Year 2018, Volume 4 , Issue 2, Pages 134 - 149 2018-12-31

Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Kerim ÜNAL [1] , Serdarhan Musa TAŞKAYA [2] , Gökhan ERSOY [3]


2011 yılında Suriye'de başlayan iç savaş ülkemizi maddi ve manevi olarak etkilemiştir. Suriye’den milyonlarca mülteci ülkemize göç etmiştir. Göç olayları neticesinde farklı kültürlere sahip insanların bir arada yaşama zorunluluğu bazı sorunları ortaya çıkarmıştır. Ortaya çıkan en önemli sorunlardan biri olan eğitim, büyük bir planlama istemektedir. Eğitimde ise öncelikli sorun Suriyelilerin ana dilinin Türkçe olmamasıdır. Bu nedenle Türkçe öğretimi öncelik kazanmıştır. Türkçe öğretimi için Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler ve sivil toplum örgütleri çeşitli kurslar açmıştır. Üniversitelerde Türkçe öğretimi, Türkçe Öğretim Merkezi aracılığıyla yürütülmektedir. Çalışmada, mültecilerin Türkçe öğrenirken karşılaştıkları sorunları, sorunlara üretilen çözümleri, Türkçeyi hangi durumlarda ve ne sıklıkla kullandıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu nitel çalışmada, yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmış ve 2016-2017 öğretim yılında Mersin Üniversitesinde B-2 seviyesinde Türkçe eğitimi alan 33 Suriyeli mülteci ile yürütülmüştür.Verileri analiz etmek için içerik analiz yöntemi kullanılmıştır. Analiz sonucunda Türkçe cümle yapısının farklı olması, öğrencilere geri bildirimde bulunulmaması, özgüven eksikliği gibi çeşitli sorunlarla karşılaşan Suriyeli mültecilerin Türkçeyi en çok günlük ihtiyaçlarında kullandıkları ortaya çıkmıştır.

Yabancılara Türkçe öğretimi, mülteci, sorun
 • Akkaya, A. (2013). Suriyeli mültecilerin Türkçe algıları. Ekev akademi dergisi, 56(56), 179-190.
 • Akkaya, A. ve Polat, H. (2013). Yabancılara Türkçe öğretimi. (Editörler: Mustafa Durmuş-Alpaslan Okur), Seslere dayalı alfabe eğitimi. Ankara: Grafiker yayınları.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası göç ve kültürlerarası iletişim. Journal of International Social Research. 5(20).
 • Arslan, A. (2011). A new group about teaching Turkish to foreigners: refugees and refugee students. Educational research and review 6(21), 1011-1017. doi:10.5897/ERR11.165
 • Balkar, B., Şahin, S., & Babahan, N. I. (2016). Geçici eğitim merkezlerinde (GEM) görev yapan Suriyeli öğretmenlerin karşılaştıkları sorunlar. Eğitimde kuram ve uygulama, 12(6), 1290-1310.
 • Barın, E. (2008). Yabancılara Türkçenin öğretiminde motivasyonun önemi. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7, 135-143.
 • Bekleyen, N. (Ed.) (2015). Dil öğretimi. Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Biçer, N., & Alan, Y. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen Suriyelilerin ihtiyaçlarına yönelik bir eylem araştırması. International online journal of educational sciences, 9(3).
 • Bölükbaş, F. (2011). Arap öğrencilerin Türkçe yazılı anlatım becerilerinin değerlendirilmesi, 6(3), 1357-1367.
 • Bölükbaş, F. (2016). Suriyeli mültecilerin dil ihtiyaçlarının analizi: İstanbul örneği. Journal of international social research, 9(46).
 • Büyükikiz, K. K. ve Çangal, Ö. (2016). Suriyeli misafir öğrencilere Türkçe öğretimi projesi üzerine bir değerlendirme. Uluslararası Türkçe edebiyat kültür eğitim dergisi, 5(3), 1414-1430 doi:10.7884/teke.715
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. & Demirel, F., (2017). Bilimsel araştırma yöntemleri, (23. baskı), Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Candaş Karababa, Z. C. (2009). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretimi ve karşılaşılan sorunlar, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 42 (2). 265-277.
 • Chen, L. (2006). Internationalizing Canadian graduate education: East Asian international students’ perspectives. Scarborough, Ontario, Canada: University of Toronto, Department of management.
 • Demi̇rci̇, M. (2015). B1 seviyesinde Türkçe öğrenen Suriyeli öğrencilerin sesli okuma becerisiyle ilgili tespitler. 10(7), 333-358. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.8149
 • Derman, S. (2010). Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye Türkçesi öğreniminde karşılaştıkları sorunlar, Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 29, 227-247.
 • Dönmez, M.İ. ve S. Paksoy. (2015). Türkiye’de öğrenim gören Suriyeli öğrencilerin Türkçe öğrenmede karşılaştıkları sorunlar üzerine bir araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi örneği. International journal of languages’ education and teaching UDES, 1907-1919. doi:10.18298/ijlet.366
 • Er, O., Biçer, N., & Bozkırlı, K. Ç. (2012). Yabancılara Türkçe öğretiminde karşılaşılan sorunların ilgili alan yazını ışığında değerlendirilmesi. Uluslararası Türkçe edebiyat kültür eğitim (TEKE) dergisi, 1(2).
 • Karadağ, N. (2016). Yükseköğretimde uluslararasılaşma bağlamında Türkiye’de eğitim gören Suriyeli öğrenciler üzerine bir araştırma. Electronic Turkish studies, 11(19).
 • Lordoğlu, K. (2015). Türkiye’ye yönelen düzensiz göç ve işgücü piyasalarına bazı yansımalar. Çalışma ve toplum. 44, 29-44.
 • Munby, J. (1981). Communicative syllabus design. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Okur, A. (2013). İlk okuma ve yazma öğretimi. Türkçe öğretimi. (Ed: C. Yıldız), (4. Bs.). Ankara: Pegem akademi yayıncılık.
 • Özbay, M., ve Melanlıoğlu, A. G. D. (2008). Türkçe eğitiminde kelime hazinesinin önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1).
 • Özyürek, R. (2009). Türk devlet ve topluluklarından Türkiye üniversitelerine gelen Türk soylu yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe öğrenimlerinde karşılaştıkları sorunlar, 4(3), 1819-1862.
 • Rowan, R. (1993). The attitudes and opinions of international students studying in the college of education at the University of Minnesota. Unpublished master’s thesis, University of Minnesota, Minneapolis.
 • Şahin, C. (2001). Yurt dışı göçün bireyin psikolojik sağlığı üzerindeki etkisine ilişkin kuramsal bir inceleme. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(2). Ankara
 • Şimşek, P. (2011). Yabancılara Türkçe öğretiminde okuma metinleri ve yardımcı kitaplar üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans tezi. 23-24.
 • Tunç, A. Ş. (2015). Mülteci davranışı ve toplumsal etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere ilişkin bir değerlendirme. Tesam akademi dergisi, 2(2), 29-63.
 • Ünlü, H. (2011). Türkiye’de ve dünyada Türkçenin yabancılara öğretiminde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri, Gazi üniversitesi Türkçe araştırmaları akademik öğrenci dergisi, 1(1), 108-116.
 • Yaylı, D. ve Y. Bayyurt ( Ed.) (2014). Yabancılara Türkçe öğretimi. Ankara: Pegem yayıncılık.
 • Yağmur Şahin, E. İşcan, A. Kana, F. ve Koçer, Ö. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen öğrencilerin ihtiyaç algıları: Betimsel bir durum çalışması. The journal of academic social science studies, 6(4), 1185-1198. doi: 10.9761/JASSS996
 • Yılmaz, F. ve Buzlukluoğlu Arslan, S. (Spring-2014). ÇOMÜ Tömer’ de Türkçe öğrenen yabancı öğrencilerin motivasyon kaynakları ve sorunları. Ankara-Turkey: Turkish Studies-International periodical for the languages, literature and history of Turkish or Turkic volume 9/6. 1185.
 • Yılmaz, F. (2014). An investigation into students’ Turkish language needs at Jagiellonian University in Poland. Educational research and reviews, 9(16), 555-561. doi:10.5897/ERR2013.1701
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Kerim ÜNAL

Author: Serdarhan Musa TAŞKAYA

Orcid: 0000-0002-2192-4523
Author: Gökhan ERSOY
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { aeusbed472814, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {134 - 149}, doi = {10.31592/aeusbed.472814}, title = {Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Ünal, Kerim and Taşkaya, Serdarhan Musa and Ersoy, Gökhan} }
APA Ünal, K , Taşkaya, S , Ersoy, G . (2018). Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 4 (2) , 134-149 . DOI: 10.31592/aeusbed.472814
MLA Ünal, K , Taşkaya, S , Ersoy, G . "Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 134-149 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/42007/472814>
Chicago Ünal, K , Taşkaya, S , Ersoy, G . "Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 (2018 ): 134-149
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri AU - Kerim Ünal , Serdarhan Musa Taşkaya , Gökhan Ersoy Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.472814 DO - 10.31592/aeusbed.472814 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 149 VL - 4 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.472814 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.472814 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %A Kerim Ünal , Serdarhan Musa Taşkaya , Gökhan Ersoy %T Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri %D 2018 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 4 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.472814 %U 10.31592/aeusbed.472814
ISNAD Ünal, Kerim , Taşkaya, Serdarhan Musa , Ersoy, Gökhan . "Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 4 / 2 (December 2019): 134-149 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.472814
AMA Ünal K , Taşkaya S , Ersoy G . Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 134-149.
Vancouver Ünal K , Taşkaya S , Ersoy G . Suriyeli Göçmenlerin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenirken Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 4(2): 134-149.