Year 2019, Volume 5 , Issue 1, Pages 65 - 80 2019-06-30

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

Özlem DOĞAN TEMUR [1] , Handan KILIÇ ŞAHİN [2] , Kemal ÖZDEMİR [3]


İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi

 

ÖZ

 

Bu çalışmanın amacı, matematik öğrenmede sıkıntı yaşadığı düşünülen öğrencilerin matematik öğrenmede sıkıntı yaşama düzeyleri ile yazma kalitesi düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma genel tarama modellerinden ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örneklemeye göre belirlenmiş, Kütahya Merkez ile bir ilçesinde bulunan 5 ilkokuldan seçilmiş 4. Sınıf düzeyinde matematik öğrenme sürecinde sıkıntı yaşayan 49 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri Matematik Öğrenme Güçlüğü Kontrol Listesi ve Yazma Kalitesi Dereceli Puanlama Anahtarı aracılığıyla toplanmıştır. Her iki araçtan elde edilen puanlar düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç kategori altında toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin incelenmesinde ki-kare testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre matematik öğrenmede yaşanan sıkıntı düzeyi ile yazma kalitesi düzeyleri arasında bir ilişkinin var olduğu ve bu ilişkinin doğrusal yönde pozitif olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Matematik öğrenmede sıkıntı yaşama düzeyi arttıkça yazma kalitesi düzeyi de düşmektedir.


Matematik öğrenme güçlüğü, yazma kalitesi, ilkokul
 • Kaynaklar
 • Altay, M. A. ve Görker, I. (2016). DSM- 5 kriterlerine göre özgül öğrenme bozukluğu tanısı alan olguların psikiyatrik eştanı ve wısc-r profllerinin değerlendirilmesi. Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde sunulmuştur. İzmir: Türk Nöropsikiyatri Derneği. www.noropskiyatriarsivi.com adresinden erişilmiştir.
 • Arıkan, E. E. ve Ünal, H. (2013). İlköğretim 2. Sınıf öğrencilerinin matematiksel problem kurma becerilerinin incelenmesi. Amasya üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 305-325.
 • Arslan, B. ve Babadoğan, C. (2005). İlköğretim 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akademik başarı düzeyi, cinsiyet ve yaş ile ilişkisi . Eurasian Journal of Educational Research, 21, 35-48.
 • Baroody, J., & Kaufman, L. (1993). The case of lee: Assessing and remedying a numeral-writing difficulty. doi:https://doi.org/10.1177/004005999302500304Bender, W. N. (2016). Learning Disabilities. (H. Sarı, Çev.) Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Borasi, R., & Rose, B. J. (1989). Journal writing and mathematics instruction. Educational Studies in Mathematics, 20(4), 347-365.
 • Burns, M. (2005). Building a teaching bridge from reading to math. Leadership Compass, 3(2), 1-2.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. ve Köklü, N. (2016). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş̧. Trabzon: Celepler Matbaa.
 • Crossley, S., & McNamara, D. (2016). Say more and be more coherent: How text eleboration and cohesion can ıncrease writing quality. Journal of Writing Research, 7(3), 351-370.
 • Emerson, J., & Babtie, P. (2010). The dyscalculia assessment. London: Continuum International Publishing Group.
 • Garnett, K. (1992). Developing Fluency with Basic Number Facts: Intervention for Students with Learning Disabilities. Learning Disabilities Research & Practice. 11. 24. 2017 tarihinde http://www.cusdmathcoach.com/developing_fluency_with_basic_number_facts.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Geary, D. C., Hoard, M. K., Byrd-Craven, J., & Desoto, M. C. (2004). Strategy choices in simple and complex addition: Contributions of working memory and counting knowledge for children with mathematical disability. Journal of Experimental Child Psychology, 88(2), 121-151.
 • Görker, I., Bozatlı, L., Korkmazlar, Ü., Karadağ, M. Y., Ceylan, C., Söğüt, C., . . . Turan, N. (2017). The probable prevalence and sociodemographic characteristics of specifc learning disorder in primary school children in Edirne. Arch Neuropsychiatr. 11. 20. 2017 tarihinde www.noropskiyatriarsivi.com adresinden erişilmiştir.
 • Gross-Tsur, V., Manor, O., & Shalev, R. S. (1996). Developmental dyscalculia prevalence and demographic features. Developmental Medicine & Child Neurology, 25-33.
 • Jasper, I., Gordijn, M., Häußler, A., & Hermsdörfer, J. (2011). Circadian rhythms in handwriting kinematics and legibility. Human Movement Science (30), 818-829.
 • Johnson, M. L. (1983) "Writing in mathematics classes: A valuable tool for learning." The Mathematics Teacher 76(2), 117-119.
 • Jordan, N. C., & Hanich, L. B. (2015). Mathematical thinking in second grade children with different forms of LD. Journal Of Learning Disabilities, 567- 578.
 • Kalaç, E. T. (2017). Öğrenme güçlüğü ve matematik. İçinde Melekoğlu, M. A. ve Çankıroğlu, O. (Ed.), Özel Öğrenme Güçlüğü Olan Çocuklar (245-276). Ankara: Vize Yayıncılık.
 • Karagiannakis, G. N., & Baccaglini-Frank, A. E. (2014). The Dedima battery: A tool for ıdentifying students' mathematical learning profiles. Health Psychology Report Volume 2(4). doi:10.5114/hpr.2014.46329.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel arastırma yöntemi. 16. Baskı Ankara: Nobel Yayıncılık
 • Kılıç, S. (2012). Bağıntı analizi sonuçlarının yorumlanması. Journal of Mood Disorders, 2(4), 191-3.
 • Layes, S., Lalonde, R., Bouakkaz, Y., & Rebai, M. (2017). Marta Olivetti Belardinelli and Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature. doi:https://doi.org/10.1007/s10339-017-0853-2.
 • Lindgren, E. (2005). Writing and revision. Didactic and methodological implications of keystroke logging. Institutionen för Moderna Språk. Umea Universitet.
 • MEB-TTKB (2018). Matematik dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar). Ankara: MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı.
 • Miller, L. D. (1991). Writing to learn mathematics. The mathematics teacher, 84(7), 516-521.
 • Moyer, Patricia S. (2000). Communicating mathematically: Children's literature as a natural connection." The Reading Teacher. 54(3), 246-255.
 • Mutlu, Y. (2016). Matematik öğrenme güçlüğü (gelişimsel diskalkuli). Matematik eğitiminde teoriler. Pegem Akademi. 11.26.2017 tarihinde https://www.researchgate.net/profile/Yilmaz_Mutlu/publication/318130080_Matematik_Ogrenme_Guclugu_Gelisimsel_Diskalkuli/links/595b7898a6fdcc36b4dc27c8/Matematik-Oegrenme-Guecluegue-Gelisimsel-Diskalkuli.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Mutlu, Y. ve Akgün, L. (2017). Matematik öğrenme güçlüğünü tanılamada yeni bir model önerisi: Çoklu süzgeç modeli. Elementary Education Online, 1153-1173. doi: http://ilkogretim-online.org.tr.
 • Napoli, A. R., & Purpura, D. J. (2017). The home literacy and numeracy environment in preschool: Cross-domain relations of parent–child practices and child outcomes. Journal of Experimental Child Psychology 166(2018), 581–603. doi:https://doi.org/10.1016/j.jecp.2017.10.002.
 • Olinghouse, N. G., & Wilson, J. (2013). The relationship between vocabulary and writing quality in three genres. Read Write (26), 45-65.
 • Olive, T. (2003, December). Working memory in writing: emprical evidence form the dual-task technique. European Psychologist, 1-10.
 • Özmen, R. G. (2017). Öğrenme güçlüğü olan öğrenciler. Diken, İ. H. İçinde (Ed), Özel Eğitim (369-401). Ankara: Pegem Akademi.
 • Petra Scherer, K. B. (2017). Assistance of students with mathematical learning difficulties—How can research support practice?—A Summary. Proceedings of the 13th International Congress on Mathematical Education, ICME-13 Monographs DOI 10.1007/978-3-319-62597-3_16, 249-259.
 • Ramaa, S., & Gowramma, I. P. (2002). A systematic procedure for identifying and classifying children with dyscalculia among primary school children in India. Dyslexia, 8(2), 67-85.
 • Riccomini, P. J. (2005). Identification and remediation of systematic error patterns in subtraction. 233-242. doi:https://doi.org/10.2307/1593661
 • Robinson, C. S., Menchetti, B. M., & Torgesen, J. K. (2002). Toward a two-factor theory of one type of mathematics disabilities. Learning Disabilities Research & Practice, 81-89.
 • Shalev, R., & Gross-Tsur, V. (2001). Developmental dyscalculia. Pediatr Neurol, May;24(5):337-42. Review. PubMed PMID: 11516606.
 • Sousa, D. A. (2014). How the brain learns mathematics. Corwin Press.
 • Sullivan, M. M. (2005). Teaching mathematics to college students with mathematics-related learning disabilities: Report from the classroom. Learning Disability Quarterly. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ725673.pdf adresinden erişilmiştir.
 • Terry, W. S. (2013). Öğrenme ve bellek, temel ilkeler, süreçler ve işlemler. (B. Cangöz, Çev.) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Ülper, H. (2008). Bilişsel süreç modeline göre hazırlanan yazma öğretim programının öğrenci başarısına etkisi. Doktora tezi. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dilbilim (Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi) Anabilim Dalı, Ankara.
 • Vanderburg, R. (2005). Working memory contributions to analytical and creative writing samples in high school students. (UMI Number3179407). University of California Riverside.
 • Vukovich, D. (1985). Ideas in practice: Integrating math and writing through the math Journal. Journal of Developmental Education, 9(1), 19-20.
 • Watson, S., & Gable, R. (2012). Unraveling the complex nature of mathematics learning disability: Implications for research and practice. Learning Disability Quarterly, 36(3), 178-187.
 • White, M. J., & Bruning, R. (2005). Implicit writing beliefs and their relation to writing quality. Contemporary Educational Psychology, 30, 166-189.
 • Williamson, M. M., & Mcandrew, D. A. (1987, January). Writing In college developmental mathematics. Research and Teaching in Developmental Education, 3(1), 14-21.
 • Wilmshurt, L., & Brue, A. W. (2010). The Complete Guide to Special Education. 989 Market Street, San Francisco.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-1877-0973
Author: Özlem DOĞAN TEMUR
Institution: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1917-0937
Author: Handan KILIÇ ŞAHİN (Primary Author)
Institution: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi ABD
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2966-2609
Author: Kemal ÖZDEMİR
Institution: Kütahya Şehitler İlkokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { aeusbed537469, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2019}, volume = {5}, pages = {65 - 80}, doi = {10.31592/aeusbed.537469}, title = {İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Doğan Temur, Özlem and Kılıç Şahin, Handan and Özdemir, Kemal} }
APA Doğan Temur, Ö , Kılıç Şahin, H , Özdemir, K . (2019). İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 5 (1) , 65-80 . DOI: 10.31592/aeusbed.537469
MLA Doğan Temur, Ö , Kılıç Şahin, H , Özdemir, K . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 65-80 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/46626/537469>
Chicago Doğan Temur, Ö , Kılıç Şahin, H , Özdemir, K . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 (2019 ): 65-80
RIS TY - JOUR T1 - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi AU - Özlem Doğan Temur , Handan Kılıç Şahin , Kemal Özdemir Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.537469 DO - 10.31592/aeusbed.537469 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 65 EP - 80 VL - 5 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.537469 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.537469 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi %A Özlem Doğan Temur , Handan Kılıç Şahin , Kemal Özdemir %T İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi %D 2019 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 5 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.537469 %U 10.31592/aeusbed.537469
ISNAD Doğan Temur, Özlem , Kılıç Şahin, Handan , Özdemir, Kemal . "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 5 / 1 (June 2019): 65-80 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.537469
AMA Doğan Temur Ö , Kılıç Şahin H , Özdemir K . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 65-80.
Vancouver Doğan Temur Ö , Kılıç Şahin H , Özdemir K . İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2019; 5(1): 65-80.
IEEE Ö. Doğan Temur , H. Kılıç Şahin and K. Özdemir , "İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Öğrenmede Sıkıntı Yaşama Düzeyleri İle Yazma Kalitesi Düzeylerinin İncelenmesi", Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 5, no. 1, pp. 65-80, Jun. 2019, doi:10.31592/aeusbed.537469