Year 2020, Volume 22 , Issue 2, Pages 593 - 614 2020-06-29

How Does Employer Brand Affect Work Engagement? The Mediating Role Of Emotional Labor
İşveren Markası İşe Adanmayı Nasıl Etkiler? Duygusal Emeğin Aracılık Rolü

Mert GÜRLEK [1] , Ayşen AKBAŞ TUNA [2] , Murat YEŞİLTAŞ [3]


This research aims to investigate the effects of employer brand on emotional labor and work engagement. The developed theoretical model was tested using structural equation modeling. The data used in the research were obtained from the employees working in five-star hotels in Ankara. According to the findings, while employer brand does not significantly affect the surface acting dimension of emotional labor, it affects the deep acting and natural acting dimensions positively and significantly. On the other hand, deep acting and natural acting have a positive and significant effect on work engagement, whereas surface acting does not have a significant effect on work engagement. In terms of mediation effect, deep and natural actings mediate the impact of employer brand on work engagement. As a result, this research contributes to the literature by providing a cross-section of the benefits of the employer brand to organizations.

Bu araştırma işveren markasının duygusal emek ve işe adanma üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Geliştirilen teorik model yapısal eşitlik modellemesi kullanılarak test edilmiştir. Araştırmada kullanılan veriler Ankara ilinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinin işgörenlerinden elde edilmiştir. Bulgulara göre, işveren markası duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutunu anlamlı olarak etkilemezken, derin ve doğal davranış boyutlarını olumlu ve anlamlı olarak etkilemektedir. Diğer yandan, derin ve doğal davranışlar işe adanma üzerinde olumlu ve anlamlı bir etkiye sahipken, yüzeysel davranış işe adanma üzerinde anlamlı bir etkiye sahip değildir. Aracılık etkisi açısından, derin ve doğal davranışlar işveren markasının işe adanma üzerindeki etkisine aracılık etmektedir. Sonuç olarak, bu araştırma işveren markasının örgütlere sunduğu yararlardan bir kesit sunarak alanyazına katkı sağlamaktadır.
 • Albayrak, E., Koç, E., Oğuztürk, S., Kesgin, N. ve Derdiyok, N. (2019). Hizmet sektöründe işveren markası algısı ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki. Ekonomi İşletme ve Maliye Araştırmaları Dergisi, 1(3), 280-293.
 • Aldousari, A. A., Robertson, A., Yajid, M. S. A. ve Ahmed, Z. U. (2017). Impact of employer branding on organization’s performance. Journal of Transnational Management, 22(3), 153-170.
 • Ali, F., Kim, W. G. ve Ryu, K. (2016). The effect of physical environment on passenger delight and satisfaction: Moderating effect of national identity. Tourism Management, 57, 213-224.
 • Ali, F., Rasoolimanesh, S. M., Sarstedt, M., Ringle, C. M. ve Ryu, K. (2018). An assessment of the use of partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) in hospitality research. International Journal of Contemporary Hospitality Management., 30(1), 514-538.
 • Allen, J. A., Pugh, S. D., Grandey, A. A. ve Groth, M. (2010). Following display rules in good or bad faith?: Customer orientation as a moderator of the display rule-emotional labor relationship. Human Performance, 23(2), 101-115.
 • Alola, U. V., Olugbade, O. A., Avci, T. ve Öztüren, A. (2019). Customer incivility and employees' outcomes in the hotel: Testing the mediating role of emotional exhaustion. Tourism Management Perspectives, 29, 9-17.
 • Ambler, T. ve Barrow, S. (1996). The employer brand. Journal of Brand Management, 4(3), 185-206.
 • Andela, M., Truchot, D. ve Van der Doef, M. (2016). Job stressors and burnout in hospitals: The mediating role of emotional dissonance. International Journal of Stress Management, 23(3), 298-317.
 • Anderson, J. C. ve Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. Psychological bulletin, 103(3), 411.–423.
 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1995). Emotion in the workplace: A reappraisal. Human Relations, 48(2), 97-125.
 • Ashforth, B. E. ve Humphrey, R. H. (1993). Emotional labor in service roles: The influence of identity. Academy of Management Review, 18(1), 88-115.
 • Altunışık, R., Coşkun R., Bayraktaroğlu S. ve Yıldırım E. (2010). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamaları. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • Backhaus, K. ve Tikoo, S. (2004). Conceptualizing and researching employer branding. Career development international. 9(5), 501-517.
 • Bakker, A. B. (2018). Job crafting among health care professionals: The role of work engagement. Journal of Nursing Management, 26(3), 321-331.
 • Bakker, A. B. ve Demerouti, E. (2007). The job demands‐resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology. 22(3), 309-328.
 • Bakker, A. B., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. ve Taris, T. W. (2008). Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & stress, 22(3), 187-200.
 • Basım, H. N. ve Begenirbaş, M. (2012). Çalışma yaşamında duygusal emek: Bir ölçek uyarlama çalışması. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Dergisi. 19(1), 77-90.
 • Berthon, P., Ewing, M. ve Hah, L. L. (2005). Captivating company: dimensions of attractiveness in employer branding. International Journal of Advertising, 24(2), 151-172.
 • Biron, M., ve Van Veldhoven, M. (2012). Emotional labour in service work: Psychological flexibility and emotion regulation. Human Relations, 65(10), 1259-1282.
 • Biswas, M. K. ve Suar, D. (2016). Antecedents and consequences of employer branding. Journal of Business Ethics, 136(1), 57-72.
 • Blau, P. M. (1964). Exchange and Power in Social Life. New York: John Wiley.
 • Brislin, R. W. (1976). Comparative research methodology: Cross-cultural studies. International Journal of Psychology, 11(3), 215-229.
 • Brotheridge, C. M. ve Lee, R. T. (2002). Testing a conservation of resources model of the dynamics of emotional labor. Journal of Occupational Health Psychology, 7(1), 57-67.
 • Brunetto, Y., Shacklock, K., Teo, S. ve Farr-Wharton, R. (2014). The impact of management on the engagement and well-being of high emotional labour employees. The International Journal of Human Resource Management, 25(17), 2345-2363.
 • Buil, I., Martínez, E. ve Matute, J. (2016). From internal brand management to organizational citizenship behaviours: Evidence from frontline employees in the hotel industry. Tourism Management, 57, 256-271.
 • Charbonnier‐Voirin, A., Poujol, J. F. ve Vignolles, A. (2017). From value congruence to employer brand: Impact on organizational identification and word of mouth. Canadian Journal of Administrative Sciences. 34(4), 429-437.
 • Chernyak-Hai, L. ve Rabenu, E. (2018). The new era workplace relationships: Is social exchange theory still relevant?. Industrial and Organizational Psychology, 11(3), 456-481.
 • Choi, H. M., Mohammad, A. A. ve Kim, W. G. (2019). Understanding hotel frontline employees’ emotional intelligence, emotional labor, job stress, coping strategies and burnout. International Journal of Hospitality Management, 82, 199-208.
 • Chou, H. Y., Hecker, R. O. B. ve Martin, A. (2012). Predicting nurses’ well‐being from job demands and resources: A cross‐sectional study of emotional labour. Journal of Nursing Management, 20(4), 502-511.
 • Cole, M. S., Walter, F., Bedeian, A. G. ve O’Boyle, E. H. (2012). Job burnout and employee engagement: A meta-analytic examination of construct proliferation. Journal of Management, 38(5), 1550-1581.
 • Cropanzano, R. ve Mitchell, M. S. (2005). Social exchange theory: An interdisciplinary review. Journal of Management, 31(6), 874-900.
 • Davies, G. (2008). Employer branding and its ınfluence on managers. European Journal of Marketing, 42(5/6), 667-681.
 • Davies, G., Mete, M. ve Whelan, S. (2018). When employer brand image aids employee satisfaction and engagement. Journal of Organizational Effectiveness: People and Performance. 5(1), 64-80.
 • Demir, M. (2014). İşveren markası ve işveren markasının çalışan memnuniyeti üzerine etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İnsan Kaynakları Programı, İstanbul.
 • Di Stefano, G. ve Gaudiino, M. (2019). Workaholism and work engagement: How are they similar? How are they different? A systematic review and meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology, 28(3), 329-347.
 • Diefendorff, J. M., Croyle, M. H. ve Gosserand, R. H. (2005). The dimensionality and antecedents of emotional labor strategies. Journal of Vocational Behavior, 66, 339-357.
 • Dönmez, H. (2016). İşveren markası uygulamalarının çalışanların işyerine cezbolmasında duygusal bağlılığın aracılık rolü: bir uygulama (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Aydın Üniversitesi, İstanbul.
 • Dursun, M.T. ve Eriş, E.D. (2018). Konaklama işletmelerinde kuşaklar bağlamında işveren marka algısı ile çalışma yaşam kalitesi ilişkisi. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniv. SBE Dergisi, 8(1), 160-179
 • Eisenberger, R. ve Stinglhamber, F. (2011). Perceived organizational support: Fostering enthusiastic and productive employees. Washington, DC: American Psychological Association.
 • Gehrels, S. A. ve de Looij, J. (2011). Employer branding: A new approach for the hospitality industry. Research in Hospitality Management, 1(1), 43-52.
 • Geng, Z., Li, C., Bi, K., Zheng, H. ve Yang, X. (2018). Motivating service employee creativity: regulatory focus and emotional labour. Journal of Service Theory and Practice. 28(2), 228-249.
 • Glomb, T. M., Kammeyer-Mueller, J. D. ve Rotundo, M. (2004). Emotional labor demands and compensating wage differentials. Journal of Applied Psychology, 89(4), 700.-714.
 • Goldberg, L. S. ve Grandey, A. A. (2007). Display rules versus display autonomy: emotion regulation, emotional exhaustion, and task performance in a call center simulation. Journal of occupational health psychology, 12(3), 301-318.
 • Graham, B. Z. ve Cascio, W. F. (2018). The employer-branding journey: Its relationship with cross-cultural branding, brand reputation, and brand repair. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management. 16(4), 363-379.
 • Grandey, A. A. (2003). When “the show must go on”: Surface acting and deep acting as determinants of emotional exhaustion and peer-rated service delivery. Academy of Management Journal, 46(1), 86-96.
 • Gursoy, D., Boylu, Y. ve Avci, U. (2011). Identifying the complex relationships among emotional labor and its correlates. International Journal of Hospitality Management, 30(4), 783-794.
 • Gürlek, M. (2018). Kurumsal sosyal sorumluluğun işe adanma üzerindeki etkisinde algılanan dışsal prestijin ve örgütsel özdeşleşmenin aracılık rolü: Otel işletmelerinde bir araştırma. (Yayımlanmamış doktora tezi) Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Gürlek, M. ve Tuna, M. (2019a). Corporate social responsibility and work engagement: Evidence from the hotel industry. Tourism Management Perspectives, 31, 195-208.
 • Gürlek, M. ve Tuna, M. (2019b) İşe adanmanın teorik temelleri ve ölçümü. Türk Psikoloji Yazıları, 22(44), 35-49.
 • Gürlek, M. (2020). Yüksek performanslı insan kaynakları uygulamaları hizmet odaklı örgütsel vatandaşlık davranışını nasıl etkiler? İş tutumlarının aracılık rolü. İş ve İnsan Dergisi, 7(1), 59-76.
 • Hair, J. F. Risher, J. J., Sarstedt, M. ve Ringle, C. M. (2019). When to use and how to report the results of PLS-SEM. European Business Review. 31(1), 2-24.
 • Hair, J.F., Hult, G.T.M. Ringle, CM. ve Sarstedt, M. (2017). A Primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM), (Second Edition), Sage Publication, Los Angeles.
 • Hakanen, J. J., Schaufeli, W. B. ve Ahola, K. (2008). The Job Demands-Resources model: A three-year cross-lagged study of burnout, depression, commitment, and work engagement. Work & Stress, 22(3), 224-241.
 • Han, S. S., Han, J. W. ve Kim, Y. H. (2018). Effect of nurses' emotional labor on customer orientation and service delivery: the mediating effects of work engagement and burnout. Safety and Health at Work, 9(4), 441-446.
 • Haver, A., Akerjordet, K. ve Furunes, T. (2013). Emotion regulation and its implications for leadership: An integrative review and future research agenda. Journal of Leadership & Organizational Studies, 20(3), 287-303.
 • Haver, A., Akerjordet, K. ve Furunes, T. (2014). Wise emotion regulation and the power of resilience in experienced hospitality leaders. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 14(2), 152-169.
 • Henseler, J., Ringle, C. M. ve Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. Journal of the Academy of Marketing Science, 43(1), 115-135.
 • Hobfoll, S. E. (1989). Conservation of resources: A new attempt at conceptualizing stress. American Psychologist, 44(3), 513-524.
 • Hobfoll, S. E., Halbesleben, J., Neveu, J. P. ve Westman, M. (2018). Conservation of resources in the organizational context: The reality of resources and their consequences. Annual Review of Organizational Psychology and Organizational Behavior, 5, 103-128.
 • Hochschild, A. R. (1983). The managed heart: commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press
 • Hu, L. T. ve Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 6(1), 1-55.
 • Hülsheger, U. R., Lang, J. W., Schewe, A. F. ve Zijlstra, F. R. (2015). When regulating emotions at work pays off: A diary and an intervention study on emotion regulation and customer tips in service jobs. Journal of Applied Psychology, 100(2), 263-277.
 • İçirgen, H. (2016). İşveren markası ve insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işten ayrılma niyetine etkileri: Turizm sektörü üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi, Ankara.
 • Kahn, W. A. (1990). Psychological conditions of personal engagement and disengagement at work. Academy of Management Journal, 33(4), 692-724.
 • Kamassi, A., Boulahlib, L., Manaf, N. A. ve Omar, A. (2020). Emotional labour strategies and employee performance: the role of emotional intelligence. Management Research Review, 43 (2), 133-149.
 • Kang, H. J. A. ve Busser, J. A. (2018). Impact of service climate and psychological capital on employee engagement: The role of organizational hierarchy. International Journal of Hospitality Management, 75, 1-9.
 • Kanten, S., Durmaz, M. G., Akkoyun, Y., Miric, B. ve Kanten, P. (2017). The effect of corporate social responsibility on affective commitment to the employer brand: Role of ethical climate and organizational based self-esteem. PressAcademia Procedia, 3(1), 367–377.
 • Kanten, P. ve Yeşiltaş, M. (2013). Pozitif örgütsel davranışlar üzerine kavramsal bir inceleme. Süleyman Demirel University Vizyoner Journal, 4(8), 83-106.
 • Kara, D., Uysal, M., Sirgy, M. J. ve Lee, G. (2013). The effects of leadership style on employee well-being in hospitality. International Journal of Hospitality Management, 34, 9-18.
 • Karatepe, O. M. (2011). Do job resources moderate the effect of emotional dissonance on burnout?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 23(1), 44-65
 • Kashyap, V. ve Chaudhary, R. (2019). Linking employer brand image and work engagement: modelling organizational identification and trust in organization as mediators. South Asian Journal of Human Resources Management, 6(2), 177-201.
 • Kiffin-Petersen, S. A., Jordan, C. L. ve Soutar, G. N. (2011). The big five, emotional exhaustion and citizenship behaviors in service settings: The mediating role of emotional labor. Personality and Individual Differences, 50(1), 43-48.
 • Kim, H. J. (2008). Hotel service providers’ emotional labor: The antecedents and effects on burnout. International Journal of Hospitality Management, 27(2), 151-161.
 • Kim, M. S., Kim, S. H., Koo, D. W. ve Cannon, D. F. (2019). Pygmalion leadership: Theory and application to the hotel industry. International Journal of Hospitality & Tourism Administration, 20(3), 301-328.
 • Kim, T. T., Yoo, J. J. E., Lee, G. ve Kim, J. (2012). Emotional intelligence and emotional labor acting strategies among frontline hotel employees. International Journal of Contemporary Hospitality Management. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(7), 1029-1046.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. New York: Guilford Press.
 • Kruml, S. M. ve Geddes, D. (2000). Exploring the dimensions of emotional labor: The heart of Hochschild’s work. Management Communication Quarterly, 14(1), 8-49.
 • Kunerth, B. ve Mosley, R. (2011). Applying employer brand management to employee engagement. Strategic HR Review, 10(3), 19-26.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019). Turizm işletmesi belgeli tesisler listesi. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9579/turizm-tesisleri.html adresinden Ağustos 2019’da alınmıştır.
 • Lam, W. ve Chen, Z. (2012). When I put on my service mask: Determinants and outcomes of emotional labor among hotel service providers according to affective event theory. International Journal of Hospitality Management, 31(1), 3-11.
 • Lee, J. J. ve Ok, C. (2012). Reducing burnout and enhancing job satisfaction: Critical role of hotel employees’ emotional intelligence and emotional labor. International Journal of Hospitality Management, 31(4), 1101-1112.
 • Li, J. J., Wong, I. A. ve Kim, W. G. (2017). Does mindfulness reduce emotional exhaustion? A multilevel analysis of emotional labor among casino employees. International Journal of Hospitality Management, 64, 21-30.
 • Lievens, F. (2007). Employer branding in the Belgian Army: The importance of instrumental and symbolic beliefs for potential applicants, actual applicants, and military employees. Human resource management, 46(1), 51-69.
 • Lloyd, S. (2002). Branding from the inside out. Business Review Weekly, 24(10), 64-66.
 • Love, L. F. ve Singh, P. (2011). Workplace branding: Leveraging human resources management practices for competitive advantage through “Best Employer” surveys. Journal of Business and Psychology, 26(2), 175-181.
 • Lu, X. ve Guy, M. E. (2014). How emotional labor and ethical leadership affect job engagement for Chinese public servants. Public Personnel Management, 43(1), 3-24.
 • Mann, S. ve Cowburn, J. (2005). Emotional labour and stress within mental health nursing. Journal of psychiatric and mental health nursing, 12(2), 154-162.
 • Martin, G. Beaumont, P., Doig, R., ve Pate, J. (2005). Branding: A New Performance Discourse for HR?. European Management Journal, 23(1), 76-88.
 • Maxwell, R. ve Knox, S. (2009). Motivating employees to" live the brand": a comparative case study of employer brand attractiveness within the firm. Journal of marketing management, 25(9-10), 893-907.
 • Merli, R., Preziosi, M., Acampora, A. ve Ali, F. (2019). Why should hotels go green? Insights from guests experience in green hotels. International Journal of Hospitality Management, 81, 169-179.
 • Ministry of Culture and Tourism. (1989). Hotel and tourism industry labor force survey. Ministry of Culture and Tourism, Ankara, Turkey.
 • Mishra, S. K. (2014). Linking perceived organizational support to emotional labor. Personnel Review, 43(6), 845-860.
 • Mishra, S. K., Bhatnagar, D., D’Cruz, P. ve Noronha, E. (2012). Linkage between perceived external prestige and emotional labor: Mediation effect of organizational identification among pharmaceutical representatives in India. Journal of World Business, 47(2), 204-212.
 • Morris, J. A. ve Feldman, D. C. (1996). The dimensions, antecedents, and consequences of emotional labor. Academy of management review, 21(4), 986-1010.
 • Nart, S., Sututemiz, N., Nart, S. ve Karatepe, O. M. (2019). Internal marketing practices, genuine emotions and their effects on hotel employees’ customer-oriented behaviors. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 18(1), 47-70.
 • Nayır, B. ve Fındıklı, M.M. A. (2018). İşveren marka yönetiminin örgütsel bağlılığa etkisi: İstanbul’da hizmet sektöründe bir araştırma. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, (17. UİK Özel Sayısı), 1-17.
 • Newman, D. A. ve Harrison, D. A. (2008). Been there, bottled that: Are state and behavioral work engagement new and useful construct “wines”?. Industrial and Organizational Psychology, 1(1), 31-35.
 • Park, H. I., O'Rourke, E. ve O'Brien, K. E. (2014). Extending conservation of resources theory: The interaction between emotional labor and interpersonal influence. International Journal of Stress Management, 21(4), 384-405.
 • Philipp, A. ve Schüpbach, H. (2010). Longitudinal effects of emotional labour on emotional exhaustion and dedication of teachers. Journal of Occupational Health Psychology, 15(4), 494-504.
 • Pinar, M., McCuddy, M. K., Birkan, I. ve Kozak, M. (2011). Gender diversity in the hospitality industry: An empirical study in Turkey. International Journal of Hospitality Management, 30(1), 73-81.
 • Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J. Y. ve Podsakoff, N. P. (2003). Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. Journal of applied psychology, 88(5), 879-903.
 • Podsakoff, P. M. ve Organ, D. W. (1986). Self-reports in organizational research: Problems and prospects. Journal of management, 12(4), 531-544.
 • Pugh, S. D. (2001). Service with a smile: Emotional contagion in the service encounter. Academy of management journal, 44(5), 1018-1027.
 • Rich, B. L., Lepine, J. A. ve Crawford, E. R. (2010). Job engagement: Antecedents and effects on job performance. Academy of management journal, 53(3), 617-635.
 • Ringle, C. M., Wende, S. ve Becker, J. M. (2015). SmartPLS 3. Boenningstedt: SmartPLS GmbH.
 • Sahu, S., Pathardikar, A. ve Kumar, A. (2018). Transformational leadership and turnover. Leadership & Organization Development Journal. Leadership & Organization Development Journal, 39(1), 82-99.
 • Saks, A. M. (2006). Antecedents and consequences of employee engagement. Journal of Managerial Psychology, 21(7), 600-619.
 • Salancik, G. R. ve Pfeffer, J. (1978). A social information processing approach to job attitudes and task design. Administrative science quarterly, 23, 224-253.
 • Salanova, M., Agut, S. ve Peiró, J. M. (2005). Linking organizational resources and work engagement to employee performance and customer loyalty: the mediation of service climate. Journal of applied Psychology, 90(6), 1217-1227.
 • Santos, A., Mustafa, M. ve Chern, G. T. (2016). The Big Five personality traits and burnout among Malaysian HR professionals. Asia-Pacific Journal of Business Administration, 8(1), 2-20.
 • Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V. ve Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. Journal of Happiness Studies, 3(1), 71-92.
 • Schlager, T., Bodderas, M., Maas, P. ve Luc Cachelin, J. (2011). The influence of the employer brand on employee attitudes relevant for service branding: An empirical investigation. Journal of Services Marketing, 25(7), 497-508.
 • Tajfel, H. ve Turner, J. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In M. A. Hogg & D. Abrams (Eds.), Intergroup relations (pp. 94– 109). Philadelphia, PA: Psychology Press
 • Tanwar, K. ve Kumar, A. (2019). Employer brand, person-organisation fit and employer of choice. Personnel Review, 48(3), 799-823.
 • Tanwar, K. ve Prasad, A. (2016). Exploring the relationship between employer branding and employee retention. Global Business Review, 17(3), 186-206.
 • Tanwar, K. ve Prasad, A. (2017). Employer brand scale development and validation: a second-order factor approach. Personnel Review, 46(2), 389-409.
 • Tatar, B., Müceldili, B. ve Erdil, O. (2018). Does employer branding affect job embeddedness? The mediating role of dedication and perceived organizational support. Business & Management Studies: An International Journal, 6(3), 346-361.
 • Tims, M., Bakker, A. B. ve Xanthopoulou, D. (2011). Do transformational leaders enhance their followers' daily work engagement?. The Leadership Quarterly, 22(1), 121-131.
 • Walsh, G. (2019). Service employees’ naturally felt emotions: Do they matter?. European Management Journal, 37(1), 78-85.
 • Wen, J., Huang, S. S. ve Hou, P. (2019). Emotional intelligence, emotional labor, perceived organizational support, and job satisfaction: a moderated mediation model. International Journal of Hospitality Management, 81, 120-130.
 • Wu, X., Shie, A. J. ve Gordon, D. (2017). Impact of customer orientation on turnover intention: mediating role of emotional labour. International Journal of Organizational Analysis, 25(5), 909-927.
 • Xanthopoulou, D., Bakker, A. B. ve Fischbach, A. (2013). Work engagement among employees facing emotional demands. Journal of Personnel Psychology, 12(2), 74-84.
 • Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Dollard, M. F., Demerouti, E., Schaufeli, W. B., Taris, T. W. ve Schreurs, P. J. (2007). When do job demands particularly predict burnout?. Journal of Managerial Psychology, 22(8), 766-786.
 • Xanthopoulou, D., Bakker, A. B., Demerouti, E. ve Schaufeli, W. B. (2009). Reciprocal relationships between job resources, personal resources, and work engagement. Journal of Vocational behavior, 74(3), 235-244.
 • Yin, N. (2018). The influencing outcomes of job engagement: an interpretation from the social exchange theory. International Journal of Productivity and Performance Management, 67(5), 873-889.
 • Yoo, J. (2016). Perceived customer participation and work engagement: the path through emotional labor. International Journal of Bank Marketing, 34(7), 1009-1024.
 • Yoo, J. ve Jeong, J. (2017). The effects of emotional labor on work engagement and boundary spanner creativity. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(2), 214-232.
 • Young, H. R., Glerum, D. R., Wang, W. ve Joseph, D. L. (2018). Who are the most engaged at work? A meta‐analysis of personality and employee engagement. Journal of Organizational Behavior, 39(10), 1330-1346.
 • Yüksel, A. (2017). A critique of “Response Bias” in the tourism, travel and hospitality research. Tourism Management, 59, 376-384.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Public Relations - Communication - Tourism
Authors

Orcid: 0000-0002-0024-7746
Author: Mert GÜRLEK (Primary Author)
Institution: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-4615-4374
Author: Ayşen AKBAŞ TUNA
Institution: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-7865-0407
Author: Murat YEŞİLTAŞ
Institution: Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 29, 2020

APA Gürlek, M , Akbaş Tuna, A , Yeşi̇ltaş, M . (2020). İşveren Markası İşe Adanmayı Nasıl Etkiler? Duygusal Emeğin Aracılık Rolü . Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 22 (2) , 593-614 . DOI: 10.32709/akusosbil.648635