Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 67 - 86 2020-03-29

Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi

Seda BAYSAL [1] , Hasan Güner BERKANT [2]


Bu araştırmanın amacı, meslek yüksekokulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ve yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin çeşitli değişkenler bağlamında incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde desenlenmiştir. Araştırmanın evrenini, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 1759 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise, bu evrenden rastgele seçilen toplam 552 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri, “Dil Öğrenme Stratejileri Ölçeği” ve “Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşünce Ölçeği” kullanılarak toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde, bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey anlamlılık testi ve Pearson korelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda; katılımcıların dil öğrenme stratejilerinin ve yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin ortalama değer aralığında olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, meslek yüksekokulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri arasında öğrenim görülen bölüm, İngilizce kursuna katılma ve İngilizce ders başarısına göre istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilirken, cinsiyet ve mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı fark olmadığı belirlenmiştir. Bunun yanı sıra, cinsiyete ve İngilizce kursuna katılma durumuna göre meslek yüksekokulu öğrencilerinin yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünceleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunurken, mezun olunan lise türü, öğrenim görülen bölüm ve İngilizce ders başarısına göre farklılaşmadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ve yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünceleri arasında, orta düzeyde, doğrusal ve ters yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

dil öğrenme stratejileri, kalıplaşmış düşünce, yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünce, meslek yüksekokulu öğrencileri
 • Açık, Y. (2012). Farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin dil öğrenme stratejileri ile yabancı dil kaygıları arasındaki ilişki (İstanbul ili Tuzla ilçesi örneği). Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Açıkel, M. (2011). Language learning strategies and self-efficacy beliefs as predictors of English proficiency in a language preparatory school. Yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ada, S. (2011). Özel ilköğretim okulu öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri üzerine bir çalışma. Yüksek lisans tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Edirne.
 • Akar, T. (2013). Denetim odakları farklı lise öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Yüksek lisans tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
 • Akdağ Çimen, B. ve Aksakallı, C. (2017). The influence of Turkish EFL students’ perceived proficiency level and gender on the use of language learning strategies. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(50), 252-264.
 • Akıllılar, T. ve Uslu, Z. (2011). Almanca bölümü öğrencilerinin uyguladıkları dil öğrenme stratejileri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(40), 24-37.
 • Altan, M. Z. (2003). Language learning strategies and foreign language achievement. Education and Science, 28(129), 25-31.
 • Aslan, O. (2009). The role of gender and language leariıng strategies in learning. Yüksek lisans tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, S. (2006). İkinci dil olarak İngilizce öğrenimindeki başarı düzeyinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. Journal of Graduate School of Social Sciences, 8(2), 273-285.
 • Bakan, Ö. ve Canöz, K. (2017). Kültürlerarası iletişim bağlamında Türk üniversite öğrencilerinin Japonlara yönelik kalıp yargıları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 37, 91-107.
 • Barut, A. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenen üniversite öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejileri üzerine bir değerlendirme. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Baykal, S. (1991). Üniversite öğrencilerinin cinsiyet rolleri ile ilgili kalıp yargılarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 1(2)- 66-75.
 • Baykul, Y. (2005). İlköğretimde matematik öğretimi (1–5.Sınıflar İçin). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Bekleyen, N. (2005). Öğretmen adayları tarafından kullanılan dil öğrenme stratejileri. Ç.Ü. Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(2), 113-122.
 • Bekleyen, N. (2006). İngilizce öğretmen adaylarının dil öğrenme stratejileri kullanımı. A.Ü. TÖMER Dil Dergisi, 132, 28-37.
 • Bernardo, A. S. ve Gonzales, T. H. (2009). Vocabulary learning strategies of Filipino college students across five disciplines. TESOL Journal, 1, 17-27.
 • Boonkongsaen, N. ve Intaraprasert, C. (2014). Use of English vocabulary learning strategies by Thai Tertiary-Level students in relation to fields of study and language-learning experiences. English Language Teaching, 7(5), 59-70.
 • Boylu, E. (2015). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin dil öğrenme stratejilerini kullanma düzeyleri. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Bölükbaş, F. (2013). The effect of language learning strategies on learning vocabulary in teaching Turkish as a foreign language. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(3), 55-68.
 • Brooks-Lewis, K. A. (2012). Stereotyping in foreign language education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 51, 523-526.
 • Büyüköztürk, Ş. (2010). Veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cesur, M. O. (2008). Üniversite hazırlık öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri, öğrenme stili tercihleri ve yabancı dil akademik başarısı arasındaki açıklayıcı ve yordayıcı ilişkiler örüntüsü. Doktora tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Cesur, M. O. ve Fer, S. (2007). Dil öğrenme stratejileri envanterinin geçerlik ve güvenirlik çalışması nedir? Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 49-74.
 • Cohen, A. (1998). Strategies in learning and using a second language. New York: Longman. https://books.google.com.tr/books adresinden 22.10.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Conteh-Morgan, (2002). Connecting the dots: limited English proficiency, second language learning theories, and information literacy ınstruction. The Journal of Academic Librarianship.
 • Çelebi, M. D. (2006). Türkiye’de anadili eğitimi ve yabancı dil öğretimi. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2), 285-307.
 • Dağıstan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin matematik dersine yönelik kalıplaşmış düşüncelerinin akademik başarıları ile ilişkisi. Yüksek lisans tezi, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırşehir.
 • Dökmen, Ü. (2013). İletişim çatışmaları ve empati (50. Baskı). İstanbul: Remzi.
 • Ehrman, M. E. ve Oxford, R. L. (1990). Adult language learning styles and strategies in an intensive training setting. Modern Language Journal, 54(3), 311-327.
 • Ekici, S. ve Yılmaz, B. (2013). FATİH projesi üzerine bir değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği, 27(2), 317-339.
 • Ekşi, G. (2009). Foreign language learning, prejudice and stereotyping. EKEV Akademi Dergisi, 13(38), 317-329.
 • El-Dip, M. B. (2004). Language learning strategies in Kuwait: Links to gender, language level, and culture in a hybrid context. Foreign Language Annals, 7(1), 85-95.
 • Ho, A. P. ve Ng, L. L. (2016). Gender-based differences in language learning strategies among undergraduates in a Malaysian public university. Issues in Language Studies, 5(2), 1-12.
 • Gilbert D. T. ve Hixon J. G. (1991). The trouble of thinking activation and application of stereotypic beliefs. Journal of Personality and Social Psychology, 60(4), 509-517.
 • Green, J. M. ve Oxford, R. (1995). A closer look at learning strategies, L2 proficiency, and gender. TESOL Quarterly, 29(2), 261–297.
 • Hamamcı, Z. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme strateji tercihleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 314-323.
 • Heinzmann, S. (2009). Girls are better at language learning than boys: Do stereotypic beliefs about language learning contribute to girls' higher motivation to learn English in primary school? Swiss association of applied linguistics, 89, 19-36.
 • Hiçyılmaz, A. (2006). Yabancı dil olarak İngilizceyi öğrenen orta öğretim 9. sınıf öğrencileriyle, üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin kullandıkları dil öğrenme stratejilerinin karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Eroğlu, G. (2012). Mesleki ve teknik eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin öğrenme stratejilerinin incelenmesi. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 11(21), 25-45.
 • Ian, R. ve Oxford, R. (2003). Language learning strategy profiles of elementary school students in Taiwan. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 331-372.
 • Işık, Ş. (2012). Kültürlerarası iletişim bağlamında Cumhuriyet üniversitesindeki gençlerin Almanlara yönelik kalıp yargıları. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36(2), 159-191.
 • İpek, Ö. F. (2012). Language learning strategy use and English language academic achievement among university preparatory school students. Yüksek lisans tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Kağıtçıbaşı, Ç. (1985). İnsan ve insanlar. İstanbul: Evrim Yayınları.
 • Karabayev, B. ve Tutkun, Ö. F. (2001). Türk cumhuriyetlerinden gelen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına karşı taşıdıkları kalıp yargılar. Bilig, 18, 1-133.
 • Karakaya, İ. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. A. Tanrıöğen (Edt.) Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı.
 • Khalil, A. (2005). Assessment of language learning strategies used by Palestinian EFL learners. Foreign Language Annals, 38(1), 108-117.
 • Kuzu, S., Balaman, F. ve Canpolat, M. (2014). Eğitim fakültesi öğrencilerinin öğrenme stratejilerinin belirlenerek bölümlere göre karşılaştırılması. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2), 257-264.
 • Lafford, B. (2004). The effect of the context of learning on the use of communication strategies by learners of Spanish as a second languge learners. Studies In Second Language, 26(1), 201-225.
 • Lim, Y. T. M. (2013). Language learning strategies by learners of Chinesse as a Foreign Language (CFL): the effect of proficiency and gender. Yüksek lisans tezi, School of Languages and Comp Cultural Studies, Australia.
 • Liyanage, I. ve Bartlett, B. J. (2012). Gender and language learning strategies: Looking beyond the categories. The Language Learning Journal, 40(2), 237-253.
 • Mingsakoon, P. (2002). A comparative study of vocabulary learning strategies between MattayomSuksa six students in Science and Arts programs at Hunkhapittakom school. Yüksek lisans tezi, Mahidol University, Thailand.
 • Morgan, C. T. ve King, R. A. (1975). Study guide for Morgan and King Introduction to psychology: Fifth edition. New York: McGraw-Hill.
 • Norton, B. ve Toohey, K. (2001). Changing perspectives in on good language learners. TESOL Quarterly, 35(2), 307-322.
 • Oflaz, A. (2008). Almanca öğretmen adaylarının dil öğrenmede kullandıkları öğrenme stratejileri. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(3), 278-300.
 • Oxford, R. (1989). Use of language learning strategies: A synthesis of studies with implications for strategy training. System, 17, 235-247.
 • Oxford, R.L. (1989). Language learning strategies. Boston: Heinle & Heinle Publishers.
 • Oxford, R.L. ve Nyikos, M. (1989). Variables affecting choice of language learning strategies by university students. The Modern Language Journal, 73, 291-300.
 • Oxford, R.L. (1990). Language learning strategies: What every teacher should know. Boston: Heinle & Heinle.
 • Oxford, R. L. ve Ehrman, M. E. (1993). Second language research on individual differences. Annual Review of Applied Linguistics, 13, 188-205.
 • Oxford, R. (2003). Language learning styles and strategies: concepts and relationships. IRAL, International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 41(4), 271-279.
 • Öner, G. ve Gedikoğlu, T. (2007). Ortaöğretim öğrencilerinin İngilizce öğrenimlerini etkileyen yabancı dil kaygısı. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(2), 67-78.
 • Özmen, D. T. ve Gülleroğlu, H. D. (2013). Determining language learning strategies used by the students at faculty of educational sciences based on some variables. Egitim ve Bilim, 38(169), 30-40.
 • Öztürkmen, B. (2006). Ortaöğretim öğrencilerinin çoklu zekâ kuramına göre zekâ alanlarıyla öğrenme stratejileri arasındaki ilişkinin incelenmesi (Gaziantep örneği). Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Gaziantep.
 • Padem, S. (2012). Üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri kullanımlarının çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Yüksek lisans tezi, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Düzce.
 • Phakiti, A. (2003). A closer look at gender and strategy use in L2 reading. Language Learning, 53(4), 649-702.
 • Poole, A. (2005). Gender differences in reading strategy use among ESL college students. Journal of college Reading and Learning, 36(1), 7-20.
 • Popovic, R. (2004). National stereotypes in teaching English as a foreign language. Yüksek lisans tezi, Uluslararası Eğitim Okulu, Vermont.
 • Riazi, A. (2007). Language learning strategy use: perceptions of female Arab English majors. Foreign Language Annals, 40(3), 433-440.
 • Rubin, J. (1975). What the ‘good language learner’ can teach us. TESOL Quarterly, 9, 41-51.
 • Saban, A. İ., & Tümkaya, S. (2008). Öğretmen adaylarının öğrenme stratejileri ile sosyo demografik özellikler ve akademik başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 9(1), 1-22.
 • Spencer, S. J., Steele, C.M. ve Quinn, D. M. (1998). Stereotype threat and women’s math performance. Journal of Experimental Social Psychology, 35, 4-28.
 • Süt, F. Z. (2013). Orta öğretim öğrencilerinin dil öğrenme stratejileri ile öğrenme stilleri arasındaki ilişki. Yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • TTKB (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı) (2005). Orta öğretimin yeniden yapılandırılması. MEB Tebliğler Dergisi. 2573,183. www.yayim.meb.gov.tr/dergiler/ adresinden 23.10.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Tekbıyık, A. (2014). İlişkisel araştırma yöntemi. M. Metin (Edt.) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem.
 • Tercanlıoğlu, L. (2004). Exploring gender effect on adult foreign language learning strategies. Issues in Educational Research, 14, 52-65.
 • Tezcan, M. (1974). Türklerle ilgili stereotipler kalıpyargılar ve Türk değerleri üzerine bir inceleme. Ankara: A.Ü Eğitin Fakültesi Yayınları.
 • Tokdemir, A. (2000). Yabancı dil öğrenmede yaş faktörü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 524-530.
 • Tsai, C. ve Chang, I. (2009). An examination of EFL vocabulary learning strategies of students at the University of Technology of Taiwan. International Forum of Teaching and Studies, 5(2), 32-38.
 • Ünal, M. (2015). Yabancı dile yönelik kalıplaşmış düşünceler ölçeği. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6, 6-19.
 • Varışoğlu, M. C. (2017). Türkçe öğrenen Litvanyalı öğrencilerin kullandıkları dil öğrenme stratejileri. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 59, 533-546.
 • Wei, M. (2007). An examination of vocabulary learning of college-level learners of English in China. The Asian EFL Journal, 9(2), 93-114.
 • Wherton, G. (2000). Language learning strategy use of bilingual foreign language learners in Singapore. Languge Learning, 50(2), 203-243.
 • Wong, S-L. M. (2011). Language learning strategy use: A study of pre-service teachers in Malaysia, 1-21. http://eric.ed.gov/PDFS/ED521415.pdf adresinden 23.10.2017 tarihinde erişilmiştir.
 • Wong-Fillmore, L. (1979). Individual differences in second language acqusition. In C. J. Fillmore, W. S. Y. Wang & D. Kempler (Eds.), Individual differences in language ability and language behaviour.
 • Yalçın, M. (2006). Differences in the perceptions on language learning strategies of English preparatory class students studying at Gazi University. Yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yazıcı, T. ve Dikilitaş, K. (2015). Müzik eğitimi anabilim dalı son sınıf öğrencilerinin yabancı dil öğrenme stratejileri. EKEV Akademi Dergisi, 19(64), 277-294.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-3199-1420
Author: Seda BAYSAL (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0725-6036
Author: Hasan Güner BERKANT
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed604908, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {67 - 86}, doi = {10.31592/aeusbed.604908}, title = {Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Baysal, Seda and Berkant, Hasan Güner} }
APA Baysal, S , Berkant, H . (2020). Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 67-86 . DOI: 10.31592/aeusbed.604908
MLA Baysal, S , Berkant, H . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 67-86 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/604908>
Chicago Baysal, S , Berkant, H . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 67-86
RIS TY - JOUR T1 - Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi AU - Seda Baysal , Hasan Güner Berkant Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.604908 DO - 10.31592/aeusbed.604908 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 67 EP - 86 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.604908 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.604908 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi %A Seda Baysal , Hasan Güner Berkant %T Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.604908 %U 10.31592/aeusbed.604908
ISNAD Baysal, Seda , Berkant, Hasan Güner . "Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 67-86 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.604908
AMA Baysal S , Berkant H . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 67-86.
Vancouver Baysal S , Berkant H . Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Dil Öğrenme Stratejilerinin ve Yabancı Dile Yönelik Kalıplaşmış Düşüncelerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 67-86.