Year 2018, Volume 11 , Issue 4, Pages 809 - 821 2018-10-24

The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance
Tutum, Kaygı ve İngilizce Konuşma Becerisi Arasındaki İlişki

İbrahim KARAGÖL [1] , Alper BAŞBAY [2]


It was aimed to designate the relationship among attitude towards English, foreign language anxiety and English speaking skills of university preparatory class students in this study. The study group consisted of 518 students who were enrolled at Ege University School of Foreign Languages Preparatory Class. “Attitudes towards English Questionnaire” and “Foreign Language Classroom Anxiety Scale (FLCAS)” were used as instruments. Students’ English speaking scores in the first term of 2014-2015 academic year were taken into account to determine their English speaking level. In the analysis of the data, SPSS 21.00 statistical package program was used. According to the findings, there was a weak and significant correlation among foreign language anxiety, attitude towards English and English speaking skills of the students. There was a negative, weak correlation between the subscales of FLCAS and English speaking skills. While the test anxiety had the biggest negative effect on English speaking skills, communication apprehension had the least adverse effect on it. There was a negative, medium correlation between attitudes towards English and foreign language anxiety of the students. It was observed that proficiency level did not have a statistically important difference on the students’ attitude towards English and foreign language anxiety. 

Bu araştırmada üniversite hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutum, yabancı dil kaygısı ve İngilizce konuşma becerileri arasındaki ilişkinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma grubu Ege Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfında öğrenim gören 518 öğrenciden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak  “İngilizceye Yönelik Tutum Ölçeği” ve “Yabancı Dil Sınıf Kaygısı Ölçeği”nden yararlanılmıştır. Öğrencilerin İngilizce konuşma seviyelerini belirlemek amacıyla 2014-2015 eğitim-öğretim yılı güz dönemi sonunda İngilizce konuşma sınavından aldıkları notlar esas alınmıştır. Veriler SPSS 21.00 istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre öğrencilerin İngilizceye yönelik tutum ve yabancı dil kaygıları ile İngilizce konuşma becerileri arasında anlamlı zayıf bir ilişki olduğu görülmüştür. Yabancı Dil Sınıf Kaygısı ölçeğinin alt boyutları ile İngilizce konuşma becerisi arasında negatif zayıf bir ilişki bulunmuştur. İngilizce konuşma becerisi üzerindeki en büyük negatif etkiyi test kaygısı oluştururken, en küçük negatif etkiyi iletişim kaygısı oluşturmaktadır. Öğrencilerin İngilizceye yönelik tutumları ile yabancı dil kaygıları arasında ise negatif yönde orta düzeyde bir ilişki olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dil seviyelerinin İngilizceye yönelik tutumları ile yabancı dil kaygıları üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığı bulunmuştur. 
 • Aida, Y. (1994). Examination of horwitz, horwitz, and cope's construct of foreign language anxiety: the case of students of japanese. The Modern Language Journal, 78(2), 155-168.
 • Aksoy, M. (2012). Yabancı dil öğreniminde kaygı, utangaçlık, strateji ve akademik başarı arasındaki ilişki (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Aydın, B. (1999). A study of sources of foreign language classroom anxiety in speaking and writing classes (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eskişehir.
 • Basic, L. (2011). Speaking anxiety: An obstacle to second language learning? (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). University of Gavle, Sweden.
 • Baş, G. (2014). Correlation between foreign language anxiety with attittudes towards English course and academic success of high school students. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 127-146.
 • Batumlu, D. Z. U. (2006). YTÜ yabancı diller yüksek okulu hazırlık öğrencilerinin yabancı dil kaygılarının İngilizce başarılarına etkisi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Brown, H. D. (2007). Principles of language learning and teaching. White Plains, NY: Longman.
 • Bui, T. T. Q. & Intaraprasert, C. (2013). The effects of attitude towards speaking English and exposure to oral communication in English on use of communication strategies by English majors in Vietnam. Intenational Journal of Science and Research Publications, 3(2), 1-9.
 • Büyükyavuz, O. & Aydoslu, U. (2005). Burdur’da İngilizce öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. I. Burdur Sempozyumu (16-19 Kasım). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur. Retrieved from http://sempozyum.mehmetakif.edu.tr/1burdursempozyumu/cilt9/9.19.pdf.
 • Chen, H. J. (2007). Foreign language anxiety: a study of bilingual elementary school students (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Chaoyang University of Technology, Department of Applied Foreign Languages, Çin.
 • Cook, V. (2008). Second language learning and language teaching. London: Arnold.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston: Pearson.
 • Çimen, S. (2011). Eğitim fakültesi öğrencilerinin İngilizceye yönelik tutum, İngilizce kaygısı ve öz yeterlik düzeylerinin incelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Demirpolat, C. B. (2015). Türkiye’nin yabancı dil öğretimiyle imtihanı sorunlar ve çözüm önerileri. SETA Yayınları: İstanbul.
 • Dulay, H., Burt, M. & Krashen, S. (1982). Language 2. New York: Oxford University Press.
 • Education First (2014). EF English proficinecy index country fact sheet. Retrieved from http://media.ef.com/sitecore/__/~/media/centralefcom/epi/v4/downloads/fact-sheets/ef-epi-country-fact-sheet-v4-tr-en.pdf.
 • Fırat, A. (2009). A study on the attitudes of young learners towards learning English (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Gardner, R. C. (1985). Social psychology and second language learning: The role of attitudes and motivation. London: Edward Arnold Publishers.
 • Horwitz, E. K., Horwitz, M. B. & Cope J. A. (1986). Foreign language classroom anxiety. The Modern Language Journal, 70(2), 125-132.
 • House, J. D. & Prion, S. K. (1998). Student attitudes and academic background as predictors of achievement in college english. International Journal of Instructional Media, 25(1), 29-42.
 • İnal, S., Evin, İ. & Saracaloğlu, A. S. (2009). The relationship between students’ attitudes towards foreign language and foreign language achievement. Language Journal, 130, 37-52.
 • Karabey, M. (2011). Foreing language classroom anxiety of preparatory class students at Atatürk university (Yayımlanmamış Yüksek Lisasn Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
 • Kayaoğlu, M. N. & Sağlamel, H. (2013). Students’ perceptions of language anxiety in speaking classes. Journal of History Culture and Art Research, 2(2), 142-160.
 • Keskin, A. (2003). İlköğretim II. kademe öğrencilerinin İngilizce’ye yönelik tutumları ile akademik başarıları arasındaki ilişkiler (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Kondal, S. (2009). İngilizce öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilerin yabancı dilde konuşma becerilerinin diğer dilsel becerilere göre gelişim geriliği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimle Enstitüsü, Edirne.
 • Koru, S. & Akesson, J. (2011). Türkiye’nin İngilizce açığı. Türkiye Ekonomi Politikaları Koruma Vakfı. Retrieved from http://www.tepav.org.tr/upload/files/1329722803-6.Turkiye_nin_Ingilizce_Acigi.pdf.
 • Larsen-Freeman, D. & Long. M. H. (1991). An introduction to second language acquisition research. New York: Longman.
 • MacIntyre, P. D. & Gardner, R. C. (1994). The subtle effects of language anxiety on cognitive processing in the second language. Language Learning, 44/2, 283-305.
 • Mahmoodzadeh, M. (2012). Investigating foreing language speaking anxiety within the EFL learner’s interlanguage system: The case of Iranian learners. Journal of Language Teaching and Research, 3(3), 466-476.
 • Marzban, H. & Sadighi, F. (2013). A study of the impact of motivatiom and attitude on speaking in academic contexts: A case of Iranian EFL University students. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 3(4), 154-177.
 • McKenzie, R. M. (2010). The social psychology of English as a global language: Attitudes, awareness and identity in the Japanese context. London: Springer.
 • Özgür, S. T. (2003). Use of language learning strategies in relation to student characteristics at Başkent University (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Phillips, E. M. (1992). The effects of langauge anxiety on students’ oral test performance and attitudes. The Modern Language Journal, 76, 14-26.
 • Pineda, A. S. (2011). Attitude, motivation, and English language learning in a mexican college context (Yayımlanmamış Doktora Tezi). The University of Arizona, USA.
 • Saracoğlu, A. S. & Varol, S. R. (2007). Beden eğitimi öğretmeni adaylarının yabancı dile yönelik tutumları ve akademik benlik tasarımları ile yabancı dil başarıları arasındaki ilişki. Journal of Theory and Practice in Education, 3(1), 39-59.
 • Serin, B. N., Serin, O. & Ceylan, A. (2010). Affective characteristics of university students about English course and their attitudes and thoughts toward the course. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1936-1939.
 • Smith, A. N. (1971). The importance of attitude in foreign language learning. The Modern Language Journal, 55(2), 82-88.
 • Spolsky, B. (1969). Attittudinal aspects of second language learning. Oxford University Press.
 • Tugan, S. E. (2015). The relationship among foreign language classroom anxiety, motivation and achievement of Turkish EFL students (Yayımlanmamış Yüksel Lisans Tezi). Fatih Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • West, R., Güven, A., Parry, J. & Ergenekon, T. (2015). Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki İngilizce eğitimi. TEPAV ve British Council: Ankara.
 • Woodrow, L. (2006). Anxiety and speaking English as a second language. RELC Journal, 37(3), 308-328.
 • Xianping, Z. (2003). Language anxiety and its effect on oral performance in classroom. Retrieved from http://www.elt-china.org/pastversion/lw/pdf/ZhangXianping.pdf.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: İbrahim KARAGÖL (Primary Author)
Institution: Anadolu Üniversitesi
Country: Turkey


Author: Alper BAŞBAY
Institution: Ege Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : October 24, 2018

Bibtex @research article { akukeg394769, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2018}, volume = {11}, pages = {809 - 821}, doi = {10.30831/akukeg.394769}, title = {The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance}, key = {cite}, author = {Karagöl, İbrahim and Başbay, Alper} }
APA Karagöl, İ , Başbay, A . (2018). The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance . Journal of Theoretical Educational Science , 11 (4) , 809-821 . DOI: 10.30831/akukeg.394769
MLA Karagöl, İ , Başbay, A . "The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance" . Journal of Theoretical Educational Science 11 (2018 ): 809-821 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/38993/394769>
Chicago Karagöl, İ , Başbay, A . "The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance". Journal of Theoretical Educational Science 11 (2018 ): 809-821
RIS TY - JOUR T1 - The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance AU - İbrahim Karagöl , Alper Başbay Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30831/akukeg.394769 DO - 10.30831/akukeg.394769 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 809 EP - 821 VL - 11 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.394769 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.394769 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance %A İbrahim Karagöl , Alper Başbay %T The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance %D 2018 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 11 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.394769 %U 10.30831/akukeg.394769
ISNAD Karagöl, İbrahim , Başbay, Alper . "The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance". Journal of Theoretical Educational Science 11 / 4 (October 2018): 809-821 . https://doi.org/10.30831/akukeg.394769
AMA Karagöl İ , Başbay A . The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; 11(4): 809-821.
Vancouver Karagöl İ , Başbay A . The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance. Journal of Theoretical Educational Science. 2018; 11(4): 809-821.
IEEE İ. Karagöl and A. Başbay , "The Relationship among Attitude, Anxiety and English Speaking Performance", Journal of Theoretical Educational Science, vol. 11, no. 4, pp. 809-821, Oct. 2018, doi:10.30831/akukeg.394769