Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 279 - 294 2020-03-29

Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi

Derya ARICI [1] , Murat BARTAN [2]


Bu çalışma okul öncesinde değerler eğitimi ile ilgili annelerin görüşlerine başvurmak amacıyla yapılmıştır. Nitel bir çalışmadır. Araştırmada veriler 15 sorudan oluşan yarı yapılandırılmış bir görüşme formu ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2018-2019 eğitim öğretim yılında İstanbul’un Güngören ilçesindeki bir anaokulunda eğitim gören çocukların anneleri oluşturmaktadır. Araştırmada annelerin değerler eğitiminin ne olduğu ile ilgili temel düşünceden haberdar oldukları ancak tam olarak tanımlayamadıkları,  bu eğitimi önemli gördükleri ancak yeterli eğitime sahip olmadıkları, çocuklarına değer edindirmede yeterli çaba gösterdikleri, dürüstlük, sevgi, saygı ve paylaşma değerlerinin annelerin öncelikle edindirmek istediği değerler olduğu, sorumluluk ve paylaşma değerlerini edindirmede zorluk çekildiği, rol model olma ile düz anlatımın sık kullanılan yöntemler olduğu, anne, baba ve aile büyüklerinden önemli ölçüde yararlanıldığı, kitaplarla çizgi filmlerden çoğunlukla yararlanıldığı, anne dışında öğretmen ve arkadaşların etkili olduğu, eş, anne ve babayla çoğunlukla çatışma yaşandığı, çoğunlukla öğretmenlerle işbirliği yapıldığı, olumsuz örnekler ve ebeveyn tutumlarının sorunlara yol açtığı, rol model olma, sabırlı olma, yeterli zaman ayırma ve eğitimin değer edindirmede anneler tarafından önerilenler arasında yer bulduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçtan hareketle annelerin eğitim almaları, kitap seçimlerinde kitabın içeriğine dikkat etmeleri, aile büyüklerden yararlanmaları ve çocukların arkadaş çevrelerine dikkat etmelerine önem vermeleri önerisinde bulunulmuştur.

Anne, değer edindirme biçimi
  • Aktepe, V. ve Yel, S. (2009). İlköğretim öğretmenlerinin değer yargılarının betimlenmesi: Kırsehir ili örneği. Türk Eğitim Bilgileri Dergisi, 7(3), 607-622.Alpöge, G. (2011). Okul öncesi dönemde değer eğitimi. İstanbul: Bilgi.Atabey, D. (2014). Okul öncesi sosyal değerler kazanımı ölçeğinin geliştirilmesi ve sosyal değerler eğitimi programının anasınıfına devam eden çocukların sosyal değerler kazanımına etkisinin incelenmesi ( Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Balat Uyanık, G. (2012). Okul öncesinde değerler eğitimi içinde, G. Balat Uyanık (Ed.) Okul öncesinde değerler eğitimi ve etkinlik örnekleri (s. 2-33). Ankara: Pegem A.Balat, G. U. ve Dağal Balaban, A. (2011). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök.Bolay, S. H. (2004). Değerlerimiz ve günlük hayat. Değerler Eğitimi Merkezi Dergisi, 1(1), 13-19Cevherli, K. (2014). Okul öncesinde değerler eğitimi: Boğaziçi eğitim modeli, (Yüksek Lisans Tezi) Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, SakaryaDemirbaş, M. ve Yağbasan, R. (2005). Sosyal öğrenme teorisine dayalı öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin bilimsel tutumlarının kalıcılığına olan etkisinin incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 18(2), 363-382.Dinç, B. (2011). Okul öncesi dönemde değerler eğitiminin yeri ve önemi içinde. A. Arıkan, (Ed). Okulöncesi dönemde değerler eğitimi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.Doğanay, A. (2007). Değerler eğitimi içinde, C. Öztürk (Ed.) Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretimi Yapılandırmacı Bir Yaklaşım. (ss.255-286) Ankara: Pegem A.Erikli S. (2016) Development and Implementation of A Value Education Program For PreSchool Children (Yüksek Lisans Tezi). Middle East Technical University. The Graduate School of Social Sciences, Ankara.Erkuş, S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirmesi (Yüksek lisans tezi). Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, DiyarbakırGander, J. M. & Gardiner, H. W. (1993). Çocuk ve ergen gelişimi. Ankara: İmge.Güven, G. ve Azkeskin, K. E. (2010). Erken Çocukluk Eğitimi ve Okul Öncesi Eğitim içinde. H. İ. Diken (Ed.) Erken Çocukluk Eğitimi (ss. 2-50). Ankara: Pegem Akademi.İbiş, E. (2017) . Değerler eğitimi temelli yaratıcı drama programının 5-6 yaş çocuklarının sosyal becerilerinin gelişimine etkisi (Yüksek Lisans Tezi).Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.Kantar, Ş. (2014). İlköğretim 4 ve 5. sınıf sosyal bilgiler dersinde 100 temel eser yoluyla değerler eğitimi, (Yüksek Lisans Tezi), Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.Kara, B. (2017). İlköğretim okullarında değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin öğretmen görüşleri (Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uşak.Karasu, M ve Aktepe, V. (2009). Öğretmenlerin Değerler Eğitimine Bakış Açıları. 8.Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, 21-23 Mayıs, s.397-413Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2 (2), 1-18.Neslitürk, S. ve Deniz M. E. (2013). Anne değerler eğitimi programının 5 - 6 yaş çocuklarının sosyal beceri düzeylerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 4(4), 103-116Neslitürk, S., Özkal N. ve Dal, S. (2015). 5-6 yaş çocuklarının değer kazanım süreçlerine anne değerler eğitimi programının etkisi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(3), 883-899.Oruç, C., Tecim, E. ve Özyürek, H. (2011). Okul öncesi dönem çocuğunun kişilik gelişiminde rol modellik ve çizgi filmler. Ekev Akademi Dergisi, 15(48), 281-299.Özgüven, İ. E. (2000). Evlilik ve aile terapisi. Ankara: PDREM.Öztürk Samur, A. (2011). Değerler Eğitimi Programının altı yaş çocuklarının sosyal ve duygusal gelişimlerine etkisi (Doktora Tezi). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya.Patton, Q. M. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. London: Sage.Sapsağlam, Ö. (2015). Anasınıfına devam eden çocuklara uygulanan sosyal değerler eğitimi programının sosyal beceri kazanımına etkisinin incelenmesi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Senemoğlu, N. (2013). Gelişim, öğrenme ve öğretim kuramdan uygulamaya. Ankara: Yargı.Şahin, F. N. (2010). Okul müdürü ve öğretmenlerin okul kültürü ile değer sistemlerine ilişkin algıları. Eğitim ve Bilim, 35(156), 71-83.Şen, Ü. (2007). Millî Eğitim Bakanlığının 2005 yılında tavsiye ettiği 100 temel eser yoluyla Türkçe eğitimde değerler öğretimi üzerine bir araştırma. (Yüksek lisans tezi) Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, AnkaraTonga, D. (2017). Rol Model Olarak Sosyal Bilgiler Öğretmeni. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 7 (2). 17-29.Tokdemir , M. A. (2007) Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri (Yüksek lisans tezi),Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı. (Yüksek Lisans Tezi) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TokatUzunkol, E.(2014). Hayat Bilgisi Öğretiminde Uygulanan Değerler Eğitimi Programının Öğrencilerin Özsaygı Düzeyleri, Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Empati Düzeylerine Etkisi (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.Yıldırım, A., Şimşek H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin YayıneviYıldırım, K. (2009). Türk sınıf öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin deneyimleri: Fenomonolojik bir yaklaşım. Eğitim Araştırmaları, 35, 165-184.Yılmaz, K. (2008). Eğitim Yönetiminde Değerler. Ankara: Pegem Akademi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-4912-7339
Author: Derya ARICI
Institution: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2947-5643
Author: Murat BARTAN (Primary Author)
Institution: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed640496, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {279 - 294}, doi = {10.31592/aeusbed.640496}, title = {Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Arıcı, Derya and Bartan, Murat} }
APA Arıcı, D , Bartan, M . (2020). Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 279-294 . DOI: 10.31592/aeusbed.640496
MLA Arıcı, D , Bartan, M . "Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 279-294 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/640496>
Chicago Arıcı, D , Bartan, M . "Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 279-294
RIS TY - JOUR T1 - Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi AU - Derya Arıcı , Murat Bartan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.640496 DO - 10.31592/aeusbed.640496 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 279 EP - 294 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.640496 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.640496 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi %A Derya Arıcı , Murat Bartan %T Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.640496 %U 10.31592/aeusbed.640496
ISNAD Arıcı, Derya , Bartan, Murat . "Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 279-294 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.640496
AMA Arıcı D , Bartan M . Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 279-294.
Vancouver Arıcı D , Bartan M . Çocuğu Okul Öncesi Eğitime Devam Eden Annelerin Çocuklarına Değer Edindirme Süreçlerinin İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 279-294.