Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 44 - 59, 29.06.2017

Öz
 

ÖZ

Turizm, geri kalmış
yörelerin ekonomik ve sosyal gelişmesi için önemli fırsatlar sunmaktadır. Van
ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişiminde bu güne kadar geleneksel olarak
kullanılmış olan hayvancılık ve tarımsal faaliyetlerine ek olarak turizm endüstrisinin
geliştirilmesi bölge için son derece yararlı görülmektedir. Turizmin
geliştirilmesi bakımından önemli potansiyeli bulunmakla birlikte mevcut turizm
kaynaklarının hangi tüketici segmenti tarafından etkin olarak
değerlendirilebileceğinin saptanması, bölgenin hedefe yönelik etkin turizm
pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde çeşitli yararlar sunabilir. Bu
nedenle Van turizminin önemli hedef kitlesini, coğrafi ve kültürel yakınlık
gibi çeşitli faktörlerin etkilediği İranlı turistler oluşturmaktadır. Bu
çalışma, Van’ı ziyaret eden turistlerin seyahat nedenlerini, seyahat
sıklıklarını, Van ile ilgili algılarını, tekrar gelme niyetlerini ve demografik
özelliklerinin saptanarak analiz edilmesini ve sonuç olarak elde edilen
verilerin turizm pazarlamasında nasıl kullanılması gerektiği konusunu
amaçlamaktadır. Çalışmada İranlı turistlerin %60’ının Van’ı yılda birden fazla
ziyaret ettiği, %80’inin alış veriş ve kısa tatil amaçlı olarak geldiği, %
90’ının otobüs ve özel araçları ile geldikleri ve %45’inin seyahat kararlarını
yakın çevresinin bilgileri ile belirledikleri ve % 37’nin ailesi ile birlikte
geldikleri ortaya çıkmıştır. Van gölü ve çevresinin rekreasyon çekiciliklerinin
ise yeteri kadar değerlendirilmediği görüşünde oldukları saptanmıştır.

Kaynakça

  • Barlas, E.E. (2010). Türkiye’deki AVM’lerin İncelenmesi ve Van İli’nde AVM Projesi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran. Bayındır, T. (2015). Turob Hotel, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, sayı 99. Bostan, A. (2013).Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi Ve Rus Turistlerin Marmaris’i Tercih Etme Nedenleri, International Conference On Eurasian Economies, 711-720. Bigne, J. E., Sanchez, M. İ. Ve Sanchez, J. (2001) Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour:inter relationship, Tourism Management 22, (2001), 607–616. Collier, A. (2006).Principles of Tourism, 7th edition, Pearson Hospitality Press. Chen, F.C. ve Tsai, D., C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management 28 (2007) 1115–1122. Doğan, H., Üngüren, E ve Yelgen E. (2010). Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2010, C.15, S.3 s.79-100. Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 4, Haziran. Gündüz, A.Y. (2013). Türkiye’de Azgelişmiş Bölgelerin Kalkındırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajansları ve TRB1 Bölgesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2. Güreşci, E. (2010). Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1)77-86. Hayta, A.B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:1 31-48. İçöz, O. (2001).Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, İçöz, O. (1996). Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, Anatolia Yayıncılık, Ankara. İnan, E., A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A. ve Akyürek, S. (2011). Kruvaziyer Turizminde Turistlerin Tavsiye Niyetlerinde Destinasyon İmajının Etkisi, Ege Akademik Bakış, Cilt:1, Sayı:3,Temmuz, ss. 487-497. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (1999). Marketing For Hospitality, And Tourism Industry, Prentice Hall, New Jersey. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (2003). Marketing For Hospitality, And Tourism, Prentice Hall, New Jersey. Lee, C., Lee, Y., & Lee, B. (2005). Korea’s destination image formed by the 2002 world cu, Annals of Tourism Research, 32(4), 839–858. Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel. Annals of Tourism Research, 19, 399–419. Olalı, H. Timur A. (1988). Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret İzmir. Öter, Z., Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk Efes Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 127-138.

Yıl 2017, Cilt: 3 Sayı: 1, 44 - 59, 29.06.2017

Öz

Kaynakça

  • Barlas, E.E. (2010). Türkiye’deki AVM’lerin İncelenmesi ve Van İli’nde AVM Projesi Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran. Bayındır, T. (2015). Turob Hotel, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği, sayı 99. Bostan, A. (2013).Ülke Kalkınmasında Marmaris Turizm Sektörünün Önemi Ve Rus Turistlerin Marmaris’i Tercih Etme Nedenleri, International Conference On Eurasian Economies, 711-720. Bigne, J. E., Sanchez, M. İ. Ve Sanchez, J. (2001) Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour:inter relationship, Tourism Management 22, (2001), 607–616. Collier, A. (2006).Principles of Tourism, 7th edition, Pearson Hospitality Press. Chen, F.C. ve Tsai, D., C. (2007). How destination image and evaluative factors affect behavioral intentions? Tourism Management 28 (2007) 1115–1122. Doğan, H., Üngüren, E ve Yelgen E. (2010). Alanya Turist Profiline Yönelik Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Y.2010, C.15, S.3 s.79-100. Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler Ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl: 3 Sayı: 4, Haziran. Gündüz, A.Y. (2013). Türkiye’de Azgelişmiş Bölgelerin Kalkındırılmasında Bölgesel Kalkınma Ajansları ve TRB1 Bölgesi, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2. Güreşci, E. (2010). Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 11 (1)77-86. Hayta, A.B. (2008). Turizm Pazarlamasında Tüketici Satın Alma Süreci ve Karşılaşılan Sorunlar, Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:16 No:1 31-48. İçöz, O. (2001).Turizm İşletmelerinde Pazarlama, İlkeler ve Uygulamalar, 2. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, İçöz, O. (1996). Turizm İşletmelerinde Pazarlama İlkeler ve Uygulamalar, Anatolia Yayıncılık, Ankara. İnan, E., A., Akıncı, S., Kıymalıoğlu, A. ve Akyürek, S. (2011). Kruvaziyer Turizminde Turistlerin Tavsiye Niyetlerinde Destinasyon İmajının Etkisi, Ege Akademik Bakış, Cilt:1, Sayı:3,Temmuz, ss. 487-497. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (1999). Marketing For Hospitality, And Tourism Industry, Prentice Hall, New Jersey. Kottler, P., Bowen, J. ve Makens, J.C. (2003). Marketing For Hospitality, And Tourism, Prentice Hall, New Jersey. Lee, C., Lee, Y., & Lee, B. (2005). Korea’s destination image formed by the 2002 world cu, Annals of Tourism Research, 32(4), 839–858. Mansfeld, Y. (1992). From motivation to actual travel. Annals of Tourism Research, 19, 399–419. Olalı, H. Timur A. (1988). Turizm Ekonomisi, Ofis Ticaret İzmir. Öter, Z., Özdoğan, O. N. (2005). Kültür Amaçlı Seyahat Eden Turistlerde Destinasyon İmajı: Selçuk Efes Örneği, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz: 127-138.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

İbrahim ÇETİN

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Haziran 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Çetin, İ. (2017). Yeni Gelişen Turistik Destinasyonlar ve Van’ı Ziyaret Eden İranlı Turistlerin Özellikleri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 3 (1) , 44-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeusbed/issue/30008/310748