Research Article
BibTex RIS Cite

ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI

Year 2019, Volume: 19 Issue: 4, 1667 - 1681, 31.12.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-544352

Abstract

Araştırma,
uygulamadan kaldırılan Türkçe Dersi Öğretmen Kılavuz Kitaplarının derse
hazırlık, ders işleme süreci, ölçme ve değerlendirme açılarından olumlu ve
olumsuz yönleri ile kılavuz kitapların kullanılmaması durumunun ortaya
çıkardığı olumlu ve olumsuz yönlerinin belirlenmesi amacıyla
gerçekleştirilmiştir. Araştırma, nitel araştırma
desenlerinden durum çalışması (case study) ile yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma
grubunu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda Ordu ilinde görev yapan
18 Türkçe öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmanın veri toplama aracı, yarı
yapılandırılmış görüşme formu formudur. Yarı yapılandırılmış görüşme formu
yoluyla elde edilen veriler, MAXQDA 12 nitel veri analizi programına aktarılmış
ve içerik analizi tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Çözümlenen veriler,
program aracılığıyla elde edilen görsellerle sunulmuş ve yorumlanmıştır.
Araştırma ile kılavuz kitapların ders hazırlığı açısından dersi planlama
ve ders hazırlığı yapma yönünden yararlı olduğu ancak kolaycılığa alıştırması yönünden olumsuzluk oluşturduğu; ders
işleme süreci açısından derse hâkimiyetin sağlanması, planlama yapılabilmesi ve
kolaylık oluşturması yönlerinden
katkılarının olduğu ancak öğretmenleri sınırlaması yönüyle olumsuzluk
oluşturduğu; ölçme ve değerlendirme açısından yardımcı olması ve öğretmenin
işini kolaylaştırması, geri dönüt ve takip yapabilmesi yönlerinden katkılarının olduğu ancak yeterli görülmemesinin olumsuzluk oluşturduğu; kılavuz kitaplarının
kullanılmamasının esneklik tanıma ve araştırmaya yönlendirme açısından
katkılarının olduğu ancak iş yükünün artması, öğretim birliğinin sağlanamaması,
öğretmen rehberliğin ortadan kalkması ve öğretmenin derse hazırlıklı gelmemesi
yönlerinden olumsuzluk oluşturduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.

References

 • Alkış Küçükaydın, M. ve İşcan, A. (2017). İlköğretim 3. sınıf Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluk düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (1), 1-13.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Er-Nas, S. (2009). Öğretmen Kılavuz Kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 3 (2), 212-225.
 • Bağcı, A. B. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının Türkçe Dersi Öğretim Programı dil bilgisi alanı açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage.
 • Göçer, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının işlevselliğinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16), 154- 164.
 • Göçer, A. ve Aktürk, Y. (2015). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitabına yönelik algıları: metafor analizi. Ulusararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan, 186-199.
 • Göçer, A. ve Sayın, H. (2014). 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki metinlerin dil bilgisi öğretimindeki yeterliliği ve kullanım durumlarının incelenmesi. Journal of European Education, 4 (2), 11-28.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Örge Yaşar, F. (2014). 6. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki dinleme metinlerinin dinleme yöntem ve teknikleri açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2 (2), 1-14.
 • MEB (2005). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. Tebliğler Dergisi, 68 (2575), 1-72. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/284.pdf adresinden 24.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB (2015). Ortaokul Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3.ed.) Hershey, PA: Sage.
 • Resmî Gazete (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. Sayı: 28409. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120912-2.htm adresinden 24.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Robson, C. (2001). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe öğretim programları. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yaylı, D. ve Solak, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan yazma etkinliklerine dair öğretmen görüşleri. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (6), 1139-1151.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

A CASE STUDY RELATED TO NON-USE AND USE OF SECONDARY SCHOOL TURKISH COURSE TEACHER GUIDE BOOKS

Year 2019, Volume: 19 Issue: 4, 1667 - 1681, 31.12.2019
https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-544352

Abstract

The research was carried out on Turkish
Course Teachers' Guide Books, which were removed from the application. The aim
of the study is to determine the positive and negative aspects of the guide
books in terms of preparation for the course, course process, measurement and
evaluation and the non-use of them. The research was conducted with case study
from qualitative research designs. The study group consisted of 18 Turkish
teachers working in the province of Ordu in the Fall Semester of 2018-2019
Academic Year. A semi-structured interview form was used to collect the data of
the research. Data obtained through a semi-structured interview form were
transferred to the MAXQDA 12 qualitative data analysis program and analyzed
using content analysis technique. The analyzed data are presented and
interpreted with the visuals obtained through the program. In terms of course
preparation, it is concluded that the guide books are useful in terms of
planning and preparing lesson, but they are negatively leads to the expecting
everything to be handed to one on a silver platter. In terms of course handling
process, it is concluded that they have contributed to the lesson, to make
planning and to make convenience, but to create a negativity in terms of
limiting teachers. In terms of measurement and evaluation, it was seen that the
guide books contributed to facilitating the teacher's job, giving feedback and follow-up,
but it was concluded that the lack of adequately was negative. It has been
concluded that not using the guide books contributes to flexibility and leading
to research, but that it has negative effects such as increasing of workload,
lack of teaching unity. 

References

 • Alkış Küçükaydın, M. ve İşcan, A. (2017). İlköğretim 3. sınıf Türkçe ders kitapları ve öğretmen kılavuz kitabının yapılandırmacı öğrenme yaklaşımına uygunluk düzeyi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 5 (1), 1-13.
 • Ayvacı, H. Ş. ve Er-Nas, S. (2009). Öğretmen Kılavuz Kitaplarının yapılandırmacı kurama göre öğretmen görüşlerine dayalı olarak değerlendirilmesi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 3 (2), 212-225.
 • Bağcı, A. B. (2010). İlköğretim Türkçe Dersi 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabının Türkçe Dersi Öğretim Programı dil bilgisi alanı açısından incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
 • Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage.
 • Göçer, A. (2011). İlköğretim ikinci kademe Türkçe Öğretmen Kılavuz Kitaplarının işlevselliğinin belirlenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 4 (16), 154- 164.
 • Göçer, A. ve Aktürk, Y. (2015). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin öğretmen kılavuz kitabına yönelik algıları: metafor analizi. Ulusararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, Nisan, 186-199.
 • Göçer, A. ve Sayın, H. (2014). 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe Kılavuz Kitaplarındaki metinlerin dil bilgisi öğretimindeki yeterliliği ve kullanım durumlarının incelenmesi. Journal of European Education, 4 (2), 11-28.
 • Kurudayıoğlu, M. ve Örge Yaşar, F. (2014). 6. sınıf Türkçe dersi öğretmen kılavuz kitaplarındaki dinleme metinlerinin dinleme yöntem ve teknikleri açısından incelenmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 2 (2), 1-14.
 • MEB (2005). Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge. Tebliğler Dergisi, 68 (2575), 1-72. http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/284.pdf adresinden 24.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • MEB (2015). Ortaokul Türkçe 6. Sınıf Öğretmen Kılavuz Kitabı. Ankara: MEB Yayınları.
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (3. Baskıdan Çeviri, Çeviri Editörü: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Patton, M. Q. (2002). Qualitative research & evaluation methods. (3.ed.) Hershey, PA: Sage.
 • Resmî Gazete (2012). Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği. Sayı: 28409. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/09/20120912-2.htm adresinden 24.03.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Robson, C. (2001). Real world research. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Temizyürek, F. ve Balcı, A. (2015). Cumhuriyet dönemi ilköğretim okulları Türkçe öğretim programları. 2. Baskı. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Yaylı, D. ve Solak, M. (2014). Ortaokul Türkçe ders kitaplarında ve öğretmen kılavuz kitaplarında yer alan yazma etkinliklerine dair öğretmen görüşleri. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9 (6), 1139-1151.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
There are 17 citations in total.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Üzeyir Süğümlü 0000-0003-2135-5399

Hasan Hüseyin Mutlu 0000-0002-9082-709X

Enes Çinpolat 0000-0002-3411-4300

Publication Date December 31, 2019
Submission Date March 25, 2019
Published in Issue Year 2019 Volume: 19 Issue: 4

Cite

APA Süğümlü, Ü., Mutlu, H. H., & Çinpolat, E. (2019). ORTAOKUL TÜRKÇE DERSİ ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTAPLARININ KULLANILMASI VE KULLANILMAMASINA İLİŞKİN BİR DURUM ÇALIŞMASI. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(4), 1667-1681. https://doi.org/10.17240/aibuefd.2019..-544352