BibTex RIS Cite

Impacts of Idealism on Educational Administration and Classical Management Approaches

Year 2015, Volume: 5 Issue: 2, 94 - 108, 10.11.2015
https://doi.org/10.18039/ajesi.85468

Abstract

The discussions on the effect of idealism on education and educational administration are broad; however, academic studies are limited. In a sense, it can be observed that the literature on idealism as one of the first outcomes of thinking, perspectives on life and systematic thought is limited in that there is a lack of studies investigating its reflection on educational administration and institutional administration processes. Therefore, it is essential to examine the reflections of idealism on education and educational administration through a scientific and systematic approach. Accordingly, the main purpose of this study is to discuss the effects of idealist philosophy on educational administration and classical administration approaches within the framework of general features of idealist philosophy. The method of this study is document review. This study has been designed using the general screening model of document review, which constitutes one type of qualitative research method. The study examined the effects of idealist philosophy on the administration of curriculum and classical administration approaches, and presented the literature review in a coherent and systematic manner. According to the results of the study, idealism has affected the management of curriculum in terms of creating the ideal person, increasing commitment to the ideal, and conveying culture and knowledge. In perennialist approach, educational systems have classical characteristic. Idealism has affected classical management approaches in terms of its main features such as working for  ideals,  rationalism,  division  of  labor,  reward  and  punishment  systems,  hierarchy  and coordination.

The administration of educational systems and institutions has directly or indirectly, consciously or unconsciously come under the philosophical influences. Idealist philosophy is effective on the development of society in terms of realizing ideals and improving the mind. Idealism influences education in the dimensions of curriculum and institutional administration, as well. Particularly, with its perennialist notion, it provides an intellectual base for the function of transmitting knowledge and culture by influencing educational systems in the curriculum dimension. As such, even today, no matter what their purposes are, one of the most important aims and functions of educational institutions is to transmit knowledge and culture, which, in other words, means the socialization of masses. In this respect, it is observed that idealist philosophy and its reflection of perennialist perspective converts education into a classical structure.

References

 • Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Annas, J. (1981). An introduction Plato’s republic. New York: Oxford University Press.
 • Arslan, A. (2005). Felsefeye giriş. (8. Baskı). Ankara: Adres Yayınları.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. (9. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Basım-Yayın.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı yeni davranış.(17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cevizci, A. (2007). Felsefeye giriş. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Cevizci, A. (2011). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Coffey, R. E., Cook, C. W. ve Hunsaker, P. L. (1994). Management and organiztional behavior. Boston: Irwin.
 • Efil, İ. (2010). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. (11. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Ergün, M. (2006). Eğitimin felsefi temelleri. M. Ç. Özdemir (Ed.). Eğitim bilimine giriş içinde (s.67-100). Ankara: Ekinoks.
 • Ergün, M. (2011). Eğitim felsefesi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Genç, N. (2007). Yönetim ve organizasyon. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gelen, İ. (2007). Bilimsel araştırmalarda veri toplama araçları. D. Ekiz (Ed. ). Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s.125-159). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Gutek, G. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. Ankara: Utopya.
 • Gomez-Mejia, L. R. ve Balkin, D. B. (2002). Management. Boston: McGraw-Hill Irwin.
 • Harris, K. (1999). Aims! Whose aims? R. Marples (Ed.). The aims of education içinde (s.1-14). London: Routledge.
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi. S. Turan (Çev.) (7. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kale, N. (2009). Felsefiyat. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mayring, P. (2000). Nitel araştırmaya giriş. A. Gümüş ve M. S. Durgun. (Çev.). Adana: Baki Kitabevi.
 • Noddings, N. (2007). Philosophy of education. (2nd Edition). USA: Westview Press.
 • Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum. (6th Edition). Boston: Pearson.
 • Ozmon, H. A., Craver, S. M. (2008). Philosophical foundations of education. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prenctice Hall.
 • Russell, B. (1997). Batı felsefesi tarihi. M. Sencer. (Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Short, T. (2010). Plato as personnel manager. Human Resource Management International Digest, 18(4), s.38-41.
 • Sönmez, V. (2011). Eğitim felsefesi. (10. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözer, E. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. M. Gültekin (Ed.). Eğitim bilimine giriş. İçinde (s.57-75). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şenel, A. (2004). Siyasal düşünceler tarihi. (11. Basım). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Takala, T. (1998). Plato in education. Journal of Business Ethics, 17, s.785-798.
 • Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yıldırım, C. (1991). Eğitim bilimleri eğitim felsefesi. A. Hakan (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wiles, J. W. ve Bondi, J. C. (2011). Curriculum development. (8th Edition). Boston: Pearson.
 • Williams, I. (2010). Plato and education. R. Bailey, R. Barrow, D. Carr ve C. McCarthy (Eds.) The SAGE handbook of philosophy of education içinde (69-83). Californa: SAGE Publications.
 • Winch, C. ve Gingell, J. (1999). Key concepts in the philosophy of education. London, New York: Routledge.
 • Winch, C. (1998). The philosophy of human learning. London, New York: Routledge.

İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri

Year 2015, Volume: 5 Issue: 2, 94 - 108, 10.11.2015
https://doi.org/10.18039/ajesi.85468

Abstract

Eğitim sistemlerinin ve kurumlarının yönetimi, dolaylı ya da doğrudan felsefi izler taşır.
İdealizm ve perennializmin en eski felsefi anlayışlar olarak eğitim ve genel yönetim
yaklaşımları üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Düşünme, yaşama bakış ve düşünce
sistematiğinin ilk ürünlerinden biri olarak idealizmin eğitim yönetimi ile kurumsal yönetim
sürecine yansımalarını irdeleyen çalışmalar açısından alanyazında bir eksiklik olduğu
görülmektedir. Bu çalışma ile klasik yönetim yaklaşımlarının ve eğitim yönetimi
uygulamalarının dayandığı düşünce sisteminin bir bölümünün sistemli bir şekilde analiz
edilebileceği ve alanyazındaki eksikliğin giderilebileceği düşünülmüştür. Bu doğrultuda
çalışmanın temel amacı, idealist felsefenin genel nitelikleri bağlamında eğitim yönetimi ve
klasik yönetim yaklaşımlarına etkilerini tartışmak olarak belirlenmiştir. Alanyazın taraması
sonuçlarının sistemli bir şekilde bir araya getirilerek bir bütünlük içinde sunulduğu bu çalışma,
nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemini içeren genel tarama modelinde
desenlenmiştir. İdealizm, eğitim programlarının yönetimini; ideal insan yetiştirme, ülküye
bağlılığı artırma, bilgi ve kültür aktarma işlevleriyle etkilemiştir. Perennialist anlayışta eğitim
sistemi klasik nitelikler taşımaktadır. İdealizmin klasik yönetim yaklaşımlar üzerine etkileri;
ideallere uygun çalışma, akılcılık, iş bölümü, ödül ceza sistemlerinin geliştirilmesi, hiyerarşi ve
eşgüdüm gibi nitelikler bağlamında gözlenmektedir.
Araştırmadan elde edilen amaçlar doğrultusunda idealizmin diğer yönetim yaklaşımlarına
etkileri ile idealizmin eğitim yönetimine etkilerine ilişkin alan uzmanları, yönetici ve
öğretmenlerin görüşlerini belirlemeye yönelik uygulamalı çalışmalar yürütülmesi biçiminde
öneriler getirilmektedir.

References

 • Alkan, C. (1983). Eğitim felsefesi. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları.
 • Annas, J. (1981). An introduction Plato’s republic. New York: Oxford University Press.
 • Arslan, A. (2005). Felsefeye giriş. (8. Baskı). Ankara: Adres Yayınları.
 • Aydın, M. (2010). Eğitim yönetimi. (9. Baskı). Ankara: Hatiboğlu Basım-Yayın.
 • Bursalıoğlu, Z. (2012). Okul yönetiminde yeni yapı yeni davranış.(17. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Cevizci, A. (2000). Paradigma felsefe sözlüğü. İstanbul: Paradigma.
 • Cevizci, A. (2007). Felsefeye giriş. Bursa: Sentez Yayıncılık.
 • Cevizci, A. (2011). Eğitim felsefesi. İstanbul: Say Yayınları.
 • Coffey, R. E., Cook, C. W. ve Hunsaker, P. L. (1994). Management and organiztional behavior. Boston: Irwin.
 • Efil, İ. (2010). İşletmelerde yönetim ve organizasyon. (11. Baskı). Bursa: Dora Yayıncılık.
 • Ergün, M. (2006). Eğitimin felsefi temelleri. M. Ç. Özdemir (Ed.). Eğitim bilimine giriş içinde (s.67-100). Ankara: Ekinoks.
 • Ergün, M. (2011). Eğitim felsefesi. (3. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Genç, N. (2007). Yönetim ve organizasyon. (3. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gelen, İ. (2007). Bilimsel araştırmalarda veri toplama araçları. D. Ekiz (Ed. ). Bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s.125-159). İstanbul: Lisans Yayıncılık.
 • Gutek, G. (2001). Eğitime felsefi ve ideolojik yaklaşımlar. Ankara: Utopya.
 • Gomez-Mejia, L. R. ve Balkin, D. B. (2002). Management. Boston: McGraw-Hill Irwin.
 • Harris, K. (1999). Aims! Whose aims? R. Marples (Ed.). The aims of education içinde (s.1-14). London: Routledge.
 • Hoy, W. K. ve Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi. S. Turan (Çev.) (7. Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Kale, N. (2009). Felsefiyat. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel araştırma yöntemleri. (22. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Mayring, P. (2000). Nitel araştırmaya giriş. A. Gümüş ve M. S. Durgun. (Çev.). Adana: Baki Kitabevi.
 • Noddings, N. (2007). Philosophy of education. (2nd Edition). USA: Westview Press.
 • Oliva, P. F. (2005). Developing the curriculum. (6th Edition). Boston: Pearson.
 • Ozmon, H. A., Craver, S. M. (2008). Philosophical foundations of education. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Merrill Prenctice Hall.
 • Russell, B. (1997). Batı felsefesi tarihi. M. Sencer. (Çev.). İstanbul: Say Yayınları.
 • Short, T. (2010). Plato as personnel manager. Human Resource Management International Digest, 18(4), s.38-41.
 • Sönmez, V. (2011). Eğitim felsefesi. (10. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Sözer, E. (2009). Eğitimin felsefi temelleri. M. Gültekin (Ed.). Eğitim bilimine giriş. İçinde (s.57-75). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.
 • Şenel, A. (2004). Siyasal düşünceler tarihi. (11. Basım). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Takala, T. (1998). Plato in education. Journal of Business Ethics, 17, s.785-798.
 • Tozlu, N. (2003). Eğitim felsefesi. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Yıldırım, C. (1991). Eğitim bilimleri eğitim felsefesi. A. Hakan (Ed.). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (2. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Wiles, J. W. ve Bondi, J. C. (2011). Curriculum development. (8th Edition). Boston: Pearson.
 • Williams, I. (2010). Plato and education. R. Bailey, R. Barrow, D. Carr ve C. McCarthy (Eds.) The SAGE handbook of philosophy of education içinde (69-83). Californa: SAGE Publications.
 • Winch, C. ve Gingell, J. (1999). Key concepts in the philosophy of education. London, New York: Routledge.
 • Winch, C. (1998). The philosophy of human learning. London, New York: Routledge.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Research Article
Authors

Turan ERKILIÇ

Beyza HİMMETOĞLU

Publication Date November 10, 2015
Submission Date November 10, 2015
Published in Issue Year 2015 Volume: 5 Issue: 2

Cite

APA ERKILIÇ, T., & HİMMETOĞLU, B. (2015). İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 5(2), 94-108. https://doi.org/10.18039/ajesi.85468
AMA ERKILIÇ T, HİMMETOĞLU B. İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri. AJESI. November 2015;5(2):94-108. doi:10.18039/ajesi.85468
Chicago ERKILIÇ, Turan, and Beyza HİMMETOĞLU. “İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine Ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri”. Anadolu Journal of Educational Sciences International 5, no. 2 (November 2015): 94-108. https://doi.org/10.18039/ajesi.85468.
EndNote ERKILIÇ T, HİMMETOĞLU B (November 1, 2015) İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri. Anadolu Journal of Educational Sciences International 5 2 94–108.
IEEE T. ERKILIÇ and B. HİMMETOĞLU, “İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri”, AJESI, vol. 5, no. 2, pp. 94–108, 2015, doi: 10.18039/ajesi.85468.
ISNAD ERKILIÇ, Turan - HİMMETOĞLU, Beyza. “İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine Ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri”. Anadolu Journal of Educational Sciences International 5/2 (November 2015), 94-108. https://doi.org/10.18039/ajesi.85468.
JAMA ERKILIÇ T, HİMMETOĞLU B. İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri. AJESI. 2015;5:94–108.
MLA ERKILIÇ, Turan and Beyza HİMMETOĞLU. “İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine Ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri”. Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 5, no. 2, 2015, pp. 94-108, doi:10.18039/ajesi.85468.
Vancouver ERKILIÇ T, HİMMETOĞLU B. İdealist Felsefenin Eğitim Yönetimine ve Klasik Yönetim Yaklaşımlarına Etkileri. AJESI. 2015;5(2):94-108.