Year 2018, Volume 4 , Issue 7, Pages 1 - 20 2018-01-21

ORTAOKUL VE LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PERFORMANS KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Bahar AYDIN [1] , Ümit İŞGÖRÜR [2]


Performans, profesyonel bir müzisyenin aktif müzik hayatı devam ettiği sürece kariyerinin önemli bir parçasıdır. Profesyonel bir müzisyen öğrenciliğinden itibaren çalgısı ya da sesi ile ilgili teknik düzeyinin gelişmesi için yoğun bir çalışma süreci geçirmektedir. Teknik düzeyini sergileme aşamasına geldiğinde ise bir başka faktör ortaya çıkmaktadır. O da performans kaygısı ve onun kontrolüdür.

Bu çalışmada,  ortaokul ve lise düzeyinde öğrenim gören konservatuvar müzik öğrencilerinin müzik performans kaygıları (MPK) çeşitli değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, kız öğrencilerin MPK düzeylerinin, erkek öğrencilere göre yüksek olduğu, yaylı çalgı çalan öğrencilerin daha yüksek MPK düzeyine sahip oldukları, çalışma süresi yükseldikçe başarıya ilişkin algının da arttığı, sınıf düzeyi yükseldikçe MPK’nın arttığı, ilk sahne deneyimi yaşı küçüldükçe MPK’nın azaldığı görülmüştür. Bununla beraber öğrencilerin anne-baba eğitim durumunun ve mezun oldukları okul türünün MPK açısından anlamlı bir fark oluşturmadığı tespit edilmiştir.

Müzik Peformans Kaygısı, Müzik Eğitimi, Kaygı
 • Akgün, A., Gönen, S. & Aydın, M. (2007). “İlköğretim Fen ve Matematik Öğretmenliği Öğrencilerinin Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (www.e- sosder.com), 6 (20). 283-289.
 • Altenmüller E.&Mc Pherson G.E (2008). “Motor Learning and Instrumental Training”. W. Gruhn&R.F (Eds). Neurosciences in Music Pedagogy New York: Nova Biomedical Books. 121-144.
 • Aydın Z.& Zengin B.(2008). “Yabancı Dil Öğreniminde Kaygı: Bir Literatür Özeti”. Journal of Language and Linguistic Studies. Vol.4, No.1. 81-94.
 • Baydağ C.ve Alpagut U. (2016). “Müzik Eğitimi Bölümü ve Konservatuvar Öğrencilerinin Sahne/Performans Kaygısı Açısından Karşılaştırılması (Pilot Çalışma)”. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 9 Sayı: 44. 857-864
 • Brotons, M. (1994). “Effects of Performing Conditions on Music Performance Anxiety and Performance Quality”. Journal of Music Therapy. 31(1). 63‐80.
 • Clark D. M.ve Wells A. (1995). A Cognitive Model of Social Phobia. Social Phobia. Diagnosis, Assesment and Treatment. 69-94. New York: The Guilford Pres.
 • Çokluk, Ö. Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli İstatistik: SPSS ve Lisrel Uygulamaları. Ankara: Pegem A.
 • Iuscaa D, Dafinoiub I.(2012). “Performance anxiety and musical level of undergraduate students in examsituations: the role of gender and musical instrument”. Procedia - Social and Behavioral Sciences 33. 448 – 452.
 • Karasar, N. (1998). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara, Nobel Yayın Dağıtım
 • Kenny D.T. (2011). The Psychology of Music Performance Anxiety. Oxford: Oxford University Press.
 • Kline, R.B. (2005). Principles and Practice of Structural Equation Modelling. New York, NY:Guilford.
 • Küçük, D.P. (2010). “Müzik öğretmeni adaylarının sınav kaygısı, benlik saygısı ve çalgı başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi” Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 3, ss. 37-50.
 • Küçükkaragöz, H. & Aydın, B. & Yurdabakan, İ. (2016). 5th World Conference on Educational and Instructional Studies, Sözlü Bildiri.“Ergenler için Duygusal Zekâ Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Antalya. 27-29 Ekim.
 • Mc Grath C. E. (2012). Music Performance Anxiety Therapies: A Review of The Literature.(Doktora Tezi). Graduate College of the University of Illinois at Urbana Champaign.
 • Montello L. (1992). “Exploring the causes and treatment of music performance stress: A process-oriented group music therapy approach in R. Spintgeand R. Droh (Eds)”. Music Medicine St. Louis, MO: MMB Music. 284-297.
 • Nacakcı Z. ve Dalkıran E. (2011). “Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğrencilerinin Bireysel Çalgı Sınavına Yönelik Kaygıları”. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. Cilt 3, Sayı 5. 46-56. Osborne M. S ve Kenny D.T. (2005). “Development and validation of a music performance anxiety inventory for gifted adolescent musicians”.Anxiety Disorders. 19(7). 725-751. Otacıoğlu, S.G. (2016). “Performance Anxiety and Academic Success Level Examination of Students in Turkey”. International Journal of Educational Research Review . 1, 3, ss. 25-33.
 • Özdamar, K. (2004). Paket Programlar ile İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). Eskişehir: Kaan.
 • Özevin Tokinan B. (2014). “Öğretmen Adaylarının Müzik Performans Kaygılarının Bireysel Özellikler Bakımından İncelenmesi” NWSA-FineArts, D0150, 9, 2. 84-100.
 • Patstona, T, Osborne M. (2016). “The developmental features of music performance anxiety and perfectionism in school age music students” Performance Enhancement & Health.42-49.
 • Rensburg M.,P. (2005). The Role of Emotional Intelligence In Music Performance Anxiety. (Yüksek Lisans Tezi). University of The Free State.
 • Tabachnick, B. G. ve Fidell, L. S.(2001). Using Multivariate Statistics (5th Ed.) USA: Pearson.
 • Üldaş, İ. (2005). Öğretmen ve Öğretmen Adaylarına Yönelik Matematik Kaygı Ölçeği (MKÖ- Ö)’nin Geliştirilmesi ve Matematik Kaygısına İlişkin Bir Değerlendirme. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.
 • Yurdabakan İ. ve Aydın B.(2017). 8th International Congress on New Trends in Education, Sözlü Bildiri. “Ergenler için Müzik Performans Kaygısı Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” Antalya. 8-10 Mayıs.
 • Williamon, A (Ed.). (2004). Musical Excellence: Strategies and Techniques to Enhance Performance. Oxford: Oxford University Press.
 • Wilson, G.D. &Roland, D. (2002). Performance Anxiety. The Science and Psychology of Music Performance: Creative Strategies for Teaching and Learning. Edited by R. Parncutt& G.E. Mc Pherson. Oxford: Oxford University Press
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Bahar AYDIN (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, SENFONİK MÜZİK UYGULAMAVE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Author: Ümit İŞGÖRÜR (Primary Author)
Institution: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, İZMİR DEVLET KONSERVATUVARI

Dates

Publication Date : January 21, 2018

APA Aydın, B , İşgörür, Ü . (2018). ORTAOKUL VE LİSE DÜZEYİNDE ÖĞRENİM GÖREN KONSERVATUVAR ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK PERFORMANS KAYGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 4 (7) , 1-20 . DOI: 10.5578/amrj.66241