Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Yeterlikleri

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 133 - 151, 15.03.2016

Abstract

Bu araştırmanın amacı Bolu ilinde görev yapmakta olan, ilköğretim okullarında görevli yöneticilerin bilgiyi yönetme rollerine ilişkin ilköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma tarama modeliyle yürütülmüştür. Araştırmanın evrenini 2007 – 2008 eğitim – öğretim yılında Bolu ilinde görev yapan ilköğretim okulu yöneticileri ve ilköğretim okulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırma için Çınar (2002) tarafından geliştirilen likert tipi “Bilgi Yönetimi Ölçeği” kendisinden izin alınarak kullanılmıştır. Anket sorularına yönetici ve öğretmenlerce verilen yanıtların frekans ve ortalamaları hesaplanarak, gerekli testler yapılmış; bunlarla ilgili tablolar oluşturulmuş ve yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, ilköğretim okulu öğretmenleri, ilköğretim okulu yöneticilerini; bilginin elde edilmesi boyutunda orta düzeyde yeterli, bilginin paylaşılması, bilginin kullanılması ve bilginin depolanması boyutlarında üst düzeyde yeterli olarak, ilköğretim okulu yöneticileri kendilerini bilgi yönetimi tüm alt boyutlarında üst düzeyde yeterli olarak algılamaktadırlar. İlköğretim okulu öğretmenleri ile ilköğretim okulu yöneticileri görüşleri arasında bilgi yönetimi alt boyutlarının tümünde anlamlı farklılığın olduğu görülmüştür. İlköğretim okulu öğretmenlerinin görüşleri arasında kıdem değişkenine göre anlamlı farklılığın olduğu, branş ve yaş değişkenine göre ise anlamlı bir farklılığın olmadığı, ilköğretim okulu yöneticileri görüşleri arasında kıdem, branş ve yaş değişkenine göre anlamlı farklılığın olmadığı sonuçlarına varılmıştır.

References

 • Ağır, A. (2005). “Bilgi Yönetimi Sistemleri ve Eğitimde Bilgi Yönetimi Sistemi Uygulaması”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hiz. LTD. ŞTİ.
 • Bayraktar, B. B. (2007). 21. YY Bilgi Yöneticisi Özellikleri, Rol ve Becerileri, Yetkinlikleri ve Alışkanlıkları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Bensghir, T. K. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Buluç, B. (2007). “İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Bilgilendirme İşlevini Gerçekleştirme Düzeyleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. cilt:5, sayı:1, ss.1-23.
 • Celep, C. ve Çetin, B. (2003). Bilgi Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapar, B. (2005). “Bilgi: Yönetimi, Üretimi ve Pazarlanması”. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=612 Erişim Tarihi: 24.03.2008)
 • Çınar, İ. (2002). “Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlikleri”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Davenport, T. H. ve Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. İstanbul: Rota Yayınları. Fındıkçı İ. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Hwang, A. - S. (2003). “Training Strategies in The Management of Knowledge”. Journal of Knowledge Management. Vol.7.No:3.s.92-104.
 • İpçioğlu, İ. ve Erdoğan, Z. (2004). “İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. (http://iibf.org.edu.tr/kongre/bildiriler/15-01.pdf Erişim Tarihi: 04.02.2009)
 • Karakaş, M. (2002). “Geçmişten Günümüze Bilgi Yönetimi”. (http://bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=135 Erişim Tarihi: 07.02.2009)
 • Koza, M. (2008). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kum Saati Yayınları LTD. ŞTİ.
 • Lengnick-H., C. A. ve Lengnick-H., M. L. (2004). Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Çev. Günhan Günay). İstanbul: Dışbank Kitapları.
 • Muratoğlu, V. (2005). “Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Odabaş, H. (2003). “Kurumsal Bilgi Yönetimi”. (http://stradigma.com/turkce/kasim2003/makale_07.html Erişim Tarihi: 04.02.2009)
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2005). Eğitim ve Okul Yönetimi. Eğitim ve Okul Yöneticiliği. (Ed: Yüksel Özden). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Yeniçeri, Ö. ve İnce, M. (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik. İstanbul: IQ Kültür – Sanat Yayıncılık.
 • Tiwana, A. (2003). Bilginin Yönetimi (Çev. Elif Özsayar). İstanbul: Dışbank Kitapları.
 • Zaim, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

ELEMENTARY SCHOOL ADMINISTRATORS’ KNOWLEDGE MANAGEMENT COMPETENCES

Year 2009, Volume 9, Issue 2, 133 - 151, 15.03.2016

Abstract

The purpose of this study is to determine opinions regarding attendant administrators’ knowledge management roles in the elementary schools of the elementary school administrators and teachers serving in the Province of Bolu. It was carried out using the research - screening model. The elementary school administrators and elementary school teachers serving in Bolu in the 2007 - 2008 academic year constitute the population of the research. A Likert type ‘’Knowledge Management Scale’’ developed by Çınar (2002) for the research has been used with his permission. Tables have been created and interpreted by calculating frequency, percentage and averages of responses given by the administrators and teachers and performing necessary tests in regard with them. According to the results of the study, elementary school teachers perceive elementary school administrators adequate at medium level in the dimension of obtaining knowledge, and at a high level in the dimension of sharing, using and storage of knowledge. Elementary school administrators perceive themselves as adequate at a high level in all lower dimensions of knowledge management. It has been seen that there is a significant difference in all of the lower dimensions of knowledge management between the opinions of elementary school teachers and elementary school administrators. It has been concluded that there is a significant difference among the opinions of elementary school teachers according to the seniority variance and that there is no significant difference in the variances of branch and age, and that there is no significant difference among the opinions of elementary school administrators according to the variance of seniority, branch and age. 

References

 • Ağır, A. (2005). “Bilgi Yönetimi Sistemleri ve Eğitimde Bilgi Yönetimi Sistemi Uygulaması”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aktan, C. C. ve Vural, İ. Y. (2004). Bilgi Yönetimi ve Bilgi Sistemleri. Konya: Çizgi Kitapevi.
 • Barutçugil, İ. (2002). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık İletişim, Eğitim Hiz. LTD. ŞTİ.
 • Bayraktar, B. B. (2007). 21. YY Bilgi Yöneticisi Özellikleri, Rol ve Becerileri, Yetkinlikleri ve Alışkanlıkları. İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş.
 • Bensghir, T. K. (1996). Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim. Ankara: Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.
 • Buluç, B. (2007). “İlk ve Ortaöğretim Kurumlarında Okul Yöneticilerinin Bilgilendirme İşlevini Gerçekleştirme Düzeyleri”. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. cilt:5, sayı:1, ss.1-23.
 • Celep, C. ve Çetin, B. (2003). Bilgi Yönetimi. Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çapar, B. (2005). “Bilgi: Yönetimi, Üretimi ve Pazarlanması”. http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=612 Erişim Tarihi: 24.03.2008)
 • Çınar, İ. (2002). “Eğitim Yöneticilerinin Bilgi Yönetimindeki Yeterlikleri”. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Davenport, T. H. ve Prusak, L. (2001). İş Dünyasında Bilgi Yönetimi. İstanbul: Rota Yayınları. Fındıkçı İ. (2003). İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Alfa Basım Yayım Dağıtım Ltd. Şti.
 • Hwang, A. - S. (2003). “Training Strategies in The Management of Knowledge”. Journal of Knowledge Management. Vol.7.No:3.s.92-104.
 • İpçioğlu, İ. ve Erdoğan, Z. (2004). “İşletmelerde Liderlik ve Bilgi Yönetimi Arasındaki İlişkinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma”. (http://iibf.org.edu.tr/kongre/bildiriler/15-01.pdf Erişim Tarihi: 04.02.2009)
 • Karakaş, M. (2002). “Geçmişten Günümüze Bilgi Yönetimi”. (http://bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=135 Erişim Tarihi: 07.02.2009)
 • Koza, M. (2008). Bilgi Yönetimi. İstanbul: Kum Saati Yayınları LTD. ŞTİ.
 • Lengnick-H., C. A. ve Lengnick-H., M. L. (2004). Bilgi Ekonomisinde İnsan Kaynakları Yönetimi (Çev. Günhan Günay). İstanbul: Dışbank Kitapları.
 • Muratoğlu, V. (2005). “Eğitim Örgütlerinde Bilgi Yönetimi Stratejileri” Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Odabaş, H. (2003). “Kurumsal Bilgi Yönetimi”. (http://stradigma.com/turkce/kasim2003/makale_07.html Erişim Tarihi: 04.02.2009)
 • Öğüt, A. (2001). Bilgi Çağında Yönetim. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Şişman, M. ve Turan, S. (2005). Eğitim ve Okul Yönetimi. Eğitim ve Okul Yöneticiliği. (Ed: Yüksel Özden). Ankara: PegemA Yayınları.
 • Yeniçeri, Ö. ve İnce, M. (2005). Bilgi Yönetim Stratejileri ve Girişimcilik. İstanbul: IQ Kültür – Sanat Yayıncılık.
 • Tiwana, A. (2003). Bilginin Yönetimi (Çev. Elif Özsayar). İstanbul: Dışbank Kitapları.
 • Zaim, H. (2005). Bilginin Artan Önemi ve Bilgi Yönetimi. İstanbul: İşaret Yayınları.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Salih Paşa MEMİŞOĞLU This is me


Serpil ÖZSARIKAMIŞ This is me

Publication Date March 15, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2009, Volume 9, Issue 2

Cite

APA Memişoğlu, S. P. & Özsarıkamış, S. (2016). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Bilgi Yönetimi Yeterlikleri . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 133-151 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aibuefd/issue/1497/18114