PDF EndNote BibTex RIS Cite

Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample

Year 2016, Volume 6, Issue 1, 0 - 0, 11.02.2016
https://doi.org/10.18039/ajesi.18656

Abstract

The aim of this research is to determine the relationship between pre-school teachers’ attitudes towards the use of technological tools and their self-efficacy beliefs. A correlational survey model has been used in this research. The participants of the research are 174 pre-school teachers working in kindergartens in Balıkesir province. Personal information form, "Self-efficacy beliefs scale of pre-school teachers" and "Attitude scale towards the use of technological tools in pre-school education" have been used for data collection instrument. According to results of the research, it has been found that participants’ self-efficacy beliefs do not vary with regard to gender, professional experience and educational status. When the participants’ attitudes towards the use of technological tools have been examined with regard to professional experience and educational status, it has been found no significant difference but they differ with respect to gender. Besides, findings have revealed that there is a low-level and positive significant correlation between participants’ attitudes towards the use of technological tools and their self-efficacy beliefs.

References

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akkaya, R. ve Memnun, S. D. (2012). Öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-111.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma özyeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-107.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Arıkan, Y. D. (2006). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 23–41.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Aydın, A. (2010). Oyun, dil ve düşünce. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitime Giriş. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde özyeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 1-2.
 • Bricker, D., Pretti-Frontczak, K. ve McComas, N. (1998). An activity-based approach to early intervention. USA: Paulh Brookes Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, J. Q. ve Chang, C. (2006a). Using computers in early childhood classrooms teachers’ attitudes, skills and practices. Sage Publications, 4(2) 169–188.
 • Chen, J. Q. ve Chang, C. (2006b). A comprehensive approach to technology training for early childhood teachers. Early Education and Development, 17(3), 443–465.
 • Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 411-434.
 • Clements, D. H. ve Sarama, J. (2003). Young children and technology: What does the research say? Young Children, 58(6), 34-40.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). London New York: Routledge Falmer.
 • Compeau, D. ve Higgins, C. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. The MIS Quarterly, 19(2), 189-211.
 • Çuhadar, C. ve Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199-210.
 • Doruk, M. ve Kaplan, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 5(7), 291-302.
 • Ekici, G. (2006). Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Özyeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 87-96.
 • European Commission. (2001). Directorate-General for Education and Culture. European Report on the Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work of the working committee on quality indicators. Office for Official Publications of the Communities.
 • Güven, S. ve Çakır, Ö. (2012). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inançları üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 43-52.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2002). Fen öğretiminde özyeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197-210.
 • İpek, C. ve Acuner, Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar özyeterlik inançları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kol, S. (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20, 543-554.
 • Korkurt, E. ve Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 178- 188.
 • Looney, C., Valacich, J. ve Akbulut, A. (2004). Online investment self-efficacy: Development and initial test of an instrument to assess perceived online investing abilities. 37th Hawaii international conference on system sciences. http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2004/2056/07/205670184b.pdf adresinden 19 Temmuz 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2013-2014. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2013_2014.pdf adresinden 28 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • National Association for the Education of Young Children [NAEYC]. (2012). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8. http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PS_technology_WEB2.pdf adresinden 9 Haziran 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • National Education Association – American Federation of Teachers [NEA – AFT]. (2008). Access, adequacy, and equity in education technology: Results of a survey of America’s teachers and support professionals on technology in public schools and classrooms. http://www.nea.org/research/images/08gainsandgapsedtech.pdf. adresinden 24 Şubat 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Nikolopoulou, K. ve Gialamas, V. (2009). Investigating pre-service early childhood teachers’ views and intentions about integrating and using computers in early childhood settings: compilation of an instrument. Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 201-219.
 • Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Orhan, F. (2005). Bilgisayar öğretmen adaylarının, bilgisayar kullanma özyeterlik inancı ile bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 21, 173-186.
 • Özdemir, M. S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.
 • Pajares, F. ve Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success:self-efficacy, selfconcept, and school achievement. In R. Riding & S. Rayner (Eds.), Perception, 239-266. London: Ablex Publishing.
 • Paraskeva, F., Bouta, H. ve Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. Computers & Education, 50, 1084-1091.
 • San-Bayhan, P. ve Artan, İ. (2005). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Swaminathan, S. ve Wright, J. L. (2003). Educational technology in the early and primary years, in J. P. Isenberg and M. R. Jalongo (Eds.), Major Trends and Issues in Early Childhood Education (2nd ed.), 136-49. New York: Teachers College Press.
 • Tekerek, M., Ercan, O., Udum, M. S. ve Saman, K. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-12.
 • Tekerek, M. ve Sert, G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme sürecinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-73.
 • Tepe, D. ve Demir, K. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 137-158.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944-956.
 • Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel özyeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin özyeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-16.
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.
 • Yurt, Ö. ve Cevher-Kalburan, N. (2011). Early childhood teachers’ thoughts and practices about the use of computers in early childhood education. Procedia Computer Science, 3, 1562–1570.

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları ve Teknolojik Araç-Gereç Kullanımına Yönelik Tutumları: Balıkesir İli Örneği

Year 2016, Volume 6, Issue 1, 0 - 0, 11.02.2016
https://doi.org/10.18039/ajesi.18656

Abstract

Bu araştırmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ile teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. İlişkisel tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubu Balıkesir ilindeki bağımsız anaokullarında görev yapan 174 okul öncesi öğretmeninden oluşmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu, “Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği” ve “Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği” ile toplanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; katılımcıların özyeterlik inançlarının cinsiyetlerine, mesleki deneyimlerine ve öğrenim durumlarına göre değişmediği görülmüştür. Katılımcıların teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumları incelendiğinde, mesleki deneyimleri ve öğrenim durumları arasında anlamlı farklılık bulunmazken, cinsiyetlerine göre değişiklik gösterdiği belirlenmiştir. Ayrıca katılımcıların özyeterlik inançları ile okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutumları arasında düşük düzeyde, pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

References

 • Akbaş, A. ve Çelikkaleli, Ö. (2006). Sınıf öğretmeni adaylarının fen öğretimi özyeterlik inançlarının cinsiyet, öğrenim türü ve üniversitelerine göre incelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 98-110.
 • Akkaya, R. ve Memnun, S. D. (2012). Öğretmen adaylarının matematiksel okuryazarlığa ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 96-111.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (BÖTE) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma özyeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-107.
 • Aksu, H. H. (2008). Öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2), 161-170.
 • Arıkan, Y. D. (2006). Web destekli etkin öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının derse yönelik tutumları üzerindeki etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 7(1), 23–41.
 • Arslan, A. (2006). Bilgisayar destekli eğitim yapmaya ilişkin tutum ölçeği. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 24-33.
 • Aydın, A. (2010). Oyun, dil ve düşünce. Ankara: Eğiten Kitap Yayıncılık.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191-215.
 • Başaran, İ. E. (1996). Eğitime Giriş. Ankara: Yargıcı Matbaası.
 • Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde özyeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eurasian Journal of Educational Research, 25, 1-2.
 • Bricker, D., Pretti-Frontczak, K. ve McComas, N. (1998). An activity-based approach to early intervention. USA: Paulh Brookes Publishing.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (2.Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
 • Chen, J. Q. ve Chang, C. (2006a). Using computers in early childhood classrooms teachers’ attitudes, skills and practices. Sage Publications, 4(2) 169–188.
 • Chen, J. Q. ve Chang, C. (2006b). A comprehensive approach to technology training for early childhood teachers. Early Education and Development, 17(3), 443–465.
 • Christanse, R. (2002). Effects of technology integration education on the attitudes of teachers and students. Journal of Research on Technology in Education, 34(4), 411-434.
 • Clements, D. H. ve Sarama, J. (2003). Young children and technology: What does the research say? Young Children, 58(6), 34-40.
 • Cohen, L., Manion, L. ve Morrison, K. (2000). Research methods in education (5th ed.). London New York: Routledge Falmer.
 • Compeau, D. ve Higgins, C. (1995). Computer self-efficacy: Development of a measure and initial test. The MIS Quarterly, 19(2), 189-211.
 • Çuhadar, C. ve Yücel, M. (2010). Yabancı dil öğretmeni adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinin öğretim amaçlı kullanımına yönelik özyeterlik algıları. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 199-210.
 • Doruk, M. ve Kaplan, A. (2012). Sınıf öğretmeni adaylarının matematik öğretimine yönelik özyeterlik inançlarının incelenmesi. International Journal of Social Science, 5(7), 291-302.
 • Ekici, G. (2006). Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Öğretmen Özyeterlik İnançları Üzerine Bir Araştırma. Eurasian Journal of Educational Research, 24, 87-96.
 • European Commission. (2001). Directorate-General for Education and Culture. European Report on the Quality of School Education. Sixteen Quality Indicators. Report based on the work of the working committee on quality indicators. Office for Official Publications of the Communities.
 • Güven, S. ve Çakır, Ö. (2012). İlköğretim İngilizce öğretmenlerinin özyeterlik inançları üzerine bir çalışma. Eğitim ve Bilim, 37(163), 43-52.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2002). Fen öğretiminde özyeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197-210.
 • İpek, C. ve Acuner, Y. (2011). Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar özyeterlik inançları. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 23-40.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikleri. Ankara: Asil Yayınevi.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kayaduman, H., Sırakaya, M. ve Seferoğlu, S. S. (2011). Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, 2 - 4 Şubat 2011 İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • Kol, S. (2012). Okul öncesi eğitimde teknolojik araç-gereç kullanımına yönelik tutum ölçeği geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 20, 543-554.
 • Korkurt, E. ve Akkoyunlu, B. (2008). Yabancı dil öğretmen adaylarının bilgi ve bilgisayar okuryazarlık özyeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 178- 188.
 • Looney, C., Valacich, J. ve Akbulut, A. (2004). Online investment self-efficacy: Development and initial test of an instrument to assess perceived online investing abilities. 37th Hawaii international conference on system sciences. http://csdl2.computer.org/comp/proceedings/hicss/2004/2056/07/205670184b.pdf adresinden 19 Temmuz 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı. (2014). Millî Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2013-2014. http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2013_2014.pdf adresinden 28 Mart 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • National Association for the Education of Young Children [NAEYC]. (2012). Technology and interactive media as tools in early childhood programs serving children from birth through age 8. http://www.naeyc.org/files/naeyc/file/positions/PS_technology_WEB2.pdf adresinden 9 Haziran 2013 tarihinde edinilmiştir.
 • National Education Association – American Federation of Teachers [NEA – AFT]. (2008). Access, adequacy, and equity in education technology: Results of a survey of America’s teachers and support professionals on technology in public schools and classrooms. http://www.nea.org/research/images/08gainsandgapsedtech.pdf. adresinden 24 Şubat 2014 tarihinde edinilmiştir.
 • Nikolopoulou, K. ve Gialamas, V. (2009). Investigating pre-service early childhood teachers’ views and intentions about integrating and using computers in early childhood settings: compilation of an instrument. Technology, Pedagogy and Education, 18(2), 201-219.
 • Oktay, A. (2007). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Orhan, F. (2005). Bilgisayar öğretmen adaylarının, bilgisayar kullanma özyeterlik inancı ile bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik inancı üzerine bir çalışma. Eğitim Araştırmaları, 21, 173-186.
 • Özdemir, M. S. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin özyeterlik inançlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.
 • Pajares, F. ve Schunk, D. H. (2001). Self-beliefs and school success:self-efficacy, selfconcept, and school achievement. In R. Riding & S. Rayner (Eds.), Perception, 239-266. London: Ablex Publishing.
 • Paraskeva, F., Bouta, H. ve Papagianni, A. (2008). Individual characteristics and computer self-efficacy in secondary education teachers to integrate technology in educational practice. Computers & Education, 50, 1084-1091.
 • San-Bayhan, P. ve Artan, İ. (2005). Çocuk gelişimi ve eğitimi. İstanbul: Morpa Yayınları.
 • Senemoğlu, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim. Ankara: Pegem Akademi.
 • Swaminathan, S. ve Wright, J. L. (2003). Educational technology in the early and primary years, in J. P. Isenberg and M. R. Jalongo (Eds.), Major Trends and Issues in Early Childhood Education (2nd ed.), 136-49. New York: Teachers College Press.
 • Tekerek, M., Ercan, O., Udum, M. S. ve Saman, K. (2012). Bilişim Teknolojileri Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Özyeterlikleri. Turkish Journal of Education, 1(2), 1-12.
 • Tekerek, M. ve Sert, G. (2012). Sınıf öğretmenlerinin öğretme-öğrenme sürecinde bilgisayar kullanımına ilişkin tutumları. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 63-73.
 • Tepe, D. ve Demir, K. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin özyeterlik inançları ölçeği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(2), 137-158.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk-Hoy, A. (2007). The differential antecedents of self-efficacy beliefs of novice and experienced teachers. Teaching and Teacher Education, 23, 944-956.
 • Uysal, İ. ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel özyeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 2(2), 217-226.
 • Üstüner, M., Demirtaş, H., Cömert, M. ve Özer, N. (2009). Ortaöğretim öğretmenlerinin özyeterlik algıları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 1-16.
 • Yalın, H. İ. (2003). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ö. Ç. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167.
 • Yurt, Ö. ve Cevher-Kalburan, N. (2011). Early childhood teachers’ thoughts and practices about the use of computers in early childhood education. Procedia Computer Science, 3, 1562–1570.

Details

Journal Section Research Article
Authors

Eray YILMAZ>


Gözde TOMRİS>


Adile Aşkım KURT>

Publication Date February 11, 2016
Application Date February 11, 2016
Acceptance Date
Published in Issue Year 2016, Volume 6, Issue 1

Cite

Bibtex @ { ajesi291368, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2016}, volume = {6}, number = {1}, pages = {0 - 0}, doi = {10.18039/ajesi.18656}, title = {Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample}, key = {cite}, author = {Yılmaz, Eray and Tomris, Gözde and Kurt, Adile Aşkım} }
APA Yılmaz, E. , Tomris, G. & Kurt, A. A. (2016). Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample . Anadolu Journal of Educational Sciences International , 6 (1) , 0-0 . DOI: 10.18039/ajesi.18656
MLA Yılmaz, E. , Tomris, G. , Kurt, A. A. "Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 6 (2016 ): 0-0 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/27646/291368>
Chicago Yılmaz, E. , Tomris, G. , Kurt, A. A. "Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample". Anadolu Journal of Educational Sciences International 6 (2016 ): 0-0
RIS TY - JOUR T1 - Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample AU - ErayYılmaz, GözdeTomris, Adile AşkımKurt Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.18039/ajesi.18656 DO - 10.18039/ajesi.18656 T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 0 EP - 0 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - doi: 10.18039/ajesi.18656 UR - https://doi.org/10.18039/ajesi.18656 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample %A Eray Yılmaz , Gözde Tomris , Adile Aşkım Kurt %T Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample %D 2016 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 6 %N 1 %R doi: 10.18039/ajesi.18656 %U 10.18039/ajesi.18656
ISNAD Yılmaz, Eray , Tomris, Gözde , Kurt, Adile Aşkım . "Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample". Anadolu Journal of Educational Sciences International 6 / 1 (February 2016): 0-0 . https://doi.org/10.18039/ajesi.18656
AMA Yılmaz E. , Tomris G. , Kurt A. A. Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample. AJESI. 2016; 6(1): 0-0.
Vancouver Yılmaz E. , Tomris G. , Kurt A. A. Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2016; 6(1): 0-0.
IEEE E. Yılmaz , G. Tomris and A. A. Kurt , "Pre-school Teachers’ Self-efficacy Beliefs and Their Attitudes towards the Use of Technological Tools: Balıkesir Province Sample", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 6, no. 1, pp. 0-0, Feb. 2016, doi:10.18039/ajesi.18656