Research Article
PDF EndNote BibTex Cite

ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Year 2018, Volume 18, Issue 4, 2502 - 2517, 28.12.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-452171

Abstract

Bu araştırmada Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu’unun Türkçe versiyonunun ergenler üzerindeki psikometrik özelliklerini incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla 400’ü ortaokul ve 400’ü lise öğrencisi olan 800 ergenden veri toplanmıştır. Ölçeği psikometrik özelliklerini incelemek amacıyla yapı geçerliliği, ölçüt bağıntılı geçerliliği, iç tutarlık katsayısı ve test-tekrar test güvenilirliği ele alınmıştır. Elde edilen bulgulara göre orijinal formda bulunan 10. madde .30’un alında faktör yükü olması sebebiyle ölçekten çıkarılmıştır. AFA sonucu ölçeğin tek faktörlü bir yapı gösterdiği, bu faktörün iki alt bileşenden oluştuğu görülmüştür. Yapılan DFA’da ölçeğin faktör yapısı doğrulanmıştır. Aynı zamanda ergenlerin öz-şefkat puanlarıyla öznel iyi oluş puanları arasında orta düzey pozitif bir ilişki saptanırken, öz-şefkat puanlarıyla kendine şefkat vermekten korkma puanları arasında orta düzey negatif bir ilişki saptanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı ,75 olarak hesaplanmıştır. Son olarak 17 gün araya uygulanan test-tekrar test ölçümleri arasında yüksek düzey bir ilişki olduğu görülmüştür. Sonuç olarak Öz-Şefkat Ölçeği Kısa Formu'nun 11 maddeden ve tek boyuttan oluşan bir ölçek olarak Türk ergenlerin öz-şefkat düzeyini ölçme konusunda geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir. 

References

 • Akın, A. (2010a). Self-Compassion and ınterpersonal cognitive distortions. Hacettepe University Journal of Education, 39, 1-9.
 • Akın, A. (2010b). Self-compassion and loneliness. International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 702-718.
 • Akın, Ü., Akın, A. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Akkaya, Ç.(2011). Ortaöğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Öz-Duyarlık Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Andiç, S.(2013). Ergenlik Döneminde Zihni Meşgul Eden Konularla İlişkili Değişkenler: Bağlanma Tarzları, Öz-Şefkat ve Psikolojik Belirtiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın Sünbül, Z. (2016). The Relationship Between Mindfulness And Resilience Among Adolescents: Mediating Role of Self Compassion And Difficulties in Emotion Regulation. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aytaç, M., & Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi, 5(1), 14-22.
 • Bengtsson, H., Söderström, M., & Terjestam, Y. (2016). The structure and development of dispositional compassion in early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 36(6), 840-873.
 • Bentler, P. M. ve Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.
 • Brown, K. W., ve Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal Of Personality And Social Psychology, 84(4), 822-848.
 • Büyüköztürk, Ş.(2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (4. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. ve Campbell, T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: A look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30(5), 555-574.
 • Condon, P. ve Feldman Barrett, L. (2013). Conceptualizing and experiencing compassion. Emotion, 13(5), 817-821.
 • Costa, J., Marôco, J., Pinto‐Gouveia, J., Ferreira, C., & Castilho, P. (2016). Validation of the psychometric properties of the Self‐Compassion Scale. Testing the factorial validity and factorial invariance of the measure among borderline personality disorder, anxiety disorder, eating disorder and general populations. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23(5), 460-468.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Deniz, M., Kesici, Ş. ve Sümer, A. S. (2008). The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale. Social Behavior And Personality: An İnternational Journal, 36(9), 1151-1160.
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-998.
 • Ferreira, C., Pinto-Gouveia, J., ve Duarte, C. (2013). Self-compassion in the face of shame and body image dissatisfaction: Implications for eating disorders. Eating Behaviors, 14(2), 207-210.
 • Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological Assessment, 7(3), 286.
 • Gilbert, P., McEwan, K., Matos, M. ve Rivis, A. (2011). Fears of compassion: Development of three self‐report measures. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84(3), 239-255.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için spss uygulamalı istatistik. Edge Akademi, Ankara.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Necef I., Deniz M.E.(2018, Nisan). Şefkat Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri. III. INES Education and Social Science Congress, Antalya.
 • Neff, K. D. (2003a). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2),85-102.
 • Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.
 • Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L. ve Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139-154.
 • Neff, K. D. ve McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 225-240.
 • Neff, K. D., Tóth-Király, I., Yarnell, L., Arimitsu, K., Castilho, P., Ghorbani, N.,…Mantios, M. (in press). An examination of the Factor Structure of the Self-Compassion Scale using exploratory SEM bifactor analysis in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale scores. Psychological Assessment.
 • Pauley, G. ve McPherson, S. (2010). The experience and meaning of compassion and self‐compassion for individuals with depression or anxiety. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83(2), 129-143.
 • Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761.
 • Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D. ve Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical Psychology & Psychotherapy, 18(3), 250-255.
 • Rubin, J. B. (2013). Psychotherapy and Buddhism: Toward an integration. Boston: Springer Science & Business Media.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Strauss, C., Taylor, B. L., Gu, J., Kuyken, W., Baer, R., Jones, F. ve Cavanagh, K. (2016). What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. Clinical Psychology Review, 47, 15-27.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Baloğlu, M., Çev.). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Tel, F. D. ve Sarı, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Öz Duyarlılık ve Yaşam Doyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 292-304.
 • Temel, M. (2015). The Relationship Between Perceived Maternal Parenting And Psychological Distress During Adolescence: Moderetor Effect Of Self-Compassion. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Thompson, B. L. ve Waltz, J. (2008). Self‐compassion and PTSD symptom severity. Journal of Traumatic Stress, 21(6), 556-558.
 • Thurman, R. A. (2006). Meditation and education: India, Tibet, and modern America. Teachers College Record, 108(9), 1765-1774.
 • Zessin, U., Dickhäuser, O. ve Garbade, S. (2015). The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 7(3), 340-364.
 • Wallace, B. A. ve Shapiro, S. L. (2006). Mental balance and well-being: building bridges between Buddhism and Western psychology. American Psychologist, 61(7), 690-701.
 • Yiğit, Z. (2015). 13 - 18 Yaş Aralığındaki Ergenlerde, Problemli İnternet Kullanımı, Öz Anlayış ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Year 2018, Volume 18, Issue 4, 2502 - 2517, 28.12.2018
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2018.18.41844-452171

Abstract

References

 • Akın, A. (2010a). Self-Compassion and ınterpersonal cognitive distortions. Hacettepe University Journal of Education, 39, 1-9.
 • Akın, A. (2010b). Self-compassion and loneliness. International Online Journal of Educational Sciences, 2(3), 702-718.
 • Akın, Ü., Akın, A. ve Abacı, R. (2007). Öz-duyarlık ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(33).
 • Akkaya, Ç.(2011). Ortaöğretim Öğrencilerinde Algılanan Sosyal Destek ve Öz-Duyarlık Düzeyleri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.
 • Andiç, S.(2013). Ergenlik Döneminde Zihni Meşgul Eden Konularla İlişkili Değişkenler: Bağlanma Tarzları, Öz-Şefkat ve Psikolojik Belirtiler. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tez. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın Sünbül, Z. (2016). The Relationship Between Mindfulness And Resilience Among Adolescents: Mediating Role of Self Compassion And Difficulties in Emotion Regulation. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aytaç, M., & Öngen, B. (2012). Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigma ölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi. İstatistikçiler Dergisi, 5(1), 14-22.
 • Bengtsson, H., Söderström, M., & Terjestam, Y. (2016). The structure and development of dispositional compassion in early adolescence. The Journal of Early Adolescence, 36(6), 840-873.
 • Bentler, P. M. ve Bonett, D. G. (1980). Significance tests and goodness of fit in the analysis of covariance structures. Psychological Bulletin, 88(3), 588-606.
 • Brown, K. W., ve Ryan, R. M. (2003). The benefits of being present: mindfulness and its role in psychological well-being. Journal Of Personality And Social Psychology, 84(4), 822-848.
 • Büyüköztürk, Ş.(2004). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (4. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Byrne, B. M. ve Campbell, T. L. (1999). Cross-cultural comparisons and the presumption of equivalent measurement and theoretical structure: A look beneath the surface. Journal of Cross-Cultural Psychology, 30(5), 555-574.
 • Condon, P. ve Feldman Barrett, L. (2013). Conceptualizing and experiencing compassion. Emotion, 13(5), 817-821.
 • Costa, J., Marôco, J., Pinto‐Gouveia, J., Ferreira, C., & Castilho, P. (2016). Validation of the psychometric properties of the Self‐Compassion Scale. Testing the factorial validity and factorial invariance of the measure among borderline personality disorder, anxiety disorder, eating disorder and general populations. Clinical Psychology & Psychotherapy, 23(5), 460-468.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • Deniz, M., Kesici, Ş. ve Sümer, A. S. (2008). The validity and reliability of the Turkish version of the Self-Compassion Scale. Social Behavior And Personality: An İnternational Journal, 36(9), 1151-1160.
 • Eryılmaz, A. (2009). Ergen öznel iyi oluş ölçeğinin geliştirilmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(4), 975-998.
 • Ferreira, C., Pinto-Gouveia, J., ve Duarte, C. (2013). Self-compassion in the face of shame and body image dissatisfaction: Implications for eating disorders. Eating Behaviors, 14(2), 207-210.
 • Floyd, F. J., & Widaman, K. F. (1995). Factor analysis in the development and refinement of clinical assessment instruments. Psychological Assessment, 7(3), 286.
 • Gilbert, P., McEwan, K., Matos, M. ve Rivis, A. (2011). Fears of compassion: Development of three self‐report measures. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 84(3), 239-255.
 • Kilmen, S. (2015). Eğitim araştırmacıları için spss uygulamalı istatistik. Edge Akademi, Ankara.
 • Marsh, H. W., Hau, K. T., Artelt, C., Baumert, J., & Peschar, J. L. (2006). OECD's brief self-report measure of educational psychology's most useful affective constructs: Cross-cultural, psychometric comparisons across 25 countries. International Journal of Testing, 6(4), 311-360.
 • Necef I., Deniz M.E.(2018, Nisan). Şefkat Korkusu Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Sözlü Bildiri. III. INES Education and Social Science Congress, Antalya.
 • Neff, K. D. (2003a). Self-compassion: An alternative conceptualization of a healthy attitude toward oneself. Self and Identity, 2(2),85-102.
 • Neff, K. D. (2003b). The development and validation of a scale to measure self-compassion. Self and Identity, 2(3), 223-250.
 • Neff, K. D., Kirkpatrick, K. L. ve Rude, S. S. (2007). Self-compassion and adaptive psychological functioning. Journal of Research in Personality, 41(1), 139-154.
 • Neff, K. D. ve McGehee, P. (2010). Self-compassion and psychological resilience among adolescents and young adults. Self and Identity, 9(3), 225-240.
 • Neff, K. D., Tóth-Király, I., Yarnell, L., Arimitsu, K., Castilho, P., Ghorbani, N.,…Mantios, M. (in press). An examination of the Factor Structure of the Self-Compassion Scale using exploratory SEM bifactor analysis in 20 diverse samples: Support for use of a total score and six subscale scores. Psychological Assessment.
 • Pauley, G. ve McPherson, S. (2010). The experience and meaning of compassion and self‐compassion for individuals with depression or anxiety. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 83(2), 129-143.
 • Raes, F. (2010). Rumination and worry as mediators of the relationship between self-compassion and depression and anxiety. Personality and Individual Differences, 48(6), 757-761.
 • Raes, F., Pommier, E., Neff, K. D. ve Van Gucht, D. (2011). Construction and factorial validation of a short form of the self‐compassion scale. Clinical Psychology & Psychotherapy, 18(3), 250-255.
 • Rubin, J. B. (2013). Psychotherapy and Buddhism: Toward an integration. Boston: Springer Science & Business Media.
 • Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of Psychological Research Online, 8(2), 23-74.
 • Strauss, C., Taylor, B. L., Gu, J., Kuyken, W., Baer, R., Jones, F. ve Cavanagh, K. (2016). What is compassion and how can we measure it? A review of definitions and measures. Clinical Psychology Review, 47, 15-27.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidel, L. S. (2015). Çok değişkenli istatistiklerin kullanımı (Baloğlu, M., Çev.). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Tel, F. D. ve Sarı, T. (2016). Üniversite Öğrencilerinde Öz Duyarlılık ve Yaşam Doyumu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16 (1), 292-304.
 • Temel, M. (2015). The Relationship Between Perceived Maternal Parenting And Psychological Distress During Adolescence: Moderetor Effect Of Self-Compassion. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Thompson, B. L. ve Waltz, J. (2008). Self‐compassion and PTSD symptom severity. Journal of Traumatic Stress, 21(6), 556-558.
 • Thurman, R. A. (2006). Meditation and education: India, Tibet, and modern America. Teachers College Record, 108(9), 1765-1774.
 • Zessin, U., Dickhäuser, O. ve Garbade, S. (2015). The relationship between self‐compassion and well‐being: A meta‐analysis. Applied Psychology: Health and Well‐Being, 7(3), 340-364.
 • Wallace, B. A. ve Shapiro, S. L. (2006). Mental balance and well-being: building bridges between Buddhism and Western psychology. American Psychologist, 61(7), 690-701.
 • Yiğit, Z. (2015). 13 - 18 Yaş Aralığındaki Ergenlerde, Problemli İnternet Kullanımı, Öz Anlayış ve İletişim Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Musa YILDIRIM This is me
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
0000-0003-2051-6699
Türkiye


Tuğba SARI> (Primary Author)
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9902-9879
Türkiye

Publication Date December 28, 2018
Acceptance Date December 10, 2018
Published in Issue Year 2018, Volume 18, Issue 4

Cite

APA Yıldırım, M. & Sarı, T. (2018). ÖZ-ŞEFKAT ÖLÇEĞİ KISA FORMU’NUN TÜRKÇE UYARLAMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 18 (4) , 2502-2517 . DOI: 10.17240/aibuefd.2018.18.41844-452171

Cited By