Year 2018, Volume 4 , Issue 1, Pages 103 - 111 2018-06-27

İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine
That’s My Identity:On the Role of The Fashion and Media on Women’ Construction of Identity and Discourses of İdeal Body

Mine İMREN [1]


Günümüz görsel dünyasında imgeler oldukça büyük önem taşımaktadır. İnsanoğlu vücudunu kapatacak şekilde giyinmeye başladığından beri, giysi ve aksesuarları ile kendilerine dair bilgileri aktarabildikleri küçük ve güçlü bir imge dünyası sunmuştur. Moda da kültüre veya döneme göre değişebilen giysi ve aksesuarlar ile bu anlamda bireylerin iletişim araçlarından biri haline gelmiştir. Ancak özellikle kadınları hem giysileri ile yansıttıkları kimlikleri hem de bedenleri ile ilgili algılarını değişken doğası ile sürekli manipüle eden bir araç haline dönüşmüştür. Günlük yaşamda bireyler, özellikle de kadınlar teknoloji çağı ile hayatımıza giren medya ürünleri tarafından bedenin olması gerektiği düşünülen ideal şekline dair normlara açık veya örtük bir şekilde maruz kalmaktadır. Ancak son günlerde sosyal medyadaka kadınlar tarafından beden olumlama yaklaşımı rağbet görmeye başlamışitır. Kadınların bedenlerinden memnun olmalarını hedefleyen bu yaklaşımın yaygınlaşması, kadınların medya ve modanın etkilerine karşı bilinçlendiğine işaret ediyor görünmektedir. Bu gözden geçirme yazısında, moda ve medya işbirliğinin kadınların ideal beden söylemleri ve giysi ve aksesuarlar üzerinden kimliklerini inşa etmelerindeki rolü, alan yazın kapsamında tartışılmıştır. 

Images loom large in today’s visual World. They serve as a mini-yet-mighty image world from which humankind is able to derive information about themselves in terms of clots and accessories since they started to cover their body. In this sense, fashion with its clothes and accessories that vary depending on the culture and era, has turned into a communication vehicle among individuals. However, especially for women, it has transformed into a vehicle manipulating their ideal body image and identity as reflected by clothes. In daily life, especially women are exposed to thoughts about ideal body shape norms either explicitly or implicitly by the media products, owing to the technological era. Nowadays, a new approach on woman body, body affirmation, has become popular among women. The approach’ target is to make women be happy with their own bodies. Therefore, it seems to indicate that women are more conscious about effects of media and fashion.  In this review, it is argued that the role of collaboration of fashion and media on women’s identity construction and internalization of ideal body perception.

 • Allan, A. (2006).‘You Are What You Wear’ young Girls’Use Of Clothing And Theır Embodied Identıty Constructıons. Cardıff Unıversıty, UK. Erişim tarihi: 16 Ocak 2016. http://www.lancaster.ac.uk/fass/events/girlsandeducation/docs/sem3/clothespaper .doc.
 • Aslan, H (2001), Beden imgesi ve Yeme Davranışı Bozuklukları ile Medya İlişkisi, Düşünen Adam, 14(1): 41-47.
 • Bedük, N. (2009), Gelenek, iktidar ilişkileri ve toplumsal cinsiyet temsillerinde melezleşme: Türk TV dizileri üzerine bir söylem analizi.(Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Binay, A. (2010).Tüketim vasıtasıyla oluşturulan postmodern kimlikler,Global Media Journal Turkish Edition, 1(1), 17-29.
 • Chung, S. (2013), Clothing as Identity and Gender in The Merchant of Venice, IPEDR, 68, 1-14. Cohen A.(1991).Body image in the person with a stoma. Journal of Enterostomal Therapy 18: 68-71. Crane, D. (2000). Fashion and Its Social Agendas: Class, Gender, and Identity in Clothing. University of Chicago Press: Chicago
 • Çelik, H. ve Ekşi, H. (2008), Söylem Analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 99-117.
 • Dittmar, H. (2009). How Do “Body Perfect” Ideals in the Media Have a Negative Impact on BodyImage and Behaviors? Factors and Processes Related to Self and Identity. Journal of Social and Clinical Psychology,28: 1-8.
 • Eke, N. P. (2013), Bedene müdahalenin bir yolu olarak moda ve medyada sunulan beden algısı. (Yayımlanmamış Yükseklisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.
 • Engeln-Maddox, R. (2005). Cognitive responses to idealized media images of women: The relation-ship of social comparison and critical processing to body image disturbance in college women. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(8), 1114-1138.
 • Eşiyok Sönmez, E. (2015). Tüketim nesnesi olarak kadın bedenin inşasında estetik ürün reklamları: Cosmopolitan Dergisi örneği. International Journal of Human Sciences, 12(2), 1131-1144.
 • Field, A. E., Cheung, L. Wolf, A. M., Herzog, D. B., Gortmaker, S. L., Colditz, G. A.(1999). Exposure to the Mass Media and Weight Concerns Among Girls, Pediatrics, 103: 36.
 • Foucault, M. (2007). Göz Kamaştırıcı Hayvan: İktidar, İktidarın Gözü, Çev. Işık Ergüden, Ayrıntı Yayınları, Seçme Yazılar 4: İstanbul.
 • Guy, A. ve Banim, M. (2000). Personal Collections: Women's clothing use and identity. Journal of Gender Studies, 9(3), 313-327.
 • Hamurcu, P., Öner, C., Telatar, B. ve Yeşildağ, Ş. (2015), Obez Bireylerde Benlik Saygısı ve Beden Algısının Değerlendirilmesi, Türk Aile Hekimliği Dergisi,19(3): 122-128.
 • Harper, B. ve Tiggemann, M. (2008) The Effect of Thin Ideal Media Images on Women’s Self-Objectification, Mood, and Body Image, Sex Roles 58(9), 649–657.
 • Holmstrom, A. J. (2004) The Effects of the Media on Body Image: A Meta-Analysis, Journal of Broadcasting & Electronic Media, 48:2, 196-217. İstanbul Kadın ve Kadın Kuruluşları Derneği (İKADDER). (2013). Aile Odaklı Medya İzleme Ve Değerlendirme Projesi (AİLEMİZ-P). Erişim tarihi:19 Ocak 2016 http://www.ailemizprojesi.org/bu-tarz-programlar-bizim-degil/
 • Kınak, G. (2012, 28 Kasım). Sen Sustukça Bedenin Konuş(t)ur(ulur), Erişim tarihi: 27 Aralık 2015 http://www.e-skop.com/skopbulten/sen-sustukca-bedenin-konus-tur-ulur/982
 • King, A. (2004). The Prisoner of Gender: Foucault and the Disciplining of the Female Body. Journal of International Women's Studies, 5(2), 29-39. Lin, C. A. (1998). Uses of Sex Appeals in Prime-Time Television Commercials, Sex Roles: A Jornal of Research, Sex Roles, 38(5/6), 461-475.
 • Oğuz, G.Y. (2005), Bir Güzellik Miti Olarak İncelik ve Kadınlarla İlgili Beden İmgesinin Televiz-yonda Sunumu. Selçuk İletişim, 4(1), 31-37.
 • Özaltın G. (2003). Beden İmgesi Değişimine Yaklaşımlar. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Hemşirelik Dergisi, 51(8): 4-14.
 • Santiago, C. (2017, 3 Şubat). The Body Positive Movement – The Big Picture. Erişim tarihi: 27 Tem-muz 2017. http://bodypositivity.com/the-body-positive-movement/ Stice E., Schupak-Neuberg E., Show H. E. ve Stein, R. I. (1994), Relation of media exposure to eating disorder symptomatology:an examination of mediating mechanisms. Journal of Abnormal Psychology,103, 836-840.
 • TDK, (b.t.). Moda, Erişim tarihi: 20 Aralık 2015. http://www.tdk.gov.tr
 • Vertanian, L. R., Giant, C. L. ve Passino, R. M. (2001). Ally McBeal vs. Arnold Schwarzenegger :Comparing Mass Media, Interpersonal Feedback and Gender as Predictors of satisfaction with Body Thinness and Muscularity, Social Behavior and Personality, 29 (7), 711-772.
 • Want, S.C., Saiphoo, A. (2017). Social comparisons with media images are cognitively inefficient even for women who say they feel pressure from the media. Body Image 20: 1–6.
 • Yağlı, F. (2012), Görsel Kültür Ve Görsel İmajın Bir İnşa Alanı Olarak Modanın Endüstriyel Büyüsü, 08-10 Ekim 2012 “1. Uluslararası Moda ve Tekstil Tasarımı Sempozyumu’nda sunulmuştur. Erişim tarihi: 25 Aralık 2015. http://edergi.akdeniz.edu.tr/index.php/akdenizsanat/article/ view File/457/383
 • Yamamiya, Y., Cash, T. F., Melnyk, S. E., Posavac, H. D., Posavac, S. S. (2005). Women's exposure to thin-and-beautiful media images: body image effects of media-ideal internalization and impact-reduction interventions. Body Image, 2(1):74–80.
 • Yavuz, S. (2015, 13 Mart). Moda programları gençleri olumsuz etkiliyor! Erişim tarihi: 25 Aralık 2015 http://www.milliyet.com.tr/moda-programlari-gencleri-olumsuz-etkiliyor--pembenar yazardetay-aile-2029168/
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Mine İMREN
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 27, 2018

Bibtex @review { aeusbed338524, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {103 - 111}, doi = {10.31592/aeusbed.338524}, title = {İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine}, key = {cite}, author = {İmren, Mine} }
APA İmren, M . (2018). İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (1) , 103-111 . DOI: 10.31592/aeusbed.338524
MLA İmren, M . "İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 103-111 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/37757/338524>
Chicago İmren, M . "İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 103-111
RIS TY - JOUR T1 - İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine AU - Mine İmren Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.338524 DO - 10.31592/aeusbed.338524 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 111 VL - 4 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.338524 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.338524 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine %A Mine İmren %T İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.338524 %U 10.31592/aeusbed.338524
ISNAD İmren, Mine . "İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 1 (June 2018): 103-111 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.338524
AMA İmren M . İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 103-111.
Vancouver İmren M . İşte Benim Kimliğim: Moda ve Medyanın Kadınların Kimlik İnşası ve İdeal Beden Söylemlerindeki Rolü Üzerine. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(1): 103-111.