Year 2020, Volume 6 , Issue 2, Pages 570 - 589 2020-07-21

Öğrenenin öğrenme isteği, bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde gerçekleşebilmektedir. Bu süreçte öğrenenin özellikle belli bir içeriğe yoğunlaşarak öğrenme çabasına girmesi ve öğrenme çabasının arkasındaki nedenlerin alan yazınında farklı bakış açılarla incelendiği anlaşılmaktadır. Psikolojik çerçevede öğrenenin öğrenme çabası merak olarak incelenmiştir ve meraka yönelik yönelik çeşitli tanımlamalarla birlikte birtakım teoriler öne sürülmüştür. Bu çalışma, epistemik merakın öğrenme açısından kavramsal ve teorik arka planının öğretme ve öğrenme süreçleri açısından açıklanmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, epistemik merak konusunda gerçekleştirilecek bilimsel araştırmalar ve eğitim programı geliştirme çalışmaları için araştırmacılara, uzmanlara ve uygulayıcılara eleştirel bir teorik çerçeve sunmaktadır. Ayrıca, epistemik merakın öğrenme ve öğretme süreçlerine ne gibi katkılarının olabileceğini sunma açısından çalışmanın önemli olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak, epistemik merak, insanın bilişsel yapısı ve kişilik faktörleriyle birlikte öğrenme ve öğretme sürecine birçok açıdan bağlantılı olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca, epistemik merakın öğrenme sürecine bağlı değişkenlerle arabulucu bir rol üstlendiği ve öğrenme- öğretme sürecini kapsayan bir yapı haline geldiği anlaşılmaktadır. Epistemik merakın öğrenme sürecindeki rolüne aracılık eden değişkenlerin neler olabileceğinin, gerçekleştirilecek araştırmalarla, sorgulanması önerilmektedir.
Merak, epistemik merak, öğrenme ve öğretme süreci
 • Augustine. (1943). The confessions of St. Augustine (J. G. Pilkington, Trans.). New York:Liveright.
 • Berlyne, D. E. (1954a). A theory of human curiosity. British Journal of Psychology. General Section, 45(3), 180-191.
 • Berlyne, D. E. (1954b). An experimental study of human curiosity. British Journal of Psychology. General Section, 45(4), 256-265.
 • Berlyne, D. E. (1957). Uncertainty and conflict: A point of contact between information-theory and behavior-theory concepts. Psychological Review, 64(6, Pt.1), 329–339. doi: 10.1037/h0041135
 • Berlyne, D. E. (1960). Conflict, arousal, and curiosity. Mcgraw-Hill Book Company. (e-book).
 • Berlyne, D. E. (1966). Curiosity and exploration. Science, 153(3731), 25-33.
 • Berlyne, D. E. (1978). Curiosity and learning. Motivation and Emotion, 2(2), 97-175.
 • Blumenberg, H. (1985). The legitimacy of the modern age. (R.B. Wallace, Trans.) Mit Press. https://books.google.com.tr/books
 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 31, 142, ss. 3-14.
 • Ceylan, E., Sağırekmekçi, H., Tatar, E., & Bilgin, İ. (2015). Ortaokul öğrencilerinin merak, tutum ve motivasyon düzeylerine göre fen bilgisi dersi başarılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 39-52.
 • Cho, K. D. (2008). Curiosity according to psychoanalysis: Blumenberg, Freud, and the destiny of an affect. New German Critique, 35(2 (104)), 191-205.
 • Cyr, T. A. (1996). Arousing and sustaining ıntellectual curiosity: A study of course design and ımplementation. (Doctoral dissertation, Colorado at Denver. University).
 • Day, H. (1968). A curious approach to creativity. Canadian Psychology, 9(4), 485.
 • Day, H.I., & Langevın, H. (1968). Curiosity and ıntelligence: Two necessary conditions for creativity. Paper Presented at The Meeting of The Canadian Council for Research in Education, Quebec, April.
 • Day, H. I., Langevın, R., Maynes, F., & Spring, M. (1972). Prior Knowledge and The Desire For Information. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue Canadienne Des Sciences Du Comportement, 4(4), 330–337. doi:10.1037/h0082318
 • Day, H. I. (1982). Curiosity and The Interested Explorer. Performance & Instruction.
 • Deringöl, Y., Yaman, Y., Özsarı, İ., & Gülten, D. Ç. (2010). İlköğretim öğretmen adaylarının meraklılık düzeylerinin incelenmesi. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 11-13).
 • Demirel, M., & Coşkun, Y. D. (2009). Üniversite öğrencilerinin meraklılık düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (18), 111-134.
 • Dewey, J. (1910). How we think. Boston. MA: DC Heath.
 • Dewey, J. (1913). Interest and effort in education. Houghton Mifflin.
 • Dilmaç, B., Karababa, A. (2016). Öğrenme ve öğretmeyle ilgili temel kavramlar. G. Ekici (ed), Öğrenme-öğretme kuramları ve uygulamadaki yansımaları. Ankara: Pegem.
 • Edelman, S. (1997). Curiosity and exploration. Retrieved May11, 2005. https://www.csun.edu/~vcpsy00h/students/explore.htm adresinden 12.02.2020 tarihinde erişim sağlanmıştır.
 • Elmalı Özsaray, A. (2016). Üniversite öğrencilerinin ingilizce derslerine ilişkin başarıyla ilgili duyguları, bilgiye yönelik merakları ve ders başarısı arasındaki ilişkiler. Abant İzzet Baysal Üniveristesi\Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi).
 • Eren, A. (2009). Examining the relationship between epistemic curiosity and achievement goals. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 36, 129-144.
 • Eren, A. (2011) Prospective teachers' general epistemic curiosity and domain-specific epistemic curiosity: The mediating role of perceived ınstrumentality. In R. M. Teixeira (Ed.). Higher Education in a State of Crisis (163-183). New York, NY: Nova Publishers.
 • Eren, A. & Coskun, H. (2016) Students' level of boredom, boredom coping strategies, epistemic curiosity, and graded performance, The Journal of Educational Research, 109:6, 574-588, DOI: 10.1080/00220671.2014.999364.
 • Freud, S. (1959). On the sexual theories of children Standard Edition 9 207-226 London.
 • Fulcher, K.H. (2004). Towards measuring lifelong learning: The curiosity ındex. (Doctoral dissertation, James Madison University).
 • Gutek, G.(2014). Eğitime Felsefi ve İdeolojik Yaklaşımlar. (Çev: N.Kale) Ütopya Yayın Evi: Ankara.
 • Güneş, F. (2012). Öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirme. Türklük Bilimi Araştırmaları, (32), 127-146.
 • Hassan, M. M., Bashir, S., & Mussel, P. (2015). Personality, learning, and the mediating role of epistemic curiosity: A case of continuing education in medical physicians. Learning and Individual Differences, 42, 83-89.
 • Holec, H. (1981). Autonomy and foreign language learning. Oxford: Pergamon.
 • Huck, J. T., Day, E. A., Lin, L., Jorgensen, A. G., Westlin, J., & Hardy III, J. H. (2020). The role of epistemic curiosity in game-based learning: Distinguishing skill acquisition from adaptation. Simulation & Gaming. Doi: 1046878119895557.
 • Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1979). Conflict in the classroom: Controversy and learning. Review of Educational Research, 49(1), 51–69. doi:10.3102/00346543049001051
 • Johnson, D. R. (2011). Using Eysenck's model of personality to predict epistemic curiosityand exploratory behavior (Doctoral dissertation, Northern Illinois University).
 • Kang, M. J., Hsu, M., Krajbich, I. M., Loewenstein, G., McClure, S. M., Wang, J. T. Y., & Camerer, C. F. (2009). The wick in the candle of learning: Epistemic curiosity activates reward circuitry and enhances memory. Psychological science, 20(8), 963-973.
 • Kashdan, T.B., & Fincham, F.D. (2002). Facilitating creativity by regulating curiosity. American Psychologist, 5, 373-374.
 • Kashdan, T. B., Rose, P., & Fincham, F. D. (2004). Curiosity and exploration: Facilitating positive subjective experiences and personal growth opportunities. Journal of personality assessment, 82(3), 291-305., DOI: 10.1207/s15327752jpa8203_05.
 • Kaya, Z. (2007). Eğitimin psikolojik temelleri. (Ed) Ö. Dermirel ve Z. Kaya. Eğitim Bilimine Giriş (2.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Koo, D.M., &Choi, Y.Y. (2010) Knowledge search and people with high epistemic curiosity. Computers in Human Behavior, 26(1), 12-22.
 • Ladd, K. S. (2018). The experiences of students who ıncreased curiosity during their first year of college: A grounded theory study. Doctoral dissertation, Azusa Pacific University.
 • Lauriola, M., Litman, J. A., Mussel, P., De Santis, R., Crowson, H. M., & Hoffman, R. R. (2015). Epistemic curiosity and self-regulation. Personality and Individual Differences, 83, 202-207.
 • Lee, Y., & Kozar, K. A. (2009). Designing usable online stores: A landscape preference perspective. Information & Management, 46(1), 31-41.
 • Leherissey, B. (1971). The effects of stimulating state epistemic curiosity on state anxiety and performance in a complex computer-assisted learning task. Tech Report No. 23, Project NR 154-280 sponsored by Personnel & Training Research program s, Psychological Sciences Division, Office of Naval Research, Arlington, VA.
 • Litman, J. A., & Spielberger, C. D. (2003). Measuring epistemic curiosity and ıts diversive and specific components. Journal of Personality Assessment, 80(1), 75-86.
 • Litman, J. A., & Jimerson, T. L. (2004). The measurement of curiosity as a feeling of deprivation. Journal of Personality Assessment, 82(2), 147-157.
 • Litman, J. (2005) Curiosity and the pleasures of learning: Wanting and liking new ınformation, Cognition & Emotion, 19:6, 793-814, DOI: 10.1080/02699930541000101
 • Litman, J., Hutchins, T., & Russon, R. (2005). Epistemic curiosity, feeling-of-knowing, and exploratory behaviour. Cognition & Emotion, 19(4), 559-582.
 • Litman, J.A. & Silvia, P.J. (2006) The latent structure of trait curiosity: evidence for ınterest and deprivation curiosity dimensions, Journal of Personality Assessment. 86 (3). 318-328. DOI: 10.1207/s15327752jpa8603_07
 • Litman, J. A. (2008). Interest and deprivation factors of epistemic curiosity. Personality and Individual Differences, 44(7), 1585-1595.
 • Litman, J. A. (2009). Curiosity and metacognition. In Metacognition: New Research Developments, 105-116.
 • Litman, J. A. (2010). Relationships between measures of I-and D-type curiosity, ambiguity tolerance, and need for closure: An ınitial test of the wanting-liking model of ınformation-seeking. Personality and Individual Differences, 48(4), 397-402.
 • Litman, J. A. (2012). Epistemic curiosity. Invited Chapter In: S. Norbert (Ed.) Encyclopedia of the Sciences of Learning (pp. 1162-1165). New York: Springer-Verlag.
 • Litman, J.A. (2018). Curiosity: Nature, dimensionality, and determinants, In K.A. Renninger & S.E. Hidi (Eds.) The Cambridge Handbook of Motivation and Learning.New York, NY:Cambridge University Press., 418-441.
 • Livson, N. (1967). Towards a differentiated construct of curiosity. The Journal of Genetic Psychology, 111(1), 73–84. doi:10.1080/00221325.1967.10533749
 • Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116(1), 75.
 • Lowry, N., & Johnson, D. W. (1981). Effects of controversy on epistemic curiosity, achievement, and attitudes. The Journal of Social Psychology, 115(1), 31–43. doi:10.1080/00224545.1981.9711985
 • Malone, T. W. (1981). Toward a theory of ıntrinsically motivating ınstruction. Cognitive science, 5(4), 333-369. Doi: 10.1016/S0364-0213(81)80017-1
 • McLeod, J. K. (2011). Digitally curious: A qualitative case study of students' demonstrations of curiosity in a technology-rich learning environment. Doctoral dissertation, University of North Texas.
 • Metcalfe, J., Schwartz, B. L., & Bloom, P. A. (2017). The tip-of-the-tongue state and curiosity. Cognitive Research: Principles and Implications, 2(1), 31. DOI 10.1186/s41235-017-0065-4
 • Mussel, P. (2010). Epistemic curiosity and related constructs: Lacking evidence of discriminant validity. Personality and Individual Differences, 49(5), 506-510.
 • Piper, K. C. (2011). The knowledge of others: Cosmopolitanism and modern curiosity. Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison.
 • Powell, C., & Nettelbeck, T. (2014). Intellectual curiosity may not ıncrementally predict academic success. Personality and Individual Differences, 64, 7-11. Doi: 10.1016/j.paid.2014.01.045
 • Reiro Jr, T. G., Petrosko, J. M., Wiswell, A. K., & Thongsukmag, J. (2006). The measurement and conceptualization of curiosity. The Journal of Genetic Psychology, 167(2), 117-135.
 • Richards, J. B., Litman, J., & Roberts, D. H. (2013). Performance characteristics of measurement ınstruments of epistemic curiosity in third-year medical students. Medical Science Educator, 23(3), 355-363.
 • Rinkevich, J. L. (2014). The relationship among student creativity, curiosity, and academic ıntrinsic motivation: A mixed methods phenomenological study of sixth grade students. Doctoral dissertation, Indiana University of Pennsylvania
 • Ross, M. (1975). Salience of reward and intrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psychology, 32, 245–254.
 • Sarışan-Tungaç, A., Bal-İncebacak, B. & Yaman, S. (2019).Ortaokullardaki yaratıcı drama etkinliklerinin fen merak duygusuna etkisi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 162-184.
 • Schneider, A., Von Krogh, G., & Jäger, P. (2013). “What’s coming next?” epistemic curiosity and lurking behavior in online communities. Computers in Human Behavior, 29(1), 293-303.
 • Seferoğlu, S. S., & Akbıyık, C. (2006). Eleştirel düşünme ve öğretimi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(30), 193-200.
 • Slater, C. W. (2009). The measurement of an adult's cognitive curiosity and exploratory behavior. Regent University.
 • Smith, K. H. (2010). Curiosity and pedagogy: A mixed-methods study of student experiences in the design studio. University of Arkansas.
 • Sönmez, V. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (6. Baskı). Ankara: Anı.
 • Spielberger, C. D. (Ed.). (1966). Anxiety and behavior. Academic Press.(e-book).
 • Spielberger, C. D., Peters, R. A., & Frain, F. (1981). Curiosity and anxiety. In H. G. Voss & H. Keller (Eds.), Curiosity research: Basic concepts and results. Weinheim: Beltz
 • Taşkın, Ç. (2016). Öğretim stratejileri. G. Ekici (ed), Öğrenme-Öğretme Kuramları ve Uygulamadaki Yansımaları. Ankara: Pegem.
 • Tutkun, Ö. F. (2012). Bloom’un yenilenmiş taksonomisi üzerine genel bir bakış. Sakarya University Journal of Education, 1(3), 14-22.
 • Von Stumm, S., Hell, B., & Chamorro-Premuzic, T. (2011). The hungry mind: Intellectual curiosity is the third pillar of academic performance. Perspectives on Psychological Science, 6(6), 574-588.
 • Yıldızlar, M. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri (2.Baskı). Ankara: Pegem A.
 • Zion, M. I., & Sadeh, I. (2007). Curiosity and open ınquiry learning. Journal of Biological Education. 41:4, 162-169, DOI: 10.1080/00219266.2007.9656092.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-8523-8362
Author: Tuğçe YAZICI
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-2922-0069
Author: Osman KARTAL (Primary Author)
Institution: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : July 21, 2020

Bibtex @review { aeusbed738875, journal = {Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {}, eissn = {2149-0767}, address = {}, publisher = {Ahi Evran University}, year = {2020}, volume = {6}, pages = {570 - 589}, doi = {10.31592/aeusbed.738875}, title = {Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü}, key = {cite}, author = {Yazıcı, Tuğçe and Kartal, Osman} }
APA Yazıcı, T , Kartal, O . (2020). Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 6 (2) , 570-589 . DOI: 10.31592/aeusbed.738875
MLA Yazıcı, T , Kartal, O . "Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü" . Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 570-589 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aeusbed/issue/56121/738875>
Chicago Yazıcı, T , Kartal, O . "Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 (2020 ): 570-589
RIS TY - JOUR T1 - Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü AU - Tuğçe Yazıcı , Osman Kartal Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31592/aeusbed.738875 DO - 10.31592/aeusbed.738875 T2 - Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 570 EP - 589 VL - 6 IS - 2 SN - -2149-0767 M3 - doi: 10.31592/aeusbed.738875 UR - https://doi.org/10.31592/aeusbed.738875 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü %A Tuğçe Yazıcı , Osman Kartal %T Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü %D 2020 %J Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2149-0767 %V 6 %N 2 %R doi: 10.31592/aeusbed.738875 %U 10.31592/aeusbed.738875
ISNAD Yazıcı, Tuğçe , Kartal, Osman . "Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü". Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 6 / 2 (July 2020): 570-589 . https://doi.org/10.31592/aeusbed.738875
AMA Yazıcı T , Kartal O . Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 570-589.
Vancouver Yazıcı T , Kartal O . Epistemik Merakın Eğitimdeki Rolü. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2020; 6(2): 570-589.