Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 590 - 603 2020-07-21

Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi

Erdin Burak ATA [1] , Çavuş ŞAHİN [2]


Araştırma okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nedensel karşılaştırma analizi kullanılmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik düzeylerini ölçmek için Kırşehir Merkez ve ilçelerde bulunan anaokulu ve bağımsız anasınıflarında görev alan 100 okul öncesi öğretmenine Karakter Eğitimi Yetkinlik İnancı Skalası (KEYİS) uygulanmıştır. Okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik düzeyleri incelenirken cinsiyet, mesleki kıdem, mezuniyet durumu, çalıştıkları kurum ve yaş grubu değişkenleri incelenmiştir. Araştırma sonucunda, okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inanç düzeyleri yüksek bulunmuştur. Araştırma sonuçlarına göre, öğretmenlerin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının; cinsiyet, mesleki kıdem, mezuniyet durumu, çalıştığı yaş grubuna göre değişmediği ancak öğretmenlerin çalıştığı okul türüne göre anlamlı bir farklılık gösterdiği saptanmıştır.
Okul öncesi eğitim, karakter, karakter eğitimi
 • Arlı, P., Nazik, H. (2004). Bilimsel araştırmaya giriş, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Arslan, K. (2019). Okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inançları ile yaratıcılık düzeyleri ve iletişim becerileri arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Aslan, M. (2011) İlköğretimde karakter eğitimi ve öğrencilere kazandırılması gereken değerler, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Avcı, E. (2011). İlköğretim sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine dair öz yeterliklerinin incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Balat Uyanık. (2012). Okul Öncesi Eğitime Giriş, 3. Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
 • Berkowitz, M. (1999). Building a good person. In M. M. Williams & E. Schaps (Eds.).Character education: The foundation for teacher education. Washington, DC: CharacterEducation Partnership and Association of Teacher Educators.
 • Berkowitz, M.W., Bier, M.C. (2005). What works in character education: A researchdriven guide for educators. Washington DC: Character Education Partnership.
 • Çağatay, M.Ş. (2009). Öğretmen görüşlerine göre karakter eğitiminde ve gelişiminde okulun rolü, Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Çatalbaş, M. (2018). Okul öncesi eğitim programındaki karakter eğitiminin incelenmesi ve okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi hakkındaki görüşleri, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş.
 • Demirel, M. (2009). Sınıf öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterlik inançları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 37, 36-49.
 • Ekşi, H. ve Katılmış, A. (2011). Karakter Eğitimi El Kitabı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Ersoy, F. (2013). Sosyal Bilgiler Dersiyle Bütünleştirilmiş Aile Katılımlı Karakter Eğitimi Programının Geliştirilmesi, Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Emen, C. (2017). İlkokul öğretmenlerinin bedensel cezaya ilişkin tutumları ile karakter eğitimi yetkinlikleri arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
 • Gibson, S., & Dembo, M. H. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76, 569-582.
 • Gökçek, B. S., (2007). 5–6 Yaş Çocukları İçin Hazırlanan Karakter Eğitimi Programının Etkisinin İncelenmesi, Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • Karasar, N. (2014). Bilimsel araştırma yöntemi (26. Baskı). Ankara; Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Karsantık, İ., Özgenel, M.,(2018). Okul Yöneticilerinin Karakter Eğitimi Yeterlik İnançlarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Değerler Eğitimi Dergisi,Cilt 16, No. 35, s. 211-233.
 • Katılmış, A. (2010). Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi, Doktora tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Kılınç Bozkurt, D., (2019). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin karakter eğitimine ilişkin öz-yeterliklerinin incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Kocalar,E.(2019). 2013 Okul Öncesi Eğitim Programının Karakter Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Lickona, T. (1997). The teacher's role ın character educatıon The Journal of Education, Vol. 179, No. 2, Fulfilling the Promise of CharacterEducation in the Classroom,pp. 63-80
 • Meydan, H. (2014). “Okulda Değerler Eğitiminin Yeri ve Değerler Eğitimi Yaklaşımları Üzerine Bir Değerlendirme”, An Evaluation on the Role of Values Education in School and Values Education Approaches, BEÜ İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1(1). s. 93-108.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), (2018). 2023 Eğitim Vizyon Belgesi. Ankara.
 • Milson, A,J. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin Karakter Eğitiminde Yetkinlik Duygusu Konusunda Bir Ölçme Aracına Doğru: Karakter Eğitimi Yetkinlik Inancı Skalası (KEYİS) Ve Türkçe’ye Uyarlanma Çalışması (Electronic versiyonu). Değerler Eğitimi Dergisi. 1 (4). s.99-130.
 • Oktay, A. (1999). Yaşamın Sihirli Yılları: Okul Öncesi Dönem. Ankara: Epsilon Yayınevi.
 • Özbey, S., Türkoğlu, D. ve Büyüktanır-Buldur, A. (2014). Okul öncesi öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inançlarının öğretmenlerin çocuk sevme düzeyleri ve bazı değişkenler ile ilişkisinin incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 12(27), 323-344.
 • Özen, Ş. (2008). Okul Öncesi Eğitim ve Aile: Anne ve Babaların Okul Öncesi Eğitimden Beklentileri (Kars İli Örneği), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kafkas Üniversitesi, Kars.
 • Ryan, K. ve Bohlin, K. (1999). Building character in scholls pratical ways to bring moral instruction to life, San Francisco:Jossey-Bass.
 • Turaşlı, K. N. (2009). Okul Öncesi Eğitimin Tanımı, Kapsamı ve Önemi. G. Haktanır (Ed.), Okul Öncesi Eğitime Giriş, Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Uysal, F., (2008). Karakter eğitimi programının değerlendirilmesi, Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Üstünyer, F.,(2009).Karakter eğitimi ile ilgili eğitimcilerin görüşleri üzerine nitel çalışma, Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Yolcu, E. (2015). Karakter eğitiminde öğretmen niteliklerinin ve öz yeterlik algılarının incelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Adana.
 • Yüksel, G. (2012). İlköğretim öğretmenlerinin karakter eğitimi yetkinlik inançları ile ahlaki olgunluk düzeyleri arasındaki ilişki, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6681-4363
Author: Erdin Burak ATA
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-4250-9898
Author: Çavuş ŞAHİN (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @research article { aeusbed738852, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {590 - 603}, doi = {10.31592/aeusbed.738852}, title = {Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ata, Erdin Burak and Şahi̇n, Çavuş} }
APA Ata, E , Şahi̇n, Ç . (2020). Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 590-603 . DOI: 10.31592/aeusbed.738852
MLA Ata, E , Şahi̇n, Ç . "Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 590-603 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/738852>
Chicago Ata, E , Şahi̇n, Ç . "Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 590-603
RIS TY - JOUR T1 - Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi AU - Erdin Burak Ata , Çavuş Şahi̇n Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.738852 DO - 10.31592/aeusbed.738852 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 590 EP - 603 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.738852 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.738852 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi %A Erdin Burak Ata , Çavuş Şahi̇n %T Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.738852 %U 10.31592/aeusbed.738852
ISNAD Ata, Erdin Burak , Şahi̇n, Çavuş . "Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 590-603 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.738852
AMA Ata E , Şahi̇n Ç . Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 590-603.
Vancouver Ata E , Şahi̇n Ç . Okul Öncesi Öğretmenlerin Karakter Eğitimi Yetkinlik İnançlarının İncelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 590-603.