Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 365 - 376 2020-07-21

Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)
An Investigation of Secondary School Students' Attitudes Toward Sports According to Some Variables (A Case of Kırşehir province)

Turan BAŞKONUŞ [1]


Bu araştırmanın amacı ortaöğretim öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının betimlenmesidir. Araştırmaya 219 (125 kadın, 94 erkek) öğrenci gönüllük esasına göre katılmıştır. Bu araştırmada tarama yöntemi kullanılmıştır. Araştırmada, veri toplama sürecinde ''Kişisel Bilgiler Formu'' ve ''Spora Yönelik Tutum Ölçeği'' kullanılmıştır. Araştırma verilerinin test edilmesinde 0.05 anlam düzeyi alınmıştır. Verilerin analizinde alt probleme ilişkin maddeler gruplandırılarak, frekans (f), yüzde (%), ağırlıklı ortalama (X̅) ve standart sapma (SS) gibi betimsel istatistiklerle birlikte bağımsız t-testi ve ANOVA teknikleri kullanılmıştır. Anlamlı farklılığın etki büyüklüğünü hesaplamak için Cohen’d kullanılmıştır. Araştırma sonuçları, ortaöğretim öğrencilerinin spora ilişkin tutumlarının genel olarak orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Alt boyutlarda; spora ilgi duyma boyutunda yüksek, sporla yaşama ve aktif spor yapma alt boyutlarında orta düzeydedir. Sınıf seviyesi ve cinsiyet değişkenleri öğrencilerin spora ilişkin tutumlarında anlamlı farklılık göstermemektedir. Bununla birlikte sportif etkinliklere katılım durumları öğrencilerin spora yönelik tutumlarında anlamlı farklılık göstermiştir. Ölçek genelinde ve alt boyutlarda sportif etkinliklere katılırım diyen öğrencilerin ortalamaları sportif etkinliklere katılmam diyen öğrencilerin ortalamalarından yüksektir. Ölçek genelinde görülen bu anlamlı farklılığın etki büyüklüğü orta düzeydedir. Spora ilgi duyma ve sporla yaşama boyutlarındaki etki büyüklükleri orta düzeyde, aktif spor yapma boyutunda görülen etki büyüklüğü ise geniş düzeydedir. Araştırma sonuçları ilgili literatür kapsamında tartışılmış ve bazı öneriler sunulmuştur.
The aim of this study was to describe secondary school students' attitudes toward sports. Two hundred nineteen (125 females, 94 males) students participated in the study on a voluntary basis. The screening method was used in this study. In the study, the "Personal Information Form" and "Sport-Oriented Attitude Scale" were used in the data collection process. A significance level of 0.05 was used to test the research data. In the analysis of the data, the items related to the sub-problem were grouped, and the independent t-test and ANOVA techniques were used together with descriptive statistics such as frequency (f), percentage (%), weighted average (X̅), and standard deviation (SD). Cohen's d was used to calculate the effect size of the significant difference. The results of the study showed that secondary school students' attitudes toward sports were generally moderate. The variables of grade level and gender did not show a significant difference in students' attitudes toward sports. Nevertheless, participation in sports activities showed a significant difference in students' attitudes toward sports. The averages of students who indicated that they would participate in sports activities were higher than the averages of students who indicated that they would not participate in sports activities in the overall scale and in the sub-dimensions. The effect size of this significant difference observed in the overall scale was moderate. The effect sizes in the dimensions of being interested in sports and living with sports were moderate, and the effect size observed in the dimension of doing sports actively was large. The results of the study were discussed within the context of the relevant literature, and some suggestions were provided.
 • Akandere, M., Özyalvaç, N. T. ve Duman, S. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi (Konya Anadolu Lisesi örneği). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (24), 1-10.
 • Akın, G. (2017). Yaşlanmada fiziksel aktivite ve egzersizin yeri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(2), 271-280.
 • Armstrong, N., Welsman, J. R. ve Kırby, B. J. (1998). Peak oxygen uptake and maturation in 12-yr olds. Medicine & Science in Sports & Exercise, 30(1), 165-169.
 • Belli, E., Bedir, F. ve Turhan, M. (2019). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9), 89-103.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çelik, Z. ve Pulur, A. (2011). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(Özel).
 • Çınar, V. (2015). Spor ve beslenme. İçinde Demir, E. (Ed.), Spor bilimlerine giriş (ss. 109-149). Ankara: Nobel.
 • Efek, E., Sivrikaya, Ö. ve Sadık, R. (2018). Spor bilimleri alanında okuyan üniversite öğrencilerinin ahlaki gelişim düzeyleriyle spor tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), 5(29), 3895-3903.
 • George, D. ve M. Mallery (2010). SPSS for windows step by step: A simple guide and reference. 17,0 update (10a ed.) Boston: Pearson.
 • Göksel, A. G. ve Caz, Ç. (2016). Anadolu lisesi öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 1-9.
 • Göksel, A. G., Caz, Ç., Yazıcı, Ö. F. ve İkizler, H. C. (2017). Farklı bölümlerdeki öğrencilerin spora yönelik tutumlarının karşılaştırılması: Marmara Üniversitesi örneği. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 8(2), 123-134.
 • Göktaş, N. ve Şentürk, H . (2019). Spor lisesi öğrencilerinin okul iklimi algıları ile spora yönelik tutumları arasındaki ilişki. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17 (3) , 78-92.
 • Güllü, M., Güçlü, M. ve Arslan, C. (2009). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine ilişkin tutumlarının incelenmesi. Sport Sciences, 4(4), 273-288.
 • Hogg, M. A. ve Vaughan, G. M. (2006). Social Psychology. (Çev. İ. Yıldız ve A. Gelmez). Ankara: Ütopya Yayınevi.
 • İnceoğlu, M. (2011). Tutum algı iletişim. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Jianzhong, X. (2004). Impacts of "sports and health course standards" on the psychological health of students. PE Teachers, (3), 61-63.
 • Kalfa, M. (2019). Diş hekimliği fakültesindeki öğrencilerinin spora yönelik tutumları. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 17(1), 165-181.
 • Kangalgil, M., Hünük, D. ve Demirhan, G. (2006). İlköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumlarının karşılaştırılması. Spor Bilimleri Dergisi, 17(2), 48-57.
 • Karahüseyinoğlu, M. F. (2015). Spor sosyolojisi. İçinde Demir, E. (Ed.), Spor bilimlerine giriş (ss. 209-252). Ankara: Nobel.
 • Keskin, N., Öncü, E. ve Küçük Kılıç. S. (2016). Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutum ve öz-yeterlikleri. SPORMETRE Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 14(1), 93-107.
 • Mengütay, S., Demir, A. ve Coşan, F. (2002): Olimpiyatlar için sporcu kaynağı projesi, Türkiye’de çocukların spora yönlendirilmesinde uygulama modeli, temel spor eğitimi. (1.Baskı) İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu, Eğitim Yayınları No:2.
 • Milli Eğitim Bakanlığı [Meb], (2018). Ortaöğretim Beden Eğitimi ve Spor Dersi Programı. http://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=334 adresinden 25.04.2020 tarihinde erişilmiştir.
 • Mirsafian, H. (2014). Attitudes of ıranian male university students toward sport and exercise with reference to age, educational level, and field of study. Physical Culture & Sport. Studies & Research, 64(1), 18–28.
 • Önal, L., Yılmaz, H. H., Kaldırımcı, M., ve Ağduman, F. (2017). Atatürk üniversitesi öğrencilerinin spora karşı tutumları ile yaşam kaliteleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi, 1(1), 26-34.
 • Özyalvaç, N. T. (2010). Ortaöğretim öğrencilerinin beden eğitimi dersine yönelik tutumları ile akademik başarı motivasyonlarının incelenmesi. Doktora tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Pepe, K. ve Özkurt, R. (2016). Kadın ve erkek lise öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik tutumlarının araştırılması. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 2(3), 93-101.
 • Sivrikaya, Ö. ve Kılçık, M. (2017). İlköğretim okulları 2. kademe öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi (Düzce örneği). CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 12(1), 1-15.
 • Şentürk, H. E. (2015). Sportif tutum ölçeği: geliştirilmesi, geçerliliği ve güvenirliği. CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7(2), 8-18.
 • Şişko, M., ve Demirhan, G. (2002). İlköğretim okulları ve liselerde öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(23).
 • Tabachnick, B., G. ve Fidell, L., S. (2015). Using multivariate statistics. (Çev. M. Baloğlu). Ankara: Nobel (Orijinal baskı tarihi, 2013) Taşdemir, M. (2003). Eğitimde planlama ve değerlendirme. Ankara: Ocak Yayınevi.
 • Tekindal, S. (2009). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Nobel
 • Turgut, M. F. (1995). Eğitimde ölçme ve değerlendirme metotları. Ankara:Yargıcı Matbaası.
 • Türkmen, M., Abdurahimoğlu, Y., Varol, S. ve Gökdağ, M. (2016). İslami ilimler fakültesi öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi (Bartin Üniversitesi örneği). Uluslararası Güncel Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(1), 48-59.
 • Varol, R. (2017). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumları ve kadınların spor etkinliklerine katılımlarına dair görüşlerinin incelenmesi (Bartın Üniversitesi örneği).Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bartın Üniversitesi, Bartın.
 • Varol, R., Varol, S. ve Türkmen, M. (2017). Bartın üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerin spora yönelik tutumlarının belirlenmesi. Uluslararası Kültürel ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (UKSAD), 3(2), 316-329.
 • Yaldız, A. S. ve Özbek, O. (2018). İlköğretim Okullarında beden eğitimi dersine yönelik öğrenci ve ana-baba tutumları. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(1), 75.
 • Yanık, M. ve Çamlıyer, H. (2015). Ortaöğretim 9. sınıf öğrencilerinin beden eğitimi ve spora ilişkin tutumları ile okula yabancılaşma düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Uluslararası Spor Egzersiz ve Antrenman Bilimi Dergisi, 1(1), 9-19.
 • Yavuz, C., ve Yücel, A. S. (2019). Spor yöneticiliği bölümü öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 18(72), 2050-2058.
 • Yetim A. (2000). Social aspects of sport. Gazi Journal of Physical Education and Sport Sciences, 5(1): 63-72.
 • Yıldırım, M., Araç Ilgar, E. ve Uslu, S. (2018). Lise öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi. Electronic Turkish Studies, 13(27).1712-1727.
 • Yıldız, A. B., Arı, Ç., ve Yılmaz, B. (2017). Üniversite öğrencilerinin spora yönelik tutumlarının incelenmesi (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi örneği). Muş Alparslan Üniversitesi Uluslararası Spor Bilimleri Dergisi,1(1), 35-45.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8932-7656
Author: Turan BAŞKONUŞ (Primary Author)
Institution: Milli Eğitim Bakanlığı
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed730674, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {365 - 376}, doi = {10.31592/aeusbed.730674}, title = {Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)}, key = {cite}, author = {Başkonuş, Turan} }
APA Başkonuş, T . (2020). Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği) . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 365-376 . DOI: 10.31592/aeusbed.730674
MLA Başkonuş, T . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 365-376 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/730674>
Chicago Başkonuş, T . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 365-376
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği) AU - Turan Başkonuş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.730674 DO - 10.31592/aeusbed.730674 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 365 EP - 376 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.730674 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.730674 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği) %A Turan Başkonuş %T Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği) %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.730674 %U 10.31592/aeusbed.730674
ISNAD Başkonuş, Turan . "Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği)". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 365-376 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.730674
AMA Başkonuş T . Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 365-376.
Vancouver Başkonuş T . Ortaöğretim Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi (Kırşehir İli Örneği). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 365-376.