Year 2019, Volume 5 , Issue 9, Pages 27 - 42 2019-02-04

MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGILARINA ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

Gamze KOLBAŞI [1]


Bu araştırmanın amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında 2017-2018 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 1. sınıf öğrencilerinin, bireysel çalgılarına çalışma alışkanlıklarının, yaş, cinsiyet, ikamet ettikleri yer, bireysel çalgılarına çalıştıkları gün, saat ve mekan değişkenlerine göre farklılık gösterip göstermediklerini tespit etmektir. Araştırma tarama modelie dayalı betimsel bir çalışma olup, veri toplama aracı olarak Küçükosmanoğlu ve diğerleri tarafından (2016) geliştirilen “Çalgı Çalışma Yöntemleri Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, müzik eğitimi anabilim dalı 1. sınıfta eğitim gören 30 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre; çalışma grubunun cinsiyet değişkenine bağlı olarak çalgı çalışma alışkanlıklarında anlamlı bir farklılık olduğu, ikamet ettikleri yer, çalışılan mekan, haftada çalışılan gün sayısı ve günde çalışılan saat değişkenlerine göre ise anlamlı bir farklılığın olmadığı saptanmıştır.

Çalgı eğitimi, çalgı çalışma alışkanlığı
  • Aydıner, A. A. (2004). 13 ve 16 Yaşlarındaki Öğrencilerin Ana-Baba Tutumlarını Algılamaları İle Çalışma Alışkanlıkları ve Okul Başarıları Arasındaki İlişki, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İzmir.
  • Biber Öz, N. (2001). Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Orkestra-Oda Müziği Eğitiminde Yaylı Çalgıların Yeri ve Önemi, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14 (1), 93-99.
  • Coşkuner, S. (2016). Türkiye’de Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Bireysel Çalgı Eğitimi Dersinde (Yaylı Çalgılar) Piyano Eşlikli Çalışmalara İlişkin Öğretmen Görüşleri. Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi (Amader). 2 (1). s.1-21
  • Dündar, M. (2003). Müzik Öğretmeni Yetiştirmede Alanda Eğitim. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 23 (1) 59-67
  • Karasar, N. (1995). Bilimsel Araştırma Yöntemi. Ankara: Sim Matbaacılık.
  • Küçükosmanoğlu, H. O., Babacan, E., Babacan, M. D., Yüksel, G. (2016). Müzik eğitiminde bireysel çalgı çalışma alışkanlıkları ölçek geliştirme, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2350-2367
  • Memiş, A. (2005). Öğrencilerin Çalışma Alışkanlıkları ve Tutumlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Ankara.
  • Sümbül, A. M., Tüfekçi, S., Kocaman, Y., Arı, M. A., Karagözlü, M. (1998). Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Alışkanlıklarının Bazı Değişkenler Açısından Karşılaştırılması. 7. Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya.
  • Şahin, E., (2013). Müzik Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Elemanlarının Okul Çalgıları Dersinin İçeriğine İlişkin Görüşleri, Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4 (2), 11
  • Uçan, A., (1993). Müzik Eğitimi Temel Kavramlar-İlkeler-Yaklaşımlar ve Türkiye’deki Durum, Ankara: Evrensel Müzikevi.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Gamze KOLBAŞI (Primary Author)
Institution: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, MÜZİK EĞİTİMİ (YL) (TEZLİ)

Dates

Publication Date : February 4, 2019

APA Kolbaşı, G . (2019). MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BİREYSEL ÇALGILARINA ÇALIŞMA ALIŞKANLIKLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 5 (9) , 27-42 . DOI: 10.5578/amrj.67930