Year 2020, Volume 6 , Issue 1, Pages 327 - 344 2020-03-29

Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

Gülçin ÖZBAY [1] , Ayça ÇEKİN [2]


Teknolojik gelişmeler ve bu gelişmelerin ulaşım türlerine yansımalarıyla destinasyonlardaki turizm faaliyetlerinde hareketlilik yaşanmaktadır. Çalışmada sosyal medya ve kitle iletişim araçlarında adını sıkça duyuran Doğu Ekspresi ve Kars’taki konaklama işletmelerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ekspres yolcularına anket uygulanmış ve Kars’taki turizm faaliyetlerine etkisini belirlemek üzere konaklama işletmelerinin yöneticileriyle yarı yapılandırılmış mülakat gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların %91’inin turistik amaçlı seyahat ettikleri, tur şirketi aracılığıyla seyahate katıldıkları, Kars’ta ortalama kalış sürelerinin 1-3 gün aralığında olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların %51’i Doğu Ekspresi’ni ilk kez sosyal medyadan öğrendiğini, %62’si ise 2016 yılı sonrasında duyduğunu belirtmiştir. Konaklama işletmeleriyle yapılan mülakatlardan elde edilen bilgilerle; Doğu Ekspresi’nin işletme doluluk oranlarını yükselttiği, il turizmine katkı sağladığı, istihdamı artırdığı, ekonomiyi canlandırdığı ve yöresel ürünlerin tanıtımına daha fazla önem verilmesine sebep olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Doğu Ekspresi, ulaşım, demiryolu ulaşımı
 • Akbulut, G., (2010). Türkiye’de Demiryolu Ulaşımı, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Akın, F. ve Sultanoğlu, F. (2006). 1856’dan 2006’ya Demiryollarının 150 Yılı, Demiryol-İş, Ankara.
 • Alkheder, Sharaf A., (2016). Transportation And Tourism Sustainability İn Major Jordanian Tourism Cities, Tourism Planning & Development, Vol: 13, No: 3, ss: 253-273.
 • As, E., (2006). Cumhuriyet Dönemi Ulaşım Politikaları (1923-1960), Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü.
 • Atalay, İ. ve Mortan, K., (1995). Türkiye Bölgesel Coğrafyası, İnkılap Kitap Evi, İstanbul.
 • Babic, O., Kalic, M., Pavkovic. G., Cangalovic, M., Dozic, S., (2010). Heuristic Approach To The Airline Schedule Disturbances Problem, Transportation Planning And Techonology, Cilt: 33, Sayı: 3, pp: 257-280.
 • Bayrak, R., Doğan, S. ve Ergun, N., (2019). Turizm Pazarlaması İçin Önemli Bir Pazarlama Kanalı Olan İnstagram’da Nitel Bir Araştırma, Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt: 3, Sayı:1, ss:82-100.
 • Belobaba, P., Odoni, A., Barnhart, C., (2016), The Global Airline Industry, John Wiley & Sons Yayıncılık, Noida.
 • Beltran-Esteve, M. ve Picazo-Tadeo, A., (2015). Assessing Environmental Performance Trendsm İn The Transport Industry: Eco-İnnovation Or Catching-Up, Energy Economics, Cilt: 51, Sayı: 51, pp: 570-580.
 • Bingöl, A., (2011). Kars Ve Çevresinde Demir Çağı Yerleşmeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı: 8, ss: 20-40.
 • Carpenter, T.T., (1994). The Environmental Impact of Railways, Wiley Yayıncılık, Chishester.
 • Ceylan, V., (2018), 70 Yıl Sonra Gelen Değişim: Doğu Ekspresi Yolculuğunu Gastronomi Turizmi Kapsamında Değerlendirilmesi, 1.Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Konferansı.
 • Cirit, F., (2014). Sürdürülebilir Kentiçi Ulaşım Politakaları ve Toplu Taşıma Sistemlerinin Karşılaştırılması, Kalkınma Bakanlığı İktisadi Sektörler ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü.
 • Cook, R., Yale, L. ve Marqua, J., (1999). Tourism The Business of Travel, Prentice Hall Yayınevi, New Jersey.
 • Çakıcı, C., (2019). Kavramlar ve Örneklerle Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Çakmak, V. ve Altaş, A., (2018). Sosyal Medya Etkileşiminde Tren Yolculukları: Doğu Ekspresi İle İlgili Youtube Paylaşım Videolarının Analizi, Journal of Tourism And Gastronomy Studies.
 • Demir, M. ve Alım, M., (2016). Sarıkamış Bayraktepe (Cıbıltepe) Kış Sporları Ve Turizmi Merkezine Ait Coğrafi Bir Değerlendirme, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 33, ss: 241-275.
 • Demir, M., (2017). Doğal Ve Beşeri Özellikleriyle Kars İlindeki Turizm Faaliyetlerinin Durumu, Marmara Coğrafya Dergisi, Sayı: 35, ss: 134-154.
 • Dilek, S , Kaygalak, S , Türksoy, S. ve Timur, A . (2015). Kruvaziyer Turizmi: İzmir Merkez Liman Olabilir Mi?. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi , 5 (2) , 33-56.
 • Doğan, A., (2014). Karayolu Yük Taşımacılığı, Beta Yayıncılık, İstanbul.
 • Doğan, M., Pekiner, A. ve Karaca, E., (2018). Sosyal Medyanın Turizm ve Turist Tercihlerine Etkisi: Kars-Doğu Ekspresi, Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, ss:669-683.
 • Doğaner, S., (1996). Türkiye’de Turizm Ulaştırması, Coğrafya Araştırmaları Dergisi, Cilt: 4, ss: 19-45.
 • Doğaner, S., (1998). Türkiye Ulaşım Sistemleri Turizm ve Çevre İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Coğrafya Dergisi, Sayı:6, ss: 1-26.
 • Dursun, A. ve Erol, S., (2012). Denizyolu Yük Taşımacılığı Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmaların Finansal Yapı Analizi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 1.
 • Erdal, M., Güvenler, A. ve Sandalcı, K., (2009). Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı, Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik Hizmet Üretenlerin Derneği, İstanbul.
 • Eryılmaz, B. ve Yücetürk, C., (2018). Genç Turistlerin Doğu Ekspresi Seferleri Tercihlerinde Instagram’ın Rolü, Turizm ve Gastronomi Çalışmaları Dergisi, Cilt:6, Sayı:4, ss: 210-228.
 • Hamzaçebi, A.B. ve Yozgat, U., (2019). Turizm Sektöründe Algı Yönetiminin Rolü, International Journal of Management and Administration, Sayı: 5, Cilt: 3, ss: 51-65.
 • Hatipoğlu, S. ve Işık, E.S., (2015). Havayolu Ulaşımında Hizmet Kalitesinin Ölçülmesi: İç Hatlarda Bir Uygulama, KSÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 12, Sayı: 2, ss: 293-312.
 • INT I. https://www.rotasenin.com/dogu-ekspresi (Erişim Tarihi: 14.03.2019).
 • Kozak, N., Kozak, ve M., Kozak, M, (2006). Genel Turizm İlkeler ve Kavramlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Kuyucak, F. ve Şengür, Y., (2009). Değer Zinciri Analizi: Havayolu İşletmeleri İçin Genel Bir Çerçeve, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 16, 132-147.
 • Mammadov, R., (2012). ‘The Importance of Transportation in Tourism Sector’, 7th Silk Road International Conference “Challenges and Opportunities of Sustainable Economic Development in Eurasian Countries”, ss: 381-386.
 • Öztürk, Z. ve Arılı, V., (2009). Demiryolu Mühendisliği, İstanbul.
 • Page, S. (2009). Tourism Management, Elsevier Yayınları, Burlington.
 • Rodrigue, J-P., (2017). The Geografhy of Transport Systems, Routledge Yayınevi, New York.
 • Saatçioğlu, C., (2011). Ulaştırma Ekonomisi Teori Ve Politika, Gazi Kitapevi, Ankara.
 • Saban, M. ve Güğercin, G., (2009). Deniz Taşımacılığı İşletmelerinde Maliyetleri Etkileyen Faktörler ve Sefer Maliyetleri, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, ss: 1-16
 • Şahbaz, R , Yüksel, S . (2008). Türkiye'de Ulaştırma Aracı Seçiminde Etkili Olan Etkenler ve Demiryollarının Rekabet Edebilirliği. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi , 7 (25), ss: 197-211.
 • T.C. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü, (2007). Karayolları Tarihi
 • T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kars İl Kültür ve Turizm Bakanlığı, Tarihçe, https://kars.ktb.gov.tr (Erişim Tarihi: 20.02.2019)
 • TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü, (2017). Demiryolu Sektör Raporu 2016.
 • TCDD, www.tcddtasimacilik.gov.tr (Erişim Tarihi: 02.03.2019)
 • TMMOB Makine Mühendisleri Odası, (2012). Ulaşımda Demiryolu Gerçeği, Oda Raporu, Yayın No: MMO/592.
 • Truong, N. V., Shimizu, T., (2016). ‘The effect of transportation on tourism promotion: Literature review on application of the Computable General Equilibrium (CGE) on application of the Computable General Equilibrium (CGE) Model’, Transportation Research Procedia, ss:3096-3115.
 • Tuna, B., (2018). Doğu Ekspresi Hakkında Merak Edilen Bilgiler, Milliyet, (Erişim Tarihi: 13.03.2019).
 • Wright, P. H., Dixon, K. K., (2004). Highway Engineering, United States of America.
 • Yardımcıoğlu, F., (2013). Ulaşım Hizmetleri (Kamu Ekonomisi Perspektifi), Dora Yayıncılık, Bursa.
 • Yıldırım, İ., (2001). Cumhuriyet Döneminde Demiryolları (1923-1950), Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara.
 • Yiğitbaş, A., (2014). Ani Harabeleri ve Fetih Cami, Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 4, ss:1-5.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5647-7137
Author: Gülçin ÖZBAY (Primary Author)
Institution: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-1434-0781
Author: Ayça ÇEKİN
Institution: Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : March 29, 2020

Bibtex @research article { aeusbed646499, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {327 - 344}, doi = {10.31592/aeusbed.646499}, title = {Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Özbay, Gülçin and Çeki̇n, Ayça} }
APA Özbay, G , Çeki̇n, A . (2020). Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (1) , 327-344 . DOI: 10.31592/aeusbed.646499
MLA Özbay, G , Çeki̇n, A . "Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 327-344 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/53383/646499>
Chicago Özbay, G , Çeki̇n, A . "Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 327-344
RIS TY - JOUR T1 - Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma AU - Gülçin Özbay , Ayça Çeki̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.646499 DO - 10.31592/aeusbed.646499 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 327 EP - 344 VL - 6 IS - 1 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.646499 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.646499 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma %A Gülçin Özbay , Ayça Çeki̇n %T Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 1 %R doi: 10.31592/aeusbed.646499 %U 10.31592/aeusbed.646499
ISNAD Özbay, Gülçin , Çeki̇n, Ayça . "Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 1 (March 2020): 327-344 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.646499
AMA Özbay G , Çeki̇n A . Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 327-344.
Vancouver Özbay G , Çeki̇n A . Turizm, Ulaşım ve Sosyal Medya Etkileşimi: Doğu Ekspresi ve Kars’taki Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(1): 327-344.