Morse, J.M., Mayan, M., Spiers, J., Barrett, M., ve Olson, K. (2002). Strategies in qualitative research. International Journal of Qualitative Methods, 1, 1-19.
 • Patton, M.Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods (3rd ed.). London: Sage Publications, Inc.
 • Poggenpoel, M., ve Myburgh, C. (2003). The researcher as research instrument in educational research: A: Research instrument. Education, 124, 418-421.
 • Pollard, M. (1992). Margaret Mead. (Çev. Onat, L.). Ankara: İlkkaynak Kültür ve Sanat Ürünleri.
 • Ragin, C.C. (1994). Constructing Social Research. Thousand Oaks, CA: Pine Forge.
 • Read, S. T., Toye, C., ve Wynaden, D. (2016). Experiences and expectations of living with dementia: A qualitative study. Collegian.
 • Roberts, P., ve Priest, H. (2006).Qualitative Research in Social Sciences. Nursing Standard, 20, 41-45.
 • Rolf, G. (2006). Qualitative Research. Journal of Advanced Nursing, 53, 304-310.
 • Sapsford, R. ve Abbott, P. (1996). “Ethics, Politics and Research”, R. Sapsford ve V.Jupp (ed.), Data Collection And Analysis. London: Sage içinde 317-342.
 • Seale, C. (2001). Qualitative methods. European Journal of Cancer Care, 10, 131-136.
 • Shenton, A. (2004). Strategies for qualitative research projects. Education for Information, 22, 63-75.
 • Silverman, D. (1993). The Interpreting Qualitative Data: Methods for Analyzing Talk, Text and Interaction. London: Sage.
 • Silverman, D. (2001). Interpreting qualitative data: Methods for analysing talk, text and interaction. London: Sage.
 • Spradley, J.P. (1980). Participant Observation. New York: HR&W Inc.
 • Strauss, A. (1987). Grounded Theory in Practice. New York: Cambridge Un. Press.
 • Strauss, A., ve Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: techniques and procedures for developing grounded theory (2rd ed.). London: Sage.
 • Tesch, R. (1990). Qualitative Research. Basingstoke, Hants (UK): Farmer.
 • Wiersma, W., ve Jurs, S.G. (2005). Research methods in education: An introduction. Boston: Ally and Bacon.
 • Wooffitt, R. (1996). “Analysing Accounts”, N.Gilbert (ed.), Researching Social Life. London: Sage içinde 287-305.

Details

Journal Section Articles
Authors

Ali Baltacı>
ANKARA ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
0000-0003-2550-8698
Türkiye

Publication Date June 29, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { aeusbed290583, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Kirsehir Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, number = {1}, pages = {1 - 14}, title = {Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli}, key = {cite}, author = {Baltacı, Ali} }
APA Baltacı, A. (2017). Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 1-14 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/290583
MLA Baltacı, A. "Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 1-14 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/290583>
Chicago Baltacı, A. "Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 1-14
RIS TY - JOUR T1 - Miles-Huberman Model in Qualitative Data Analysis AU - AliBaltacı Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 14 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli %A Ali Baltacı %T Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Baltacı, Ali . "Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (June 2017): 1-14 .
AMA Baltacı A. Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 1-14.
Vancouver Baltacı A. Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 1-14.
IEEE A. Baltacı , "Nitel Veri Analizinde Miles-Huberman Modeli", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 1-14, Jun. 2017