Year 2016, Volume 31 , Issue 2, Pages 91 - 97 2016-12-30

Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies
Silajın Aerobik Stabilitesini Etkileyen Faktörler ve İyileştirme Stratejileri

Hayrettin Çayıroğlu [1] , İsa Coşkun [2] , Ahmet Şahin [3]


Aerobic stability (silage life), and from the pop-up remains intact as a silage warming is defined as the length of time. Although oxygen input into silage is insignificant at fermentation stage or during fermentation this entrence is excessives during feeding. This case causes activation of yeast, mould, and aerobic microorganisms which leads to deterioration of silage. Consequently silage temperature and pH increases with lost of dry matter. As a result of these, increase in temperature, rise in pH, and loss of dry matter in silage occurs. Factors affecting the aerobic stability of silage can be grouped under four headings: (1) Physical, chemical and microbiological properties of silage material, (2) filling of silage material and silage density, (3) silage additives and fermentation, (4) feeding management. In this review factors affecting the aerobic stability of silage, and strategies for improving it were discussed.

Aerobik stabilite, açılan bir silajın ısınmadan ve bozulmadan kaldığı sürenin uzunluğu olarak tanımlanmaktadır. Silaj içine fermantasyon döneminde daha az olmakla birlikte, özellikle yemleme döneminde yoğun bir oksijen girişi meydana gelmektedir. Bu durum silajın bozulmasına neden olan maya, küf ve aerobik mikroorganizmaların aktif hale gelmesine ve sonuçta stabilitenin düşmesine sebep olmaktadır. Bunun bir sonucu olarak da silajda sıcaklık artışı, pH’da yükselme ve kuru madde kaybı meydana gelmektedir. Silajların aerobik stabilitesini etkileyen faktörleri dört başlık altında toplamak mümkündür: (1) Silajlık materyalin fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik özellikleri, (2) silajlık materyalin doldurulması ve silaj yoğunluğu, (3) silaj katkı maddeleri ve fermantasyon, (4) silajın hayvanlara yedirilmesindeki uygulamalar. Bu makalede silajların aerobik stabilitesini etkileyen faktörler ile stabiliteyi iyileştirme stratejileri tartışılmıştır.

 • Ashbell, G., Weinberg, Z. G., Hen, Y., Filya, I., 2002. The effects of temperature on the aerobic stability of wheat and corn silages. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 28(5), 261-263.
 • Basmacıoğlu, H., Ergül, M., 2002. Silaj Mikrobiyolojisi. Hayvansal Üretim 43(1): 12-24.
 • D’Amours, L., Savoie, P., 2005. Density profile of corn silage in bunker silos. Canadian Biosystems Engineering/Le génie des biosystèmes au Canada 47: 2.21-2.28.
 • Danner, H., Holzer,M., Mayrhuber,E., Braun, R., 2003. Acetic acid increases stability of silage under aerobic conditions. Applied and Environmental Microbiology, 69(1), 562-567.
 • Driehuis, F., Oude Elferink, S. J. W. H., Van Wikselaar, P. G., 2001. Fermentation characteristics and aerobic stability of grass silage inoculated with Lactobacillus buchneri, with or without homofermentative lactic acid bacteria. Grass and Forage Science, 56(4), 330-343.
 • Filya, I, Ashbell, G., Hen, Y., Weinberg, Z.G., 2000. The effect of Bacterial inoculants on the fermentation and aerobic stability of whole crop wheat silage. Anim. Feed Sci. Technol. 2000; 88: 39-46.
 • Filya, İ., 2001. Silaj Fermantasyonu. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 32 (1), 87-93.
 • Filya, İ., 2002. Laktik asit bakteri ünokulantlarının mısır ve sorgum silajlarının fermantasyon, aerobik stabilite ve in situ rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkileri. Turk J. Vet. Anim Sci. 26: 815-823.
 • Filya, İ., Sucu, E., Ö. Canbolat., 2004. Silaj fermantasyonunda organik asit kullanımı üzerinde araştırmalar. 2. Formik asit temeline dayalı bir koruyucunun çiftlik koşullarında yapılan mısır silajlarının fermantasyon, mikrobiyal flora, aerobik stabilite ve in situ rumen parçalanabilirlik özellikleri üzerine etkisi. Uludağ Üniv. Zir. Fak. Derg., 18 (2): 35-45.
 • Johnson, L. M., Harrison, J. H., Davidson, D., Mahanna, W. C., Shinners, K., Linder, D., 2002. Corn silage management: Effects of maturity, inoculation, and mechanical processing on pack density and aerobic stability. Journal of Dairy Science, 85 (2), 434-444.
 • Kaya, Ö., 2005. Tekirdağ İli koşullarında yetiştirilen birinci ve ikinci ürün mısır çeşitlerinin silaj kalitesi ve aerobik dayanıklılıkları üzerine etkileri. Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/. U. T: 14.10.2014.
 • Keleş, G., Yazgan, O., 2011. Fermentation characteristics of maize silages ensiled with lactic acid bacteria and the effect of inoculated baled maize silages on lamb performance. Journal of the Faculty of Veterinary Medicine, University of Kafkas,17 (2): 229-234, Kars (Turkey).
 • Koc, F., Coskuntuna, L., Ozduven, L., 2008. The effect of bacteria+ enzyme mixture silage inoculant on the fermentation characteristic, cell wall contents and aerobic stabilities of maize silage. Pakistan Journal of Animal Science, 7(2), 222-226.
 • Koç, F., Coşkuntuna, L., Özdüven, M. L., Coşkuntuna, A., 2010. Farklı ortam sıcaklıklarında organik asit kullanımının fiğ-tahıl silajlarında fermantasyon gelişimi ve aerobik stabilite üzerine etkileri (The effect of organic acid usage at various temperatures on fermentation and aerobic stability of vetch-grain silages). JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(2), 159-165.
 • Koç, F., Özdüven, M. L., Yurtman, İ. Y., 1999. Tuz ve mikrobiyal katkı maddesi ilavesinin mısır-soya karışımı silajlarda kalite ve aerobik dayanıklılık üzerindeki etkileri. Hayvansal Üretim, 40(1), 64-71.
 • Knicky, M., 2005. Possibilities to Improve Silage Conservation. Effects of Crop, Ensiling Technology and Additives. Swedish University of Agricultural Sciences. Doctoral thesis. http://pub.epsilon.slu.se/834/1/Thesis_for_epsilon2.pdf ; Erişim Tarihi: 15.02.2016.
 • Kung, L., 2010. Aerobic stability of silage. In Proceedings of California Alfalfa & Forage Symposium and Corn/Cereal Silage Conference. http://alfalfa.ucdavis.edu/+symposium/2010/files/talks/CAS10_KungAnaerobicStability.pdf Erişim Tarihi: 11.03.2015.
 • Kung, L., Ranjit, N. K., 2001. The effect of Lactobacillus buchneri and other additives on the fermentation and aerobic stability of barley silage. Journal of Dairy Science, 84(5), 1149-1155.
 • Kung, L., Taylor, C. C., Lynch, M. P., Neylon, J. M., 2003. The effect of treating alfalfa with Lactobacillus buchneri 40788 on silage fermentation, aerobic stability, and nutritive value for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 86(1), 336-343.
 • Kutlu, H. R., 2015. Tüm yönleriyle silaj yapımı ve silajla besleme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Adana. http://www.zootekni.org.tr/upload/File/SILAJ%20El%20KTABI.pdf; Erişim Tarihi: 03.04.2015
 • Liu, Q. H., Shao, T., Zhang, J. G., 2013. Determination of aerobic deterioration of corn stalk silage caused by aerobic bacteria. Animal Feed Science and Technology, 183(3), 124-131.
 • Mohd-Setapar, S. H., Abd-Talib, N., Aziz, R., 2012. Review on crucial parameters of silage quality. APCBEE Procedia, 3, 99-103.
 • Muck, R. E., 2004. Effects of corn silage inoculants on aerobic stability.Transactions-American Society Of Agricultural Engineers,47(4), 1011-1016. http://fyi.uwex.edu/forage/files/2014/01/Muck-Inoc.pdf ; Erişim Tarihi: 06.05.2015.
 • Muck, R. E., Holmes, B. J., 2000. Factors affecting bunker silo densities. Applied Engineering in Agriculture, 16(6), 613-620.
 • Muck, R. E., Shinners, K. J., 2001. Conserved forage (silage and hay): progress and priorities. In International Grassland Congress (Vol. 19, pp. 753-762). São Pedro: SBZ. http://www.internationalgrasslands.org/files/igc/publications/2001/tema21-1.pdf ; Erişim Tarihi: 06.05.2015.
 • Polat, C., Koç, F., Özdüven, M. L., 2005. Mısır silajında laktik asit bakteri ve laktik asit bakteri+ enzim karışımı inokülantların fermantasyon ve toklularda ham besin maddelerinin sindirilme dereceleri üzerine etkileri. JOTAF/Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1), 13-22.
 • Ranjit, N. K., Kung, L., 2000. The effect of Lactobacillus buchneri, Lactobacillus plantarum, or a chemical preservative on the fermentation and aerobic stability of corn silage. Journal of Dairy Science, 83(3), 526-535.
 • Sucu, E., Filya, I., 2006. The effects of bacterial inoculants on the fermentation, aerobic stability and rumen degradability characteristics of wheat silages. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 30(2), 187-193.
 • Te Giffel, M. T., Wagendorp, A., Herrewegh, A., Driehuis, F., 2002. Bacterial spores in silage and raw milk. Antonie van Leeuwenhoek, 81(1-4), 625-630.
 • Toruk, F., Koç, F., Gönülol, E., 2010. Aerobik stabilite süresince paket silajlarında renk değişimi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, 7(1).
 • Wilkinson, J. M., Davies, D. R., 2012. Targets for the aerobic stability of silage. XVI. International Silage Conference, 67. Hämeenlinna, Finland, 2-4 July 2012.
 • Wilkinson, J. M., Davies, D. R., 2013. The aerobic stability of silage: key findings and recent developments. Grass and Forage Science, 68, 1–19
Journal Section Research Articles
Authors

Author: Hayrettin Çayıroğlu
Institution: Ahievran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

Author: İsa Coşkun
Institution: Ahievran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

Author: Ahmet Şahin
Institution: Ahievran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Kırşehir, Türkiye

Dates

Publication Date : December 30, 2016

Bibtex @review { alinterizbd285159, journal = {Alinteri Journal of Agriculture Science}, issn = {2564-7814}, eissn = {2587-2249}, address = {}, publisher = {Adem Yavuz SÖNMEZ}, year = {2016}, volume = {31}, pages = {91 - 97}, doi = {10.28955/alinterizbd.285159}, title = {Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies}, key = {cite}, author = {Çayıroğlu, Hayrettin and Coşkun, İsa and Şahin, Ahmet} }
APA Çayıroğlu, H , Coşkun, İ , Şahin, A . (2016). Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies. Alinteri Journal of Agriculture Science , 31 (2) , 91-97 . DOI: 10.28955/alinterizbd.285159
MLA Çayıroğlu, H , Coşkun, İ , Şahin, A . "Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies". Alinteri Journal of Agriculture Science 31 (2016 ): 91-97 <https://dergipark.org.tr/en/pub/alinterizbd/issue/24983/285159>
Chicago Çayıroğlu, H , Coşkun, İ , Şahin, A . "Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies". Alinteri Journal of Agriculture Science 31 (2016 ): 91-97
RIS TY - JOUR T1 - Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies AU - Hayrettin Çayıroğlu , İsa Coşkun , Ahmet Şahin Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.28955/alinterizbd.285159 DO - 10.28955/alinterizbd.285159 T2 - Alinteri Journal of Agriculture Science JF - Journal JO - JOR SP - 91 EP - 97 VL - 31 IS - 2 SN - 2564-7814-2587-2249 M3 - doi: 10.28955/alinterizbd.285159 UR - https://doi.org/10.28955/alinterizbd.285159 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Alınteri Zirai Bilimler Dergisi Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies %A Hayrettin Çayıroğlu , İsa Coşkun , Ahmet Şahin %T Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies %D 2016 %J Alinteri Journal of Agriculture Science %P 2564-7814-2587-2249 %V 31 %N 2 %R doi: 10.28955/alinterizbd.285159 %U 10.28955/alinterizbd.285159
ISNAD Çayıroğlu, Hayrettin , Coşkun, İsa , Şahin, Ahmet . "Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies". Alinteri Journal of Agriculture Science 31 / 2 (December 2016): 91-97 . https://doi.org/10.28955/alinterizbd.285159
AMA Çayıroğlu H , Coşkun İ , Şahin A . Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 31(2): 91-97.
Vancouver Çayıroğlu H , Coşkun İ , Şahin A . Factors Affecting the Aerobic Stability of Silage and Improvement Strategies. Alinteri Journal of Agriculture Science. 2016; 31(2): 97-91.