Year 2017, Volume 7 , Issue 3, Pages 396 - 424 2017-12-27

Ortaokul 7. Sınıf Öğrencilerinin “Devlet” Kavramına İlişkin Metaforik Algılarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi: Diyarbakır İli Örneği
Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province

Esen DURMUŞ [1] , Kenan BAŞ [2] , Yunus ATİK [3]


Bu çalışmanın amacı, ortaokul 7.sınıf öğrencilerinin “Devlet” kavramına ilişkin düşüncelerini metaforlar yoluyla belirlemeye çalışmaktır. Araştırmanın amacı doğrultusunda aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır. Öğrencilerin “Devlet” kavramına ilişkin ortaya koydukları metaforlar nelerdir? Öğrenciler tarafından ortaya konan metaforlar ortak özellikleri bakımından hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir? Öğrencilerin oluşturmuş oldukları metafor kategorileri Cinsiyet değişkenine göre değişmekte midir? Öğrencilerin oluşturmuş oldukları metafor kategorileri Memleket değişkenine göre değişmekte midir? Öğrencilerin oluşturmuş oldukları metafor kategorileri Aile Gelir Düzeyi değişkenine göre değişmekte midir? Öğrencilerin oluşturmuş oldukları metafor kategorileri Anne-Baba Eğitim Durumu değişkenine göre değişmekte midir? Araştırma, var olan durumun olduğu gibi ortaya konulmasını amaçladığı için betimsel bir nitelik taşımaktadır. Araştırmada elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel ve nicel araştırma yöntemleri (karma) birlikte kullanılmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgubilim (Fenomenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmada veriler, “Devlet”………….ya / ye benzer; Çünkü…………” biçiminde yarım bırakılmış bir cümlenin bulunduğu formlar ve öğrencilere ait kişisel bilgilerin yer aldığı anket formu aracılığıyla toplanmıştır. Elde edilen veriler ışığında öğrencilerin “Devlet” kavramına ilişkin 41 geçerli metafor ürettikleri tespit edilmiştir. Öğrencilerin devlet kavramına ilişkin geliştirdikleri metaforların çeşitli değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediği ise uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler SPSS 21. programıyla analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda “Devlet” kavramına ilişkin 6 ayrı kavramsal kategori elde edilmiştir. Bunlar: Koruma, Yaşamı Kolaylaştırma, Yönetme, Bütünlük, Güç, Olumsuzluk şeklinde adlandırılmıştır.  Elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin devlet kavramına ilişkin algılarının Cinsiyet, Memleket, Ailenin Gelir Düzeyi, Anne Baba Eğitim Durumu değişkenlerine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılaşmaya yol açmadığı görülmüştür.

The objective of the present study is to attempt to determine the views of junior high school 7th grade students about the concept of "state" via metaphors. Based on the study objective, the following research questions were identified: What are the metaphors that students related with the concept of the “state”? Under which conceptual categories the metaphors put forward by the students could be grouped based on their common characteristics? Do the metaphor categories formed by the students differ based on the gender variable? Do the metaphor categories formed by the students differ based on the home town variable? Do the metaphor categories formed by the students differ based on the family income variable? Do the metaphor categories formed by the students differ based on the parents education level variable? The present study is a descriptive research because it aims to present the situation as it is. Qualitative and quantitative research (mixed) methods were used in collection, analysis and interpretation of the collected data in the study. The qualitative research method, phenomenology design was used in the study. In the study, data were collected with a personal information form and additional survey forms that required the students to fill in the blanks in the following sentence: "State" is like ............, Because ............ ''.  Based on the obtained data, it was determined that the students produced 41 valid metaphors about the concept of "state". Differences between the metaphors developed by the students on the concept of the state based on various variables were analyzed using adequate statistical methods. The data obtained in the present study were analyzed with SPSS 21 software. The present study yielded 6 different conceptual categories related to the concept of "state." These were Protection, Facilitating Life, Management, Unity, Power, and Negativity. Based on the results, it was observed that the perceptions of the students on the concept of the state did not exhibit statistically significant differences based on Gender, Hometown, Family Income, and Parents’ Education Level variables.
 • Aziz, A. (2011). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri. Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Can, A. (2014). SPSS İle Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Dede, Y. ve Demir, S.B. (2015). Karma Yöntem Araştırmalarının Doğası. Dede, Y., Demir, S.B. ( Ed.), Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi içinde (s.1-22). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Eroğlu, C. (1990). Devlet Nedir? Ankara: İmge Kitabevi.
 • Eroğlu, H. (1998). Atatürk ve Milli Egemenlik. Ankara: Yükseköğretim Kurulu Matbaası.
 • Fukuyama, F. (2006). Devlet İnşası, 21. Yüzyılda Dünya Düzeni ve Yönetişim. İstanbul: Remzi Kitabevi. 3. Basım.
 • Geçit, Y. ve Gençer, G. (2011). Sınıf öğretmenliği 1. sınıf öğrencilerinin Coğrafya algılarının metafor yoluyla belirlenmesi (Rize Üniversitesi örneği). Marmara Coğrafya Dergisi, 23, 1-19.
 • Gökçek, T. (2015). Karma Yöntem Araştırması. Metin, M. (Ed.), Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri içinde (s.375-410). Ankara: Pegem Akademi.
 • Keçe, M. (2014). Tarih ve Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının bazı tarih kavramlarına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29(4), 143-156.
 • Lakoff, G. ve Johnson, M. (2005). Metaforlar: Hayat, Anlam ve Dil (Çev: G. Yavuz Demir), Ankara: Paradigma Yayıncılık. Laski, H. J. (Tarihsiz). Devlet. (E. Örücü, Çev.) İstanbul: Gün Matbaası.
 • Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yayınlarından No:1 (1990). Ankara: Tek Ofset Matbaacılık. Niyazi, M. (1993). Türk Devlet Felsefesi, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
 • Oppenheimer, F. (2005). Devlet, (A. Şenel, Y. Sabuncu. Çev.). Ankara: Phoenix Yayınevi.
 • Öğüt, S. (2013). Başarısız Devlet Kavramının İncelemesi, MÜHF – HAD, C. 19, S. 3, S.163-177.
 • Senemoğlu, N. (2011). Gelişim Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları. http://www.tdk.gov.tr/ (Erişim Tarihi: 09.10.2017, Saat: 10: 50).
Subjects Social
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Esen DURMUŞ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Kenan BAŞ
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Yunus ATİK
Institution: FIRAT ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Application Date : May 26, 2017
Acceptance Date : December 1, 2017
Publication Date : December 27, 2017

Bibtex @research article { ajesi371631, journal = {Anadolu Journal of Educational Sciences International}, issn = {2146-4014}, eissn = {2146-4014}, address = {}, publisher = {Anadolu University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {396 - 424}, doi = {10.18039/ajesi.371631}, title = {Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province}, key = {cite}, author = {Durmuş, Esen and Baş, Kenan and Ati̇k, Yunus} }
APA Durmuş, E , Baş, K , Ati̇k, Y . (2017). Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province . Anadolu Journal of Educational Sciences International , International Symposium on Social Studies Education Special Issue , 396-424 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/33398/371631
MLA Durmuş, E , Baş, K , Ati̇k, Y . "Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province" . Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 396-424 <https://dergipark.org.tr/en/pub/ajesi/issue/33398/371631>
Chicago Durmuş, E , Baş, K , Ati̇k, Y . "Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 (2017 ): 396-424
RIS TY - JOUR T1 - Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province AU - Esen Durmuş , Kenan Baş , Yunus Ati̇k Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Anadolu Journal of Educational Sciences International JF - Journal JO - JOR SP - 396 EP - 424 VL - 7 IS - 3 SN - 2146-4014-2146-4014 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Anadolu Journal of Educational Sciences International Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province %A Esen Durmuş , Kenan Baş , Yunus Ati̇k %T Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province %D 2017 %J Anadolu Journal of Educational Sciences International %P 2146-4014-2146-4014 %V 7 %N 3 %R %U
ISNAD Durmuş, Esen , Baş, Kenan , Ati̇k, Yunus . "Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province". Anadolu Journal of Educational Sciences International 7 / 3 (December 2017): 396-424 .
AMA Durmuş E , Baş K , Ati̇k Y . Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(3): 396-424.
Vancouver Durmuş E , Baş K , Ati̇k Y . Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province. Anadolu Journal of Educational Sciences International. 2017; 7(3): 396-424.
IEEE E. Durmuş , K. Baş and Y. Ati̇k , "Analysis of Metaphorical Perceptions of 7th Grade Students About The Concept of “State” Examination Certain Variables: The Example of Diyarbakır Province", Anadolu Journal of Educational Sciences International, vol. 7, no. 3, pp. 396-424, Dec. 2017, doi:10.18039/ajesi.371631