Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ

Year 2018, Volume 18, Issue 1, 493 - 506, 30.03.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-382319

Abstract

Bu çalışmanın amacı, bellek destekleyicilerden anahtar sözcük yönteminin öğrencilerin İngilizce sözcük dağarcığını geliştirmeye etkisini ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubunu, Burdur Bucak ilçesindeki bir ortaokulda iki şube 5. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Çalışma ön-test- son-test kontrol gruplu yarı deneysel modele göre yürütülmüştür. Araştırmada, öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin saptanmasında 25 sorudan oluşan başarı testinden yararlanılmıştır. Veriler, SPSS paket programından yararlanılarak, bağımsız gruplar t-testi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda deney grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Çalışmada uygulanan kalıcılık testi sonucunda da deney grubu öğrencilerinin son-test puanları ile kalıcılık testi başarı puanları arasında anlamlı bir fark olmadığı görülmüştür. Sonuç olarak, deney grubu öğrencilerinin öğrenmelerinin kalıcı olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, yabancı dil öğreniminde anahtar sözcük yönteminin kullanılması önerilebilir.

References

  • Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme (13. Baskı). Ankara: Biliş Yayıncılık. Açıkgöz, K. Ü. (2016). Etkili öğrenme ve öğretme (8.Baskı). Ankara: Biliş Yayıncılık. Atkinson, R. C. (1975). Mnemotechnics in second-language learning. American Psychologist, 30 (8), 821- 828. 12 Şubat 2016 tarihinde http://rca.ucsd.edu/selected_papers/12_Mnemotechnics%20in%20second%20language%20learning.pdf adresinden alınmıştır. Atkinson, R. C.,Raugh, M. R. & Schubbach, R. D. (1975). An application of the mnemonic keyword method to the acquisition of a russian vocabulary. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 104, 2, 126-33. ( ERIC No.  EJ113586) Atkinson, R.C., Raugh, M. R. & Schubbach, R. D. (1977). Teaching a large    russian language vocabulary by the mnemonic keyword method. Instructional science, 6, 199-221. 16 Şubat 2016 tarihinde https://link.springer.com/article/10.1007/BF00120656 adresinden alınmıştır. Başıbek, N. ve Sarıçoban, A. (2012). Memonics technique versus context method in teaching. Education and Science, 37 (164), 251- 266. 20 Şubat 2016 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/783/377 sitesinden alınmıştır. Bayrakçeken, S., Doymuş, K., ve Doğan, A. (2015). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2016), Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Crutcher, R. J. (1990). The role of mediation in knowledge acquisition and retention: learning foreign vocabulary using the keyword method. (HS Report. No. 90). Boulder: Institute of Cognitive Science University of Colarado. Hanbay, O. (2013). Çocuklara yabancı dil öğretimi (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Hisar, Ş. G. (2006), 4. ve 5. sınıf ingilizce derslerinde kullanılabilecek etkili öğretim yöntemleri üzerine deneysel bir çalışma.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Kobayashi, R. (2010). The effectiveness of the key word method in Kanji acquisition for second language learners. Southeastern Association of Teachers of Japanese, s. 99- 111. Duke: Duke University. 3 Mart 2016 tarihinde https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3710&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 adresinden alınmıştır. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 93- 104. Oflaz, A. (2017). Using mnemonic devices in German language teaching. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 22- 41. Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 89- 94. 3 Mart 2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/viewFile/5000055894/5000053103 sitesinden alınmıştır. Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim (24. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. Yılmaz, H. (2008 ). Yabancı dil öğretiminde özgün materyal. Sözel Bildiri. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Ankara, Türkiye.

Year 2018, Volume 18, Issue 1, 493 - 506, 30.03.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018..-382319

Abstract

References

  • Açıkgöz, K. Ü. (2014). Aktif öğrenme (13. Baskı). Ankara: Biliş Yayıncılık. Açıkgöz, K. Ü. (2016). Etkili öğrenme ve öğretme (8.Baskı). Ankara: Biliş Yayıncılık. Atkinson, R. C. (1975). Mnemotechnics in second-language learning. American Psychologist, 30 (8), 821- 828. 12 Şubat 2016 tarihinde http://rca.ucsd.edu/selected_papers/12_Mnemotechnics%20in%20second%20language%20learning.pdf adresinden alınmıştır. Atkinson, R. C.,Raugh, M. R. & Schubbach, R. D. (1975). An application of the mnemonic keyword method to the acquisition of a russian vocabulary. Journal of Experimental Psychology: Human Learning and Memory, 104, 2, 126-33. ( ERIC No.  EJ113586) Atkinson, R.C., Raugh, M. R. & Schubbach, R. D. (1977). Teaching a large    russian language vocabulary by the mnemonic keyword method. Instructional science, 6, 199-221. 16 Şubat 2016 tarihinde https://link.springer.com/article/10.1007/BF00120656 adresinden alınmıştır. Başıbek, N. ve Sarıçoban, A. (2012). Memonics technique versus context method in teaching. Education and Science, 37 (164), 251- 266. 20 Şubat 2016 tarihinde http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/viewFile/783/377 sitesinden alınmıştır. Bayrakçeken, S., Doymuş, K., ve Doğan, A. (2015). İşbirlikli öğrenme modeli ve uygulanması (2. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F.(2016), Bilimsel araştırma yöntemleri (22. Baskı). Ankara: Pegem Akademi. Crutcher, R. J. (1990). The role of mediation in knowledge acquisition and retention: learning foreign vocabulary using the keyword method. (HS Report. No. 90). Boulder: Institute of Cognitive Science University of Colarado. Hanbay, O. (2013). Çocuklara yabancı dil öğretimi (1. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık. Hisar, Ş. G. (2006), 4. ve 5. sınıf ingilizce derslerinde kullanılabilecek etkili öğretim yöntemleri üzerine deneysel bir çalışma.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Isparta. Kobayashi, R. (2010). The effectiveness of the key word method in Kanji acquisition for second language learners. Southeastern Association of Teachers of Japanese, s. 99- 111. Duke: Duke University. 3 Mart 2016 tarihinde https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=3710&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1 adresinden alınmıştır. Korkmaz, Ö., Mahiroğlu, (2007). Beyin, bellek ve öğrenme. Kastamonu Eğitim Dergisi, 15(1), 93- 104. Oflaz, A. (2017). Using mnemonic devices in German language teaching. International Journal of Languages’ Education and Teaching, 5(2), 22- 41. Paker, T. (2012). Türkiye’de neden yabancı dil (İngilizce) öğretemiyoruz ve neden öğrencilerimiz iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenemiyor?. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(32), 89- 94. 3 Mart 2016 tarihinde http://dergipark.ulakbim.gov.tr/pauefd/article/viewFile/5000055894/5000053103 sitesinden alınmıştır. Senemoğlu, N. (2015). Gelişim, öğrenme ve öğretim (24. Baskı). Ankara: Yargı Yayınevi. Yılmaz, H. (2008 ). Yabancı dil öğretiminde özgün materyal. Sözel Bildiri. Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Ankara, Türkiye.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Harun ŞAHİN


Güngör KİL
0000-0002-1868-5111

Publication Date March 30, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 18, Issue 1

Cite

APA Şahin, H. & Kil, G. (2018). YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE BELLEK DESTEKLEYİCİLERDEN ANAHTAR SÖZCÜK YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN SÖZCÜK DAĞARCIĞINI GELİŞTİRMEYE VE KALICILIĞA ETKİSİ . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (1) , 493-506 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018..-382319