Year 2016, Volume 30 , Issue 1, Pages 53 - 59 2016-06-30

Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)

Gürkan Cebeci [1] , Ahmet Gökkuş [2] , Fırat Alatürk [3]


Öz: Bu çalışmada, sakız fasulyesinin (Cyamopsis tetragonobla) farklı sıra arası ile ekiminin bazı tarımsal karakterler üzerindeki etkileri belirlenmiştir. Deneme Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesi Ziraat Fakültesi uygulama alanında 2015 yılında yürütülmüştür. Araştırma tesadüf blokları deneme desenine göre 3 tekerrürlü olarak kurulmuş ve sıra arası mesafeler 20, 40, 60, 80 ve 100 cm olacak şekilde düzenlenmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlara göre, farklı sıra aralığı bitki boyu ve otun kuru madde oranı üzerine etkili olmazken, diğer özelliklere ise etkisi önemli olmuştur. Sakız fasulyesinin en yüksek yeşil (2323,7 kg da-1) ve kuru ot verimi (714,1 kg da-1) 20 cm sıra aralığında belirlenmiştir. En fazla dal (8,73 adet) ve çiçek sayısı (72,40 adet) 100 cm; yaprak sayısı (247,23 adet) ve sap kalınlığı (11,59 mm) ise 80 cm sıra aralığı ile ekimde elde edilmiştir. Sıra arası arttıkça bitkinin gelişebilmesi için yeterli alan bulunduğu için dal sayısı, yaprak sayısı ve sap kalınlığı artmış, fakat yeşil ve kuru ot verimleri azalmıştır. Sonuç olarak, sakız fasulyesinin ot üretimi amacıyla yetiştirilmesi halinde 20-40 cm sıra aralığı ile ekilmesi önerilebilir.
Anahtar Kelimeler: Sakız fasulyesi, sıra arası, ot verimi, verim unsurları

Abstract: In this study, were determined the effects of row spacing on some agricultural properties of the guar (Cyamopsis tetragonobla). The experiment trials for this study were conducted in the Canakkale Onsekiz Mart University at Dardanos Research and Experimental Trials Unit of the Faculty of Agriculture in 2015. The experiment using Randomized Complete Block Design with 3 replications was applied two Guar. Five row spacing (20, 40, 60, 80 and 100 cm) according to the results. Row spacing had no effect to plant height and dry matter contents as it significantly affected alter properties. The highest green (2323.70 kg da-1) and dry (714.1 kg da-1) hay yield were obtained from 20 cm row spacing. Maximum number of branches (8.73 number) and flowers (72.40 number) were obtained from the row spacing of 100 cm while the number of leaves (247.23 number) and of stem diameter (11.59 mm) were achieved using 80 cm of row spacing. The number of branches, number of leaves and stem diameter increased with wider row spacing due to the availability at were space per plant to grow, but green and dry hay yields were decreased. In conclusion, 20-40 cm at row spacing may be suggested in guar for hay production. Keywords: Guar, row spacing, hay yield, yield components

Sakız fasulyesi, sıra arası, ot verimi, verim unsurları
 • Açıkgöz, E., 1991. Yem Bitkileri. Uludağ Üni. Basımevi, Bursa
 • Açıkgöz, E., Uzun, A., Bilgili, U. ve Sıncık, M., 2004. Yield and quality performances of forage type pea strains contrasting leaf types. European J. Agronomy, 22: 85-94.
 • Altın, M. ve Gökkuş, A., 1998. Erzurum sulu koşullarında bazı yem bitkileri ile bunların karışımlarının değişik ekim şekillerindeki kuru ot verimleri üzerinde bir araştırma. Doğa Tarım ve Orman Dergisi, 12(1): 24-36.
 • Anderson, E., 1949. Endosperm mucilages of legumes. Ind. Eng. Chem., 41: 2887-2890.
 • Anlarsal, A.E. ve Gülcan, H., 1988. Çukurova koşullarında fiğ (Vicia sativa L.) çeşitlerinde önemli bazı karakterlerde genetik ve çevresel varyabilitenin saptanması üzerinde bir araştırma. Ç.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 3(2): 101-107.
 • Arora, R.N. ve Pahuja, S.K., 2008. Mutagenesis in guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.). Plant Mutation Reports, 2(1): 7-9.
 • Bewal, S., Purohit, J., Kumar, A., Khedasana, R. ve Rama Rao, S., 2009. Cytogenetical investigations in colchicine-induced tetraploids of Cyamopsis tetragonoloba L. Czech J. Genet. Plant Breed., 45(4): 143-154.
 • Çarpıcı, B.E., Çelik, N. ve Bayram, G., 2010. Yield and quality of forage maize as influenced by plant density and nitrogen rate. Turk J. Field Crops, 15: 128-132.
 • Cox, W.J. ve Otis, D.J., 1993. Grain and Silage Responses of Commercial Corn Hybrids to Plant Densities. Agronomy Abstract, ASA, Madison, WI, p. 132.
 • Gökkuş, A., Kantar, F., Karadoğan, T. ve Koç, A., 2015. Tarla bitkileri (üçüncü baskı). Atatürk Üni. Ziraat Fak. Ders Yay. no: 188, 211s.
 • Graybill, J.S., Cox, W.J. ve Otis, D.J., 1991. Yield and quality of forage maize as influenced by hybrid, planting date and plant density. Agronomy J., 83: 559-564.
 • Hasanuzzaman, M. ve Fazlul, K.M., 2007. Performance of rapeseed (Brassica campestris L.) cv. Sau Sarisha-1 under different row spacing and irrigation levels. Research Journal of Agriculture and Biological Sciences, 3: 960-965.
 • Johnson, B.L. ve Hanson, B.K., 2003. Row-Spacing interactions on spring canola performance in the northern great plains. Agronomy J., 95: 703-708.
 • Klapp, E., 1956. Wiesen und Weiden, Behonrlung, Werbesserung und Nudzung Von Griinlandflachen. Paul Parey in und Hamburg.
 • Kuhad, M.S. ve Sheoran, I.S., 1986. Physiological and biological changes in cluster bean (Cyamopsis tetranogoloba L.) genotype under water stress. Indian J. Plant Physiology, 29(1): 46-52.
 • McGregor, D.I., 1987. Effect of plant density on development and yield of rapeseed and its significance to recovery from hail injury. Canadian Journal of Plant Science, 67: 43-51.
 • Mohamed, A.A.E., 2008. Effect of spacing on growth and forage yield of guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.). Sudan University of Sciences and Technology, (M.Sc. Thesis), 53p.
 • Mohamed, M.F., Keutgen, N., Tawfik, A.A. ve Noga, G., 2002. Dehydration avoidance responses of tepary bean lines differing in drought resistance. J. Plant Physiol., 159: 31-38.
 • Momoh, E.J.J. ve Zhou, W., 2001. Growth and yield responses to plant density and stage of transplanting in Winter Oilseed Rape (Brassica napus L). Journal of Agronomy and Crop Science, 186: 253-259
 • Oad, F.C., Solangi, B.K., Samo, M.A., Lakho, A.A., Hassan, Z.U. ve Oad, N.L., 2001. Growth, yield and relationship of Rapeseed (Brassica napus L.) under different row spacing. International Journal of Agriculture and Biology, 3: 475-476.
 • Özcan, H., Ekinci, H., Kavdır, Y. ve Yüksel, O., 2003. Dardanos Yerleşkesi Alan Toprakları. ÇOMÜ Yardımcı Ders Kitabı.
 • Özer, H., 2003. The Effect of plant population densities on growth, yield and yield components of two spring rapeseed cultivars. Plant, Soil and Environment, 49: 422-426.
 • Purseglove, J.W., 1981. Leguminosae. ın Tropical Crops: Dicotyledons. Longman Group Ltd.,
 • Essex, U.K., 250-254.
 • Rao, N.K. ve Shahid, M., 2011. Potential of cowpea (Vigna unguiculata (L.) Walp.) and guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.) as alternative forage legumes for the united arab emirates. Emir. J. Food Agric., 23(2): 147-156.ts13
 • Shahin, Y. ve Valiollah, R., 2009. Effects of row spacıng and seeding rates on some agronomical traits of spring Canola (Brassica napus L.) cultivars. Journal of Central European Agriculture, 10: 115-122.
 • Sparks, T.H., 1988. An examination of the effect of plant population on dry matter yield in UK variety trials of forage maize. Plant Varieties and Seeds, 1: 147-151.
 • Taiz, L. ve Zeiger, E., 2008. Bitki Fizyolojisi (Üçüncü Baskı). Çeviri Editörü: İ. Türkan, Palme Yayıncılık, Ankara, 690s.
 • Tosun, F., 1974. Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri Kültürü. Atatürk Üni. Ziraat Fak. Yay. No: 242, Ders Kitapları Serisi No: 8, Erzurum.
 • Tosun, M., 1988. Kuru ve sulu koşullarda değişik sıra arası mesafelerin ve değişik fosfor dozlarının korunganın tohum verimi ve diğer agronomik özelliklerine etkileri üzerinde araştırmalar. Ege Üni. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Bölümü, Fen Bilimleri Enstitüsü (Doktora Tezi), İzmir, 135s.
 • Tosun, O. ve Eser, D., 1975. Nohut (Cicer arietinum L.)'ta ekim sıklığı araştırmaları. ekim sıklığına göre değişen bitki özellikleri ile verim arasındaki ilişkiler. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 25(1): 192-201.
 • Turgut, I., Duman, A., Bilgili, U. ve Açıkgöz, E., 2005. Alternate row spacing and plant density effects on forage and dry matter yield of corn hybrids (Zea mays L.). J. Agron. Crop Sci., 191(2): 146-151.
 • Undersander, D.J., Putnam, D.H., Kaminski, A.R., Kelling, K.A., Doll, J.D., Oplinger, E.S. ve Gunsolus, J.L., 1991. Guar. In: Alternative Field Crop Manual. University of Wisconsin Cooperative Extension Service, University of Minnesota Extension Service, Center for Alternative Plant and Animal Products.
 • Whistler, R.L. ve Hymowitz, T., 1979. Guar Agronomy, Production, Industrial Use and Nutrition. Purdue University Press, West Lafayette, IN. 1-118.
 • Yandım, E., 2006. İkinci ürün mısırda (Zea mays L.) bitki sıklığının verim ve bazı tarımsal karakterler üzerine etkisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Anabilim Dalı (Yüksek Lisans Tezi), Van, 27 p.
 • Yılmaz, S., Gözübenli, H., Konuşkan, O. ve Atış I., 2007. Genotype and plant density effects on corn (Zea mays L.) forage yield. Asian J. Plant Sci., 6(3): 538-541.
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Gürkan Cebeci

Author: Ahmet Gökkuş

Author: Fırat Alatürk

Dates

Publication Date : June 30, 2016

Bibtex @ { alinterizbd257760, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2016}, volume = {30}, pages = {53 - 59}, doi = {}, title = {Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)}, key = {cite}, author = {Cebeci, Gürkan and Gökkuş, Ahmet and Alatürk, Fırat} }
APA Cebeci, G , Gökkuş, A , Alatürk, F . (2016). Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.). Alinteri Journal of Agriculture Science , 30 (1) , 53-59 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24325/257760
MLA Cebeci, G , Gökkuş, A , Alatürk, F . "Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)". Alinteri Journal of Agriculture Science 30 (2016 ): 53-59 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24325/257760>
Chicago Cebeci, G , Gökkuş, A , Alatürk, F . "Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)". Alinteri Journal of Agriculture Science 30 (2016 ): 53-59
RIS TY - JOUR T1 - Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) AU - Gürkan Cebeci , Ahmet Gökkuş , Fırat Alatürk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 59 VL - 30 IS - 1 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) %A Gürkan Cebeci , Ahmet Gökkuş , Fırat Alatürk %T Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) %D 2016 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 30 %N 1 %R %U
ISNAD Cebeci, Gürkan , Gökkuş, Ahmet , Alatürk, Fırat . "Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.)". Alinteri Journal of Agriculture Science 30 / 1 (June 2016): 53-59 .
AMA Cebeci G , Gökkuş A , Alatürk F . Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.). Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 30(1): 53-59.
Vancouver Cebeci G , Gökkuş A , Alatürk F . Farklı Ekim Sıklığının Sakız Fasülyesinde (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.) Ot Verimi Ve Bazı Verim Özelliklerine Etkisi/The Effect of Row Spacing on Hay Yield and Some Yield Components of Guar (Cyamopsis tetragonobla (L.) Taub.). Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 30(1): 59-53.