Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 604 - 617 2020-07-21

Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği

Aydın ÜNAL [1]


Ulaşım, konaklama, rezervasyon, bilgi araçları ve diğer destinasyon bileşenlerinde meydana gelen gelişmeler destinasyonlar arasında rekabetin ve farklılaşma çabalarının artmasına neden olmaktadır. Bu çabaların içerisinde marka kişiliği çalışmaları önemli bir yere sahiptir. Bu çalışmada da Kaş destinasyonunda yerli turistlerin algıladıkları destinasyon marka kişiliği boyutlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla Kaş destinasyonunda tatillerini geçirmekte olan yerli turistlere kendilerinin cevaplandırdıkları toplam 220 anket formu yüz yüze iletişim kurularak ulaştırılmıştır. Geri dönüş sağlanan anket formlarından 22 tanesi anket formlarındaki cevap seçeneklerinin %50’sinden fazlasının doldurulmamasından dolayı değerlendirme dışında bırakılmıştır. Değerlendirmeye alınan 198 anket formundan elde edilen veriler SPSS istatistiki veri analiz programı ile değerlendirilmişlerdir. Yapılan analizler neticesinde; yerli turistlerin çoğunluğu destinasyondan genel olarak memnun kaldıklarını (%56) ve destinasyonu tekrar ziyaret etme niyetinde olduklarını (%61) ifade ederken yerli turistlerin az bir kısmı destinasyondan genel olarak memnun kalmadıklarını (%44) ve destinasyonu tekrar ziyaret niyetinde olmadıklarını (%39) ifade etmişlerdir. Yerli turistlerin bir “insan” olarak değerlendirdiklerinde Kaş destinasyonunu pratik, soğukkanlı, üst sınıf, modern, heyecan verici, canlı, çalışkan, neşeli, başarılı, düzgün, güçlü, mütevazi, güvenilir, kendine güvenen, dürüst, samimi, kurumsal, sert ve dışsal olarak algıladıkları belirlenmiştir. Ayrıca yapılan açıklayıcı (keşfedici) faktör analizi sonucunda destinasyon marka kişiliği boyutları olarak samimiyet, heyecan, yetkinlik ve seçkinlik belirlenmiştir.
Marka Kişiliği, Destinasyon, Destinasyon Pazarlaması, Kaş
 • Aaker, J. L. (1997). Dimensions of brand personality. Journal of Marketing Research, 34(3), 347-356.
 • Apostopolopoulou, A.and Papadimitriou, D. (2015). The role of destination personality in predicting tourist behavior: implication for branding mid-sized urban destinations. Current Issues in Tourism, 18(12), 1132-1151.
 • Artuğer, S. ve Çetinsöz, C. B. (2014). Destinasyon imajı ile destinasyon kişiliği arasındaki ilişkiyi belirlemeye yönelik bir araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 6(1), 366-384.
 • Atay, L. (2003). Turistik destinasyon pazarlaması ve bir alan uygulaması. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Blain, C., Levy, S. E. and Ritchie, B. (2005). Destination branding: insight and practices from destination management organizations. Journal of Travel Research, 43(4), 328-338.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, 21, 97-116.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Faktör analizi: temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 32, 470-483.
 • Coltman. M. M. (1989). Tourism marketing. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Çelik, S., Öztürk, E. ve Çoşkun, E. (2019). Turistlerin destinasyon kişiliği ve kalite algılarının tekrar gelme eğilimleri üzerindeki etkileri: İspanya/Endülüs bölgesinde bir araştırma. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7(1), 340-357.
 • Chen, C. F. and Phou, S. (2013). A closer look at destination: image, personality, relationship and loyalty. Tourism Management, 36, 269-278.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, S. E. ve Çinko, M. (2010). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi. Ankara: Beta Yayıncılık.
 • Ekinci, Y. and Hosany, S. (2006). Destination personality: an application of brand personality to tourism destinations. Journal of Travel Research, 45, 127-139.
 • Ekinci, Y., Sirakaya Türk, E. and Baloglu, S. (2007). Host image and destination personality. Tourism Analysis, 12, 433-446.
 • Erkuş, A. (2011). Davranış bilimleri için bilimsel araştırma süreci (güncellenmiş üçüncü baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Frisk, L. (1999). Seperate worlds-attitudes and value towards tourism develapment and co-operation among public organizations and private enterprises in Nothern Sweden. Conferance Proceedings of Forksarforum, 16-17 November 1999, Östersund.
 • Gomez Aguilar, A., Yagüe, M. J., and Villasenor N. (2014). Destination brand personality: an application to Spanish tourism. International Journal of Tourism Research, 18(3), 210-219.
 • Hall, C. M. (2000). Tourism planning: policies, processes, relationships. United Kingdom: Prentice Hall.
 • İlban, O. M. (2008). Seyahat acenta yöneticilerinin destinasyon marka imajı algıları üzerine bir araştırma. Ege Akademik Bakış, 8(1), 121-152.
 • Kaş Kaymakamlığı. (2019). İlçemiz. http://www.kas.gov.tr/ilcemiz adresinden 20.12.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kırtıl, G. İ. (2019). Unutulmaz turizm deneyimi, destinasyon marka kişiliği, destinasyon aidiyeti, tatmin ve davranışsal niyet ilişkisi: Antalya örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • Kim, S. and Lehto, Y. X. (2013). Projected and perceived destination brand personalities: the case of South Korea. Journal of Travel Research, 52(1), 117-130.
 • Lim, S. (2013). The effect of destination personality and self-destination congruity on visitors’ intentions. Master’s Thesis, Texas A&M University, Texas.
 • Morgan, N., Pritchard, A. and Pride, R. (Ed.) (2012). Creating the unique destination propositon. Oxford: Butterworth-Heinemann.
 • Motor Atasoy, D. (2019). Turizm destinasyonu marka kişiliğini belirlemeye yönelik bir araştırma: Cumalıkızık köyü örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya.
 • Murphy, P., Pritchard, P. M. and Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveller perceptions. Tourism Management, 21, 43-52.
 • Murphy, P., Moscardo, G. and Beckendorff, P. (2007). Using brand personality to differantiate regional tourism destinations. Journal of Travel Research, 46, 5-14.
 • Özer Uca, S. (2015). Şehir pazarlaması kapsamında marka kişiliği ve marka sadakati ilişkisi: Edirne ili örneği. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 6-31.
 • Prayag, G. (2007). Exploring the relationship between destination image & personality of a tourist destination-an application of projective techniques. Journal of Travel&Tourism Research, 7(2), 111-130.
 • Ritchie, J. R. B. and Ritchie, J. R. R. (1998). The branding of the tourism destinations. Annual Congress of International Association of Scientific Expert in Tourism, Morocco.
 • Rojas-Mendez, J. I., Murphy, S. A. and Papadopoulos, N. (2013). The US brand personality: a sino perspective. Journal of Business Research, 66(8), 1028-1034.
 • Sop, S. A., Kılıç, B. ve Kurnaz Akyurt, H. (2012). Destinasyon kişiliği ve memnuniyet ilişkisi: yerli turistler üzerine bir araştırma. 13. Ulusal Turizm Kongresi, 6-9 Aralık 2012, Antalya.
 • Sop, S. A. (2013). Destinasyon kişiliği, benlik uyumu ve sadakat ilişkisi: Bodrum örneği. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • Türkeri, İ. (2014). Destinasyon aidiyeti oluşturulmasında destinasyon imajının ve kişiliğinin rolü: kış turizmi örneği (Palandöken Kayak Merkezi). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Türkmen, S. ve Köroğlu, A. (2017). Destinasyon kişiliği araştırması: Türkiye-Yunanistan örneği. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20(37), 397-429.
 • Umur, M. ve Eren, D. (2016). Destinasyon imajı ve destinasyon kişiliğinin, ziyaretçi memnuniyeti ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışı üzerine etkisi: Kapadokya örneği. Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(1), 271-294.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel araştırma süreci ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Detay Yayıncılık. Usaklı, A. ve Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: an application of self-congruity theory. Tourism Management, 32, 114-127.
 • Ülkü, A., Solmaz, A. S. ve Barakazı, M. (2017). Destinasyon kişiliğinin turistlerin davranışsal niyetleri üzerindeki etkisi: Şanlıurfa örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(53), 986-994.
 • Ye, S. (2012). The impact of destination personality dimensions on destination brand awareness and attractiveness: Australia as a case study. Tourism: An International Interdisciplinary Journal, 60(4), 397-409.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-6377-8587
Author: Aydın ÜNAL (Primary Author)
Institution: KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed663312, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {604 - 617}, doi = {10.31592/aeusbed.663312}, title = {Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği}, key = {cite}, author = {Ünal, Aydın} }
APA Ünal, A . (2020). Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 604-617 . DOI: 10.31592/aeusbed.663312
MLA Ünal, A . "Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 604-617 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/663312>
Chicago Ünal, A . "Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 604-617
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği AU - Aydın Ünal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.663312 DO - 10.31592/aeusbed.663312 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 604 EP - 617 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.663312 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.663312 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği %A Aydın Ünal %T Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.663312 %U 10.31592/aeusbed.663312
ISNAD Ünal, Aydın . "Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 604-617 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.663312
AMA Ünal A . Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 604-617.
Vancouver Ünal A . Destinasyon Marka Kişiliği Boyutlarını Belirlemeye Yönelik Amprik Bir Araştırma: Kaş Örneği. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 604-617.