Year 2019, Volume 12 , Issue 4, Pages 1239 - 1256 2019-10-03

Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Düşünme Becerilerinin Yordayıcısı Olarak Eleştirel Düşünme Standartları ve Akademik Öz-Yeterliklerinin Yapısal Eşitlik Modellemesi Yoluyla İncelenmesi
Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling

Fatma Gizem KARAOĞLAN-YILMAZ [1] , Ramazan YILMAZ [2] , Ahmet Berk ÜSTÜN [3] , Hafize KESER [4]


Bu araştırmanın amacı; öğretmen adaylarının üstbilişsel düşünme becerileri ile eleştirel düşünme standartları ve akademik öz-yeterlikleri arasındaki yapısal ilişkileri incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama yöntemine göre yürütülmüş olup, verilerin analizinde yapısal eşitlik modellemesi yapılmıştır. Araştırmanın verileri 244 öğretmen adayından elde edilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak; kişisel bilgiler formu, Eleştirel Düşünme Standartları Ölçeği, Üstbilişsel Düşünme Ölçeği ve Akademik Öz-Yeterlik Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma bulguları öğretmen adaylarının eleştirel düşünme standartları ile üstbilişsel düşünme becerileri arasında pozitif yönlü orta düzeyde, eleştirel düşünme standartları ile akademik öz-yeterlikleri arasında pozitif yönlü düşük düzeyde, üstbilişsel düşünme becerileri ile akademik öz-yeterlikleri arasında pozitif yönlü orta düzeyde bir ilişkinin olduğunu göstermektedir. Araştırmadan elde edilen bulgular ışığında uygulayıcılara ve araştırmacılara yönelik çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

The aim of this research is to examine the structural relationships between metacognitive thinking skills, critical thinking standards and academic self-efficacy of teacher candidates. The research was carried out according to the relational survey method and structural equation modelling was done in the analysis of the data. The data of the study were obtained from 244 teacher candidates. Personal information form, Critical Thinking Standards Scale, Metacognitive Thinking Scale and Academic Self-Efficacy Scale were used as data collection tools in the study. The findings of the research show that the teacher candidates have a positive moderate relationship between critical thinking standards and metacognitive thinking skills. There appears to be a positive low level of relationship between critical thinking standards and academic self-efficacy. There appears to be a positive moderate relationship between metacognitive thinking skills and academic self-efficacy. Various suggestions have been made to investigators and researchers in the findings obtained from the research.

 • Akpunar, B. (2011). Biliş ve üstbiliş (metabiliş) kavramlarının zihin felsefesi açısından analizi. Electronic Turkish Studies, 6(4), 353-365.
 • Anderson, K. L. (2004). Effects of participation in a guided reflective writing program on middle school students academic self-efficacy and self-regulated learning strategy use. PhD Thesis, University of Colorado, Denver, USA.
 • Arslan, S. (2018). Investigating predictive role of critical thinking on metacognition with structural equation modeling. MOJES: Malaysian Online Journal of Educational Sciences, 3(2), 1-10.
 • Aybek, B., Aslan, S., Dinçer, S., & Arısoy, B. C. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik eleştirel düşünme standartları ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 21(1), 25-50.
 • Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman & Co. Student Success.
 • Blakey, E., & Spence, S. (1990). Developing metacognition. ERIC Digest.
 • Bong, M., & Skaalvik, E. M. (2003). Academic self-concept and self-efficacy: How different are they really? Educational Psychology Review, 15(1), 1-40.
 • Brown, A. L. (1987). Metacognition, executive control, self-regulation, and other more mysterious mechanisms. In F. E. Weinert, R. H. Kluwe (Eds.), Metacognition, motivation, and understanding (65-116). Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (24. baskı). Ankara: Pegem Yayınları.
 • Büyüköztürk, S., Akgün, Ö. E., Özkahveci, Ö., & Demirel, F. (2004). Güdülenme ve öğrenme stratejileri ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 4(2), 207-239.
 • Chen, J. H., Björkman, A., Zou, J. H., & Engström, M. (2019). Self–regulated learning ability, metacognitive ability, and general self-efficacy in a sample of nursing students: A cross-sectional and correlational study. Nurse Education in Practice, 37, 15-21.
 • Coutinho, S. A., & Neuman, G. (2008). A model of metacognition, achievement goal orientation, learning style and self-efficacy. Learning Environments Research, 11(2), 131-151.
 • Creswell, J. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. New Jersey: Pearson: Merrill Prentice Hall.
 • Ekici, G. (2012). Akademi̇k öz-yeterli̇k ölçeǧi̇: Türkçeye uyarlama, geçerli̇k ve güveni̇rli̇k çalışması. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43,174-185.
 • Fisher, A. (2001). Critical thinking–an introduction. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitive-developmental inquiry. American Psychologist, 34(10), 906-911.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2013). Multivariate data analysis. Pearson Education Limited.
 • Hartman, H. J. (1998). Metacognition in teaching and learning: An introduction. Instructional Science, 26(1), 1-3.
 • Honicke, T., & Broadbent, J. (2016). The influence of academic self-efficacy on academic performance: A systematic review. Educational Research Review, 17, 63-84.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. The Electronic Journal of Business Research Methods, 6(1), 53-60.
 • Huitt, W. (1998). Critical thinking: an overview. Educational Psychology Interactive. Valdosta, GA: Valdosta State University.
 • Kabakçı Yurdakul, I. (2011). Öğretmen adaylarının teknopedagojik eğitim yeterliklerinin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanımları açısından incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(1), 397-408.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G. (2016). The relationship between metacognitive awareness and online information searching strategies. Pegem Journal of Education and Instruction, 6(4), 447-468.
 • Karaoğlan Yılmaz, F. G., Olpak, Y. Z., & Yılmaz, R. (2018). The effect of the metacognitive support via pedagogical agent on self-regulation skills. Journal of Educational Computing Research, 56(2), 159-180.
 • Karasakaloğlu, N., Karacaloğlu, A. S., & Özelçi, S. Y. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının okuma stratejileri, eleştirel düşünme tutumları ve üst bilişsel yeterlilikleri. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(1), 207-221.
 • Kline, R. B. (2005). Principles and practice of structural equation modeling (2nd ed.). NY: Guilford Press.
 • Koç, C., & Arslan, A. (2017). Ortaokul öğrencilerinin akademik öz yeterlik algıları ve okuma stratejileri bilişüstü farkındalıkları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 745-778.
 • Kuiper, R. (2002). Enhancing metacognition through the reflective use of self regulated learning strategies. The Journal of Continuing Education in Nursing, 33(2), 78-87.
 • Kujawa, S., & Huske, L. (1995). Strategic teaching and reading project guidebook. NCREL.
 • Livingston, J. A. (1997). Metacognition: an overview. 03 May 2019 Retrieved from http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED474273.pdf
 • Lukitasari, M., Hasan, R., & Murtafiah, W. (2019). Using critical analysis to develop metacognitive ability and critical thinking skills in biology. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia, 5(1), 151-158.
 • Mall-Amiri, B., & Ahmadi, Z. (2014). The relationship between EFL learners’ critical thinking, and metacognitive strategies. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 5(1), 488-505.
 • Miles, J., & Shevlin, M. (2007). A time and a place for incremental fit indices. Personality and Individual Differences, 42(5), 869–874.
 • Moradkhani, S., Raygan, A., & Moein, M. S. (2017). Iranian EFL teachers' reflective practices and self-efficacy: Exploring possible relationships. System, 65, 1-14.
 • Owen, S.V., & Froman, R.D. (1988). Development of a college academic self-efficacy scale. (Report No. TM 012 263). East Lansing, MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document Reproduction Service No. ED298158)
 • Pajares, F. (2008). Motivational role of self-efficacy beliefs in self-regulated learning. In D. H. Schunk & B. J. Zimmerman (Eds.), motivation and self-regulated Learning: theory, research and applications. New York: Routledge.
 • Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. & McKeachie, W.J. (1991). A manual for the use of the motivated strategies for learning. Michigan: School of Education Building, The University of Michigan. ERIC database number: ED338122.
 • Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T. & McKeachie, W.J. (1993). Reliability and predictive validity of the motivated strategies for learning questionnaire (MSLQ). Educational and Psychological Measurement, 53(3), 801-814.
 • Sadeghi, B., Hassani, M. T., & Rahmatkhah, M. (2014). The relationship between EFL learners' metacognitive strategies, and their critical thinking. Journal of Language Teaching & Research, 5(5), 1167-1175.
 • Samsudin, D., & Hardini, T. (2019). The influence of learning styles and metacognitive skills on students’ critical thinking in the context of student creativity program. International Journal of Education, 11(2), 117-124.
 • Semerci, Ç., & Elaldi, Ş. (2014). Eleştirel düşünme becerilerinin gelişiminde üstbilişsel inançların rolü. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3(2), 317-333. Sümer, N. (2000). Yapısal eşitlik modelleri. Turkish Psychological Articles, 3(6), 49-74.
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics (5th ed.). New York: Allyn and Bacon
 • Thompson, B. (2004). Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and applications. Washington: American Psychological Association.
 • Tunca, N., & Alkın-Şahin, S. (2014). Öğretmen adaylarının bilişötesi (üst biliş) öğrenme stratejileri ile akademik öz yeterlik inançları arasındaki ilişki. Anadolu Journal of Educational Sciences International, 4(1), 47-56.
 • Yılmaz, R. (2014). Çevrimiçi öğrenmede etkileşim ortamının ve üstbilişsel rehberliğin akademik başarı, üstbilişsel farkındalık ve işlemsel uzaklığa etkisi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Yılmaz, R., & Keser, H. (2017). The impact of interactive environment and metacognitive support on academic achievement and transactional distance in online learning. Journal of Educational Computing Research, 55(1), 95-122.
 • Yurdakul, B. (2004). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin problem çözme becerilerine, bilişötesi farkındalık ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile öğrenme sürecine katkıları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Zimmerman, B. J. (2000). Self-efficacy: An essential motive to learn. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 82-91.
Primary Language en
Subjects Education, Scientific Disciplines
Journal Section Articles
Authors

Author: Fatma Gizem KARAOĞLAN-YILMAZ
Country: Turkey


Author: Ramazan YILMAZ
Country: Turkey


Author: Ahmet Berk ÜSTÜN

Author: Hafize KESER

Dates

Publication Date : October 3, 2019

Bibtex @research article { akukeg467435, journal = {Kuramsal Eğitimbilim Dergisi}, issn = {1308-1659}, eissn = {1308-1659}, address = {Eğitim Fakültesi, Eğitim 1 Binası, ANS Kampusu, 03200 / Afyonkarahisar}, publisher = {Afyon Kocatepe University}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {1239 - 1256}, doi = {10.30831/akukeg.467435}, title = {Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling}, key = {cite}, author = {KARAOĞLAN-YILMAZ, Fatma Gizem and YILMAZ, Ramazan and KESER, Hafize} }
APA KARAOĞLAN-YILMAZ, F , YILMAZ, R , ÜSTÜN, A , KESER, H . (2019). Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi , 12 (4) , 1239-1256 . DOI: 10.30831/akukeg.467435
MLA KARAOĞLAN-YILMAZ, F , YILMAZ, R , ÜSTÜN, A , KESER, H . "Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1239-1256 <https://dergipark.org.tr/en/pub/akukeg/issue/47391/467435>
Chicago KARAOĞLAN-YILMAZ, F , YILMAZ, R , ÜSTÜN, A , KESER, H . "Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 (2019 ): 1239-1256
RIS TY - JOUR T1 - Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling AU - Fatma Gizem KARAOĞLAN-YILMAZ , Ramazan YILMAZ , Ahmet Berk ÜSTÜN , Hafize KESER Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.30831/akukeg.467435 DO - 10.30831/akukeg.467435 T2 - Kuramsal Eğitimbilim Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1239 EP - 1256 VL - 12 IS - 4 SN - 1308-1659-1308-1659 M3 - doi: 10.30831/akukeg.467435 UR - https://doi.org/10.30831/akukeg.467435 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Kuramsal Eğitimbilim Dergisi Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling %A Fatma Gizem KARAOĞLAN-YILMAZ , Ramazan YILMAZ , Ahmet Berk ÜSTÜN , Hafize KESER %T Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling %D 2019 %J Kuramsal Eğitimbilim Dergisi %P 1308-1659-1308-1659 %V 12 %N 4 %R doi: 10.30831/akukeg.467435 %U 10.30831/akukeg.467435
ISNAD KARAOĞLAN-YILMAZ, Fatma Gizem , YILMAZ, Ramazan , ÜSTÜN, Ahmet Berk , KESER, Hafize . "Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling". Kuramsal Eğitimbilim Dergisi 12 / 4 (October 2019): 1239-1256 . https://doi.org/10.30831/akukeg.467435
AMA KARAOĞLAN-YILMAZ F , YILMAZ R , ÜSTÜN A , KESER H . Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(4): 1239-1256.
Vancouver KARAOĞLAN-YILMAZ F , YILMAZ R , ÜSTÜN A , KESER H . Examination of Critical Thinking Standards and Academic Self-Efficacy of Teacher Candidates as a Predictor of Metacognitive Thinking Skills through Structural Equation Modelling. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi. 2019; 12(4): 1256-1239.