Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Examination of The Sequence of Physics and Chemistry Topics Which Constitute the Basis of Biology in Secondary Education Curriculum

Year 2019, Volume 12, Issue 1, 260 - 273, 31.01.2019
https://doi.org/10.30831/akukeg.433217

Abstract

Since any discipline cannot be completely independent of others, biology cannot be independent of physics or Chemistry. The subjects and concepts in biology are undoubtedly related to many other fields. In secondary education, biology is especially related with physics and chemistry. Physics and chemistry, which are prerequisites for a better understanding of biology, should be given just before the relevant topic in biology. The main purpose of this study is to examine whether the knowledge and skills related to physics and chemistry concepts which are prerequisites for learning the concepts of biology are sequencing in the program, and to present some conclusions that reveal the relationship between physics and chemistry topics and the concepts of secondary education biology program. In this study, document analysis method was used from qualitative research methods. In order to understand the subjects and concepts included in secondary biology program, two researchers with more than 15 years of experience in the field of biology education have identified the subjects and concepts of physics and chemistry, which may be necessary preconditions for understanding the subjects and concepts in secondary biology program, and their sequencing on the basis of class and unit. According to the findings obtained from the study, physics and chemistry subjects, which are pre-requisites for half of the subjects or concepts in biology, come later in the biology program. This prevents full learning of the subjects, leads to many misconceptions of concepts, makes it difficult for students to relate to other subjects and makes it difficult for them to relate to daily life.

References

 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2004). Fen Öğretiminde Fizik Kimya ve Biyolojinin Entegrasyonuna Yönelik Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1–16.
 • Aslantaş, S. ve Karabiber, B. (2011). The story of water. The 33rd InSEA World Congress, Budapest (27-30 June, 2011): Art-Space-Education
 • Aydın, G. ve Balım, A.G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 145-166.
 • Baykal, A. (2004). Program geliştirme yaklaşımlarında alansal bağlam. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz 2004. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Demirbilek, R. (2010). Ocak 2010 Bilim Danışmanlığı Çalıştayı, BİDEB TÜBİTAK Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, TÜSSİDE, 24-31.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., ve Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(147), 14-25.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 78–84.
 • Gardner, H. ve Mansilla, V.B. (1994). Teaching for understanding-within and across the disciplines. Educational Leadership, 51(5),14-18.
 • Gürdal, A., Şahin, F. ve Bayram, H. (1999). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Konusunda Bütünlüğü Sağlama ve İlişki Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 382-395.
 • Kanatlı, F. ve Çekici, Y.E. (2013). Türkçe öğretiminde disiplinler arası olanaklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 223-234.
 • Köse, E.Ö. (2016). Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı ve Biyoloji Öğretmenliği Programlarının İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 17-26.
 • Lin, C. & Hu, R. (2003). Students’ Understanding of Energy Flow and Matter Cycling in the Context of the Food Chain, Photosynthesis and Respiration. International Journal of Science Education, 25(12), 1529- 1544.
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). The Integration of the Humanities and Arts with Sciences, Engineering, and Medicine in Higher Education: Branches from the Same Tree. Washington, DC: The National Academies Press. Doi: https://doi.org/10.17226/24988.
 • Ornstein, A. C ve Hunkins, F. P. (2014). Program tasarımı. (Çev. Ed. A. Arı). Eğitim programı temeller ilkeler ve sorunlar. 239-280. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Özçelik, C. (2015). Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın, Turkey.
 • Perkins, D. N. (1994). The Intelligen eye. Sanat Monica, CA: The Getty center for education in the arts.
 • Saban, A. (2009). Öğrenme öğretme süreci (5.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Schubert, M., & Melnick, S. (1997). The arts in curriculum integration. Paper presented at the Annual Meeting of the Eastern Educational Research Association (Hilton Head, SC). [ED 424 151]
 • Türkeli, Y. (2002). İlköğretim fen eğitiminde disiplinler arası yaklaşım/zeka ve mesleklerle ilişkisi. Ulusal 5. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Erişim web adresi http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/netscape/b_kitabi/PDF/Fen/Panel/t47.pdf
 • Yalçın, P. ve Yıldırım, H. (1998). Disiplinler arası öğretim üzerine bir uygulama. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 146-150.
 • Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-22.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94.
 • Yolcu, F.A. (2013). İlköğretim düzeyinde performans görevi ve proje uygulamaları sürecinde disiplinler arası yaklaşımın etkililiği üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.

Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi

Year 2019, Volume 12, Issue 1, 260 - 273, 31.01.2019
https://doi.org/10.30831/akukeg.433217

Abstract

Disiplinlerin herhangi biri diğerlerinden tümüyle bağımsız olamayacağı için biyolojinin de fizik ve kimyadan bağımsız olması düşünülemez. Biyolojideki konu ve kavramlar hiç şüphesiz diğer birçok alanla ilişkilidir. Ortaöğretimde ise özellikle fizik ve kimya dersleri ilişkilidir. Biyoloji konularının daha iyi anlaşılması için ön şart olan fizik ve kimya konuları biyolojideki ilgili konudan hemen önce verilmelidir. Bu çalışmanın temel amacı, biyoloji kavramlarının öğrenilmesinde ön şart olan fizik ve kimya kavramları ile ilgili bilgi ve becerilerinin programda ardışıklığının olup olmadığını incelenmek ve böylece ortaöğretim biyoloji programında yer alan konu ve kavramlara temel oluşturacak fizik ve kimya konuları ve bu konular arasındaki ilişkiyi ortaya çıkaran bazı sonuçlara yer vermektir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Ortaöğretim biyoloji programında yer alan konuları ve kavramları anlayabilmek için gerekli ön şart olabilecek fizik ve kimya konuları ve kavramları biyoloji eğitimi alanında 15 yıldan daha fazla tecrübesi olan iki araştırmacı tarafından tespit edilerek bunların sınıf, ünite bazında ardışıklığı incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre konu veya kavramların yarıya yakını için ön şart olan fizik ve kimya konuları biyoloji programında daha sonra gelmektedir. Bu ise konuların tam öğrenilmesine engel olmakta, birçok kavram yanılgısına sebep olmakta, öğrencilerin diğer derslerle ilişkilendirmesini zorlaştırmakta ve konuların günlük yaşamla bağlantılarını kurmakta zorlanmasına yol açmaktadır.

References

 • Akpınar, E. ve Ergin, Ö. (2004). Fen Öğretiminde Fizik Kimya ve Biyolojinin Entegrasyonuna Yönelik Bir Uygulama. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 1–16.
 • Aslantaş, S. ve Karabiber, B. (2011). The story of water. The 33rd InSEA World Congress, Budapest (27-30 June, 2011): Art-Space-Education
 • Aydın, G. ve Balım, A.G. (2005). Yapılandırmacı yaklaşıma göre modellendirilmiş disiplinler arası uygulama: enerji konularının öğretimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 38(2), 145-166.
 • Baykal, A. (2004). Program geliştirme yaklaşımlarında alansal bağlam. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. 6-9 Temmuz 2004. İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
 • Demirbilek, R. (2010). Ocak 2010 Bilim Danışmanlığı Çalıştayı, BİDEB TÜBİTAK Yıldız Teknik Üniversitesi, Fizik Bölümü, TÜSSİDE, 24-31.
 • Demirel, Ö., Tuncel, İ., Demirhan, C., ve Demir, K. (2008). Çoklu zekâ kuramı ile disiplinler arası yaklaşımı temel alan uygulamalara ilişkin öğretmen-öğrenci görüşleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 33(147), 14-25.
 • Edeer, Ş. (2005). Sanat eğitiminde disiplinler arası yaklaşım. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 78–84.
 • Gardner, H. ve Mansilla, V.B. (1994). Teaching for understanding-within and across the disciplines. Educational Leadership, 51(5),14-18.
 • Gürdal, A., Şahin, F. ve Bayram, H. (1999). İlköğretim Öğretmen Adaylarının Enerji Konusunda Bütünlüğü Sağlama ve İlişki Kurma Düzeyleri Üzerine Bir Araştırma. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 382-395.
 • Kanatlı, F. ve Çekici, Y.E. (2013). Türkçe öğretiminde disiplinler arası olanaklar. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(2), 223-234.
 • Köse, E.Ö. (2016). Disiplinlerarası Öğretim Yaklaşımı ve Biyoloji Öğretmenliği Programlarının İncelenmesi. Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(2), 17-26.
 • Lin, C. & Hu, R. (2003). Students’ Understanding of Energy Flow and Matter Cycling in the Context of the Food Chain, Photosynthesis and Respiration. International Journal of Science Education, 25(12), 1529- 1544.
 • National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. (2018). The Integration of the Humanities and Arts with Sciences, Engineering, and Medicine in Higher Education: Branches from the Same Tree. Washington, DC: The National Academies Press. Doi: https://doi.org/10.17226/24988.
 • Ornstein, A. C ve Hunkins, F. P. (2014). Program tasarımı. (Çev. Ed. A. Arı). Eğitim programı temeller ilkeler ve sorunlar. 239-280. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Özçelik, C. (2015). Disiplinler arası öğretim yaklaşımına dayalı hazırlanan öğretim etkinliklerinin, öğrencilerin geometrik cisimlerin hacimleri konusundaki akademik başarılarına ve problem çözme becerilerine etkisi (Yayımlanmamış doktora tezi). Bartın Üniversitesi, Bartın, Turkey.
 • Perkins, D. N. (1994). The Intelligen eye. Sanat Monica, CA: The Getty center for education in the arts.
 • Saban, A. (2009). Öğrenme öğretme süreci (5.Baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Schubert, M., & Melnick, S. (1997). The arts in curriculum integration. Paper presented at the Annual Meeting of the Eastern Educational Research Association (Hilton Head, SC). [ED 424 151]
 • Türkeli, Y. (2002). İlköğretim fen eğitiminde disiplinler arası yaklaşım/zeka ve mesleklerle ilişkisi. Ulusal 5. Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Erişim web adresi http://old.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/netscape/b_kitabi/PDF/Fen/Panel/t47.pdf
 • Yalçın, P. ve Yıldırım, H. (1998). Disiplinler arası öğretim üzerine bir uygulama. Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 146-150.
 • Yarımca, Ö. (2011). Disiplinler arası yaklaşıma dayalı bir durum çalışması. Akademik Bakış Dergisi, 25, 1-22.
 • Yıldırım, A. (1996). Disiplinler arası öğretim kavramı ve programlar açısından doğurduğu sonuçlar. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 89-94.
 • Yolcu, F.A. (2013). İlköğretim düzeyinde performans görevi ve proje uygulamaları sürecinde disiplinler arası yaklaşımın etkililiği üzerine bir çalışma (Yayımlanmamış doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara, Turkey.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Bülent KESKİN (Primary Author)
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Türkiye


Esra ÖZAY-KÖSE
Atatürk Üniversitesi
Türkiye

Publication Date January 31, 2019
Application Date June 12, 2018
Acceptance Date January 6, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 12, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { akukeg433217, journal = {Journal of Theoretical Educational Science}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {260 - 273}, doi = {10.30831/akukeg.433217}, title = {Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Keskin, Bülent and Özay-köse, Esra} }
APA Keskin, B. & Özay-köse, E. (2019). Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi . Journal of Theoretical Educational Science , 12 (1) , 260-273 . DOI: 10.30831/akukeg.433217
MLA Keskin, B. , Özay-köse, E. "Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi" . Journal of Theoretical Educational Science 12 (2019 ): 260-273 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/42532/433217>
Chicago Keskin, B. , Özay-köse, E. "Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science 12 (2019 ): 260-273
RIS TY - JOUR T1 - Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi AU - Bülent Keskin , Esra Özay-köse Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.433217 DO - 10.30831/akukeg.433217 T2 - Journal of Theoretical Educational Science JF - Journal JO - JOR SP - 260 EP - 273 VL - 12 IS - 1 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.433217 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.433217 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Journal of Theoretical Educational Science Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi %A Bülent Keskin , Esra Özay-köse %T Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi %D 2019 %J Journal of Theoretical Educational Science %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 1 %R doi: 10.30831/akukeg.433217 %U 10.30831/akukeg.433217
ISNAD Keskin, Bülent , Özay-köse, Esra . "Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi". Journal of Theoretical Educational Science 12 / 1 (January 2019): 260-273 . https://doi.org/10.30831/akukeg.433217
AMA Keskin B. , Özay-köse E. Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2019; 12(1): 260-273.
Vancouver Keskin B. , Özay-köse E. Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi. Journal of Theoretical Educational Science. 2019; 12(1): 260-273.
IEEE B. Keskin and E. Özay-köse , "Ortaöğretim Öğretim Programında Biyoloji Konularına Temel Oluşturan Fizik ve Kimya Konularının Ardışıklığının İncelenmesi", Journal of Theoretical Educational Science, vol. 12, no. 1, pp. 260-273, Jan. 2019, doi:10.30831/akukeg.433217