Research Article
PDF Mendeley EndNote BibTex Cite

Yaratıcı Dramanın İngilizce Konuşmaya ve Tutuma Etkisi

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 55 - 81, 15.03.2016

Abstract

Yaratıcı dramanın İngilizce konuşma becerisi ve öğrencilerin İngilizce konuşmaya karşı tutumlarına etkisini araştırmak bu çalışmanın amacıdır. Araştırma öntest-sontest kontrol gruplu deneme modelinde tasarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini Bolu il merkezinde bulunan bir Anadolu Lisesi öğrencileri oluşturmuştur. Deney ve kontrol grupları yansız olarak belirlenmiştir. Araştırma 10 Mart–2 Mayıs 2008 tarihleri arasında, deney ve kontrol grubunda 24’erden toplam 48 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya katılan öğrencilerin İngilizce konuşma seviyeleri ve İngilizce konuşmaya karşı tutumları arasında anlamlı bir farkın olup olmadığını tespit etmek amacıyla her iki gruba ünite öncesi ve sonrasında konuşma sınavı ve tutum ölçeği uygulanmış, ünite süreci ise dört hafta sürmüştür. Elde edilen verilerin istatistiksel yorumlamasında SPSS istatistik programı kullanılmış, temel istatistiksel işlemlerin yanında gruplar arasında anlamlı farklılık olup olmadığını bağımsız örneklem t testi ve eşleştirilmiş gruplar t testi kullanılmıştır. Araştırmanın tümünde anlamlılık düzeyi olarak 0.05 alınmıştır. Uygulama süreci, araştırmacının kendisi tarafından gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde kontrol grubu öğrencilerine ders kılavuz kitabında önerilen yöntem ve teknikler uygulanmış, kontrol grubunun aksine deney grubunda ders kılavuz kitabında önerilen aktivitelerin yanı sıra drama uygulamaları yer almıştır. Uygulama ortamı olarak öğrencilerin rahat etmelerini sağlayacak olması bakımından uygulamanın yapıldığı okulun spor salonu kullanılmıştır. Buna karşılık kontrol grubunda ise uygulama alanı olarak sınıf ortamı kullanılmıştır. Çalışmanın sonunda elde edilen verilere göre deney ve kontrol gruplarının sontest başarı puanları ve son tutum puanları açısından deney grubu lehine anlamlı farklılıklar belirlenmiştir. Buna göre drama yönteminin geleneksel yöntemlere göre öğrenci başarısında daha etkili olduğu söylenebilir.

References

 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Allport, G. W. (1967). Attitudes, reading in attitude theory and measurement, New York: John Willey & Sons.
 • Aşoğlu, T. (2005). Ortaöğretim hazırlık sınıfı ingilizce öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Sakarya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ay, S. (1997). Yabancı dil öğretiminde dramanın kullanımı. Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aynal, S. (1989). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bahar, M., Nartgün Z., Durmuş, S., Bıçak B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bayral, A., & Albayrak, A. ve diğer. (2007). New bridge to success for 10 th. grade. İstanbul: Devlet Kitapları.
 • Baysal, A. C. (1981). Sosyal ve örgütsel psikolojide tutumlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.
 • Berktın, G. (1992). Application of drama techniques (role play and games ) in english-language teaching syllabus at pre-ıntermediate level, Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çaykan, I. (2001). Matarials development for testing oral skills communicatively for ıntermediate students, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çebi, A. (1996). Öğretim amaçlı yaratıcı drama yoluyla imgesel dil becerisinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları 6.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları 6.
 • Demirel, Ö. (1997). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Usem Yayınları 13.
 • Dougıll, J., & Doherty, L. (1986). Stage by stage, Great Britain: Hodder and Stoughton, (Teacher’s book & Student’s book).
 • Flemıng, M. (1995). Starting drama teaching. London: David Fulton Publisher.
 • Güllüoğlu, Ö. (2004). Attitüdes towards testing speaking at gazi universty preparatory school of english and suggested speaking tests. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Heaton, J. B. (1991). Classroom testing. New York: Longman. İngilizce Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı ile Seçmeli İng. Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&c id=74&min=10&orderby=titleA&show=10 İşeri, K. Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi. Alıntılanma 29.Aralık.2009 http://host.nigde.edu.tr/kiseri/makaleler/dilinkazanimi.pdf
 • Karamanoğlu, Ş. (1999). İngilizce öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının hedef kelime bilgisi ve hatırlamaya etkisi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Mc Caslın, N. (1990). Creative drama in the classroom (Fifth Edition). New York: Longman.
 • Maley, A., & Alan D. (1982). Drama techniques in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mıccolı, L. (2003) English through drama for oral skills development, ELT. Journal: Apr; 57,2; ProQuest Education Journals, s.122.
 • Maples, J. (2007). The Clearing Hous. Volume 80, Number 6, July-August, ss. 273-277. Alıntılanma 15.12.2009 http://heldrefpublications.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,6,1 0;journal,15,72;linkingpublicationresults,1:119950,1
 • Murillo M., F. (2007). Teaching Research Project Report. November. Alıntılanma 19.01.2010 http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/43 /58/91.pdf
 • Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden 5-6 yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişiminde yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Saraç, G. (2007). The use of creative drama ın developing the speaking skills of young learners. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tarcan, A. (1997). Yabancı dil eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, (50).
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu. (2007, Haziran). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.
 • Tokmakçıoğlu, Z. (1993). Improving active vocabulary and developping speaking through drama in ELT classes. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Turkewych, C., & Divido, N. (1978, Sum). Creative dramatics and second language learning. TESL Talk, 09, (03).
 • Üstündağ, T. (1998, Nisan). Yabancı dil öğretim uygulamalarında bir yöntem olarak yaratıcı dramanın yeri. Dil Dergisi, (66).
 • Yeager, J. (1989, Fall). Three ways to incorparete drama thruogh storytelling in your second english class. Drama Theatre Teacher, 02, (01).
 • Zeytin, Ö. (2006). The effective techniques in teaching speaking. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Wessel, C. (1987). Drama. Oxford: Oxford University Press.

THE EFFECTS OF CREATIVE DRAMA ON SPEAKING ENGLISH AND ATTITUDES TOWARDS SPEAKING ENGLISH

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 55 - 81, 15.03.2016

Abstract

The purpose of this study is to investigate the effect of creative drama on speaking English and students’ attitudes towards speaking English. The study was carried out as an experimental model, with a pre and post test, and control and experimental group. The sample consisted of students from an Anatolian High School in Bolu. The experiment and control groups were determined impartially. In order to determine whether there were any statistically significant differences in the spoken English achievement and students’ attitudes towards speaking English, a speaking test and attitude test were applied before and after the unit. The procedure continued for four weeks. The SPSS statistics program was used in the statistical analysis of the data. In addition to the descriptive statistics, an independent t-test and a paired-samples t-test were applied in order to determine the significant differences between the groups. Throughout the study, the significance level was accepted as 0.05. All the procedures were carried out by the researcher. The advised methods and techniques in the course book were applied by the researcher to the control group. In the experimental group, drama activities were also applied in addition to the methods and techniques recommended. While the procedures of the experimental group were carried out in a spacious area, the classroom environment was used for control group. As a result of the data analysis, some positive significant differences in favour of the experiment group were noted final speaking test and attitude scale. Thus, it can be claimed that drama is more influential than traditional methods on the speaking skills and attitudes toward speaking of the participants in the current study.

References

 • Akoğuz, M. (2002). İletişim becerilerinin geliştirilmesinde yaratıcı dramanın etkisi. Ankara Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretimi Anabilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Allport, G. W. (1967). Attitudes, reading in attitude theory and measurement, New York: John Willey & Sons.
 • Aşoğlu, T. (2005). Ortaöğretim hazırlık sınıfı ingilizce öğretiminde yaratıcı drama yönteminin akademik başarıya ve tutuma etkisi. Sakarya Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Ay, S. (1997). Yabancı dil öğretiminde dramanın kullanımı. Ankara Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Aynal, S. (1989). Dramatizasyon yönteminin yabancı dil öğretimi üzerine etkisi. Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Bahar, M., Nartgün Z., Durmuş, S., Bıçak B. (2006). Geleneksel-alternatif ölçme ve değerlendirme öğretmen el kitabı. Ankara: PegemA Yayıncılık.
 • Bayral, A., & Albayrak, A. ve diğer. (2007). New bridge to success for 10 th. grade. İstanbul: Devlet Kitapları.
 • Baysal, A. C. (1981). Sosyal ve örgütsel psikolojide tutumlar. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi.
 • Berktın, G. (1992). Application of drama techniques (role play and games ) in english-language teaching syllabus at pre-ıntermediate level, Çukurova Üniversitesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çaykan, I. (2001). Matarials development for testing oral skills communicatively for ıntermediate students, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Çebi, A. (1996). Öğretim amaçlı yaratıcı drama yoluyla imgesel dil becerisinin geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Demirel, Ö. (1990). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları 6.
 • Demirel, Ö. (1993). Yabancı dil öğretimi ilkeler, yöntemler, teknikler. Ankara: Usem Yayınları 6.
 • Demirel, Ö. (1997). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme. Ankara: Usem Yayınları 13.
 • Dougıll, J., & Doherty, L. (1986). Stage by stage, Great Britain: Hodder and Stoughton, (Teacher’s book & Student’s book).
 • Flemıng, M. (1995). Starting drama teaching. London: David Fulton Publisher.
 • Güllüoğlu, Ö. (2004). Attitüdes towards testing speaking at gazi universty preparatory school of english and suggested speaking tests. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Heaton, J. B. (1991). Classroom testing. New York: Longman. İngilizce Dersi (4-8. Sınıflar) Öğretim Programı ile Seçmeli İng. Dersi Öğretim Programı. http://ttkb.meb.gov.tr/ogretmen/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&c id=74&min=10&orderby=titleA&show=10 İşeri, K. Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi. Alıntılanma 29.Aralık.2009 http://host.nigde.edu.tr/kiseri/makaleler/dilinkazanimi.pdf
 • Karamanoğlu, Ş. (1999). İngilizce öğretiminde yaratıcı drama uygulamalarının hedef kelime bilgisi ve hatırlamaya etkisi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Karasar, N. (2000). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Karasar, N. (2003). Bilimsel araştırma yöntemi kavramlar, ilkeler, teknikler. Ankara: Nobel.
 • Larsen-Freeman, D. (1986). Techniques and principles in language teaching. Oxford: Oxford University Press.
 • Mc Caslın, N. (1990). Creative drama in the classroom (Fifth Edition). New York: Longman.
 • Maley, A., & Alan D. (1982). Drama techniques in language learning. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Mıccolı, L. (2003) English through drama for oral skills development, ELT. Journal: Apr; 57,2; ProQuest Education Journals, s.122.
 • Maples, J. (2007). The Clearing Hous. Volume 80, Number 6, July-August, ss. 273-277. Alıntılanma 15.12.2009 http://heldrefpublications.metapress.com/app/home/contribution.asp?referrer=parent&backto=issue,6,1 0;journal,15,72;linkingpublicationresults,1:119950,1
 • Murillo M., F. (2007). Teaching Research Project Report. November. Alıntılanma 19.01.2010 http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/43 /58/91.pdf
 • Ömeroğlu, E. (1990). Anaokuluna giden 5-6 yaşındaki çocukların sözel yaratıcılıklarının gelişiminde yaratıcı drama eğitiminin etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Saraç, G. (2007). The use of creative drama ın developing the speaking skills of young learners. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Tarcan, A. (1997). Yabancı dil eğitimi. Yaşadıkça Eğitim, (50).
 • Tavşancıl, E. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Ankara: Nobel. T.C. Yüksek Öğretim Kurulu. (2007, Haziran). Eğitim fakültesi öğretmen yetiştirme lisans programları.
 • Tokmakçıoğlu, Z. (1993). Improving active vocabulary and developping speaking through drama in ELT classes. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Turkewych, C., & Divido, N. (1978, Sum). Creative dramatics and second language learning. TESL Talk, 09, (03).
 • Üstündağ, T. (1998, Nisan). Yabancı dil öğretim uygulamalarında bir yöntem olarak yaratıcı dramanın yeri. Dil Dergisi, (66).
 • Yeager, J. (1989, Fall). Three ways to incorparete drama thruogh storytelling in your second english class. Drama Theatre Teacher, 02, (01).
 • Zeytin, Ö. (2006). The effective techniques in teaching speaking. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Wessel, C. (1987). Drama. Oxford: Oxford University Press.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Şenil KILIÇ This is me


Meriç TUNCEL This is me

Publication Date March 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Kılıç, Ş. & Tuncel, M. (2016). Yaratıcı Dramanın İngilizce Konuşmaya ve Tutuma Etkisi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 55-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1497/18109