Research Article
PDF EndNote BibTex RIS Cite

Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 44 - 59, 29.06.2017

Abstract

 

ÖZ

Turizm, geri kalmış yörelerin ekonomik ve sosyal gelişmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Van ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişiminde bu güne kadar geleneksel olarak kullanılmış olan hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerine ek olarak turizm endüstrisinin geliştirilmesi bölge için son derece yararlı görülmektedir. Turizmin geliştirilmesi bakımından önemli potansiyeli bulunmakla birlikte mevcut turizm kaynaklarının hangi tüketici segmenti tarafından etkin olarak değerlendirilebileceğinin saptanması, bölgenin hedefe yönelik etkin turizm pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde çeşitli yararlar sunabilir. Bu nedenle Van turizminin önemli hedef kitlesini, coğrafi ve kültürel yakınlık gibi çeşitli faktörlerin etkilediği İranlı turistler oluşturmaktadır. Bu çalışma, Van’ı ziyaret eden turistlerin seyahat nedenlerini, seyahat sıklıklarını, Van ile ilgili algılarını, tekrar gelme niyetlerini ve demografik özelliklerinin saptanarak analiz edilmesini ve sonuç olarak elde edilen verilerin turizm pazarlamasında nasıl kullanılması gerektiği konusunu amaçlamaktadır. Çalışmada İranlı turistlerin %60’ının Van’ı yılda birden fazla ziyaret ettiği, %80’inin alış veriş ve kısa tatil amaçlı olarak geldiği, % 90’ının otobüs ve özel araçları ile geldikleri ve %45’inin seyahat kararlarını yakın çevresinin bilgileri ile belirledikleri ve % 37’nin ailesi ile birlikte geldikleri ortaya çıkmıştır. Van gölü ve çevresinin rekreasyon çekiciliklerinin ise yeteri kadar değerlendirilmediği görüşünde oldukları saptanmıştır.

References

  • Barlas, E.E. (2010). Türkiye’deki AVM’lerin İncelenmesi ve Van İli’nde AVM Projesi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran. Bayındır, T. (2015). Turob Hotel, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, sayı 99. Bostan, A. (2013).Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi Ve Rus Turistlerin Marmaris’i Tercih Etme Nedenleri, International Conference On Eurasian Economies, 711-720. Bigne, J. E., Sanchez, M. İ. Ve Sanchez, J. (2001) Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour:inter relationship, Tourism Management 22, (2001), 607–616. Collier, A. (2006).Principles of Tourism, 7th edition, Pearson Hospitality Press. Chen, F.C. ve Tsai, D., C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management 28 (2007) 1115–1122. Doğan, H., Üngüren, E ve Yelgen E. (2010). Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2010, C.15, S.3 s.79-100. Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 4, Haziran. Gündüz, A.Y. (2013). Türkiye’de Azgelişmiş Bölgelerin Kalkındırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajansları ve TRB1 Bölgesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2. Güreşci, E. (2010). Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1)77-86. Hayta, A.B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:1 31-48. İçöz, O. (2001).Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, İçöz, O. (1996). Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, Anatolia Yayıncılık, Ankara. İnan, E., A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A. ve Akyürek, S. (2011). Kruvaziyer Turizminde Turistlerin Tavsiye Niyetlerinde Destinasyon İmajının Etkisi, Ege Akademik Bakış, Cilt:1, Sayı:3,Temmuz, ss. 487-497. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (1999). Marketing For Hospitality, And Tourism Industry, Prentice Hall, New Jersey. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (2003). Marketing For Hospitality, And Tourism, Prentice Hall, New Jersey. Lee, C., Lee, Y., & Lee, B. (2005). Korea’s destination image formed by the 2002 world cu, Annals of Tourism Research, 32(4), 839–858. Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel. Annals of Tourism Research, 19, 399–419. Olalı, H. Timur A. (1988). Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret İzmir. Öter, Z., Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk Efes Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 127-138.

Year 2017, Volume 3, Issue 1, 44 - 59, 29.06.2017

Abstract

References

  • Barlas, E.E. (2010). Türkiye’deki AVM’lerin İncelenmesi ve Van İli’nde AVM Projesi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran. Bayındır, T. (2015). Turob Hotel, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, sayı 99. Bostan, A. (2013).Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi Ve Rus Turistlerin Marmaris’i Tercih Etme Nedenleri, International Conference On Eurasian Economies, 711-720. Bigne, J. E., Sanchez, M. İ. Ve Sanchez, J. (2001) Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour:inter relationship, Tourism Management 22, (2001), 607–616. Collier, A. (2006).Principles of Tourism, 7th edition, Pearson Hospitality Press. Chen, F.C. ve Tsai, D., C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management 28 (2007) 1115–1122. Doğan, H., Üngüren, E ve Yelgen E. (2010). Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2010, C.15, S.3 s.79-100. Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 4, Haziran. Gündüz, A.Y. (2013). Türkiye’de Azgelişmiş Bölgelerin Kalkındırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajansları ve TRB1 Bölgesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2. Güreşci, E. (2010). Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1)77-86. Hayta, A.B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:1 31-48. İçöz, O. (2001).Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, İçöz, O. (1996). Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, Anatolia Yayıncılık, Ankara. İnan, E., A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A. ve Akyürek, S. (2011). Kruvaziyer Turizminde Turistlerin Tavsiye Niyetlerinde Destinasyon İmajının Etkisi, Ege Akademik Bakış, Cilt:1, Sayı:3,Temmuz, ss. 487-497. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (1999). Marketing For Hospitality, And Tourism Industry, Prentice Hall, New Jersey. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (2003). Marketing For Hospitality, And Tourism, Prentice Hall, New Jersey. Lee, C., Lee, Y., & Lee, B. (2005). Korea’s destination image formed by the 2002 world cu, Annals of Tourism Research, 32(4), 839–858. Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel. Annals of Tourism Research, 19, 399–419. Olalı, H. Timur A. (1988). Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret İzmir. Öter, Z., Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk Efes Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 127-138.

Details

Journal Section Articles
Authors

İbrahim ÇETİN>

Türkiye

Publication Date June 29, 2017
Published in Issue Year 2017, Volume 3, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { aeusbed310748, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Kirsehir Ahi Evran University}, year = {2017}, volume = {3}, number = {1}, pages = {44 - 59}, title = {Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri}, key = {cite}, author = {Çetin, İbrahim} }
APA Çetin, İ. (2017). Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 44-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/310748
MLA Çetin, İ. "Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 44-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/30008/310748>
Chicago Çetin, İ. "Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 (2017 ): 44-59
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri AU - İbrahimÇetin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 44 EP - 59 VL - 3 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri %A İbrahim Çetin %T Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri %D 2017 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 3 %N 1 %R %U
ISNAD Çetin, İbrahim . "Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 3 / 1 (June 2017): 44-59 .
AMA Çetin İ. Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 44-59.
Vancouver Çetin İ. Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 3(1): 44-59.
IEEE İ. Çetin , "Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 44-59, Jun. 2017